Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VİRANŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VİRANŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 VİRANŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
REHBER ÖĞRETMEN AHMET BULUT

2 DİSİPLİN KURALLARI ve DERS GEÇME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

3 Geç gelme,Devam ve Devamsızlık
Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Günlük toplam ders saatinin 2/3 ‘ü 5 (ders saati) ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, Bir(1) derse girmeyen öğrenci yarım gün yok yazılır. İki yarım gün bir(1) gün kabul edilir. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Devamsızlık yapan öğrencinin durumu devamsızlığın 5 , 15 ve 25’inci günlerinde posta, e-Posta veya diğer bilişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir.

4 KILIK KIYAFET KURALLARI
Öğrenciler belirlenmiş okul kıyafetini giyerler. Öğrenciler gömleklerini pantolonlarının içinde tutmak zorundadırlar. Erkek öğrenciler günlük sakal tıraşı olarak okula gelirler. Hiçbir Takıya izin verilmez. Erkek öğrencilerin saçları kısa olmak zorundadır. UYARI: Takılar veya uygun olmayan giyim eşyaları öğretmenler tarafından teslim alınır ve ilgili müdür yardımcısına teslim edilir. Bu eşyalar öğretim yılı sonunda öğrenci velisine verilir.

5 DİSİPLİN İLE İLGİLİ KURALLAR

6 Öğrencilerin uyacakları kurallar ve öğrencilerden beklenen davranışlar
Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları, Doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı ve çalışkan olmaları; güzel ve nazik tavır sergilemeleri; kaba söz ve davranışlarda bulunmamaları; barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır, özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri, Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları ve zarar vermemeleri, Sağlığı olumsuz etkileyen ve sağlığa zarar veren, alkollü ya da bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bulundurmamaları ve bu tür maddelerin kullanıldığı yerlerde bulunmamaları, Her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı ortamlardan uzak kalmaları, Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri,

7 Çevreye karşı duyarlı olmaları, çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları,
Kitapları sevmeleri ve korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları ve boş zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri, Trafik kurallarına uymaları ve davranışlarıyla örnek olmaları, Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini olumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ ve duygularıyla bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliştirmeleri; kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum, vatan, millet ve insanlığın yararına sunmaları, İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları, kötü muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları, “Yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışlardan kaçınmaları, genel ahlak ve adaba uygun davranmaları, Okulu benimsemeleri, öğretmenlerine saygı göstermeleri ve okul kurallarına uymaları

8 cezalarından biri verilir.
  Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine göre; a) Kınama, b) Okuldan 1- 5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırma c) Okul Değiştirme, d) Örgün Eğitim Dışına Çıkarılma, cezalarından biri verilir.

9 Kınama Cezasını Gerektiren Davranışlar
Okulu, okul eşyasını ve çevresini kirletmek, Yapması gereken görevleri yapmamak, Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya kullanmak,” Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak, Yalan söylemek, Özürsüz devamsızlık yapmak, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamak, geç katılmak Okul kütüphanesi, atölye, laboratuar, gibi yerlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak, Dersin ve ders dışı eğitim faaliyetlerinin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak, Yatılı okullarda pansiyona geç gelmek,” Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak, Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak. Öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim araçları ile meşgul olmak ve dersin akışını bozmak.

10 Okuldan 1- 5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar
Kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına sözle, davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret etmek, paylaşmak, yaymak veya başkalarını bu davranışa kışkırtmak, Pansiyonun düzenini bozmak, pansiyonu terk etmek, gece izinsiz dışarıda kalmak, Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine ve kişilere zarar vermek,” Özürsüz devamsızlık yapmayı, okula geldiği hâlde özürsüz olarak derse girmemeyi törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek, Kavga etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak, Toplu kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak, Millî ve manevi değerlere, genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışlarda bulunmak

11 Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ceza süresince okula devam ettirilmez. Bu süre özürlü devamsızlıktan sayılır.

12 Okul Değiştirme Cezasını Gerektiren Fiil ve Davranışlar
Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak, Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak, Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya eklentilerinde barındırmak, Resmî belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek ve kullanmak ve başkalarını yararlandırmak,” Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, izinsiz olarak eğitim ve öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak, Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek, Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak, Eğitim ve öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak, Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak, Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak, Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,

13 Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretimi engellemek, kişilere ağır derecede maddi ve manevi zarar vermek,” Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi yapmaya, böyle eylemlere katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya veya suçu yüklenmeye zorlamak, Zor kullanarak başkasına ait mal ve eşyaya el koymak, başkalarını bu işleri yapmaya zorlamak, Genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışları alışkanlık hâline getirmek, Kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına; söz ve davranışlarla sarkıntılık yapmak, iftira etmek, başkalarını bu davranışlara kışkırtmak veya zorlamak, yapılan bu fiilleri sosyal medya yoluyla paylaşmak, yaymak, Pansiyon düzenini bozmayı, pansiyonu terk etmeyi ve gece izinsiz dışarıda kalmayı alışkanlık hâline getirmek,”

14 Örgün Eğitim Dışına Çıkarma cezasını gerektiren davranışlar
Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak, Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak, Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak için fiili saldırıda bulunmak ve başkalarını bu yöndeki eylemlere kışkırtmak, Okulun taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek, Yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak, Bilişim araçları yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak.

15 Cezaya neden olan davranış ve fiilin tekrarlanması
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya davranışın bir öğretim yılı içerisinde tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır.

16 SINIF VE DERS GEÇME HAKKINDA BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER

17 Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.
Not Derece 85-100 5 Pekiyi 70-84 4 İyi 60-69 3 Orta 50-59 2 Geçer 0-49 1 Geçmez

18 Yazılı ve uygulamalı sınavlar
Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz. Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir. Dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.

19 Sınavlara katılmayanlar
Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir.” Öğrenciler, raporlu ve izinli oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara alınmazlar.

20 Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarihi takip eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir. Sınav veya performans çalışması ilgili evrak öğrencinin talebi halinde ders öğretmeni tarafından yeniden incelenip değerlendirilerek öğrenciyle paylaşılır. Öğretmen tarafından yapılan değerlendirmenin yeterli görülmemesi durumunda öğrenci okul yönetimine yazılı itirazda bulunulabilir.

21 Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir
Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir

22 Dönem puanı Sınıf Geçme Bir dersin dönem puanı;
a) Sınavlardan alınan puanların, b) Performans çalışması puanının/puanlarının, c) Varsa proje puanının, aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. ÖRNEK: / 5 = 60

23 ÖRNEK: Bir öğrencinin dil ve anlatım dersinde puanları şöyle olsun:
Ortak Sınavlar Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir. ÖRNEK: Bir öğrencinin dil ve anlatım dersinde puanları şöyle olsun: - 1.Yazılı : 30 - 2.yazılı : 40 - 1.performans: ise ortalaması /3= 40 olur. Bu öğrenci ortak sınava girip 60 alırsa o zaman bu dersin dönem ortalaması / 4 = 45 olur

24 Bir dersin yılsonu puanı
Bir dersin yılsonu puanı; Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. ÖRNEK: Bir dersin 1.dönem puanı: 60 2.dönem puanı: ise Yılsonu puanı: = 55 olur 2

25 YIL SONU BAŞARI PUANI : 2386 / 39 = 61,17
DERSLER HAFTALIK DERS I.DÖNEM P. II.DÖNEM P. YILSONU AĞIRLIKLI SAATİ PUANI PUAN Matematik x Fizik x Kimya x Biyoloji x Türk Edebiyatı x Dil ve Anlatım x Tarih x Coğrafya x Yabancı Dil x Sağlık Bilgisi x Arapça x Temel Dini Bilgiler x Beden Eğitimi x Kur’an x TOPLAM : YIL SONU BAŞARI PUANI : 2386 / 39 = 61,17

26 Teşekkür, Takdir ve Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirme
Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden; 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir. Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

27 BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMANIN
KOŞULLARI NELERDİR? Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70, olması gerekir. Dönem Puanı : 70 Dönem Puanı : 30 Yılsonu Puanı : 50 a BAŞARILI Dönem Puanı : Dönem Puanı : Yılsonu Puanı : a BAŞARISIZ Dönem Puanı : 20 Dönem Puanı : 70 Yılsonu Puanı : a BAŞARILI

28 Doğrudan sınıf geçme Tüm derslerden başarılı olan,
Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla; Tüm derslerden başarılı olan, Başarısız dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden (Dil Anlatım ve Kur an-ı Kerim) başarısız olan öğrenciler, o derslerden sorumlu geçer.

29 ÖRNEK : 9. sınıf öğrencisinin bazı karne puanları ve yılsonu başarı puanı aşağıdaki gibidir: Matematik : 25 Tem.dini bilgiler : 35 Fizik : 40 Coğrafya : 20 Kur’an : 60 Dil ve Anlatım : 75 Arapça : 65 Yıl sonu başarı Puanı 50’nin üstünde olduğu için öğrenci sınıfını doğrudan geçer. Yılsonu Başarı Puanı: 55

30 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması
Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız olduğu ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. ÖRNEK : 9. sınıf öğrencisinin zayıf olan derslerinin puanları ve yıl sonu başarı puanı aşağıdaki gibidir. Fizik : 25 (Başarısız) Edebiyat : 45 (Başarısız) Coğrafya : 35 (Başarısız) Bu öğrencinin yıl sonu başarı puanı 50’den düşük olduğu halde başarısız olduğu ders sayısı en fazla 3 olduğundan bu üç dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilir. Yılsonu Başarı Puanı: 45

31 ÖRNEK : 10. sınıfta okuyan ve 9
ÖRNEK : 10. sınıfta okuyan ve 9. sınıftan da sorumlu dersi olan bir öğrenci ile ilgili bilgiler aşağıdadır. 9.sınıf : Biyoloji (sorumlu),Matematik (Sorumlu),Fizik (Sorumlu) 10.sınıf : Matematik (başarısız) Arapça(başarısız) Coğrafya(başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması: 48 Bu öğrencinin 9. sınıfta sorumlu olduğu dersler dahil olmak başarısız olduğu ders sayısı toplamı 6 olduğu için sınıfı geçer. Başarısız olduğu ders sayısı toplamı 7 olsaydı sınıfta kalırdı.

32 Öğrencilerden; Sınıf Tekrarı
Doğrudan veya sorumlu olarak sınıfı geçemeyenler Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı, ortaöğretim süresince 1 defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

33 Sorumluluk Sınavları Sorumluluk sınavları, 1. ve 2.dönemin ilk haftaları içerisinde ilgili iki branş öğretmeni tarafından yapılır. Sorumluluk sınavından alınan puan ile o dersin yılsonu puanı toplanarak ikiye bölünür ve dersin puanı ortaya çıkar. Sorumluluk sınavına giren öğrencilerin yılsonu puanı, o dersin yılsonu puanı ile sorumluluk sınavından alınan puanın aritmetik ortalamasıdır. Örnek : YSP:30 SSP: /2 = 45

34 Dinlemek bir beceridir.
BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.


"VİRANŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları