Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜVENLİK KÜLTÜRÜ SEMİNERLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜVENLİK KÜLTÜRÜ SEMİNERLERİ"— Sunum transkripti:

1 GÜVENLİK KÜLTÜRÜ SEMİNERLERİ
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Yıldız ÜNER Baş İş Müfettişi İSGÜM – ADANA

2 İş Sağlığı Güvenliği Politikası
KALİTE SİSTEMLERİ İŞBİRLİĞİ SOSYAL DİYALOG REKABET İSG POLİTİKALARI GÜVENLİK KÜLTÜRÜ MALİYET EĞİTİM VERİMLİLİK SOSYAL TARAFLAR NİTELİKLİ İŞGÜCÜ

3 ÖNLEMEK AMAÇ İşle bağlantılı olan kaza ve yaralanmaları,
tehlike nedenlerini asgariye indirerek ÖNLEMEK

4 Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Politikası
Sosyal tarafların katılımı ile gerçekleştirilmelidir. Politika, ulusal kalkınma hedefleri ile uyumlu olmalıdır. Bu sürece, hükümetin yanı sıra işçi ve işveren kuruluşları da katkı sağlamalıdır.

5 Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Politikası
Kamuoyunu yeterince bilinçlendirmenin ve politik destek sağlamanın yollarını içermelidir. örgütlenmesi, yaygınlaşması ve sürekliliği İş sağlığı hizmetlerinin için gerekli hükümleri içermelidir İlgili bütün kurumlar arasında koordinasyon sağlamalıdır.

6 Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Politikası
İşyeri bazında gönüllü uyumunu özendirmelidir. Politika düzenli aralıklarla gözden geçirilmelidir.

7 Politikanın Gözden Geçirilmesinde Amaç
Sorunları belirlemek Sorunlarla ilgili etkin yöntemler geliştirmek Eylem için öncelikleri belirlemek Sonuçları değerlendirmek

8 Yasalar ve Yönetmelikler Yetkili Organ Koordinasyon Eğitim
POLİTİKA ARAÇLARI Yasalar ve Yönetmelikler Yetkili Organ Koordinasyon Eğitim

9 İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler
4857 Sayılı İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre çıkartılan 24 teknik, 12 sosyal, Toplam 36 yönetmelik

10 Yeni Çıkan Yönetmelikler
Gürültü Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri hakkında Yönetmelik

11 Yeni Çıkan Yönetmelikler
İş Güvenliği ile Görevli Mühendis ve Teknik Elemanların Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik Geçici ve Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

12 Klasik Uygulama ile Yeni İSG Anlayışının Karşılaştırması
ESKİ UYGULAMA YENİ ANLAYIŞ 1 TESPİT BAZLI REAKTİF RİSK BAZLI PROAKTİF 2 SINIRLI NOKTADA ÇALIŞAN KATILIMI HER KONUDA GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞAN KATILIMI 3 SERTİFİKASIZ UZMAN VE YETERSİZ KATKI SERTİFİKASYON VE GENİŞ UZMAN DESTEĞİ KULLANIMI 4 SINIRLI BİLGİLENDİRME HABERDAR ETME VE DİĞER KİŞİLERİ KAPSAMA 5 SINIRLI EĞİTİM PROGRAMLI VE NİTELİKLİ EĞİTİM VE BELGELEME 6 SADECE KORUMA ANLAYIŞI ÖNLEME-KORUMA-GELİŞTİRMEYE DAYALI ANLAYIŞ

13 En Belirgin Özellikler
Yeni İSG Yaklaşımı En Belirgin Özellikler Risk Değerlendirmesi Çalışanların Katılımı Uzman Katkısının Sağlanması Çalışanların Bilgilendirilmesi Çalışanların Eğitimi Koruma-Önleme-Geliştirme Anlayışı Kontrol ve Denetim İşçilerin Sorumluluk Alması Kayıt ve İstatistik Tutma Malzeme ve Ekipmanın Kontrolü İSİG’ne Sistematik bir yaklaşım getirmiştir.

14 Yeni İSG Yaklaşımı Son dönemde çıkartılan yasalar ayrıntılı koşulları irdelemek yerine genel hedefleri belirleme yolunu tercih etmektedir. Çok sayıda tehlike ve riski tek tek en ince ayrıntısına kadar belirli bir düzene bağlamak yerine, İş sağlığı ve güvenliğinden birinci derecede sorumlu olanların görevlerini belirlemektedir.

15 İSG Politika Araçları MEVZUAT
İSG mevzuatı herkes için zorunlu asgari standartları belirlemektedir. Mevzuat İSG ile ilgili birinci derecede sorumlu olanların görev ve yetkilerini belirlemektedir. Genel yasalar yerine esnek ve kolay güncellenebilir uygulama kuralları, gönüllülük esası ile belirlenen standartlara ağırlık verilmiştir. Mevzuatın uygulanmasında ilgili kamu görevlileri yanında çok taraflı katılımla oluşturulan organlara yetki verilmiş kamunun yükü azaltılmıştır. (Kamusal Nitelik Taşıyan Ulusal Standart Kuruluşları veya uzmanlaşmış Meslek Kuruluşlarının belirledikleri Standartlar, Talimatlar)

16 Yasalar ve Yönetmelikler Yetkili Organ Koordinasyon Eğitim
POLİTİKA ARAÇLARI Yasalar ve Yönetmelikler Yetkili Organ Koordinasyon Eğitim

17 Yetkili Organın Rolü ve Yükümlülükleri
İş sağlığı ve güvenliği alanındaki yasal düzenlemeleri gözden geçirmek; İşler arasında eşgüdüm sağlamak İşverenlere ve çalışanlara bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak Politikanın çalışma hayatında uygulanması için genel sorumluluk üstlenecek merkezi bir organı oluşturmak Eğitimi geliştirip yaygınlaştırmak

18 Genel Sorumluluk Yüklenecek Merkezi Organ
Ulusal Politika Düzeyinde İş Sağlığı Güvenliği Konseyi Üçlü Danışma Kurulu (R.G /2524) İşyeri Düzeyinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları (R.G /25426)

19 Ulusal “İş Sağlığı Güvenliği Konseyi”
8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 155 Sayılı ILO Sözleşmesinde Yer Aldığı Şekilde: Ulusal İSG Konseyi, ihtiyaç, öncelik ve politika geliştirmek stratejileri belirlemek, ve önerilerde bulunmak üzere işçi-işveren sendikaları, ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluş temsilcilerini bir araya getirmek üzere yılda en az 1 defa toplanacaktır.

20 Yasalar ve Yönetmelikler Yetkili Organ Koordinasyon EĞİTİM
POLİTİKA ARAÇLARI Yasalar ve Yönetmelikler Yetkili Organ Koordinasyon EĞİTİM

21 İşgücünün Toplam Nüfus İçindeki Dağılımı
Kaynak: Uluslar arası Yönetim Geliştirme Merkezi (IMD), 2004 Not: Ülkelerin yanındaki sayılar 60 ülke arasındaki sıralamayı göstermektedir.

22 Yeterlilik ve Yetersizlik;
Dünyada yalnızca iki kalite vardır: Yeterlilik ve Yetersizlik; ve sadece iki tip insan vardır: Yeterliler ve Yetersizler. Bernard Shaw

23 Nitelikli İşgücü Sıralaması
Kaynak: Uluslararası Yönetim Geliştirme Merkezi (IMD), 2004 Not: Ülkelerin yanındaki parantez içindeki rakamlar 60 ülke içinde nitelikli işgücü sırasını göstermektedir.

24 Eğitim Konuları Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki konulardan seçilir. Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve İşyerindeki Riskler Kaza, Yaralanma ve Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin uygulanması, İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları, Yasal Mevzuat ile İlgili Konular, İşyerinde Güvenli Ortam ve Sistemleri Kurma, Kişisel Koruyucu Alet Kullanımı, Ekranlı Ekipmanlarla Çalışma, Uyarı İşaretleri, Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Maddelerle Ortaya Çıkan Riskler, Temizlik ve Düzen, Yangın Olayı ve Yangından Korunma, Termal Konfor Şartları, Ergonomi, Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri, İlk Yardım ve Kurtarma

25 Eğitim Türleri Yeni Eğitim İlave Eğitim İleri Eğitim
Yeni şartlara uyum eğitimi İlave Eğitim Mesleki nitelikleri geliştirme eğitimi İleri Eğitim Mesleki düzeyleri yükseltmek, meslekte eskimişliği giderme eğitimi

26 İşçilerin Görevleri Kendi güvenliklerine ve birlikte çalıştığı kişilerin güvenliklerine özen göstermek; Kendilerinin ve diğerlerinin sağlık ve güvenlikleri için verilmiş talimatlara, sağlık ve güvenlik alanındaki işlem ve usullere uymak; Güvenlik araçlarını ve koruyucu donanımı doğru biçimde kullanmak (ve bunları kullanılmaz hale getirmemek); Bir tehlikenin ortaya çıktığını ve bunu kendi başlarına önlemelerinin mümkün olmadığını düşündükleri durumlarda hemen kendi amirlerine başvurmak; İş sırasında ya da işyerinden kaynaklanan bir kaza ve yaralanma olması durumunda bunu bildirmek.

27 İşçilerin Hakları Sağlık ve güvenliklerini tehdit edici tehlike ve durumları bilme ve bu konuda bilgilendirilme, İşveren yada yetkili organ tarafından bilinen ve kendi sağlıkları ve güvenlikleri açısından önem taşıyan bilgileri edinme ve, Sağlık ve güvenlik açısından kaygı verici durumlar görüldüğünde işveren ya da yetkili organ tarafından inceleme ve araştırma yapılmasını talep etme, Toplu olarak sağlık ve güvenlik temsilcileri seçme.

28 Önleyici ve Koruyucu Önlemler Hiyerarşisi
İşveren, önleyici ve koruyucu önlemler alırken, gündemdeki riski aşağıdaki önceliklere göre değerlendirmelidir: Riskin ortadan kaldırılması; Riskin kaynağında kontrol edilmesi; Güvenli çalışma sistemleriyle riskin asgariye indirilmesi; Risk varlığını sürdürdüğü sürece kişisel koruyucu donanım sağlanması.

29 İSG Göstergeleri YÖNETİM İş Sağlığı ve Güvenliği konusunu benimseyip, sahiplendiğini aşağıdaki yollarla ortaya koyabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği programının istendiği gibi uygulanabilmesi için gerekli mali ve beşeri kaynakları tahsis etme, Yöneticileri ve çalışanları iş sağlığı ve güvenliği alanındaki görevlerinde desteklemeye yönelik örgütsel yapıları oluşturma, İş sağlığı ve güvenliği yönetiminin istendiği gibi işlemesini sağlamaktan sorumlu üst düzey bir yönetim temsilcisini görevlendirme.

30 İSG Göstergeleri Sağlık ve güvenlik birinci önceliğiniz olsun.
Teşekkürler.


"GÜVENLİK KÜLTÜRÜ SEMİNERLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları