Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞVERENLER PRİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞVERENLER PRİM DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞVERENLER PRİM DAİRE BAŞKANLIĞI
İDARİ PARA CEZALARI ZAMAN AŞIMI İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASI MALİ TATİL

2 Kanuni dayanak: 5510/102.md. Bahse konu madde hükümlerine göre, idari para cezaları; 1- Belgelere bağlı yükümlülüklerini yerine getirmeyenler aleyhine uygulanacak olan idari para cezaları, 2- İşyeri kayıtlarını ibraz etmeyenler ile işyeri kayıtları geçersiz olanlar aleyhine uygulanacak olan idari para cezaları, 3- Bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenler aleyhine uygulanacak olan idari para cezaları, 4- Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarına engel olanlar aleyhine uygulanacak olan idari para cezaları,

3 BELGELERE BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI
SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ İŞYERİ BİLDİRGESİ AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ

4 İşverenlerce Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar yönünden sigortalı işe giriş bildirgelerinin verilmesi gereken süre 1) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde, ( ) İnşaat işyerleri için (41XX, 42XX, 43XX), Balıkçılık işyerleri için (03XX), Tarım işyerleri için (01XX), Hayvancılık işyerleri için (011X), En geç çalışmaya başladığı gün 2) İlk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde, (İlk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar) Çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar 3) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar, 4) Kamu idarelerince istihdam edilen ve işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel, 5) Kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanlar Çalışmaya başladıkları tarihten itibaren Bir ay içinde 6) İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma verilerek, tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması halinde, SSİY-11.md.3/ç -

5 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Bildirimi
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin E-Sigorta Yoluyla Bildirilmesi 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendine tabi sigortalıları çalıştıran işverenlerden aylık prim ve hizmet belgesini zorunlu olarak e-Sigorta yoluyla verenler kamu veya özel sektör ayırımı yapılmaksızın;(SSS Tebliğin III-B) 01/11/2008 tarihinden itibaren sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini, 01/12/2008 tarihinden itibaren ise sigortalı ilk işe giriş bildirgesini, zorunlu olarak e-Sigorta yoluyla internet üzerinden Kuruma vermektedirler. (SSS Tebliğin III-B) 2009/Ekim ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, tüm resmi ve özel sektör işverenleri, çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın, cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini e-Sigorta kanalıyla göndermekle zorunlu tutulmuşlardır.( Genelge) Çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın; .( Genelge) Özel nitelikteki işyeri işverenlerinin, 1/10/2009 tarihinden itibaren, Resmi nitelikteki işyeri işverenlerinin ise 15/10/2009 tarihinden itibaren sigortalı işe giriş bildirgelerinin de e-Sigorta kanalıyla Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

6 SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ 1 Asgari Ücret Tutarında
FİİL MÜEYYİDESİ a) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 102./1-a-1 Her bir Sigortalı İçin 1- Yasal süresi içinde/Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak/zorunlu olduğu halde internet, elektronik veya benzeri ortamda gönderilmemesi halinde, 1 Asgari Ücret Tutarında Örnek : 25/7/2011 tarihinde kanun kapsamın alınmış olan giyim malzemeleri satan A işyerinde, 24/10/2012 tarihinde işe başlayan 3 sigortalının işe giriş bildirgelerinin 23/10/2012 tarihine kadar verilmemesi halinde, işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında Kuruma verilmesi nedeniyle işveren aleyhine; 940,50 TL x 3 =2.821,00 TL İPC uygulanır. Örnek: 1/7/2012 tarihinde kanun kapsamına alınan işyerinde 1/7/2012 ila 1/8/2012 tarihleri arasında çalışmaya başlayan 6 sigortalının işe giriş bildirgesinin, 1/8/2012 tarihine kadar verilmemesi halinde; 940,50x6=5.643,00 TL İPC uygulanır.

7 İPC. 102./1-a-2 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendine istinaden, sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, Mahkeme kararlarından, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden, Diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden, Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, anlaşılması halinde, ilgililer aleyhine her bir sigortalı başına aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

8 İPC. 102./1-a-2 örnek Örnek 1- 28/11/2006 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmış fırın işyerinde, 6/3/2013 tarihinde işe başlayan (A) sigortalısına ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan denetim sonucunda tespit edildiği varsayıldığında, Bahse konu bildirgenin işveren tarafından veya Kurumca re’sen düzenlendiği üzerinde durulmaksızın söz konusu işveren aleyhine, sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesinden dolayı, 5/3/2013 tarihinde geçerli olan asgari ücret üzerinden, 978,60 * 2 = 1.957,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

9 İPC. 102./1-a-3 İşyeri esas alınmak suretiyle bildirgenin verilmediğine ilişkin fiilin, Mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren, bir yıllık süre içinde, birden fazla kez tespiti halinde, her bir sigortalı işe giriş bildirgesinden dolayı asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

10 İPC. 102./1-a-3 örnek Örnek 1- (D) sigortalısının 30/7/2009 tarihinde çalışmaya başladığı halde, sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, 25/11/2009 tarihi itibariyle Kurum kayıtlarına intikal eden resmi yazıdan anlaşılması üzerine, ilgili işveren aleyhine sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi içinde verilmemesinden dolayı, 693,00 * 2 = 1.332,00 TL idari para cezası uygulanacaktır. Daha sonra, aynı işyerinde 1/8/2010 tarihinde işe alınan (E) ve (F) sigortalılarına ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan denetimler sonucunda 22/10/2010 tarihinde tespit edilmiş olduğu varsayıldığında, anılan işveren aleyhine, (E) için 760,50 * 5 = 3.802,00 TL (F) için 760,50 * 5 = 3.802,00 TL Toplam= 7.604,00 TL İPC uygulanacaktır. Bahse konu işyerinde 2/9/2011 tarihinde çalışmaya başlayan (K) sigortalısına ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarınca düzenlenen 25/10/2011 tarihli rapordan tespit edilmiş olduğu varsayıldığında ise, daha önceki denetim tarihinden itibaren bir yıldan fazla süre geçmiş olması nedeniyle, 2/9/2011 tarihinde işe başlayan sigortalıya ait sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesinden dolayı, anılan işveren aleyhine, (K) için 837,00* 2 = 1.674,00 TL İPC uygulanacaktır.

11 30/9/2008 ve Önceki Tarihlerde İşlenen Fiiller
5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası, “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.” hükmüne amirdir. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/10/2008 öncesinde işlenen fiillerden dolayı ilgililer aleyhine idari para cezası uygulanırken, fiilin işlendiği tarihteki ceza tutarı ile 5510 sayılı Kanunda öngörülen ceza tutarı kıyaslanacak ve ilgililer aleyhine düşük olan ceza tutarı uygulanacaktır. *506 HÜKMÜ; Her bir sigortalı için 1 AÜ Çalışma izni olmayan sigortalı için 2 AÜ **2/3’ lük indirim öncesi fiiller için

12 30/9/2008 ve önceki tarihlerde işlenen fiillere ilişkin ÖRNEK
Örnek- (A) sigortalısının temizlik işyerinde 30/8/2008 tarihinde çalışmaya başlamasına rağmen, hizmetlerinin ve kazançlarının Kuruma bildirilmediğinin 12/1/2013 tarihli mahkeme ilamından anlaşıldığı varsayıldığında, söz konusu sigortalıyı çalıştıran işveren aleyhine, 30/8/2008 tarihinde geçerli olan asgari ücret üzerinden, 638,70 * 1 = 638,70= 638,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

13 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanlar
SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ syl. Kanun 1/8/2009; syl. Kanun-1/3/2012 KAPSAM FİİL İDARİ PARA CEZASI 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanlar Yasal süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapılmaması veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi Bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı için asgari ücretin onda biri tutarında

14 İPC-102/1-j Örnek- Sigortalı (B)’nin hizmet akdinin 1/7/2012 tarihinde sona erdiği varsayıldığında, işten ayrılış bildirgesinin en geç 11/7/2012 tarihine kadar verilmemesi ya da yasal süresi içinde kağıt ortamında verilmesi veya e-sigorta kanalıyla gönderilmemesi halinde, 940,50 x 1/10 = 94,50=94,00 TL İPC uygulanır.

15 İşyeri Bildirgesi 5510 sayılı Kanun hükümlerine istinaden, işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini, en geç, Sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihte, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, en geç bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini takip eden on gün içinde, Adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda, en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde, en geç nakil tarihini takip eden on gün içinde, Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi halinde, en geç devir tarihini takip eden on gün içinde, Gerçek kişi olan işverenin vefat etmesi halinde, en geç ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde, Kuruma vermeleri gerekmektedir.

16 Asgari Ücret Tutarında
İPC 102 /1-(b) FİİL MÜEYYİDESİ b) İşyeri Bildirgesi’nin verilmemesi halinde; 1-Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için, Asgari Ücretin 3 Katı 2-Diğer defterleri tutmakta zorunlu olanlar için, Asgari Ücretin 2 Katı 3-Defter tutmakta yükümlü olmayanlar için, Asgari Ücret Tutarında

17 ÖRNEK : Bilanço esasına göre defter tutan (C) A.Ş. tarafından 15/10/2012 tarihinde sigortalı çalıştırılmaya başlanmasına rağmen işyeri bildirgesinin yasal süresinde verilmemesi nedeniyle; 940,50x 3=2.983,00 TL İPC uygulanır. ÖRNEK: İşletme esasına tabi B işyeri tarafından 20/8/2012 tarihinde sigortalı çalıştırıldığı halde işyeri bildirgesinin yasal süresinde verilmemesi nedeniyle; 940,50x 2=1.989,00 TL İPC uygulanır. 17

18 AYLIK Prim ve Hizmet Belgesi İPC 102/1-c
FİİL MÜEYYİDESİ c) Prim Belgelerinin verilmemesi halinde; Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde/ zorunlu tutulduğu halde Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda / yasal süresi içinde gönderilmemesi halinde her bir fiil için; 1-Belgenin asıl olması halinde, (Aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek kaydıyla) Sigortalı Sayısı Başına Asgari Ücretin 1/5 2-Belgenin ek olması halinde, Sigortalı Sayısı Başına Asgari Ücretin 1/8 3-Ek belgenin Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda, (eksik gün bildirimlerine ilişkin) Sigortalı Sayısı Başına Asgari Ücretin ½ 4-Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, Asgari Ücretin 2 Katı 18

19 AYLIK Prim ve Hizmet Belgesi (İPC 102/1-c) Örnek
Örnek 1- B Ltd.Şti tarafından 2011/Nisan ayına ilişkin 10 sigortalının bulunduğu ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin işveren tarafından 30/5/2011 tarihinde verildiği varsayıldığında; 796,50 / 8 = 99,56 TL 99,56 x 10 = 995,60 = 995,00 TL ipc uygulanır. Örnek 2- K A.Ş. tarafından 20 sigortalının bulunduğu 2013/Ocak ayına ilişkin asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin işveren tarafından kendiliğinden 14/3/2013 tarihinde yasal süresi dışında verildiği varsayıldığında; 978,60 TL/5= 195,72 195,72 x 20 = 3.914,00 TL> 1.957,00 (978,60 x 2) olduğundan işveren aleyhine 1.957,00TL ipc uygulanır.

20 AYLIK Prim ve Hizmet Belgesi (İPC 102/1-c) Örnek
Örnek 3-(A) sigortalısının 2012/Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin hizmetlerinin ve kazançlarının Kuruma bildirilmediğinin mahkeme ilamına göre tespit edildiği ve anılan işveren aleyhine, 20012/Temmuz, ve Ağustos aylarına ilişkin asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmediği varsayıldığında, İşveren aleyhine, 23/8/2012 ve 23/9/2012 tarihinde geçerli olan asgari ücret üzerinden 2012/Temmuz ayı için 940,50 * 2 = 1.881,00 2012/Ağustos ayı için 940,50 * 2 = 1.881,00 3.762,00 TL İPC uygulanacaktır.

21 Her bir ek belge için asgarî ücretin 1/8'i tutarında
AYLIK PRİM VE HİZME BELGESİNE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI (30/9/2008 VE ÖNCESİ FİİLLER). FİİL MÜEYYİDESİ Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmemesi halinde her bir fiil için; Belgenin asıl olması halinde, (Aylık asgari ücretin 3 katını geçmemek kaydıyla) Sigortalı Sayısı Başına Asgari Ücretin 1/5 Belgenin ek olması halinde Her bir ek belge için asgarî ücretin 1/8'i tutarında Eksik gün bildirimi nedeniyle belgenin resen düzenlenmesi Asgari Ücretin 3 Katı Mahkeme kararı ile veya Denetim elemanlarınca yapılan tespitler sonucunda ya da Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen belgelerden hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği saptanan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği üzerinde durulmaksızın

22 AYLIK PRİM VE HİZME BELGESİNE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI (30/9/2008 VE ÖNCESİ FİİLLER)
ÖRNEK: 2008/Haziran ayına ilişkin 30 sigortalının kayıtlı olduğu asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi 30/07/2012 tarihinde işverence kendiliğinden verilmesi halinde, 506 sayılı Kanunda öngörülen ceza 5510 sayılı Kanunda belirtilen cezadan yüksek olduğundan 5510 sayılı Kanuna göre İPC uygulanır. 638,70 /5 x 30 =3.832,20 TL asgari ücretin iki katını aştığından, ,70 x 2 =1.277,40=1.277,00 TL İPC uygulanır.

23 İŞYERİ KAYITLARI NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI
Kurumun Denetim ve Kontrolle Görevlendirilmiş Memurlarınca ya da SMMM veya YMM İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Neticesinde Tespit Edilen Fark Eksik İşçilik Tutarları Defter, Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilme Yükümlülüğüne Uymama Cezası Defter ve Belgelerin Kanuna Uygun Düzenlenmemesi Ücret Tediye Bordrosunun Kanuna Uygun Düzenlenmemesi

24 EKSİK İŞÇİLİK BİLDİRİMİ
Özel bina inşaatları ile ihale konusu işyerlerinde Kuruma yeterli işçiliğin bildirilmiş olup olmadığına ilişkin yapılan incelemeler sonucunda; Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca, tespit edilen eksik işçilik tutarı, faaliyet süresinin son ayına veya bazı aylarına ya da da tamamına maledilmektedir. Buna göre, eksik işçiliğin mal edildiği her bir ay için, Aylık asgari ücretin iki katı tutarında(102/1-d), Aylık asgari ücretin yarısı tutarında,(102/1-e-4) idari para cezası uygulanacaktır.

25 Defter, Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilme Yükümlülüğüne Uymama Cezası
İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarca istenilmesi halinde 15 gün içinde ibraz edilmesi gerekmekte olup, bu yükümlülüğün Kurumca yapılacak yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmadan, tam olarak yerine getirilmemesi halinde ; FİİL MÜEYYİDESİ e) İşyeri kayıtlarının ibraz edilmemesi; 1-Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, Asgari Ücretin 12 Katı 2-Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, Asgari Ücretin 6 Katı 3-Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, Asgari Ücretin 3 Katı Buna göre, yazılı ihtara rağmen belgelerin 15 gün içinde ibraz edilmemesi ya da eksik ibraz edilmesi halinde 15 inci günde geçerli olan asgari ücret üzerinden ipc uygulanır.

26 Örnek 1- Bilanço esasına göre defter tutan D Ltd
Örnek 1- Bilanço esasına göre defter tutan D Ltd.Şti’nin 2010 yılına ilişkin defter ve belgelerinin 6/6/2011 tarihinde tebliğ edilen yazı ile istenildiği, sözkonusu defterlerin 21/6/2011 tarihine kadar kuruma ibraz edilmesi gerektiği halde, 27/6/2011 tarihinde ibraz edildiği düşünüldüğünde; belgenin yasal süresi dışında ibraz edilmesi nedeniyle işveren aleyhine; 796,50 TL x 12 = 9.558,00 TL ipc uygulanır. Örnek 2- İşletme defteri tutmakla yükümlü olan A Ltd.Şti.’nin 2008 yılına ilişkin defter kayıt ve belgelerinin 8/8/2012 tarihinde tebliğ edilen yazı ile işverenden istenildiği, ancak söz konusu belgelerin 23/7/2012 tarihine kadar ibraz edilmesine karşın belgelerin eksik olduğunun anlaşılması halinde; İşveren aleyhine 940,50 x 6 =5643,00 TL ipc uygulanır.

27 DEFTER VE BELGELERİN KANUNA UYGUN DÜZENLENMEMESİ
Defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde verilmesi gereken idari para cezasını tutarını aşmamak kaydıyla Defter ve belgelerin tümünün verilen süre içinde incelemeye ibraz edilmesine rağmen, Kanuni tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı İşçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler Sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkân vermeyecek şekilde usûlsüz veya noksan tutulmuş defterler Herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması halinde, o aya ait defter kayıtları geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için, aylık asgari ücretin yarısı tutarında İPC uygulanır

28 BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
Asgari İşçilik Uygulamasına İlişkin Bilgi ve Belgelerin Bildirimine İlişkin Yükümlülüğe Uyulmaması (En geç 1 ay içerisinde) Kamu İdareleri ve Bankaların Bildirim Yükümlülüğüne Uymaması Ticaret Sicil Memurluklarının Bildirim Yükümlülüğüne Uymaması Yapı Ruhsatı ve Yerine Geçen Belgelerin Bildirimine İlişkin Yükümlülüğe Uyulmaması (En geç 1 ay içerisinde) İhale Konusu İşleri Üstlenenlerin ve Bunların Adreslerinin Bildirilmesine İlişkin Yükümlülüğe Uyulmaması Çalışılmadığına Dair Belge Girişinin Belirlenen Süre İçerisinde ve Elektronik Ortamda Yapılmaması ve Hiç Yapılmaması

29 ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BELGE GİRİŞİNİN YAPILMAMASI
2/3/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yapılan değişiklik sonrasında,  istirahat raporunun sona erdiği tarihin içinde bulunduğu döneme ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin gönderilmesi gereken sürenin son günü olarak yeniden belirlenmiştir. istirahat raporu almış olan sigortalılar için aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün neden olarak 1-İstirahat seçeneğinin tercih edilmiş olması halinde, bu durumun çalışılmadığına dair bildirim yerine geçeceği kabul edilmiştir. Bu bildirimin Belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, Hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı, tutarında idari para cezası uygulanır.

30 DENETİM VE KONTROLLE GÖREVLİ MEMURLARA ENGEL OLANLAR ALEYHİNE
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının; l) Bu Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler görevlerini yapmasına engel olamazlar; engel olanlar hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. 2) Görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca asgari ücretin on katı tutarında idari para cezası uygulanır. (5510/102-1.ı)

31 İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI 6270-26/1/2012
Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya Diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da Kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere; Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile işyeri bildirgeleri Kamu idarelerince vazife malullüğüne sebep olan olayın,(g) Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlarca ihale yolu ile yaptırılan işleri üstlenenlerin ve bunların adreslerinin, (md.90)(g)

32 Ticaret sicil memurluklarınca, şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini bildiren işverenlere ilişkin bildirimlerin,(h) Kamu idareleri ile bankalarca sigortasız olduğu tespit edilen kişilerin,(g) Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince, yapı ruhsatı veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgilerin, (md 11)(h) Yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve Cezaların ilgililerce yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde öngörülen idari cezalar ¼ oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

33 İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI
ÖRNEK: (A) Ltd.Şti. tarafından en geç 10/3/2013 tarihinde verilmesi gereken işyeri bildirgesinin 20/3/2012 tarihinde işveren tarafından kendiliğinden verilmesi halinde, söz konusu belgenin yasal süresi geçirildikten sonra ve 30 günlük süre içinde verilmiş olması nedeniyle, idari para cezası 978,6 x 3 =2.935,00 TL olarak tebliğe çıkartılacaktır. Bu durumda 2.935,00 tutarındaki idari para cezasının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenecek olması halinde, 2.935,00 * 1 / 4 = 733,75 733,75 * 3 / 4 = 498,56 TL’si tahsil edilecektir.

34 İDARİ PARA CEZALARINDA FİİL TARİHİ
İdari para cezası; Belge veya bildirgenin Kuruma yasal süresi dışında verilmiş olmasından kaynaklanıyor ise, idari para cezasına konu fiil, belge veya bildirgenin yasal verilmesi gereken sürenin son gününde, İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin ibraz edilmemesinden kaynaklanıyor ise idari para cezasına konu fiil, defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin tebligatın alındığı tarihten itibaren 15 inci günde, Defter, kayıt ve belgelerin geçersiz olduğunun tespitinden kaynaklanıyor ise geçersiz defter, kayıt ve belgenin ilişkin olduğu ayın/dönemin son gününde, işlenmiş sayılmaktadır. Yükümlülüklerin yerine getirilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yükümlülüklerin resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde de yerine getirilmemesi halinde, idari para cezasına konu fiil yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününde işlenmiş sayılmaktadır.

35 GENEL OLARAK 5083 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince idari para cezalarının hesaplanmasında ve ödenmesinde 1 TL altında kalan tutarlar dikkate alınmaz.Bu nedenle hesaplanan idari para cezası, varsa kuruş kısmı atılarak tebliğ edilir. İdari para cezaları, ilgiliye tebliğ edilmekle tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir. İdari para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun ¾ tahsil edilir. Söz konusu cezanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde ödenmemesi halinde ceza tutarının gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmesi gerekir.

36 İDARİ PARA CEZALARININ TAHAKKUKU/TAHSİLİ İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ
& ZAMANAŞIMI UYGULAMASI

37 FİİL TARİHİ 30/9/2008 VE ÖNCESİ OLAN İDARİ PARA CEZALARINDA TAHAKKUK ZAMANAŞIMI
30/9/2008 ve öncesinde işlenmiş olan fiiller dolayısıyla uygulanacak olan idari para cezalarının tahakkukunda dikkate alınacak zaman aşımı süreleri; 9/7/1987 ila 11/5/1993 tarihleri arasında işlenen fiillerden dolayı = 5 yıl,(Çeşitli yargı kararları uyarınca) 12/5/1993 ila 5/8/2003 tarihleri arasında işlenen fiillerden dolayı = 10 yıl,(3910 sayılı Kanun uyarınca) 6/8/2003 ila 30/9/2008 tarihleri arasında işlenen fillerden dolayı = 5 yıl, (4958 sayılı Kanun uyarınca) olacaktır.

38 İDARİ PARA CEZALARINDA TAHAKKUK ZAMANAŞIMI
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası “ Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.” hükmüne amirdir. Kanunun bu hükmüne istinaden, idari para cezasına konu fiilin işlendiği tarihte geçerli olan kanundaki zaman aşımı süresi ile cezanın tebliğ edildiği tarihe kadarki sürelerde geçerli olan kanundaki zaman aşımı süresinin farklı olması halinde, Türk Ceza Kanunun 7 nci maddesine istinaden, ilgililerin lehine olan kanundaki zaman aşımı süresinin esas alınması gerekmektedir.

39 FİİL TARİHİ 30/9/2008 VE ÖNCESİ OLAN İDARİ PARA CEZALARINDA TAHAKKUK ZAMANAŞIMI
Örnek 4- (D) Limited Şirketine ait işyerinde çalışan (A) sigortalısının 2003/Mayıs ila Ekim ayındaki hizmetlerinin ve kazançlarının Kurumumuza bildirilmediğinin 27/8/2010 tarihli mahkeme ilamından anlaşıldığı varsayıldığında, bahse konu döneme ilişkin prim belgelerinin yasal süresi içinde verilmemiş olması nedeniyle uygulanacak idari para cezalarının tahakkuk zamanaşımı süresinin tespitinde, fiilin işlendiği tarihteki zamanaşımı süresi ile sonradan yürürlüğe giren kanunlardaki zaman aşımı süreleri dikkate alınarak, aşağıdaki tabloda da gösterildiği üzere ilgilinin lehine olan kanundaki zaman aşımı süresi esas alınarak fiilin zamanaşımına uğrayıp uğramadığına bakılacaktır. Belgenin İlişkin Olduğu Ay Fiilin İşlendiği Tarih Fiilin İşlendiği Tarihteki Zamanaşımı süresi Sonradan Yürürlüğe Giren Kanunlardaki Zamanaşımı Süresi İdari Para Cezasının Tebliğ Edilmesi Gereken Sürenin Son Günü 2003/Mayıs 10 yıl 5 yıl-10 yıl 5 yıl esas alınır. 30/6/2008 2003/Haziran 5 yıl -10 yıl 5 yıl esas alınır. 31/7/2008 2003/Temmuz 5 yıl 5 yıl esas alınır. 31/8/2008 2003/Ağustos 5 yıl esas alınır. 30/9/2008 2003/Eylül 5 yıl esas alınır. 31/10/2008 2003/Ekim 5 yıl esas alınır. 30/11/2008

40 FİİL TARİHİ 1/10/2008 VE SONRASI OLAN İDARİ PARA CEZALARINDA TAHAKKUK ZAMANAŞIMI
İdari para cezaları, kişiye tebliğ edilmekle tahakkuk eder. Başka bir ifade ile borcun tahakkuk etmesi için idari para cezasına muhatap olan kişiye, uygulanan idari para cezasının 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilmesi gerekmektedir. İdari para cezalarının tahakkuk zamanaşımı süresi fiilin işlendiği tarihte geçerli olan Kanun hükümlerine göre belirlenir. İdari para cezaları, 5510 sayılı Kanuna göre on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar. Örnek 1- Market işletmesinde 11/6/2010 tarihinde çalışmaya başlayan sigortalı A’nın işe giriş bildirgesinin 1/7/2010 tarihinde verildiği düşünülecek olursa, fiilin işlendiği tarih 10/6/2010’dur. Sözkonusu sigortalı için idari para cezasının 10/6/2020 tarihine kadar işverene tebliğ edilmesi gerekmektedir.

41 olarak dikkate alınacaktır. Tahsil Zamanaşımı Süresi
30/9/2008 VEYA ÖNCEKİ BİR TARİHE RASTLAYAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ 5/8/2003 veya önceki bir tarihte tebliğ edilmiş olan idari para cezalarında yasal ödeme süresi, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün, 6/8/2003 veya sonraki bir tarihte tebliğ edilmiş olan idari para cezalarında yasal ödeme süresi, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün, olarak dikkate alınacaktır. Tahsil Zamanaşımı Süresi 7/12/1993 veya önceki bir tarihe rastlaması halinde, ödeme vadesinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren on yıl, 8/12/1993 ila 5/7/2004 tarihleri arasına rastlaması halinde, ödeme vadesinin sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl, 6/7/2004 ila 30/9/2008 tarihleri arasına rastlaması halinde, ödeme vadesinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren on yıl, olarak uygulanır.

42 1/10/2008 VEYA SONRAKİ BİR TARİHE RASTLAYAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ
Yasal ödeme süresinin son günü 1/10/2008 veya sonraki bir tarihe rastlayan idari para cezalarının tahsilinde dikkate alınacak zamanaşımı süresi, ödeme süresinin dolduğu onbeşinci günü takip eden takvim yılı başından itibaren on yıldır. ÖRNEK: 17/4/2010 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlayan, ancak işyeri bildirgesini yasal süresi dışında Kuruma veren işveren hakkında uygulanan idari para cezasının, 25/5/2010 tarihinde tebliğ edildiği varsayıldığında, idari para cezasının ödeme süresi 9/6/2010 tarihinde sona ermektedir. Dolayısıyla, bahse konu idari para cezasına ilişkin on yıllık zamanaşımı süresi 1/1/2011 tarihinde başlayıp 31/12/2020 tarihinde sona erecektir. *İdari para cezalarının tahsil zamanaşımında, lehe olan hükümlerin uygulanması gibi bir durum söz konusu değildir.

43 İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASI
Kapsama girenler;  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca;  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olanlar, Aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında olup, hizmet akdine istinaden çalışanlar, (ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdine tabi olarak çalışanlar, çiftçi mallarını koruma bekçileri gibi) 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli çalıştırılanlardan işsizlik sigortası primi ödeyen isteğe bağlı sigortalılar 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamındaki sigortalılar 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sigortalılar,  İşsizlik sigortası kapsamına alınmıştır.

44 İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASI
Kapsama girmeyenler; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılar, 2- Aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında olup, hizmet akdine dayalı olarak çalışmayanlar, (Film, tiyatro ses ve saz sanatçılar, umumi kadınlar) geçici 20 nci madde kapsamında olmakla birlikte memur statüsünde çalışanlar, sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli ve geçici personel statüsünde çalışanlar, (çıraklık ve halk eğitim merkezlerinde çalışan usta öğreticilerde dahil) 5- Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar, İşsizlik sigortası kapsamında bulunmamaktadır.

45 İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASI
4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca İşsizlik sigortası primlerin toplanmasından Kurumumuz diğer her türlü hizmetlerin yapılmasından ise İŞ-KUR sorumlu tutulmuştur. Kurumumuzca bir ay içinde tahsil edilen primlerin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edildiği ayı takip eden ayın 15’ine kadar İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılması gerekmektedir. Ancak, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan sigorta primleri nedeniyle anılan Kurum ile Kurumumuz arasında mahsuplaşma yapılmaktadır.

46 İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASI
İşsizlik Sigortasına hak kazanma; - Hizmet akitlerinin 4447 sayılı Kanunda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona ermesi, - Süresi içinde şahsen veya elektronik ortamda İŞKUR’a başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri, - Hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları, kaydıyla, işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar. Son üç yıl içerisinde, -600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, -900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, -1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

47 İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASI
İŞYERİ TESCİLİ; 5510 4/1-a kapsamındaki sigortalılar için işyeri tescilinin yapılmış olması ve bu sigortalıların işsizlik sigortası primlerine de tabi olması nedeniyle bu sigortalıları çalıştıran işyerleri hakkında ayrıca bir tescil işlemi yapılmamakta, dolayısıyla mevcut işyerlerinden yapılan bildirimler nedeniyle tahakkuk eden sigorta primlerinde işsizlik sigortası primleri de tahakkuk etmektedir. (İşsizlik sigortası primi %1 işçi payı %2 işveren payı olarak)

48 İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASI
5510 geçici 20 nci maddeye tabi olan sandık iştirakçilerinin bildirimleri; 5510 g.20 maddeye tabi olan sandık iştirakçileri işsizlik sigortası primlerine tabi olduklarından, bu sigortalılar için bahse konu primlerin alınabilmesi amacıyla; -İşyeri merkezleri İstanbul’da olan işverenlerin Beyoğlu SGM’ye, -İşyeri merkezi Ankara’da olanlar ile diğer illerde olanlar ise Ulucanlar SGM’ye müracaatta bulunarak işyerleri tescil edilmektedir. İşyerlerini tescil işlemleri sırasında ise, “Geçici 20 nci maddeye tabi olup, 4447 sayılı Kanuna istinaden verilmiştir” şeklinde kaşe basılması gerekmektedir. İşsizlik sigortası kapsamında, geçici 20. Maddeye tabi sigortalılara ilişkin işsizlik sigorta primlerinin tahsil edilebilmesi amacıyla, her bir sandıkça “İşsizlik Sigortası Bildirim Formu” Kurumumuzca belirlenen kayıt formatında doldurulmak suretiyle, manyetik ortamda hazırlanarak Kurumumuz Kurumsal ve Sosyal Sigorta Yazılımları Daire Başkanlığına intikal ettirilmektedir. Yapılan bildirimlerde, sigortalılara ait kimlik bilgileri de bir defaya mahsus olmak üzere anılan Başkanlığa bildirilmektedir.

49 İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASI
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinde, işsizlik sigortası primleri ile ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun 80, 82, 86, 88, 89, 90, 91, 93 ve 100. Maddesi hükümleri uygulanır denildiğinden, A- Prime tabi ödemeler; 4447 sayılı İşsizlik sigortası Kanunun uygulamasında, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinde sayılan sigortalıların o ay içinde hak ettikleri ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki diğer ödemelerin brüt toplamı esas alınmaktadır. Dolayısıyla, sigorta primine tabi olmayan ödemeler işsizlik sigortası primine de matrah olmamaktadır. Bir ay içerisinde, birden fazla işverenin yanında çalışan sigortalının işsizlik sigortası primlerine esas tutulacak aylık ve günlük kazancın tespitinde, sigortalının her işverenden elde ettiği aylık ve günlük kazanç tutarı ayrı ayrı dikkate alınarak İSP primleri buna görehesaplanmaktadır.

50 İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASI
D- Prim belgeleri; 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamındaki sigortalıları çalıştıran işverenler bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların, işsizlik sigortası primleri hesabına esas tutulan kazançlar toplamı dahil olmak üzere prim ödeme gün sayılarını gösteren aylık prim ve hizmet belgelerini, Ayın 1’i ila 30’u arasında çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadar, Ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasında çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden ise ilişkin olduğu dönemi takip eden dönemin 7’sine kadar, e-Sigorta kanalıyla Kurumumuza göndermesi gerekmektedir. E- Ay içinde 30 günden eksik çalıştırılan sigortalıların durumu; Ay içerisinde 30 günden eksik çalıştığına ilişkin bilgi ve belgeleri SSİY ekinde belirtilen ek-10 belge ile Kurumumuza verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumumuzca geçerli sayılmaması halinde, 30 günden az bildirilen sürelere ait işsizlik sigorta primleri, sigorta primi ile birlikte tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi gerekmektedir.

51 İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASI
F- Primlerin ödenmesi; İşverenler, gerek /1-a kapsamındaki sigortalılara gerekse geçici 20 nci maddeye tabi sandık iştirakçilerine ilişkin prime esas kazanç tutarları üzerinden hesaplanacak %3 oranındaki işsizlik sigortası primlerini ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Kurumumuza ödemeleri gerekmektedir. G- Prim borçlarına halef olma; İşsizlik sigortasına tabi olan sigortalının çalıştırıldığı işyeri devredilir veya intikal ederse eski işverenin işsizlik sigortası primi ile gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarından yeni işverende müteselsilen sorumlu olmaktadır.

52 İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASI
H- Teminatın ve hakkedişlerin prim borcuna karşılık tutulması; 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinde sayılan Kurum ve kuruluşların ihale yolu ile yaptırmış olduğu işleri alan müteahhitlerin işsizlik sigortasına ilişkin primleri Kurumumuza ödenmedikçe ilişiksizlik belgesi verilmemektedir. Yine, işsizlik sigortası primlerini ödemeyen işverenlerin ihale makamlarında bulunan hakkedişlerinden bu primlerin kesilmesi, özel bina inşaatlarında yapı kullanma izin belgesi almak isteyen işverenlerinde borcu yoktur yazısı için işsizlik sigortası primlerini ödemeleri gerekmektedir.

53 İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASI
I-Yersiz alınan işsizlik sigortası primlerinin geri verilmesi, Yanlış ve yersiz olarak alındığı anlaşılan işsizlik sigortası primleri, alındıkları tarihten itibaren 10 yıl geçmemiş ise hisseleri oranında işverenlere ve sigortalılara iade edilmektedir. Geri verilecek olan primler için sigortalı ve işverenlere ayrıca kanuni faizde iade edilecek olup, bu faiz primin tahsil edildiği tarihi takip eden ay başından iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesaplanacaktır. Bu şekilde iptal edilen primler de yine İş-Kur ile mahsuplaşılmaktadır. Tahsil edilen İşsizlik Sigortası Primlerinin İŞ-KUR’a aktarımına ilişkin olarak adıgeçen Kurum ile kurumumuz arasında protokol düzenlenmiş olup, bu aktarım protokolde belirtilen kurallar dahilinde yapılmaktadır.

54 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı mali tatil ihdas edilmesi hakkında kanunun 1 inci maddesinin Birinci fıkrasında, “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” Altıncı fıkrasında “Malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.” Anılan kanun hükmü uyarınca, Maliye Bakanlığınca konu hakkında yayımlanan Tebliğe göre mali tatilin sona erdiği 7 gün içerisinde biten kanuni ve idari sürelerin tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün içerisinde mesai bitiminde sona ereceği yönünde uygulama yürütülmektedir.

55 MALİ TATİL UYGULAMASI Maliye Bakanlığı uygulamasına paralel uygulamanın Kurumumuzca da yürütülmesi amacıyla, anılan Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, yasal verilme süresinin son günü ile son ödeme süresi Temmuz tarihleri arasında olan iş ve işlemlerdeki kanuni sürelerin 1-20 Temmuz arasında sona eren işlemlerde olduğu gibi mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün daha uzatılmasına yönelik uygulama Kurumumuzca da benimsenerek yürütülmektedir. Bu bağlamda, yasal verilme süresi 1 ila 27 Temmuz arasında sona eren işyeri bildirgeleri, sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile aylık prim ve hizmet belgeleri (örneğin 2013/Haziran ayına ilişkin APHB) 27 Temmuza kadar verildiği takdirde süresi içinde verilmiş sayılmaktadır. Bu bağlamda, özel sektör işverenlerince düzenlenecek olan 2013/Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi 23/7/2013 tarihinde değil, 27/7/2013 tarihinde sona erecektir.

56 MALİ TATİL UYGULAMASI Ancak, anılan Kanun uyarınca 2007 yılında yayımlanan Tebliğin 3 üncü maddesinde “Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar ve bu ayın 20’sinde (yirmisi dahil) sona erer.” hükmü yeraldığından, 2013/Mayıs ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin ödeme süresi 30/6/2013 tarihinin Pazara rastlaması nedeniyle 1/7/2013 Pazartesi günü sona ereceğinden, bahse konu aya ilişkin primlerin ödeme süresinin mali tatil nedeniyle 27 Temmuza uzaması gibi bir durum sözkonusu değildir.

57 MALİ TATİL UYGULAMASI Öte yandan prim borçlarının otomatik ödeme talimatı ile ödenmesi halinde, talimat verilen banka, işyerinin borcunu ayın 25’i itibariyle sorgulamaktadır. Haliyle prim borçları için otomatik ödeme talimatı veren işverenlerin 2013/Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini Temmuz ayının 26 veya 27 sinde Kuruma göndermeleri ya da Temmuz ayının 26’sında veya 27 sinde ek veya iptal bildirge düzenlemeleri halinde, talimat verilen bankayı, prim borçlarını yeniden sorgulamaları hususunda uyarmaları gerekmektedir. Aksi halde, 2013/Haziran ayına ilişkin tahakkuklarda 26 veya 27 Temmuzda yapılan değişikliler ilgili banka tarafından sorgulanmayacağından, eksik veya fazla tahsilat yapılması sözkonusu olacaktır. Eksik tahsilat yapılması durumunda ise yine teşviklerden yararlanılması mümkün olamayacağı gibi fark primlerin gecikme cezası ve gecikme zammı ile karşılanması durumu ile karşı karşıya kalınmış olacaktır.

58 MALİ TATİL UYGULAMASI KONUYU BİLDİRİMLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRECEK OLURSAK; İşyeri Bildirgesi 5510 sayılı Kanunun 11. maddesine göre işveren tarafından en geç sigortalı çalıştırmaya başlandığı tarihte verilmesi gereken işyeri bildirgesi, bu tarihin mali tatile rastlaması durumunda, bildirgenin verilme süresi 27 Temmuza kadar uzamaktadır. Örnek: 8/7/2013 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlayan bir işyeri, işyeri bildirgesini en geç bu tarihe kadar vermesi gerekmekte ise de, bu tarihin mali tatile rastlaması nedeniyle, işyerine ait işyeri bildirgesini 29/7/2013 (ayın 27’sinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) tarihine kadar verebilecektir.

59 MALİ TATİL UYGULAMASI İşe Giriş Bildirgesi 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile işe giriş bildirgelerinin yasal verilme süresi belirlenmiş olup, evvelce tescil edilmiş olan işyerinde işe giriş (İlk defa tescil edilen işyerleri ile yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarında sefer esnasında işe alınan sigortalılar için, işe alındıkları tarihten itibaren bir ay, inşaat, balıkçılık ve tarım işlerinde çalışanlar için, işe alındıkları gün) bildirgelerinin işe başlamadan önce Kurumumuza internet ortamında verilmesi gerekmekle birlikte, işe giriş bildirgesinin son verilme tarihinin mali tatile rastlaması durumunda, bu süreler 27 Temmuz tarihine uzamaktadır. Örnek: 15/6/2013 tarihi itibariyle ilk defa tescil edilen bir işyerinde bir ay içerisinde işe alınan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgelerinin en son verilmesi gereken süre 15/7/2013 tarihinde sona ermekle birlikte, bu tarihin mali tatile rastlaması nedeniyle bu süre 29 Temmuza uzamaktadır. İşten ayrılış bildirgesi; Aylık prim ve hizmet belgesi;

60 MALİ TATİL UYGULAMASI İdari para cezasına itiraz ve ödeme yönünden; 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca, (anılan Tebliğde 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesi uyarınca denildiğinden) işverenlerin tebliğ edilen idari para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödemeleri veya aynı süre içinde itiraz etmeleri gerekmektedir. Yine aynı madde uyarınca tahakkuk ettirilen idari para cezalarının itiraz edilmeksizin veya yargı yoluna başvurulmaksızın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, söz konusu idari para cezası tutarının dörtte üçü tahsil edilmektedir. Buna göre, idari para cezaları ile ilgili ödeme ve itiraza ilişkin onbeş günlük sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bu süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Ancak, iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin Kurumumuza yapılacak olan bildirimler 5604 sayılı Kanunun uygulanması kapsamında olmadığından, bahse konu bildirimlerin yasal süresi içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.


"SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞVERENLER PRİM DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları