Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Ahmet DEMİRCAN Daire Başkanı 22 MAYIS 2009 - ANTALYA PERFORMANS BÜTÇE VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Ahmet DEMİRCAN Daire Başkanı 22 MAYIS 2009 - ANTALYA PERFORMANS BÜTÇE VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 1 Ahmet DEMİRCAN Daire Başkanı 22 MAYIS 2009 - ANTALYA PERFORMANS BÜTÇE VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

2 2 PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Kamu idareleri tarafından hazırlanan stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu bütçelerin oluşturulmasını öngören ve kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını performans programları aracılığıyla sağlayan, performans göstergeleri ile uygulama sonuçlarını takip ve kontrol eden ve raporlayan bir bütçeleme tekniğidir. BÜTÇE İŞLEMLERİ

3 3 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI BÜMKO -Ayrıntılı Harcama Programını vize eder. - Yetkisi dahilindeki ödenek aktarma, revize, serbest bırakma ve ekleme taleplerine ait işlemleri gerçekleştirir. MUHASEBE BİRİMİ Ödeme Emirlerine İstinaden Ödemeleri Gerçekleştirir MUHASEBE BİRİMİ Ödeme Emirlerine İstinaden Ödemeleri Gerçekleştirir MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI -Harcama Birimlerinden Gelen Teklifleri Dikkate alarak Ayrıntılı Harcama Programını Hazırlamak. - Bakanlığın ayrıntılı harcama programını hazırlayarak vize için Maliye Bakanlığına göndermek. -Harcama Birimlerinden Gelen Ödenek Gönderme, aktarma, revize, ekleme, serbest bırakma ve tenkis taleplerinden ön mali kontrole tabi olanlarla ilgili kontrol işlemini yaptıktan sonra bütçe kayıtlarını gerçekleştirmek. MERKEZ HARCAMA BİRİMLERİ -Ayrıntılı harcama programı tekliflerini hazırlayarak Strateji Geliştirme Başkanlığına sunmak. -Ödenek gönderme, aktarma, revize, ekleme, serbest bırakma ve tenkis taleplerini hazırlayarak Strateji Geliştirme Başkanlığına sunmak. - Ödeme emirlerini ödenebilir aşmaya getirip muhasebe yetkilisine göndermek. TAŞRA HARCAMA BİRİMLERİ - Ödenek Taleplerini İlgili Merkez Harcama Birimlerine İletirler - Ödeme emirlerini ödenebilir aşmaya getirip muhasebe yetkilisine göndermek. Ayrıntılı harcama Programı hazırlıkları ile ödenek gönderme aktarma, revize ve tenkis işlemlerinin Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bu hususlarda yayınlanan esas ve usullere uygunluğunun kontrol edilmesi

4 4 BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI Ödeneği bulunmaması nedeniyle bekletilen mal ve hizmet alım giderlerinden (elektrik, su vb.) doğan borçlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin, harcama süreci ve ödenek dağıtımında gecikme yaşanmaması için ödeme emri belgesine bağlanarak ivedilikle Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına alınmasının sağlanması gerekmektedir. BÜTÇE İŞLEMLERİ

5 5 BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI İl Müdürlüklerince, Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına aldırılan tutarlar Strateji Geliştirme Başkanlığınca KBS (Kamu Hesapları Bilgi Sistemi)’den güncel olarak takip edilmektedir. Her ay sonu itibariyle, ilgili birimin bu nevi ihtiyaçları dikkate alınarak (serbest bırakma dahilinde), ödenek gönderme işlemleri gerçekleştirilecektir. BÜTÇE İŞLEMLERİ

6 6 ÖDENEK TALEPLERİ İl Müdürlüklerimizce yapılacak ödenek talepleri ilgisine göre doğrudan;   İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığına   Personel Dairesi Başkanlığına iletilecektir. Strateji Geliştirme Başkanlığından (Bütçeleştirilmiş Borçlarla ilgili ödenekler dahil) ödenek talebinde bulunulmaması gerekmektedir. BÜTÇE İŞLEMLERİ

7 7 ÖDENEK ÜSTÜ Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilirler. Bir başka ifade ile harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler. BÜTÇE İŞLEMLERİ

8 8 ÖDENEK ÜSTÜ Ödenek üstü ile ödenek miktarını aşacak şekilde verilen her bir harcama talimatına yaptırım uygulanacaktır.. Ödenek üstü harcama talimatı veren harcama yetkililerine; her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası Üst Yönetici tarafından verilmektedir. BÜTÇE İŞLEMLERİ

9 9 STAJYER ÖĞRENCİLERE YAPILAN ÖDEMELER 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (c) fıkrası gereğince çalıştırılan geçici personele (stajyer öğrenciler dahil) yapılacak ödemelerde bütçenin 01.4.1.02 ekonomik koduna başka tertiplerden ödenek aktarılamayacağından kesinlikle ödenek üstü harcamaya gidilmemesi gerekmektedir. BÜTÇE İŞLEMLERİ

10 10 NAKDE DAYALI ÖDEME SİSTEMİ   Başkanlığımızca her ay, izleyen üç ayı kapsayacak şekilde, taşra ve merkez birimlerinin nakit ihtiyaçları her ayın yirminci günü Hazine Müsteşarlığına taşra ve merkez nakit talebi olarak iletilir.   Nakit talepleri, finansman imkanları ve Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan nakit programı çerçevesinde karşılanır.   Birimlerimizin nakit harcamalarını Hazine Müsteşarlığı tarafından bildirilen program çerçevesinde yürütmesi, öngörülmeyen nakit çıkışlarına sebebiyet verecek taleplerden kaçınması ve ilave taahhütlere girmemesi esastır. BÜTÇE İŞLEMLERİ

11 11 TAŞINMAZ İŞLEMLERİ VE HARCAMA YETKİLİLERİ Harcama yetkilileri, birimlerinin   Mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kayıtlarını tutmak,   İcmal cetvellerini düzenlemekle yükümlüdürler. TAŞINMAZ İŞLEMLERİ

12 12 CİNS TASHİHLERİNİN YAPILMASI Binalar, arazi ve arsalar ile yer altı ve yer üstü düzenlerinin mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının farklılık göstermesi durumunda tapu kayıtlarının mevcut kullanım şekli dikkate alınarak düzeltilmesi işlemini, merkez ve taşra teşkilatımız taşınmazın maliki olan idareden (Maliye Bakanlığı-Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü) talep edeceklerdir. TAŞINMAZ İŞLEMLERİ

13 13 TAPU KAYITLARI İLE FARKLILIK Bu şekilde cins tashihi tamamlanamayan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, formların taşınmazın tapu kayıtlarına göre doldurulması gerekmektedir. TAŞINMAZ İŞLEMLERİ

14 14 SGB’YE GÖNDERİLECEK CETVELLER Harcama yetkilileri, “Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” ekindeki formları hazırlayarak, Ocak ayı sonuna kadar SGB’ ye göndermekle yükümlüdürler. Taşınmaz kayıtlarının tutulması için Başkanlığımızın önerileri doğrultusunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca program hazırlanmaktadır. Programın, 2009 yılının ikinci yarısında pilot kullanıma sunulması planlanmıştır. TAŞINMAZ İŞLEMLERİ

15 15 TEŞEKKÜRLER STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI


"1 Ahmet DEMİRCAN Daire Başkanı 22 MAYIS 2009 - ANTALYA PERFORMANS BÜTÇE VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları