Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YASAL TEMELLER BİTLİS AR-GE BİRİMİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YASAL TEMELLER BİTLİS AR-GE BİRİMİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ."— Sunum transkripti:

1 YASAL TEMELLER BİTLİS AR-GE BİRİMİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

2 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Stratejik Planlamanın Yasal Temelleri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5227 Sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu

3 Stratejik Planlamanın Yasal Alt Yapısı ve Gereği
10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4 5018 sayılı Kanunda stratejik plan,
“kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır.

5 24 Aralık 2005 tarihinde yayımlanan sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tüm kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri oluşturulmuştur.

6 Bu birimler, 18 Şubat tarihinde yayımlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu ile görevlendirilmiştir.

7 5018 sayılı Kanunda, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede hazırlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 26 Mayıs tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

8 5018 Sayılı Kanunun Kapsamı
GENEL YÖNETİM SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ YÖNETİM MAHALLİ YÖNETİM İDARELERİ KURUMLARI KURUMLARI GENEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

9 Genel bütçe, Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir.             1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Sayıştay 8) Adalet Bakanlığı 9) Millî Savunma Bakanlığı vb.

10 Özel bütçe, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.             1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı 2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 3) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 4) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 5) Türkiye Bilimler Akademisi 6) Türkiye Adalet Akademisi 7) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 8) Yükseköğretim Kurulu vb.

11 DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR
Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi, özel kanunlarla kurul, kurum veya üst kurul şeklinde teşkilatlanan ve bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan her bir düzenleyici ve denetleyici kurumun bütçesidir. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 3) Sermaye Piyasası Kurulu 4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 6) Kamu İhale Kurumu 7) Rekabet Kurumu 8) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu vb.

12 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
Sosyal güvenlik kurumu bütçesi, sosyal güvenlik hizmeti sunmak üzere, kanunla kurulan ve bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.             SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 1- Sosyal Güvenlik Kurumu 2- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Mahallî idare bütçesi, mahallî idare kapsamındaki kamu idarelerinin bütçesidir.

13 Stratejik plan hazırlama zorunluluğu
5018 Sayılı yasa ile getirilen yenilikler Stratejik plan hazırlama zorunluluğu Stratejik planlamaya dayalı performans esaslı bütçelemeye geçiş Hesap verebilirlik ve mali saydamlık Orta vadeli (3 yıllık) harcama programı ile uyumlu çok yıllı bütçeleme İç kontrol ve iç denetim sisteminin kurulması Tahakkuk esaslı muhasebe sistemi

14 Siyasi, idari ve mali sorumlulukların birbirinden ayrılması
Sayıştay denetiminin kapsamının genişletilmesi Harcama öncesi kontrol görevinin kurum yönetimine devredilmesi Döner sermeye işletmeleri ve fonların tasfiye edilmesi ( tarihine kadar) İdarelerin tüm gelir ve giderlerinin bütçelerinde toplanması

15 Bütçelerin 5 yıllık kurum stratejik planına uygun olarak hazırlanması
PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Bütçelerin 5 yıllık kurum stratejik planına uygun olarak hazırlanması Bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaçlar ve stratejik hedeflerle uyumlu olması Bütçelerin performans göstergelerine göre değerlendirilmesi

16 Performans denetiminin önceden belirlenmiş göstergelere göre yapılması ve ödül-yaptırım sisteminin yerleştirilmesi Faaliyet raporlarının hazırlanması

17 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi, kamu idarelerinin stratejik plan yapmalarını zorunlu kılmıştır. DPT Müsteşarlığı da stratejik planlama hazırlamada yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitiyle de yetkilendirilmiştir.

18 Buna göre; DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”, 26/05/2006 tarihli ve sayılı gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre; stratejik planlama çalışmalarının, kapsamdaki tüm kamu idarelerine yaygınlaştırılması, aşamalı bir geçiş takvimi dahilinde yürütülecektir.

19 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 8. maddesi; “1. Kamu idarelerinde stratejik planlama süreci, hazırlık dönemi ile başlar. Üst yönetici Tarafından bir iç genelge ile çalışanlara başlatıldığı duyurulur.”

20 “2. Çalışanların sevk ve idaresini yürütmek üzere strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde bir stratejik planlama ekibi kurulur. Stratejik planlama ekibi hazırlık dönemine ilişkin faaliyetleri ve zaman çizelgesini içeren bir hazırlık programı oluşturur.”

21 “3. İdareler, hazırlık programını oluştururken, geçiş takviminde bulundukları yeri, beşeri kaynaklarını, organizasyon yapısını, teknik donanımlarını, idare ölçeğini ve benzeri hususları dikkate alırlar.”

22 “4. Kamu idareleri, stratejik planlarını hazırlamaya başlamadan önce hazırlık programında yer alan tüm hususları gerçekleştirmek zorundadır.”

23 TEŞEKKÜRLER


"YASAL TEMELLER BİTLİS AR-GE BİRİMİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları