Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSGÜM İZMİR BÖLGE LABORATUARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSGÜM İZMİR BÖLGE LABORATUARI"— Sunum transkripti:

1 İSGÜM İZMİR BÖLGE LABORATUARI
Dr. Ayşe ÖZTÜRK İş Sağlığı Uzmanı İSGÜM İZMİR BÖLGE LABORATUARI

2 GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM İŞKOLUNDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI

3 Uluslar arası Çalışma Örgütünün 155 ve 161 sayılı sözleşmelerine göre iş sağlığı
“Çalışanın çalışma ortamını, koşullarını, ilişkilerini ve çevresini, kendisini güdüleyen bir çalışma yürütecek bir biçimde etkileyebildiği; sağlıklı ve güvenli bir üretim ortamının ürünü olan bedensel, ruhsal, toplumsal optimal (en uygun) iyilik halidir”.

4 Piyal, B.İş Sağlığı Politikası ve Eylem Programı için Yöntem Önerisi,Doktora tezi.ANKARA.1994

5

6 Gemi söküm işkoluna yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının özel bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Genel yasal düzenlemelerin işkolu özelliklerine göre ilgili bölümleri temel alınır. Bu düzenlemelerin uygulamadaki görünümü ise ; 1-Denetimler 2-İSİG proje denetimi

7 4857 sayılı İş Kanunu AB ve ILO normlarına uyum çalışmaları doğrultusunda hazırlanmış ve 2003’te yürürlüğe girmiştir. Bu Kanuna bağlı çıkan yönetmelilerde AB Konsey direktifleri esas alınarak hazırlanmıştır.

8 İSİG Proje denetimi İSİG risklerini belirleyerek önleme politikaları geliştirmek, İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için alınması gerekli önlemleri tespit etmek, Sistematik ve sürekli iyileşme sağlamak, Gelecekte yapılacak denetimler için veri tabanı oluşturmak, iş sağlığı ve güvenliği yönünden ilgili taraflara rehberlik etmek.

9 4857 Sayılı İş Kanunu – (77- 89. Maddeler)
BEŞİNCİ BÖLÜM -İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Madde No. Madde Başlığı 77 İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri 78 İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri 79 İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması 80 İş sağlığı ve güvenliği kurulu 81 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 82 İptal 83 İşçilerin hakları 84 İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı 85 Ağır ve tehlikeli işler 86 Ağır ve tehlikeli işlerde rapor 87 On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor 88 Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik 89 Çeşitli yönetmelikler

10 İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri MADDE 77
İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri MADDE 77. – İşverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler, İSİG önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, bilgilendirmek ve İSİG eğitimini vermek zorundadırlar. İşverenler iş kazasını tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

11

12 İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması
MADDE 79. – Bir işyerinde işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulur veya işyeri kapatılır.

13 İş sağlığı ve güvenliği kurulu
MADDE Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür. İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler.

14 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
MADDE 81 – İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla, b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle, c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle, yükümlüdürler. İşverenler, ayrıca işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da bu yükümlülükleri yerine getirebilir. Bu şekilde hizmet alınması işverenin sorumluklarını ortadan kaldırmaz.

15 Ağır ve tehlikeli işler
MADDE Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. Ağır ve tehlikeli işlerde rapor MADDE Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir,. On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor MADDE Ondört yaşından onsekiz yaşına kadar (onsekiz dahil) çocuk ve genç işçilerin işe alınmalarından önce ve bunların onsekiz yaşını dolduruncaya kadar altı ayda bir defa aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu işte çalışmaya devamlarına bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi.

16 Kanun Kapsamında Yayınlanan Yönetmelikler - I
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile İlgili Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 77.Md. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği (92/58/EEC) 78.Md. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (90/270/EEC) Gürültü Yönetmeliği (2003/10/EC-86/188/EEC) Titreşim Yönetmeliği (2002/44/EC) Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği (92/57/EEC) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik(98/24/EC)(1991/322/EEC-2000/39/EC-2006/15/EC Sınır Değer) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik (99/92/EC) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (90/394/EEC-97/42/EEC-99/38/EC) Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (83/477/EEC) İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (89/654/EEC) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik (89/655/EEC)

17 Kanun Kapsamında Yayınlanan Yönetmelikler - II
Elle Taşıma İşleri Hakkında Yönetmelik (90/269/EEC) 78.Md. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hak.Yön. (89/656/EEC) Yer altı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik (92/104/EEC) Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik (92/91/EEC) Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik (91/383/EEC) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (2000/54/EC-93/88/EEC-97/59/EC-97/65/EC) Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (93/103/EC) İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik 78/2.Md. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik 79.Md. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 80.Md. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 81.Md. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği 85.Md. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliği (92/85/EEC) 88.Md.

18 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İşverenler, çalışanları; yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.

19 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
İşverence, acil çıkış yolları ve kapıları her zaman kullanılabilir durumda tutulacaktır. işyeri ile ekipman, araç-gereçlerin düzenli olarak teknik bakımları yapılacak, çalışanların sağlık ve güvenlikleri için tehlikeli olabilecek aksaklıklar en kısa zamanda giderilecektir. işyeri ile ekipman, araç-gereçler, uygun hijyen şartları sağlanacak şekilde düzenli olarak temizlenecektir.

20 TEŞEKKÜRLER

21 Proje denetleme sonuçları 2005

22

23

24


"İSGÜM İZMİR BÖLGE LABORATUARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları