Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
20 ŞUBAT ANTALYA

2 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
SUNUM PLANI Performans Esaslı Bütçeleme, Bütçe Uygulama Süreci, Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı, Ödenek Talepleri ve Ödenek Üstü Harcama, Nakde Dayalı Ödeme Sistemi, Taşınır İşlemleri, Taşınmaz İşlemleri, Ön Mali Kontrol.

3 PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME
BÜTÇE İŞLEMLERİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Kamu idareleri tarafından hazırlanan stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu bütçelerin oluşturulmasını öngören ve kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını performans programları aracılığıyla sağlayan, performans göstergeleri ile uygulama sonuçlarını takip ve kontrol eden ve raporlayan bir bütçeleme tekniğidir. Bakanlığımız 2010 yılı Performans Programı hazırlanmış ve Sayın Bakanımız tarafından kamuoyuna internet ortamında duyurulmuş olup, iş ve işlemler bu doğrultuda gerçekleştirilecektir.

4 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Harcama Birimlerinden Gelen Teklifleri Dikkate alarak Ayrıntılı Harcama Programını Hazırlamak. Bakanlığın ayrıntılı harcama programını hazırlayarak vize için Maliye Bakanlığına göndermek. Harcama Birimlerinden Gelen Ödenek Gönderme, aktarma, revize, ekleme, serbest bırakma ve tenkis taleplerinden ön mali kontrole tabi olanlarla ilgili kontrol işlemini yaptıktan sonra bütçe kayıtlarını gerçekleştirmek. MERKEZ HARCAMA BİRİMLERİ Ayrıntılı harcama programı tekliflerini hazırlayarak Strateji Geliştirme Başkanlığına sunmak. Ödenek gönderme, aktarma, revize, ekleme, serbest bırakma ve tenkis taleplerini hazırlayarak Strateji Geliştirme Başkanlığına sunmak. - Ödeme emirlerini ödenebilir aşmaya getirip muhasebe yetkilisine göndermek. TAŞRA HARCAMA BİRİMLERİ - Ödenek Taleplerini İlgili Merkez Harcama Birimlerine İletirler - Ödeme emirlerini ödenebilir aşmaya getirip muhasebe yetkilisine göndermek. Ayrıntılı harcama Programı hazırlıkları ile ödenek gönderme aktarma, revize ve tenkis işlemlerinin Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bu hususlarda yayınlanan esas ve usullere uygunluğunun kontrol edilmesi BÜMKO Ayrıntılı Harcama Programını vize eder. - Yetkisi dahilindeki ödenek aktarma, revize, serbest bırakma ve ekleme taleplerine ait işlemleri gerçekleştirir. MUHASEBE BİRİMİ Ödeme Emirlerine İstinaden Ödemeleri Gerçekleştirir MALİYE BAKANLIĞI

5 BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI
BÜTÇE İŞLEMLERİ BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI Ödeneği bulunmaması nedeniyle bekletilen mal ve hizmet alım giderlerinden (elektrik, su vb.) doğan borçlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin, harcama süreci ve ödenek dağıtımında gecikme yaşanmaması için ödeme emri belgesine bağlanarak ivedilikle Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına alınmasının sağlanması gerekmektedir.

6 BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI
BÜTÇE İŞLEMLERİ BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI İl Müdürlüklerince, Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına aldırılan tutarlar Strateji Geliştirme Başkanlığınca KBS (Kamu Hesapları Bilgi Sistemi)’den güncel olarak takip edilmektedir. Her ay sonu itibariyle, ilgili birimin bu nevi ihtiyaçları dikkate alınarak (serbest bırakma dahilinde), ödenek gönderme işlemleri gerçekleştirilecektir.

7 ÖDENEK TALEPLERİ BÜTÇE İŞLEMLERİ
İl Müdürlüklerimizce yapılacak ödenek talepleri ilgisine göre doğrudan; İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına Personel Dairesi Başkanlığına iletilecektir. Strateji Geliştirme Başkanlığından (Bütçeleştirilmiş Borçlarla ilgili ödenekler dahil) ödenek talebinde bulunulmaması gerekmektedir.

8 ÖDENEK ÜSTÜ BÜTÇE İŞLEMLERİ
Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilirler. Bir başka ifade ile harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler.

9 ÖDENEK ÜSTÜ BÜTÇE İŞLEMLERİ
Ödenek üstü ile ödenek miktarını aşacak şekilde verilen her bir harcama talimatına yaptırım uygulanacaktır. Ödenek üstü harcama talimatı veren harcama yetkililerine; her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası Üst Yönetici tarafından verilebilmektedir.

10 STAJYER ÖĞRENCİLERE YAPILAN ÖDEMELER
BÜTÇE İŞLEMLERİ STAJYER ÖĞRENCİLERE YAPILAN ÖDEMELER 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (c) fıkrası gereğince çalıştırılan geçici personele (stajyer öğrenciler dahil) yapılacak ödemelerde bütçenin ekonomik koduna başka tertiplerden ödenek aktarılamayacağından kesinlikle ödenek üstü harcamaya gidilmemesi gerekmektedir.

11 NAKDE DAYALI ÖDEME SİSTEMİ
BÜTÇE İŞLEMLERİ NAKDE DAYALI ÖDEME SİSTEMİ Başkanlığımızca her ay, izleyen üç ayı kapsayacak şekilde, taşra ve merkez birimlerinin nakit ihtiyaçları her ayın yirminci günü Hazine Müsteşarlığına taşra ve merkez nakit talebi olarak iletilir. Nakit talepleri, finansman imkanları ve Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan nakit programı çerçevesinde karşılanır. Birimlerimizin nakit harcamalarını Hazine Müsteşarlığı tarafından bildirilen program çerçevesinde yürütmesi, öngörülmeyen nakit çıkışlarına sebebiyet verecek taleplerden kaçınması ve ilave taahhütlere girmemesi esastır.

12 TAŞINIR İŞLEMLERİ VE HARCAMA YETKİLİLERİ
İl Müdürlüklerimiz birer harcama birimi, İl Müdürlerimiz ise harcama yetkilisidir. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri; memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından harcama yetkililerince görevlendirilir. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkilisine karşı sorumludur.

13 TAŞINIR İŞLEMLERİ VE HARCAMA YETKİLİLERİ
Taşınır işlemlerinde asıl sorumluluk harcama yetkililerinde olup, bu sorumluluk taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığı ile yerine getirilir. Harcama Yetkilileri, Sayıştay’a hesap vermekle yükümlüdür. Yapılan iş ve işlemlerin usule uygun yapılıp yapılmadığını kontrol etme veya ettirme yetkisi harcama yetkililerine aittir.

14 DURAN VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ
TAŞINIR İŞLEMLERİ DURAN VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatının taşınır kayıt ve işlemlerini bilgisayar ortamında yürütebilmesi için Duran Varlık Yönetim Sistemi (DVYS) devreye sokulmuş olup, tüm harcama birimlerinin işlemlerini bu sistem üzerinden yürütmesi gerekmektedir. Harcama birimlerinin, taşınırların giriş ve çıkış işlemlerini hizmet aldıkları muhasebe birimlerine bildirerek, kayıtlara doğru olarak aldırmaları ve mutabakat sağlamaları gerekmektedir.

15 TAŞINIR KESİN HESABI TAŞINIR İŞLEMLERİ
Harcama birimleri, taşınır yönetim hesabına ait cetvelleri düzenleyip, muhasebe yetkilisine onaylattırdıktan sonra, ilgili malî yılı takip eden ay sonuna kadar Sayıştay’a gönderir. Taşınır yönetim hesabı cetvellerine göre düzenlenen il taşınır hesabı cetvelleri ise, ilgili malî yılı takip eden şubat ayı sonuna kadar Başkanlığımıza gönderilir. Gönderilen bu cetveller konsolide edilerek, Bakanlığımızın Taşınır Kesin Hesabı hazırlanır.

16 TAŞINIR İŞLEMLERİ 2009 MALİ YILI TAŞINIR KESİN HESAP ÇALIŞMALARI ESNASINDA BAZI HARCAMA BİRİMLERİNCE EKSİK VE/VEYA YANLIŞ YAPILDIĞI TESBİT EDİLEN İŞLEMLER 1. Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin mevzuata yeterince hâkim olmadığı, yanlış işlemler yaptığı ve DVYS’yi doğru olarak kullanamadığı, 2. Harcama birimlerince tutulan taşınır hesapları ile muhasebe müdürlüklerinde tutulan taşınır hesaplarının belirli aralıklarla kontrol edilerek mutabakat sağlanmadığı,

17 TESBİT EDİLEN HATALI İŞLEMLER
TAŞINIR İŞLEMLERİ TESBİT EDİLEN HATALI İŞLEMLER 3- Kontrolü yapılan hesapların uyuşmaması durumlarda da takibinin yapılarak düzeltme yoluna gidilmediği, 4- Dayanıklı taşınırların personellere zimmetlenmesi esnasında sorunlar yaşandığı, bazı personellerin bu zimmetleri almak istemediği, 5- Zimmeti yapılan taşınırların, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin haberi olmadan ve işlem yapılmadan yer değiştirildiği, böylelikle de taşınırı takip etmenin zorlaştığı,

18 TESBİT EDİLEN HATALI İŞLEMLER
TAŞINIR İŞLEMLERİ TESBİT EDİLEN HATALI İŞLEMLER 6- Taşınır Mal Yönetmeliğinde makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar için taşınır işlem fişi düzenlenmeyeceği belirtilmesine rağmen, bu kurala uyulmadığı, görülmüştür. 7- Sık sık taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin değiştirilmesi neticesinde iş ve işlemlerde aksama yaşanmaktadır.

19 TAŞINMAZ İŞLEMLERİ VE HARCAMA YETKİLİLERİ
Harcama yetkilileri, birimlerinin Mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kayıtlarını tutmak, İcmal cetvellerini düzenlemekle yükümlüdürler.

20 CİNS TASHİHLERİNİN YAPILMASI
TAŞINMAZ İŞLEMLERİ CİNS TASHİHLERİNİN YAPILMASI Binalar, arazi ve arsalar ile yer altı ve yer üstü düzenlerinin mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının farklılık göstermesi durumunda tapu kayıtlarının mevcut kullanım şekli dikkate alınarak düzeltilmesi işlemini, merkez ve taşra teşkilatımız taşınmazın maliki olan idareden (Maliye Bakanlığı-Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü) talep edeceklerdir.

21 TAPU KAYITLARI İLE FARKLILIK
TAŞINMAZ İŞLEMLERİ TAPU KAYITLARI İLE FARKLILIK Bu şekilde cins tashihi tamamlanamayan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, formların taşınmazın tapu kayıtlarına göre doldurulması gerekmektedir.

22 SGB’YE GÖNDERİLECEK CETVELLER
TAŞINMAZ İŞLEMLERİ SGB’YE GÖNDERİLECEK CETVELLER Harcama yetkilileri, “Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” ekindeki formları hazırlayarak, Ocak ayı sonuna kadar SGB’ ye göndermekle yükümlüdürler. Taşınmaz kayıtlarının tutulması için Başkanlığımızın önerileri doğrultusunda TAU Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca program hazırlanmaktadır. Programın, 2010 yılının ikinci yarısında pilot kullanıma sunulması planlanmıştır.

23 ÖN MALİ KONTROL Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda ön mali kontrol; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55’inci maddesi gereğince yapılmaktadır. “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar”ın 17’nci maddesinde “İdarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon TL’yi, yapım işleri için iki milyon TL’yi aşanlar kontrole tâbidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dahil değildir.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, İl Müdürlükleri’nce gerçekleştirilen ve sözleşme bedeli bir milyon TL’yi aşan mal ve hizmet alımları ile iki milyon TL’yi aşan yapım işlerine ait taahhüt evrakları ve sözleşme tasarıları ön mali kontrol yapılmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmektedir.

24 ÖN MALİ KONTROL 5018 sayılı Kanunda yer alan “ön mali kontrol” kavramı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklikle sözleşmeye daveti düzenleyen 42’nci maddede “41’inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. …” hükmü ile düzenlenmiştir. Ön mali kontrol kavramının Kamu İhale Kanununda da yer alması ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri arasında uyum sağlanmıştır.

25 İHALE İŞLEM DOSYALARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER
ÖN MALİ KONTROL İHALE İŞLEM DOSYALARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER İhale işlem dosyası 2 nüsha olarak (bir asıl ve onaylı bir suret olmak üzere) Başkanlığımıza gönderilmelidir. İhale işlem dosyasındaki tüm sayfalar numaralandırılarak ve bir dizin yapılarak dosyaya eklenmelidir. Üzerinde ihale kalan istekli ile ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibine ait geçici teminat mektuplarının muhasebe birimine teslim edildiğine dair alındı makbuzları eklenmelidir.

26 İHALE İŞLEM DOSYALARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER
ÖN MALİ KONTROL İHALE İŞLEM DOSYALARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı 4734 sayılı Kanunun 58’inci maddesi ile Kamu İhale Tebliğinin maddesine göre Kamu İhale Kurumundan teyit ettirilerek teyit belgeleri ihale kararına eklenecektir. (Tüzel kişi aday ve isteklilerin % 50’den fazla hissesine sahip ortakları ile başvuru veya teklif mektubunu imzalayan yetkililerin de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11’inci maddesine göre Kamu İhale Sisteminden kontrol edilmesi gerekmektedir.)

27 İHALE İŞLEM DOSYALARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER
ÖN MALİ KONTROL İHALE İŞLEM DOSYALARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER Kamu İhale Genel Tebliği 28.3’ünci maddesi gereğince ihaleye teklif veren bütün isteklilerin ihale aşamasında komisyon kararı alınmadan önce yasaklılık sorgusu yapılması gerekmektedir.

28 İHALE İŞLEM DOSYALARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER
ÖN MALİ KONTROL İHALE İŞLEM DOSYALARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26’ıncı maddesine göre 13, 24 ve 25’inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu kapsamda ilan sürelerinin doğru hesaplanması, bu süreler dikkate alınarak ilgili yerlere gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilmeyen hususlara ilanda yer verilmemesi gerekmektedir. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereğince üzerinde ihale bırakılan istekli tarafından karar pulunun yatırıldığına dair alındı makbuzu ihale işlem dosyasında bulunmalıdır.

29 İHALE İŞLEM DOSYASINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER
ÖN MALİ KONTROL İHALE İŞLEM DOSYASINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER İhale için belirlenen yaklaşık maliyetin proje bedellerinin üzerinde olmaması gerekmektedir. Arsa tahsisi gerektiren yapım işlerinde “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak tahsis süresine dikkat edilerek ön tahsis ile tahsis edilenlerin süresinin dolup dolmadığına dikkat edilmelidir.

30 İHALE İŞLEM DOSYALARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER
ÖN MALİ KONTROL İHALE İŞLEM DOSYALARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER İhale komisyon kararında 4734 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesi gereğince gerekçeleri ile birlikte ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekmektedir. İhale sürecinde hazırlanması gereken ve idarelerce düzenlenen bütün standart formların dosya içinde gönderilmesi gerekmektedir. İhale Komisyon kararlarının onaylandığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.

31 TAAHHÜT EVRAKLARI NE ZAMAN SGB’YE GÖNDERİLMELİDİR?
ÖN MALİ KONTROL TAAHHÜT EVRAKLARI NE ZAMAN SGB’YE GÖNDERİLMELİDİR? Sözleşme imzalanmadan Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmelidir. Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları sonuçlanmadan veya bunlara ilişkin yasal süre bitmeden gönderilmemelidir.

32 ÖN MALİ KONTROL MUHASEBE YETKİLİLERİ HAKEDİŞ ÖDEME AŞAMASINDA ÖN MALİ KONTROL GÖRÜŞ YAZISINI İSTERLER Mİ? İlgili muhasebe yetkilileri ilk hakediş ödemesi aşamasında Strateji Geliştirme Başkanlığının görüş yazısını aramak zorundadır.

33 ÖN MALİ KONTROL SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN SONRA HANGİ BELGELER SGB’YE GÖNDERİLMELİDİR? Sözleşmenin imzalanmasından sonra, beş iş günü içinde aşağıda belirtilen belgelerin onaylı birer nüshası Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmelidir: Sözleşme, Kesin teminata ilişkin alındının örneği, Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi.

34 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
TEŞEKKÜRLER


"STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları