Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYVAN HAKLARI VE VETERİNER HEKİMLERİN GÖREVLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYVAN HAKLARI VE VETERİNER HEKİMLERİN GÖREVLERİ"— Sunum transkripti:

1 HAYVAN HAKLARI VE VETERİNER HEKİMLERİN GÖREVLERİ
Dr. Ebru TONG Hayvan Hakları İçin Veteriner Hekimler Derneği 2007- Şubat

2 NEDEN HAYVAN HAKLARI İÇİN VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ ?
Amaçlarımız: Hayvan sağlığı, halk sağlığı ve çevre sağlığı kapsamında yaşanabilir kentsel yapılanmaya katkı sağlamak Hayvan sever ve sevmez gibi kesin sınırlarla taraflar oluşturmadan sorunlara çözüm bulabilmek Bilinçli hayvan sahibi olmanın önemini anlatmak Bilinçli hayvan sahibi olmaya yönelik yöntemleri ülkemiz geleneksel alışkanlıkları ve yapısını değerlendirerek geliştirmek Yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak Eğitim:Yasal düzenlemelerin ve bu düzenlemelerin uygulayıcılarının yetersiz kaldığı durumlarda, yaşanacak olumsuzlukları zarar görmeden çözümlemek için, konunun her aşamasında bilgili olmak ve bilgilendirmeler yaparak geniş kitlelere ulaşmak

3 (Gıda amaçlı hayvanlar)
HAYVAN HAKLARI (Yaşam Hakkı) (Sahipsiz hayvanlar) HAYVAN REFAHI (Sürdürülebilirlik) (Gıda amaçlı hayvanlar)

4 HAYVAN HAKLARI SAĞLIK HAYVAN REFAHI

5 HAYVAN HAKLARI HAYVAN REFAHI VETERİNER HEKİM HALK SAĞLIĞI HAYVAN SAĞLIĞI

6 HAYVAN HAKLARI HAYVAN SAĞLIĞI HALK SAĞLIĞI Sağlıklı hayvan
Sağlıklı üretim Sağlıklı çevre Sağlıklı insan HALK SAĞLIĞI HAYVAN SAĞLIĞI HAYVAN HAKLARI

7 Ülkemizdeki Yasal Düzenlemeler
5199 Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği 3285 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği 6343 Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun

8 3285 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği
Madde 2 - Bu Kanun: a) Hayvanların sağlığını korumaya, b) Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbirleri almaya, c) Ülke içindeki hayvan hareketlerine, hayvan maddelerinin sevkine, hayvan ve hayvan maddelerinin ithal ve ihracını sağlık açısından düzenlemeye ve muayeneye dair hükümleri kapsar.

9 3285 Sayılı Kanun Çerçevesinde Hayvan Haklarına Yönelik;
Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinin Sorumlulukları Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerinin Sorumlulukları Serbest Veteriner Hekimlerin Sorumlulukları Çevre ve Orman İl Müdürlüklerinin Sorumlulukları Belediyelerin Sorumlulukları TVHB ve Meslek Odalarının Sorumlulukları

10 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

11 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
İlgili Bakanlık Çevre ve Orman Bakanlığı’dır.

12 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
I. Kısım (Genel Hükümler) : Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler II. Kısım (Koruma Tedbirleri) : - Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı - Sahipsiz, güçten düşmüş hayvanların korunması - Cerrahi müdahaleler - Yasak müdahaleler - Hayvan deneyleri - Hayvanların ticareti - Eğitim - Hayvanların kesimi - Hayvanların öldürülmesi - Yasaklar

13 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
III.Kısım (Hayvan Koruma Yönetimi) - İl hayvanları koruma kurulu - İl hayvanları koruma kurulunun görevleri - Denetim - Yerel hayvan koruma görevlilerinin sor. - Mali destek - Eğitici yayınlar - Trafik kazaları - Hayvanat bahçeleri - Yasak ve izinler - Koruma altına alma

14 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
IV. Kısım (Cezai Hükümler) : - İdarî para cezası verme yetkisi - İdari para cezalarına itiraz - İdarî para cezalarının ödenme süresi ve tahsili Cezalar V. Kısım (Çeşitli, Son ve Geçici Hükümler) : - Birden fazla hükmün ihlâli - Fiillerin tekrarı - Saklı hükümler

15 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
Belediyelerin Görevleri: Sahipsiz hayvanlara yönelik uygulamaları (toplama, aşılama, kısırlaştırma, işaretleme, tıbbi bakım, alındığı ortama geri bırakma ve kayıt) yapmak, Ev ve süs hayvanı satan işletme sahiplerine ve yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitimleri organize etmek, El konulan hayvanların kontrol altına alınmasını sağlamak, ölen hayvanların gömülmesini sağlamaktır. Geçici bakımevleri oluştururlar, Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması için Belediyelerde bir toplama ekibi kurulur. Ekip çalışanları dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tabi tutulur. 10 gün içinde sahiplenilmeyen hayvanlar alındıkları ortama bırakılır. Bölgelere göre besleme odakları oluşturulur. Hayvanlar hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz.

16 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
İl Tarım Müdürlüğünün Görevleri: Ev ve Süs hayvanı satış yerlerinin ruhsatlandırılması 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu’nda yer alan görevleri devam etmektedir

17 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün Görevleri: - İl Hayvanları Koruma Kurulu ve Teknik Komite sekreteryası - Sahipli ve sahipsiz hayvanlara yönelik şikayetler - Hayvan dövüşleri ile ilgili çalışmalar - Bakımevi, Hayvanat bahçesi, Sirklerin denetimleri - Özel üretim çiftlikleri ve petshopların denetimi sayılı kanuna ilişkin cezaların takibi - Kurban Bayramına yönelik çalışmalar - Tehlikeli tür olarak belirlenen hayvanlara ilişkin yapılan çalışmalar - Hayvan güreşleri ile ilgili yapılan çalışmalar - Eğitim

18 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
SAHİPSİZ HAYVANLAR: Sahipsiz hayvanlara yönelik tüm uygulamalar Belediyelerin sorumluluğundadır. Bu tip şikayetlerde kişilerin öncelikle ilgili Belediyeye başvuru yapması gerekmektedir. SAHİPLİ HAYVANLAR: Hayvanları Koruma Kanunu’na ilişkin yasal yaptırımlar için Kaymakamlığa bilgi verilecektir. Hayvandan kaynaklanan gürültü kirliliği Büyükşehir Belediyesine bildirilecektir. Hayvandan kaynaklanan çevre kirliliği Belediyeye ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirilebilir. Sahipli ya da sahipsiz tüm hayvanların salgın hastalık şüphesi ve ölümlerine(trafik kazaları dışında) ilişkin başvurular Tarım İl Müdürlüğüne ve ilgili belediyeye yapılacaktır.

19 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
İl Hayvanları Koruma Kurulu: -Vali (Başkan) -Büyükşehir Belediye Başkanı -Metropol Belediyelerin Başkanları -İl Çevre ve Orman Md. -İl Tarım Md. -İl Sağlık Md. -İl Milli Eğitim Md. -İl Müftüsü -Veteriner Fakültesi olan yerlerde fakülte temsilcisi -Belediyelerin Veteriner İşleri Müdürleri -Veteriner Hekimler Odası -2 adet Sivil Toplum Örgütü Temsilcisinin katılımı Sekretarya: İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

20 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
MADDE 40 – (1) 5199 sayılı Kanun kapsamında denetime tabi olan kurum, kuruluş, işletmeler, gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilmiştir: a) Ev ve süs hayvanı satışını yapan işletmeler. b) Geçici hayvan bakımevleri, hayvan konuk evleri, hayvanların bakıldığı pansiyon ve oteller. c) Hayvan müşahede yerleri, hastaneler, klinik ve poliklinikler. ç) Ev ve süs hayvanı üretim tesisleri. d) Hayvan eğitim yerleri. e) Hayvanat bahçeleri ve doğa parkları. f) Evinde, işyerinde veya arazisinde hayvan besleyen kişi veya kişiler. g) Kurban satış ve kesim yerleri.

21 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Yetkili birim MADDE 42 – (1) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde mahallin en büyük mülkî amirine devredebilir. Bakanlığın yetkisini devretmesi halinde, mahallin en büyük mülkî amiri il bünyesinde veya mevcut değilse başka illerden veya kurumlardan hayvanların korunması konusunda uzman personeli de denetim ile görevlendirebilir. Bakanlık, merkez teşkilatı ilgili birim personelini de denetim ile görevlendirebilir.

22 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
Denetim Kanun/MADDE 17. — Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki Bakanlıkça mahallin en büyük mülkî amirine yetki devri suretiyle devredilebilir. Denetim elemanlarının nitelikleri ve denetime ilişkin usul ve esaslar ile kayıt ve izleme sistemi kurma, bildirim yükümlülüğü ile bunları verecekler hakkındaki usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Yönetmelik/MADDE 42 – (1) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde mahallin en büyük mülkî amirine devredebilir. Bakanlığın yetkisini devretmesi halinde, mahallin en büyük mülkî amiri il bünyesinde veya mevcut değilse başka illerden veya kurumlardan hayvanların korunması konusunda uzman personeli de denetim ile görevlendirebilir. Bakanlık, merkez teşkilatı ilgili birim personelini de denetim ile görevlendirebilir.

23 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
Kaymakamlıklara Yetki devri yapılmıştır. Bu kapsamda komisyon ve kurullar oluşturarak İlçelerde Hayvanları Koruma Kanununa ilişkin uygulamaların yapılması mümkündür. Böylelikle uygulamalarda kurumlar daha etkin olacaktır.

24 5199 Sayılı Kanun Çerçevesinde Hayvan Haklarına Yönelik;
Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinin Sorumlulukları Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerinin Sorumlulukları Serbest Veteriner Hekimlerin Sorumlulukları Çevre ve Orman İl Müdürlüklerinin Sorumlulukları Belediye Veteriner Hekimlerinin Sorumlulukları Veteriner Fakültelerinin Sorumlulukları TVHB ve Meslek Odalarının Sorumlulukları Sivil Toplum Örgütlerinin Sorumlulukları

25 6343 Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun Kapsamında Hayvan Haklarına Yönelik Uygulamalar

26 ÇÖZÜM HAYVAN HAKLARI HAYVAN REFAHI VETERİNER HEKİM HALK SAĞLIĞI
HAYVAN SAĞLIĞI

27 Dernek Çalışmalarımız
Bornova Belediyesi Konak Belediyesi Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Orman Bakanlığı Star Dogs Çeşme ve Dikili Doğayı ve Hayvanları Sevenler ve Koruyanlar Derneği AB Veteriner Hekim Platformu


"HAYVAN HAKLARI VE VETERİNER HEKİMLERİN GÖREVLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları