Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adem KARCI İlçe Nüfus Müdürü T.C. ŞARKİKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adem KARCI İlçe Nüfus Müdürü T.C. ŞARKİKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI"— Sunum transkripti:

1 Adem KARCI İlçe Nüfus Müdürü T.C. ŞARKİKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI
İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU HİZMET İÇİ EĞİTİMİ SLAYT GÖSTERİSİ Adem KARCI İlçe Nüfus Müdürü Isparta-Şarkikaraağaç 2011

2 NÜFUS TEŞKİLATI Toplam Nüfus İdaresi Sayısı : 923+43=966
Toplam NÜFUS sayısı : 2

3 DOĞUM Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren otuz gün içinde nüfus müdürlüğüne, baba veya anne çocuğun doğum belgesi ve kişinin kendi kimliği ile birlikte nüfus müdürlüğüne müracaat etmeleri zorunludur. Bildirim; veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından, doğumu gösteren resmî belgeye dayanarak yapılabileceklerdir.Doğum belgesi olmayan vatandaşlarımız ise; Çocuğun doğumunu sözlü olarak beyan etmeleri halinde de yazdırabilirler. Ayrıca Resmi vekiller,kolluk kuvvetleri okul müdürleri de nüfusa kayıtlı olmayan çocukları nüfus müdürlüğüne bildirmekle zorunludur. Doğum olayını süresi içinde bildirmeyen vatandaşlarımıza 67,00 TL. para cezası uygulanmaktadır.

4 EVLENME : Evlendirme memuru; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde ise muhtardır. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, il , ilçe ve belde belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir. Eşlerden birinin yabancı uyruklu olması halinde köy evlendirme memurlarımız evlenmeyi yani nikahı kesinlikle yapamazlar. Evlenecek eşlerden en az birinin adresi, evlenmenin yapılacağı yer adresi ile aynı olması gerekmektedir. Evlenecek kişilerin adresleri ayrı ayrı yerlerde, yani nikahın yapılacağı yerde adresleri kayıtlı değil ise kesinlikle evlendirme memurlarımız nikah işlemini yapmayacaklardır.

5 ÖLÜM (1) Ölüm olayını; a) Şehir ve kasabalarda 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince defin ruhsatı vermeye yetkili olanlar, b) Köylerde, varsa resmî tabip veya sağlık kuruluşu yetkilileri, yoksa köy muhtarları, c) Hastane ve bakım evi gibi sağlık kurumlarında kurum amirlikleri, ç) Adlî olaylarda ve kazalarda ilgili Cumhuriyet savcılıkları,olayın meydana geldiği tarihten itibaren, On (10) Gün içerisinde Nüfus Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. 2) Kanunî süre geçtikten sonra nüfus müdürlüklerine gelen ölümlere ait tutanaklar resmî sağlık kurumları kayıtlarına veya diğer resmî belgelere dayanılarak düzenlenmiş ise nüfus müdürlüklerince kabul edilip işleme alınır. (3) Yurt içinde meydana gelen ölümlerde, ölüm nerede meydana gelmişse o yerin nüfus müdürlüğüne, ölüm yerinin tespit edilememesi halinde ceset nerede bulunmuşsa o yerin, ölüm bir taşıt içinde olmuşsa bu taşıttan çıkarıldığı yerin nüfus müdürlüğüne bildirilir. (4) Ölenin kaydı yok ise yapılacak soruşturma sonunda Türk vatandaşlığı ve ailesi tespit edildiği takdirde doğum tutanağı düzenlenerek aile kütüğüne önce doğum, sonra ölüm olayı işlenir.

6 NÜFUS CÜZDANLARI Aile kütüklerine kayıtlı bulunan her Türk vatandaşına nüfus cüzdanı verilmesinde, nüfus müdürlükleri görevlidir. Nüfus ve uluslararası aile cüzdanı talep belgeleri, nüfus cüzdanı ile başvurulduğunda nüfus müdürlükleri,tarafından düzenlenir. Cüzdan talep belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi esastır. Nüfus cüzdanlarına ve uluslar arası aile cüzdanlarına hiçbir şekilde kayıt ve işaret konulamaz. Bu cüzdanlar hiçbir kişi, kurum tarafından alıkonulamaz. Ancak, ihtiyaç duyulan hallerde kurumlar bir suretini (Cüzdan fotokopisini) saklayabilir.

7 KİMLERE VERİLECEĞİ (1) Düzenlenen nüfus cüzdanının; ergin olanların kendilerine veya resmî vekiline, ergin olmayanların ise ana veya baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır. (2) Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı velayeti haiz olan ana veya babaya verilir. (3) Ergin olmayan çocuğun ana ve babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi nüfus cüzdanı almaya yetkilidir. (4) 18 yaşını dolduran vatandaşımız, nüfus cüzdanını kendisi almakla yükümlüdür.Kimse kimsenin nüfus cüzdanını alamaz.Evli çiftler bir birinin nüfus cüzdanını alamazlar.

8 NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VERİLMESİ
Kişinin aile kütüğündeki kaydının çıkarılması ve aslına uygunluğunun nüfus müdürlüğünce onaylanması ile elde edilen nüfus kayıt örnekleri, aksi ispat edilene kadar geçerlidir. Nüfus kayıt örneği, istenme nedeni ve hangi amaçla kullanılacağının belirtildiği yazılı istek olmadan verilemez. Ancak kişinin kimliğini kanıtlayan resmî bir belge ile şahsen başvurması halinde yazılı müracaat aranmaz. Bu belgeler üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz. Düzenlendikleri tarihten itibaren yüz seksen gün (Yani 6 ay ) içerisinde kullanılmayan nüfus kayıt örnekleri geçerliliğini kaybeder.

9 ADRES KAYIT SİSTEMİ Türk vatandaşlarının herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin tutulmasına ilişkin iş ve işlemleri belirler. Yerleşim Yeri : Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Kişinin aynı anda birden çok yerleşim yeri adresi olamaz.        Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü gibi konutlar da kişinin talebi halinde Diğer Adres olarak tutulur.

10 Bildirim süresi ve güncelliği
Adres beyanı ile yükümlü kişi ve kurumlar yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri yirmi (20) iş günü içinde ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür. Nüfus müdürlüklerince her ayın ilk haftasında çıkartılan listeler (Form D), muhtarlar tarafından onaylanıp nüfus müdürlüklerine o ayın sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.

11 Beyanda şüphe Nüfus olayları ile ilgili beyanlarda şüpheye düşülmesi halinde mülkî idare amirinin emri ile kolluk makamları tarafından gerekli soruşturma ve incelemeler yapılarak nüfus müdürlüğüne bildirilir. Beyan edilen adres değişiklikleri hakkında şüpheye düşülmesi veya aynı yerleşim yerinin farklı hane halkından olanların beyanlarının tespiti halinde, mülki idari amirinin yazılı emri ile kolluk makamları tarafından gerekli soruşturma ve inceleme yapılarak sonucu nüfus müdürlüğüne bildirilir. Her ay başında İlçe Nüfus Müdürlüğümüzce incelenecek adresleri mülki idare amirinin imzası ile kolluk makamlarımıza bildirilmektedir.

12 Gerçek dışı beyan : Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

13 İdarî para cezaları Bu Kanuna göre; a) Nüfus olaylarını bildirmekle görevli olup, bu görevlerini bu Kanunda belirtilen süreler içinde yerine getirmeyen kamu görevlilerine, fiil başka bir suç oluştursa bile, nüfus memurunun teklifi üzerine o yerin ilçe nüfus müdürünün kararı ile 32,00 TL idarî para cezası verilir. b) Nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü olup bu yükümlülüğünü bu Kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ilçe nüfus müdürlüklerince, 67,00 TL idarî para cezası verilir. c) Mülkî idare amirince bu Kanunun ilgili maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilere yeni bir adrese taşınıp 20 gün içinde adres beyanın da bulunmayan vatandaşlarımıza 354,00 TL, gerçeğe aykırı adres beyanın da bulunanlara 710,00 TL idarî para cezası verilir.

14 2010 YILI GENELİ İLE TARİHLERİ İTİBARİYLE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER YILLARI İÇERİSİNDEKİ ÇALIŞMALAR :  VUKUATLAR :   YILI YILI a) Doğum : b) Evlenme : c) Boşanma : d) Ölüm : e) Diğer Olaylar : f) Vasiyet Bildirimi : g) Kayıt Tashihi : h) Adres Beyanı : tarihi itibariyle  olarak kabul edilmiş, bu vukuatlar zamanında Kanun ve Yönetmelikler gereği nüfus ve aile kütüklerine işlenmiş, ilmühaber ve tutanaklar dosyalarında muhafaza edilmektedir.

15 NÜFUS OLAYLARINI GÖSTERİR CEZA TABLOSU
NÜFUS OLAYI CEZA TUTARI NORMAL VATANDAŞ KAMU GÖREVLİSİ DOĞUM 67,00 TL 67,00 ÖLÜM 32,00 TL EVLENME - KAYIP NÜFUS VE AİLE CÜZDANI ADRES BEYANINDA BULUNMAMAK (YENİ BİR ADRESE TAŞINIP 20 GÜN İÇİNDE ADRES BEYANINDA BULUNMAYANLAR) 354,00 TL GERÇEĞE AYKIRI ADRES BEYANINDA BULUNMAK 710,00 TL

16 Sayın ; Kaymakamım , Kıymetli Daire ; Amirleri ,
TEŞEKKÜR Sayın ; Kaymakamım , Kıymetli Daire ; Amirleri , Şarkikaraağaç İlçe Nüfus Müdürlüğü olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Modern Kamu Yönetiminin alt yapısını oluşturan tüm yenilikleri gerçekleştirecek, Şarkikaraağaç halkının ihtiyaç duyduğu en iyi hizmeti verme bilincinde olacak dır. Teşekkürler. Adem KARCI İlçe Nüfus Müdürü


"Adem KARCI İlçe Nüfus Müdürü T.C. ŞARKİKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları