Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKREM TULUKCU İlçe Nüfus Müdürü T.C. DERBENT KAYMAKAMLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKREM TULUKCU İlçe Nüfus Müdürü T.C. DERBENT KAYMAKAMLIĞI"— Sunum transkripti:

1 EKREM TULUKCU İlçe Nüfus Müdürü T.C. DERBENT KAYMAKAMLIĞI
İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU HİZMET İÇİ EĞİTİMİ SLAYT GÖSTERİSİ EKREM TULUKCU İlçe Nüfus Müdürü KONYA-DERBENT 2010

2 ATATÜRK DİYOR Kİ... EFENDİLER ; NÜFUS KONUSU, BİR ÜLKENİN
EN ÖNEMLİ HAYATİ İŞLERİNDEN BİRİDİR... 2

3 NÜFUS TEŞKİLATI SUNUM PLANI NÜFUSUN TANIMI DOĞUM ÖLÜM EVLENME
NÜFUS VE AİLE CÜZDANLARI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ KİMLİK PAYLAŞIM SİSTEMİ ADRES KAYIT SİSTEMİ

4 NÜFUS TEŞKİLATI Toplam Nüfus İdaresi Sayısı : 923+43=966
Toplam NÜFUS sayısı : 4

5 NÜFUS TEŞKİLATI Nüfus, belirli bir zamanda sınırları tanımlı bir bölgede yaşayan insan sayısıdır. Vatandaşlık, bireyi devlete bağlayan hukuki bağdır. Ülkede yaşayanların devlet tarafından verilen haklardan yararlanmaları için o ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olmaları gereklidir. Bu kişilere vatandaş denir.

6 NÜFUS TEŞKİLATI Nüfus Hizmetleri, kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel ve medenî durumu, uyrukluğu ve bunlarda meydana gelebilecek değişikliklere ait doğal ve hukukî olayların belirlenip saptanması, bu amaçla düzenlenmiş kütüklere yazılması, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının oluşturulması, nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesini sağlar.

7 DOĞUM Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren otuz gün içinde nüfus müdürlüğüne, baba veya anne çocuğun doğum belgesi ve kişinin kendi kimliği ile birlikte nüfus müdürlüğüne müracaat etmeleri zorunludur. Bildirim; veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından, doğumu gösteren resmî belgeye dayanarak yapılabileceklerdir.Doğum belgesi olmayan vatandaşlarımız ise; Çocuğun doğumunu sözlü olarak beyan etmeleri halinde de yazdırabilirler. Ayrıca Resmi vekiller,kolluk kuvvetleri okul müdürleri de nüfusa kayıtlı olmayan çocukları nüfus müdürlüğüne bildirmekle zorunludur. Doğum olayını süresi içinde bildirmeyen vatandaşlarımıza 63,00 TL. para cezası uygulanmaktadır.

8 EVLENME : Evlendirme memuru; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde ise muhtardır. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, il , ilçe ve belde belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir. Eşlerden birinin yabancı uyruklu olması halinde köy evlendirme memurlarımız evlenmeyi yani nikahı kesinlikle yapamazlar. Evlenecek eşlerden en az birinin adresi, evlenmenin yapılacağı yer adresi ile aynı olması gerekmektedir. Evlenecek kişilerin adresleri ayrı ayrı yerlerde, yani nikahın yapılacağı yerde adresleri kayıtlı değil ise kesinlikle evlendirme memurlarımız nikah işlemini yapmayacaklardır.

9 EVLENECEK KİŞİLERİN YAŞI
On sekiz yaşını doldurmuş, yani 18 yaşından 1 gün alan kişi mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca; a) On yedi yaşını tamamlayan, yani 17 yaşından 1 gün alan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile, b) On altı yaşını dolduran, yani 16 yaşından 1 gün alan kadın ve erkek hakimin izni ile, evlenebilir. Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez. Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

10 EVLENME ENGELLERİ Evlenme engelleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Hısımlık; 1 - Üstsoy ve altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında, a) Altsoy: Bir kimsenin çocuklarını ve torunlarını, b) Üstsoy: Bir kimsenin ana, baba, dede ve ninelerini, ifade eder. 2 - Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoy ve altsoy arasında, 3 - Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin füru'u ve eşi arasında.evlenme yapılamaz. b) Evli olmak; Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında, önceki evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde, evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen, bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz. c) Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması;

11 EVLENME ENGELLERİ Kadının bekleme süresi, mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Boşanmış, evliliği iptal edilen veya kocası ölmüş kadın, boşanma tarihinden, veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz ( 300 ) gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar. Evlenecek kadının, mahkemeden aldığı iddet müddetinin kaldırılması ile ilgili kararla tekrar evlenebilir. Evlenmeyi yapan evlendirme memurlarımızda; formun arka kısmına “…….Mahkemece iddet müddeti kaldırılmıştır deyip imza ve mühürlemesi” gerekmektedir. d) Gaiplik durumunda; Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez. Sağlık raporunun/resmi sağlık kurulu raporunun bulunmaması; Evlenecek çiftler evlenmeden önce mutlaka sağlık raporu almak zorundadır.

12 EVLENEN KADININ SOYADINA İLİŞKİN ESASLAR
Evlenen kadın kocasının soyadını alır. Kadın evlenme sırasında koca soyadıyla birlikte kızlık soyadını da kullanmak istediğini evlenme memuruna yazılı olarak bildirebilir. Evlenme sırasında evlenme memuruna müracaat etmemişse daha sonra nüfus müdürlüğüne yazılı olarak müracaat ederek kızlık soyadını eklettirebilir.

13 KİMLERE VERİLECEĞİ Uluslararası aile cüzdanı evlenme töreni sırasında eşlere verilir. Evlenme sonrasında nüfus müdürlüğüne yapılan müracaat üzerine düzenlenen uluslararası aile cüzdanı eşlerden birine veya resmî vekiline verilir. Evlenmek üzere yapılan müracaatlarda Maliye Bakanlığınca belirlenen uluslararası aile cüzdanı bedeli evlendirme memurluklarınca alınır. Evlenme nedeniyle düzenlenen uluslararası aile cüzdanının seri ve numarası evlenme kütüğüne yazılır. Evlendirme işlemini yapanlar; evlenmenin yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde düzenlenecek evlenme bildiriminin 2 suretini yani VGF-20 Formunu nüfus müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler. Evlenme bildirimlerini nüfus müdürlüğümüze 10 gün içinde vermeyen evlendirme memurlarımıza 30,00 TL.Para cezası uygulanmaktadır.

14 ÖLÜM (1) Ölüm olayını; a) Şehir ve kasabalarda 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince defin ruhsatı vermeye yetkili olanlar, b) Köylerde, varsa resmî tabip veya sağlık kuruluşu yetkilileri, yoksa köy muhtarları, c) Hastane ve bakım evi gibi sağlık kurumlarında kurum amirlikleri, ç) Adlî olaylarda ve kazalarda ilgili Cumhuriyet savcılıkları,olayın meydana geldiği tarihten itibaren, On (10) Gün içerisinde Nüfus Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. 2) Kanunî süre geçtikten sonra nüfus müdürlüklerine gelen ölümlere ait tutanaklar resmî sağlık kurumları kayıtlarına veya diğer resmî belgelere dayanılarak düzenlenmiş ise nüfus müdürlüklerince kabul edilip işleme alınır. (3) Yurt içinde meydana gelen ölümlerde, ölüm nerede meydana gelmişse o yerin nüfus müdürlüğüne, ölüm yerinin tespit edilememesi halinde ceset nerede bulunmuşsa o yerin, ölüm bir taşıt içinde olmuşsa bu taşıttan çıkarıldığı yerin nüfus müdürlüğüne bildirilir. (4) Ölenin kaydı yok ise yapılacak soruşturma sonunda Türk vatandaşlığı ve ailesi tespit edildiği takdirde doğum tutanağı düzenlenerek aile kütüğüne önce doğum, sonra ölüm olayı işlenir.

15 NÜFUS CÜZDANLARI Aile kütüklerine kayıtlı bulunan her Türk vatandaşına nüfus cüzdanı verilmesinde, nüfus müdürlükleri görevlidir. Nüfus ve uluslararası aile cüzdanı talep belgeleri, nüfus cüzdanı ile başvurulduğunda nüfus müdürlükleri,tarafından düzenlenir. Cüzdan talep belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi esastır. Nüfus cüzdanlarına ve uluslar arası aile cüzdanlarına hiçbir şekilde kayıt ve işaret konulamaz. Bu cüzdanlar hiçbir kişi, kurum tarafından alıkonulamaz. Ancak, ihtiyaç duyulan hallerde kurumlar bir suretini (Cüzdan fotokopisini) saklayabilir.

16 MERKEZ-MAHALLE VE KÖY MUHTARLARIMIZ :
Vatandaşlarımızın cüzdanı nı kayıp etmeleri halinde muhtarlarımız sadece kayıptan cüzdan değiştirme talep belgesi düzenleyeceklerdir. Yenileme –değiştirme nedeni ile vatandaşlarımız cüzdanlarını değiştirmek istediklerinde,cüzdan talep belgelerini nüfus müdürlüğümüz düzenleyip,vatandaşların nüfus cüzdanlarını vereceklerdir. Ancak 2000 yılından önce alınan nüfus cüzdanları içinde köy veya mahalle muhtarları CÜZDAN TALEP BELGESİ düzenliyecekler dir.

17 Nüfus Cüzdanı Talep Belgeleri
1-Bu belgeleri muhtarlarımız, elektronik ortamda düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda daktilo veya mürekkepli kalemle, matbaa harfleri ile okunaklı bir şekilde yazılmak suretiyle de düzenleyeceklerdir. Ancak, köy muhtarları 2001 yılından önce cüzdan alan vatandaşlarımıza cüzdan talep belgesi vermekle yükümlüdürler. 2-Nüfus Cüzdanı Talep Belgesini onaylayan muhtar belgenin onay bölümüne mutlaka; Adını, Soyadını, Nerenin Muhtarı olduğunu ve düzenlediği tarihi yazıp okunaklı bir şekilde mühürleyip imzaladık dan sonra ilgilisine verecektir. Şayet Fotoğraflar uygun değilse formu düzenlemeyeceğini uygun bir dille anlatacaktır. Fotoğraflar kanun ve yönetmeliğimizde belirtildiği gibi son 6 ay içinde çekilmiş olması belgedeki fotoğraf ile elindeki fotoğrafın aynı ve renkli olması gerektiği ilgilisine anlatacak.Fotokopi ve bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar kesinlikle kullanılmayacaktır.Çünkü; fotokopi ve bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar prese girdiği anda nüfus cüzdanı bozulmaktadır. Bazı muhtarlarımız ise; kayıptan cüzdan talep belgesini düzenlerken sadece imzasını , mührünü basıp formu boş olarak, vatandaşlarımıza verildiği tespit edilmiş olup, kesinlikle vatandaşlarımızın cüzdan talep belgeleri,içersindeki bilgiler doldurulmadan verilmeyecektir. Bazı Vatandaşlarımız art niyetli olabilir ve başkasının yerine nüfus cüzdanı alabilirler.Bu durumda bütün sorumluluk cüzdan talep belgesini boş veren muhtarlara aittir.Bu konuda bazı muhtarlar sözlü olarak uyarılmıştır.

18 YAPIŞTIRILACAK FOTOĞRAFLAR
Biraz önce de ifade ettiğim gibi, Nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarına yapıştırılacak fotoğrafların, renkli ve ön cepheden baş açık, inkılap ilkelerine uygun sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar zamanla niteliklerini kaybettiğinden kabul edilip işleme alınmaz. Nüfus veya uluslararası aile cüzdanı talep belgesi ile nüfus veya uluslararası aile cüzdanına yapıştırılacak fotoğrafların aynı olması zorunludur. Talep edilmediği sürece on beş yaşından küçüklerin nüfus cüzdanına ve nüfus cüzdanı talep belgelerine fotoğraf yapıştırılmaz. On beş yaşından büyük çocuklar için, ya da fotoğraflı nüfus cüzdanı düzenlenirken, fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi istenir.

19 KİMLERE VERİLECEĞİ (1) Düzenlenen nüfus cüzdanının; ergin olanların kendilerine veya resmî vekiline, ergin olmayanların ise ana veya baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır. (2) Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı velayeti haiz olan ana veya babaya verilir. (3) Ergin olmayan çocuğun ana ve babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi nüfus cüzdanı almaya yetkilidir. (4) 18 yaşını dolduran vatandaşımız,nüfus cüzdanını kendisi almakla yükümlüdür.Kimse kimsenin nüfus cüzdanını alamaz.Evli çiftler bir birinin nüfus cüzdanını alamazlar.

20 NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ Nüfus cüzdanı örneği, talep eden resmî kurum veya noter tarafından aslına uygun olarak düzenlenir ve onaylanır. Nüfus cüzdanı örneği düzenleme yetkileri olmakla birlikte, nüfus müdürlükleri örnek düzenlemekle yükümlü değildirler.

21 NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VERİLMESİ
Kişinin aile kütüğündeki kaydının çıkarılması ve aslına uygunluğunun nüfus müdürlüğünce onaylanması ile elde edilen nüfus kayıt örnekleri, aksi ispat edilene kadar geçerlidir. Nüfus kayıt örneği, istenme nedeni ve hangi amaçla kullanılacağının belirtildiği yazılı istek olmadan verilemez. Ancak kişinin kimliğini kanıtlayan resmî bir belge ile şahsen başvurması halinde yazılı müracaat aranmaz. Bu belgeler üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz. Düzenlendikleri tarihten itibaren yüz seksen gün (Yani 6 ay ) içerisinde kullanılmayan nüfus kayıt örnekleri geçerliliğini kaybeder.

22 NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ İSTEME VE ALMA YETKİSİ
(1) Nüfus kayıt örneğini; a) Evlenme işlemleri için evlendirme işlemini yapmaya yetkili olanlar, b) Ölüm işlemleri için resmî sağlık kuruluşları ya da köy muhtarları, c) Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, Nüfus Müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler. (2) Birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan kurumlar ve tüzel kişiler, yazılı olarak başvurmak ve istem nedenini açıkça belirtmek suretiyle, mülkî idare amirinin emri ile nüfus kayıt örneğini alabilirler. (3) Birinci fıkranın (c) bendinde sayılan kişiler dışında kalan üçüncü şahıslar, medenî hal bilgisi dışında, bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar.

23 ADRES KAYIT SİSTEMİ Türk vatandaşlarının herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin tutulmasına ilişkin iş ve işlemleri belirler. Yerleşim Yeri : Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Kişinin aynı anda birden çok yerleşim yeri adresi olamaz.        Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü gibi konutlar da kişinin talebi halinde diğer adres olarak tutulur. Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim, nüfus müdürlüklerine adres beyan formuyla yapılır. Adres beyanın da bulunan vatandaşlarımız,adreslerini beyan ederlerken,doğru bir şekilde, cadde,sokak,ev kapı no sunu bildirmekle yükümlüdürler. Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. Formun arkasına beraber kaldıklarına dair imza atmakla mükelleftirler. Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler kişilerin adresleri ile ilgili beyanda bulunabilirler. Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir. Huzur evi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adreslerinin bildirimleri ilgili kurum yetkililerince, Bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin bildirimleri ise muhtarlar tarafından yapılır. Engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunanlardan yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimleri; Muhtarlar 20 iş günü içinde o yerin ilçe nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.

24 Bildirim süresi ve güncelliği
Adres beyanı ile yükümlü kişi ve kurumlar yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri yirmi (20) iş günü içinde ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür. Nüfus müdürlüklerince her ayın ilk haftasında çıkartılan listeler (Form D), muhtarlar tarafından onaylanıp nüfus müdürlüklerine o ayın sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.

25 Beyanda şüphe Nüfus olayları ile ilgili beyanlarda şüpheye düşülmesi halinde mülkî idare amirinin emri ile kolluk makamları tarafından gerekli soruşturma ve incelemeler yapılarak nüfus müdürlüğüne bildirilir. Beyan edilen adres değişiklikleri hakkında şüpheye düşülmesi veya aynı yerleşim yerinin farklı hane halkından olanların beyanlarının tespiti halinde, mülki idari amirinin yazılı emri ile kolluk makamları tarafından gerekli soruşturma ve inceleme yapılarak sonucu nüfus müdürlüğüne bildirilir. Her ay başında İlçe Nüfus Müdürlüğümüzce incelenecek adresleri mülki idare amirinin imzası ile kolluk makamlarımıza bildirilmektedir.

26 Gerçek dışı beyan : Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

27 DİĞER ADRES Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile
oturulan yazlık,kışlık,ikinci veya üçüncü gibi konutlarda kişinin talebi halinde diğer adres olarak tutulur.

28 İdarî para cezaları Bu Kanuna göre; a) Nüfus olaylarını bildirmekle görevli olup, bu görevlerini bu Kanunda belirtilen süreler içinde yerine getirmeyen kamu görevlilerine, fiil başka bir suç oluştursa bile, nüfus memurunun teklifi üzerine o yerin ilçe nüfus müdürünün kararı ile 30,00 TL idarî para cezası verilir. b) Nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü olup bu yükümlülüğünü bu Kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ilçe nüfus müdürlüklerince, 62,00 TL idarî para cezası verilir. c) Mülkî idare amirince bu Kanunun ilgili maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilere yeni bir adrese taşınıp 20 gün içinde adres beyanın da bulunmayan vatandaşlarımıza 329,00 TL, gerçeğe aykırı adres beyanın da bulunanlara 660,00 TL idarî para cezası verilir.

29 01.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER
YILLARI İÇERİSİNDEKİ ÇALIŞMALAR :  VUKUATLAR :   YILI YILI a) Doğum : b) Evlenme : c) Boşanma : d) Ölüm : e) Diğer Olaylar : f) Vasiyet Bildirimi : g) Kayıt Tashihi : h) Adres Beyanı :   olarak kabul edilmiş, bu vukuatlar zamanında Kanun ve Yönetmelikler gereği nüfus ve aile kütüklerine işlenmiş, ilmühaber ve tutanaklar dosyalarında muhafaza edilmektedir.

30 NÜFUS OLAYLARINI GÖSTERİR CEZA TABLOSU
NÜFUS OLAYI CEZA TUTARI NORMAL VATANDAŞ KAMU GÖREVLİSİ DOĞUM 63,00 TL - ÖLÜM 30,00 TL EVLENME KAYIP NÜFUS VE AİLE CÜZDANI ADRES BEYANINDA BULUNMAMAK (YENİ BİR ADRESE TAŞINIP 20 GÜN İÇİNDE ADRES BEYANINDA BULUNMAYANLAR) 329,00 TL GERÇEĞE AYKIRI ADRES BEYANINDA BULUNMAK 660,00 TL

31 TEŞEKKÜR Sayın ; Kaymakamım , Kıymetli Daire ; Amirleri , Değerli ; Muhtar ve Evlendirme Memurları; Derbent İlçe Nüfus Müdürlüğü olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Modern Kamu Yönetiminin alt yapısını oluşturan tüm yenilikleri gerçekleştirecek, Derbent halkının ihtiyaç duyduğu en iyi hizmeti verme bilincinde olacak dır. Teşekkürler. EKREM TULUKCU İlçe Nüfus Müdürü


"EKREM TULUKCU İlçe Nüfus Müdürü T.C. DERBENT KAYMAKAMLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları