Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı"— Sunum transkripti:

1 Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı
Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı

2 Erasmus+: Neden yeni bir yaklaşım?
Ekonomik kriz ve yüksek genç işsizliği oranı Düşük mezun istihdamı (boş pozisyonlara rağmen) Nitelikli iş gücüne artan ihtiyaç Eğitimin uluslararasılaşması ve rekabetin artması Öğrenme seçenekleri ve BİT potansiyelinin genişlemesi Örgün (formal), yaygın (non-formal) ve sargın (informal) eğitimin tamamlayıcı özellikleri İş dünyası ile daha yakın işbirliği ihtiyacı

3 Erasmus+: İhtiyaçlar Politika hedefleri ve program arasında daha yakın bir ilişki Örgün, yaygın (non-formal) ve sargın (informal) eğitimin işbirliği (sinerji) İş dünyasıyla sektörler arası işbirliğine dayalı ortaklıklar Daha basit bir yapı ve işleyiş Daha güçlü bir Avrupa katma değeri vurgusu

4 Politika hedefleri ile ilişkilendirme (1)
Europe 2020 targets (Avrupa 2020 hedefleri) Yüksek öğrenime katılım oranının %32’den %40’a çıkarılması Erken okul terklerinin %14’ten %10’un altına çekilmesi ET (Education and Training) strategy (Avrupa Eğitim ve Öğretim Hedefleri Stratejisi) The renewed framework for European cooperation in the youth field ( ) The European dimension in Sport / The EU Work Plan on Sport Özellikle yüksek öğrenim ve gençlik alanında uluslararası boyutun güçlendirilmesi

5 Politika hedefleri ile ilişkilendirme (2)
Staj olanaklarıyla mesleki eğitim ve öğretim (VET) ve yüksek öğrenim öğrencilerinin istihdamının artırılması Personel hareketliliği ve stratejik ortaklıklar aracılığıyla tüm sektörlerde kalitenin artırılması Sektörler arası stratejik ortaklıklar ve BİT projelerine daha güçlü bir vurgu İstihdamı ve girişimciliği geliştirmeye yönelik yenilikçi faaliyetler (Bilgi Ortaklıkları - Sektörel Beceri Ortaklıkları) Politika reformlarını tetikleyecek yeni yollar

6 Yenilikler (1) Daha basit ve bütüncül bir program
Tüm eğitim, öğretim ve gençlik sektörleri ile spor alanını kapsayan bütüncül bir yaklaşım Mevcut 7 programın tek bir çatı altında birleştirilmesi Daha sistematik bir etkiye ulaşma arayışı

7 Yenilikler (2) Basitleştirilmiş süreçler
Daha az sayıda teklif çağrısı ve faaliyet Yararlanıcılar açısından uygulanması kolay bir program Basitleştirilmiş finansal yönetim: daha çok birim maliyet kullanımı Bütçe artışı Tüm sektörlerin yararlanabileceği bir artış Yüksek öğrenimin uluslararası boyutununun desteklenmesi için diğer faaliyet alanlarından ek bütçe sağlanması

8 Erasmus+ Mevcut Programlar Birleştirilmiş tek bir program ERASMUS + 1.
Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Erasmus Leonardo Comenius Uluslararası Yükseköğretim Programı Erasmus Mundus Tempus Alfa Edulink İkitaraflı Programlar (Bilateral Programmes) ERASMUS + 1. Bireylerin Öğrenme Hareketlilikleri 2. Yenilik ve İyi Ugulama Değişimi İçin İşbirliği 3. Politika Reformunun Desteklenmesi Gençlik Programı Özel Faaliyetler: Jean Monnet Spor

9 Üç Ana Eylem Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1)
Personel Hareketliliği: Öğretmenler, okul idarecileri, öğretim üyeleri, gençlik çalışanları Yüksek öğretim öğrencileri, mesleki eğitim öğrencilerinin hareketliliği Birleşik Yüksek Lisans Programları AB ve AB üyesi olmayan yararlanıcılar için yüksek öğretim hareketililği Gönüllü Hizmeti ve Gençlik Değişimleri Yenilik ve İyi Ugulama Değişimi İçin İşbirliği (KA2) Eğitim-öğretim veya gençlik kuruluşları ile diğer ilgili aktörler arasındaki stratejik ortaklıklar Eğitim Öğretim Kuruluşları ve iş dünyası arasındaki geniş ölçekli ortaklıklar E-Twinning dahil Bilgi Teknolojileri Platformları Üçüncü ülkelerle işbirliği ve komşu ülkelerle ilişkilere vurgu Politika Reformu Desteği (KA3) Açık Koordinasyon Yöntemi (OCM) Geleceğe Yönelik Girişimler AB Araçları: Tanınırlık Yaygınlaştırma ve kullanma Paydaşlar, üçüncü ülkeler ve uluslararası örgütler ile politika diyaloğu

10 Erasmus+ OKUL EĞİTİMİ

11 Okul Eğitimi: Hedefler
Faaliyetler, Avrupa 2020 stratejisi/Eğitim ve Öğretim 2020 Çerçevesi kapsamındaki önceliklere dayanacaktır. Özellikle: Erken okul terkinin azaltılması Temel becerilerin geliştirilmesi Erken çocukluk eğitimi ve bakımı alanında kalitenin artırılması

12 Okul Eğitimi: Faaliyetler
Okul personeli için öğrenme hareketliliği Okullar, yerel/bölgesel kuruluşlar ve diğer sektörler arasında işbirliği için stratejik ortaklıklar eTwinning: Öğretmenler, öğrenciler, okul yöneticileri, öğretmen eğitmenleri (teacher educators) ve öğretmen adaylarına hizmet sunan on line bir platform

13 Okul Eğitimi Ana Eylem 1: Personel Hareketliliği (1)
Amaç: Okul personelinin yeterliliklerini (dil, BİT, vs.) geliştirmek Yurtdışında mesleki gelişim fırsatları sunmak Faaliyetler: Öğretmenlerin Mesleki gelişim hareketliliği Yurtdışında kurs ve eğitim faaliyetlerine katılım Yurtdışında bir ortak okul ya da eğitim alanındaki ilgili bir kuruluşta işbaşı izleme ve gözlem faaliyeti Öğretim Görevlendirmesi: Okul eğitim personelinin proje ortağı okulda öğretmenlik yapması

14 Okul Eğitimi Ana Eylem 1: Personel Hareketliliği (2)
Kimler başvurabilir? Okullar (okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm düzeylerde genel, mesleki ve teknik eğitim veren okullar) Kurumsal başvuru yapılabilir, bireyler doğrudan başvuru yapamaz. Kimler Katılabilir? Eğitim personeli: Başvuru yapan okulun öğretmen ve idarecileri Başvuru Nasıl Yapılır? On-line başvuru Son başvuru tarihi: 17 Mart 2014, 12:00 (Brüksel yerel saati ile)

15 Okul Eğitimi Ana Eylem 1: Personel Hareketliliği (3)
Katılımcı Kuruluşlar Başvuru formunda bir kuruluş (gönderen) yer alacaktır. Uygulama aşamasında ise farklı program ülkelerinden bir gönderen ve en az bir ev sahibi kuruluş olmak üzere en az iki kuruluş yer alacaktır. Öğretim görevlendirmesi faaliyetinde gönderen ve ev sahibi kuruluşun her ikisi de farklı program ülkelerinde yer alan okullar olmalıdır. Öğretmenlerin mesleki gelişim hareketliliğinde gönderen kuruluş bir okul olmak zorundadır. Ev sahibi kuruluş ise okul veya eğitim-öğretim ve gençlik ya da işgücü piyasası alanında aktif bir kamu kurumu veya özel bir kurum/kuruluş olmalıdır. Her iki kuruluş da program ülkelerinde yer almalıdır.

16 Okul Eğitimi Ana Eylem 1: Personel Hareketliliği (4)
Projenin süresi: 1 veya 2 yıl Faaliyetin süresi: 2 gün - 2 ay Projeye sağlanan hibe başlıkları: Kurumsal destek Seyahat giderleri Bireysel destek Kurs ücreti Özel ihtiyaç desteği

17 Okul Eğitimi Ana Eylem 1: Personel Hareketliliği (5)
Bir personel hareketliliği başvurusu; Ana eylemin (Personel Hareketliliği) amaçları ve öncelikleri ile uyumlu olmalıdır. Bir Avrupa Gelişim Planı (European Development Plan) çerçevesinde hazırlanmalıdır. Personelin mesleki gelişim ihtiyaçlarını iyi tanımlamalıdır. İhtiyaca uygun personel seçimi, projeye hazırlık süreci ve katılım sonrası uygulamaya yönelik önlemler içermelidir. Katılımcılar için kaliteli öğrenme olanakları sağlayarak kurumun kapasitesini güçlendirmelidir. Sonuçların kullanılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirler içermelidir.

18 Okul Eğitimi Ana Eylem 1: Personel Hareketliliği (6) Hibe Ölçütleri
Projenin uygunluğu (en fazla 30 puan) Önerinin şunlara uygunluğu: a)Eylem’in hedefleri ve önceliklerine b)Katılımcı kuruluşların ve bireysel katılımcıların ihtiyaçları ve hedefleri Önerinin şunlara uygun olması ölçüsünde: a) Katılımcılar için yüksek kalitede öğrenme çıktıları üretme b) Katılımcı kuruluşların kapasitelerini ve uluslararası kapsamını teşvik etme  Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (en fazla 40 puan) Proje teklifinin tüm aşamalarının netliği, tamlığı ve kalitesi (hazırlık, hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması ve izleme) Önerilen projenin hedefleri ve faaliyetleri arasında tutarlılık Başvuran kuruluşun Avrupa Gelişim Planı kalitesi Katılımcıları hareketlilik faaliyetlerine seçme ve dahil etme için ölçütlerin uygunluğu Pratik düzenlemeler, yönetim ve destek yöntemlerinin kalitesi Katılımcılara sağlanan hazırlığın kalitesi Katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması ve doğrulanması için düzenlemelerin kalitesi (Avrupa boyutunda) Etki ve yaygınlaştırma (en fazla 30 puan) Proje çıktılarını ölçme ve değerlendirme ölçütlerinin kalitesi Projenin potansiyel etkisi: a)Proje ömrü süresince ve sonra, katılımcılar ve katılımcı kuruluşlar üzerinde b) Yerel, bölgesel, ulusal ve/veya Avrupa düzeylerinde projeye doğrudan katılan kuruluşların ve bireylerin dışına Katılımcı kuruluşların içerisinde ve dışarısında proje çıktılarını yaygınlaştırmayı amaçlayan ölçütlerin uygunluğu ve kalitesi

19 Okul Eğitimi Ana Eylem 2: Stratejik Ortaklıklar (1)
Amaç: Farklı ülkelerdeki okullar, yerel/bölgesel eğitim kuruluşları, öğretmen eğitimi veren kuruluşlar ve diğer kuruluşlar arasında yeni uygulamalar geliştirmek, transfer etmek ve bu uygulamaları hayata geçirmek Faaliyetler: Okullar arasında ortak konularda çalışmaya yönelik küçük ölçekli işbirliği projeleri Yerel/bölgesel kuruluşlar ile okullar arasında, eğitim alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli ortaklık projeleri Dil becerileri ve kültürel farkındalığı güçlendirmeyi amaçlayan bir proje aracılığıyla, eğitim dönemleri içinde öğrenci gruplarının değişimi Uzun dönemli personel hareketliliği

20 Okul Eğitimi Ana Eylem 2: Stratejik Ortaklıklar (2)
Projenin süresi: 2 veya 3 yıl Proje kapsamında gerçekleştirelebilecek faaliyetlerin süresi: Kısa dönemli öğrenci grupları ortak proje çalışması (5 gün – 2 ay) Uzun dönemli öğrenci hareketliliği ( 2 – 12 ay) Kısa dönemli ortak personel eğitimi (5 gün – 2 ay) Uzun dönemli öğretmen görevlendirmesi (2 – 12 ay) Projeye sağlanan hibe başlıkları: Proje yönetimi ve uygulama Ulusaşırı Proje Toplantıları Fikri çıktılar Uluslararası konferans/seminer/etkinlikler Öğrenme hareketliliği faaliyetleri Diğer maliyetler

21 Okul Eğitimi Ana Eylem 2: Stratejik Ortaklıklar (3)
Bir stratejik ortaklık başvurusu; Avrupa eğitim, öğretim politikalarıyla uyumlu olmalıdır. Ana eylemin (Stratejik Ortaklıklar) amaçları ve öncelikleri ile uyumlu olmalıdır. Gerçekçi ve yeterli ihtiyaç analizlerine dayanmalıdır. Katılımcı kuruluş ve hedef kitleye yönelik iyi tanımlanmış ve gerçekçi hedefler içermelidir. Yenilikçi özellikler ve Avrupa katma değeri barındırmalıdır. Amaca yönelik faaliyetler içermeli ve bu faaliyetler projenin amaçlarına uygun sayıda katılımcı ile gerçekleştirilmelidir. Projenin gidişatını değerlendirmeye yönelik süreçler içermelidir. Her bir faaliyet için uygun miktarda hibe ayırarak kaynakların etkin kullanımını sağlamalıdır. Alanında deneyimli, işbölümü ve görev dağılımı esasına göre çalışan bir proje ekibi içermelidir. Sonuçların kullanılması, yaygınlaştırılması ve proje sonuçlandıktan sonra da etkilerinin devam ettirilmesine yönelik bir plan içermelidir.

22 Okul Eğitimi Ana Eylem 2: Stratejik Ortaklıklar (4) Hibe Ölçütleri
Projenin uygunluğu (en fazla 30 puan) önerinin şunlara uygunluğu: bir veya daha fazla eğitim, öğretim ve gençlik alanina uygun olan Avrupa politikalarının hedeflerine Eylem’in hedefleri ve önceliklerine (lütfen “Bu Eylemin amaçları nelerdir” ve “Stratejik Ortaklık nedir” bölümlerine bakınız) şunlar olduğu ölçüde: öneri, gerçek ve yeterli ihtiyaç analizlerine dayanmakta hedefler açıkça tanımlanmıştır, gerçekçidir ve katılımcı kuruluşlar ve hedef gruplarla ilgili konuları ele almakta öneri, farklı eğitim, öğretim ve gençlik alanları arasında sinerji oluşturmak için uygun olduğu öneri, katılımcı kuruluşlar tarafından zaten yürütülen diğer girişimlere yenilikçi ve/veya tamamlayıcı olduğu projenin, tek bir ülkede yerine getirilen faaliyetler tarafından elde edilemeyecek sonuçlar yoluyla AB düzeyinde katma değer sağladığı Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (en fazla 20 puan) hazırlık, uygulama, izleme, değerlendirme ve yaygınlaştırma için uygun aşamalar dahil olmak üzere, programın netliği, tamlığı ve kalitesi projenin hedefleri ve önerilen faaliyetler arasında tutarlılık önerilen metodolojinin kalitesi ve fizibilitesi proje uygulamasının yüksek kalitede, zamanında tamamlanmış ve bütçe tavanları arasında olduğunu temin eden kalite kontrol ölçütlerinin bulunması ve uygunluğu projenin maliyet etkili olması ve her bir faaliyet için uygun kaynak tahsis etmesi katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması ve doğrulanması için düzenlemelerin kalitesi ölçüsünde (AB doğrulama enstrümanlarını kullanarak) Proje, eğitim, öğretim veya öğrenme faaliyetlerini planlarsa: bu faaliyetlerin projenin amaçlarına uygun olması ve uygun katılımcı sayısını içermesi ölçüsünde eğitim, öğretim veya öğrenme faaliyetlerinin projenin amaçlarına uygun olması gerekli/uygun katılımcı sayısını içermesi ölçüsünde

23 Okul Eğitimi Ana Eylem 2: Stratejik Ortaklıklar (5) Hibe Ölçütleri
Proje ekibinin ve işbirliği düzenlemelerinin kalitesi (en fazla 20 puan) şunlar olduğu ölçüde: projenin tüm yönlerini başarılı bir şekilde sunmak için gerekli profil, deneyim ve uzmanlığa sahip uygun birçok tamamlayıcı katılımcı kuruluşu içermekte sorumluluk ve görev dağılımı, tüm katılımcı kuruluşların taahhüttünü ve aktif katkısını gösterdiği proje türüyle ilgiliyse proje eğitim, öğretim, gençlik ve diğer sosyo-ekonomik sektörlerden kuruluşların katılımını içerdiği proje, eyleme yeni gelenleri içerdiği ilgili diğer paydaşlarla olmanın yanı sıra, katılımcı kuruluşlar arasında işbirliği ve iletişim için etkili mekanizmaların olması Etki ve yaygınlaştırma (en fazla 30 puan) Proje çıktılarını değerlendirme ölçütlerinin kalitesi Projenin potansiyel etkisi: Proje ömrü süresince ve sonrasında, katılımcılar ve katılımcı kuruluşlar üzerinde yerel, bölgesel, ulusal ve/veya Avrupa düzeylerinde projeye doğrudan katılan kuruluşların ve bireylerin dışına Yaygınlaştırma planının kalitesi: eğitim materyallerinin nasıl özgürce mevcut olacağı ve Açık Öğretim Kaynakları olarak nasıl teşvik edileceği dahil olmak üzere, katılımcı kuruluşların içerisinde ve dışarısında proje çıktılarını paylaşmayı amaçlayan ölçütlerin uygunluğu ve kalitesi Projenin sürdürülebilirliğini temin etme konusundaki planların kalitesi: AB hibesi kullanıldıktan sonra, etki etmeye ve sonuçlar üretmeye devam etme kapasitesi

24 Yüksek Öğretim KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yüksek öğretimde öğrenci hareketliliği Yüksek öğretimde personel hareketliliği KA2: Yenilik İçin İşbirliği Yüksek öğretimde stratejik ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Yüksek Öğretimde Kapasite Geliştirme

25 Mesleki Eğitim KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki eğitimde öğrenci hareketliliği Mesleki eğitimde personel hareketliliği KA2: Yenilik İçin İşbirliği Mesleki eğitimde stratejik ortaklıklar Sektörel Beceri Ortaklıkları

26 Yetişkin Eğitimi KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yetişkin eğitiminde eğitimde personel hareketliliği KA2: Yenilik İçin İşbirliği Yetişkin eğitiminde stratejik ortaklıklar

27 Gençlik KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Gençlerin ve genç çalışanların hareketliliği KA2: Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi İçin İşbirliği Gençlik alanında stratejik ortaklıklar Kapasite geliştirme projeleri KA3: Politika Reformu Desteği

28 Jean Monnet Faaliyetleri
Amaç: Yüksek öğrenimde Avrupa bütünleşmesi çalışmalarını geliştirmek Faaliyetler: AB konularında eğitim ve araştırma Akademi dünyasıyla politika tartışmaları ve fikir değişimleri AB eğitimi veren kuruluşlara destek

29 Spor Amaç: Doping, şike, şiddet, tahammülsüzlük ve ırkçılık gibi sporun birleştirici özelliğine yönelik sınır ötesi tehditlerle mücadele Faaliyetler: Ortaklıklar Ülkeler arasında kar amacı gütmeyen spor faaliyetleri Avrupalı paydaşlarla işbirliği

30 TEŞEKKÜR EDERİZ...


"Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları