Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplam Kalite Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplam Kalite Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 Toplam Kalite Yönetimi
Kalite Yönetim Sistemleri-II Yrd. Doç. Dr. Elif Dülger Kahraman

2 Çağdaş bir yönetim biçimi olan kalite yönetiminin açık ve iyi yapılanmış bir sisteme sahip olması şarttır. Bunun için işletmenin kaynakları, örgüt yapısı ve alt birimleri ve bunların birbirleriyle ilişkileri tanımlanmalı, müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde düzenlenmeli ve yazılı hale getirilmelidir. Kalite yönetim sistemi kurmanın esas nedeni kalitede müşteri tatminini devamlı bir şekilde sağlayabilmektir. Yani her seferinde müşterinin istediği ürünü, istediği anda ve istediği şekilde ona sunabilmektir. İyi bir kalite sisteminin amacı, metot materyal, ve ekipmanla uyumlu ve tutarlı bir süreç sağlamaktır. Burada başarılı olmak için iki şey gereklidir. Müşterinin ve işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak. Müşteri ihtiyaçları; arzu edilen hizmet ya da ürünün uyumlu bir şekilde organizasyon tarafından yerine getirilebileceği konusunda güven duymak.

3 Kalite Yönetim Sistemleri
ISO 9000 Kalite Standartları Serisi 1987 yılında Uluslararası Standartizasyon Örgütü tarafından geliştirildi. Merkezi Cenevre’de olan örgütü, dünyada birçok üye ülkeye sahiptir. ISO 9000 Standartları doğrudan doğruya herhangi bir değişikliğe uğramadan en az 51 ülkede kabul edildi. Tüm Avrupa birliği üyeleri, EFTA (European Free Trade Association-Avrupa Serbest Ticaret Birliği ) üyesi ülkeler, Japonya, ABD ve Türkiye üye ülkelerden bazılarıdır. ISO 9000 Kalite Standartları, ürünleri değil, bizzat ürünün üretildiği kalite sistemini kuran firmaları belgelendirmektedir. Bu standart, tedarikçi firmaların uygulayacakları kalite sistemlerinde ne gibi şartlar arandığını belirtir. Bu sisteme sahip olan firma, mevcut sistemi ile müşteriye belirli düzeyde mamul sunabileceğini ve bunun sürekliliğini sağlayabileceğini taahhüt etmiş olur ve sadece müşterilere belirli bir kalite düzeyinde güvence sağlar. Bu doğrultuda geliştirilen ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edebileceğini ve nasıl sürdürülebileceğini göz önüne sermektedir.

4 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gereken yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite yönetim sistemi ile ilgili standartlardır. Asıl imalat alanında çalışanlar için ortaya konulmasına rağmen hizmet sektörüne de uyarlanabilir. Söz konusu standartlar sadece bir alt sınır oluşturdukları için, firmaların bu sınırın üzerinde iyileştirici faaliyetler yapmalarını engellemez. Bu standartlar, bir kuruluşun üst yönetim kademesinden başlayarak, tüm yönetim kademelerine, kuruluşun yapısına ve iş akışına düzenlemeler getirmektedir. Hizmetin geçtiği tüm aşamalarda; talimat, prosedür, görev ve sorumluluk tarifleri vererek olayın dökümante edilmesini sağlar ve çalışanların eğitilip biçimlendirilmesi yolu ile kaliteyi güvence altına alır. ISO 9000 Standartları ürünlerin sağlaması gereken özelliklerin ötesinde, ürünlerin üretildiği sistemin sağlaması gereken şartları da tanımlamaktadır. ISO 9000 Standartı bir firmadaki üretim, kalite kontrol, satın alma, pazarlama, sevkiyat, depolama vb. departmanlarında alınan kararların ürün kalitesine etki eden tüm faktörlerin nasıl olması gerektiğini açıklamaktadır.

5 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
GENEL ŞARTLAR Standart şartlarına göre kuruluş, bu standartın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı, sürekliliğini sağlamalı ve sürekli iyileştirilmelidir. DOKÜMANTASYON ŞARTLARI Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu; kalite politikası ve hedefleri, kalite el kitabını, standartın gerektirdiği dokümante edilmiş prosedürleri, proseslerin etkin planlanması, yürütülmesi ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları kapsar.

6 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
TS-EN-ISO 9001:2000 Standart Maddeleri 1.Kapsam 2.Atıf Yapılan Standartlar 3.Terimler Ve Tarifler 4.Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Şartlar 4.2 Dokümantasyon Şartları 5.Yönetim Sorumluluğu 5.1 Yönetimin Taahhüdü 5.2 Müşteri Odaklılık 5.3 Kalite Politikası 5.4 Planlama 5.5 Sorumluluk, Yetki Ve İletişim 5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

7 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
6.Kaynak Yönetimi 6.1 Kaynakların Sağlanması 6.2 İnsan Kaynakları 6.3 Alt Yapı 6.4 Çalışma Ortamı 7.Ürün Gerçekleştirme 7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması 7.2 Müşteri İle İlişkili Prosesler 7.3 Tasarım Ve Geliştirme 7.4 Satın Alma 7.5 Üretim Ve Hizmetin Sağlanması 7.6 İzleme Ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü 8.Ölçme, Analiz Ve İyileştirme 8.1 Genel 8.2 İzleme Ve Ölçme 8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü 8.4 Veri Analizi 8.5 İyileştirme Versiyonlar arasında farklar olabilmektedir. Burada temel yaklaşım ve başlıklar verilmiştir.

8 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunun unsurlarını kısaca şöyle açıklayabiliriz. Bilgi: Anlamlı veri. Doküman: Bilgi ve onu destekleyici ortam. Kayıt: Gerçekleştirilen faaliyetlerin delilini sağlayan veya elde edilen sonuçlan belirten dokümandır. Proses: Girdileri çıktı haline getiren birbiriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımıdır. Ürün: Bir prosesin sonucudur. Şartname: Şartları beyan eden doküman. Kalite El Kitabı : Bir kuruluşun kalite yönetim sistemini belirleyen dokümandır. Kalite El Kitapları, bir münferit kuruluşun karmaşıklığına ve büyüklüğüne göre ayrıntılar bakımından değişebilir. Kalite el kitabı aşağıdakileri içermelidir. Herhangi bir hariç tutmanın ayrıntıları ve haklılığı dahil olmak üzere Kalite Yönetim Sisteminin kapsamı Kalite Yönetim Sistemi için oluşturulmuş dokümante edilmiş prosedürleri veya bunlara atıfları Kalite yönetim sistemi proseslerinin birbirlerine olan etkileri.

9 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
Kalite Planı : Hangi prosedürlerin ve ilgili kaynakların kim tarafından ve ne zaman belirli bir projeye, ürüne, prosese veya sözleşmeye uygulanacağım belirleyen dokümandır. Prosedür : Bir faaliyeti veya bir prosesi icra etmek için belirlenen yoldur. Prosedür dokümante edilebilir veya edilmeyebilir. -Bir prosedür NE, NE ZAMAN, NASIL, NEREYE ve KİM sorularına cevap vermelidir. Kalite Yönetim Sistemi prosedürleri detaylı talimatlar şeklinde olmamalı, teknik ayrıntılar prosedürlerde değil çalışma talimatlarında belirtilmelidir. Talimat: Bir faaliyetin doğru olarak nasıl yapıldığını sıralı ve şematik olarak anlatan dokümanlardır. Formlar : Kalite kayıtlan için veri tabam oluşturan dokümanlardır. Listeler : Çizelgeler ve çözümlerde dokümantasyon tiplerinin ekinde kullanılabilen destek dokümanlardır.

10 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
Kalite yönetim sisteminin gerektirdiği dokümanlar kontrollü olmalıdır. Kuruluş, dış kaynaklardan temin ettiği dokümanlarda dahil olmak üzere kullandığı tüm veri ve dokümanların kontrol altında bulundurulması için (dokümanların yayınlanması, sürdürülmesi ve revizyonu ile ilgili) dokümante edilmiş prosedürleri oluşturmalı, bunların sürekliliğini ve güncelliğini sağlamalıdır. Kayıtları, şartlara uygunluğun veya kalite yönetim siste-minin etkin işleyişinin delili olarak tutulmaktadır. Dokümante prosedür, kayıtlarının tanımlanmasını, saklanmasını, korunmasını, geri kazanılmasını, saklama sürelerinin belirlenmesini ve elden çıkarılmasını sağlayacak kontrolleri tanımlamalıdır. YÖNETİM SORUMLULUĞU YÖNETİM TAAHHÜDÜ Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesinde kararlılığını ortaya koymalıdır. MÜŞTERİ ODAKLILIK Üst yönetim, müşteri şartlarının belirlenmesini, müşteri memnuniyetini sağlamak üzere müşteri şartlarının karşılanmasını sağlamalıdır.

11 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
KALİTE POLİTİKASI Üst yönetim kalite politikasını ve kalite taahhütlerini belirlemeli ve bunları dokümante etmelidir. Kalite politikası firmanın vizyonuna, müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olmalı, istekleri karşılama ve sürekli gelişme taahhüdü vermelidir. Kalite amaçlarının oluşturulması ve gözden geçirilmesine temel teşkil etmelidir. PLANLAMA Kuruluş, ilgili fonksiyon ve seviyelerde ölçülebilir, kalite politikası ve sürekli iyileşme kararlılığı ile tutarlı, ürün ile ilgili şartlarının karşılanması ile ilgili hedefler dahil kalite hedefleri belirlenmelidir. Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin planlanmasını sağlamalıdır (Kalite Planlaması). SORUMLULU K YETKİ VE İLETİŞİM Sorumluluklar, yetkiler ve birbirleriyle ilişkileri tanımlan-malı ve kuruluşun tüm birimlerine duyurulmalıdır (Sorumluluk ve Yetki). Üst yönetim, diğer görevlerinin yanında kalite yönetim sisteminin kurulmasından, uygulanmasından, sürdürülmesinden, güncelleştirilmesinden ve iyileştirilmesinden sorumlu bir üyesini yönetim temsilcisi olarak atmalıdır. Üst yönetim, kalite gereklerinin, hedeflerin ve başarı göstergelerinin, süreçlerin iletimi için iletişim kanallarım tanımlamalı ve uygulamalıdır (İç İletişim).

12 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ Üst yönetim, kuruluşun kalite yönetim sistemini uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla planlanmış aralıklarla gözden geçirmelidir. Bu gözden geçirme, standartın en önemli maddelerinden biridir ve planlanmış aralıklarla yılda en az bir kez yönetim temsilcisinin ve ilgili tüm yöneticilerin formal bir toplantı çerçevesinde bir araya gelerek , yapılmış olan ve yapılacak kalite çalışmalarını görüşülmesi şeklinde yapılır. KAYNAK YÖNETİMİ KAYNAKLARIN SAĞLANMASI Kuruluş, kalite yönetim sisteminin uygulanması , iyileştirilmesi ve müşteri isteklerinin karşılanarak müşteri memnu-niyetini artırmak için kaynakları belirlemeli ve sağlamalıdır.

13 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
İNSAN KAYNAKLARI Ürün kalitesini etkileyebilecek işi yapan personel, uygun eğitim, öğrenim, beceri ve deneyim yönünden yeterli olmalıdır. ALT YAPI Kuruluş, ürünün şartlar uygunluğunu sağlamak için gerekli olan altyapıyı tayin etmeli, sağlamalı ve sürdürmelidir. Altyapı, binalar, çalışma alanları, proses teçhizatı ve destek hizmetlerini kapsar. ÇALIŞMA ORTAMI Kuruluş, ürünün şartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli çalışma ortamını belirlemeli ve yönetmelidir. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI Ürün gerçekleştirme için prosesler planlanmalı ve geliştirilmelidir. Planlama kalite yönetim sisteminin diğer prosesleri ile uyumlu olmalıdır. Kuruluş, proses performanslarını belirli aralıklarla gözden geçirmelidir.

14 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER Standartın bu maddesi, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerin anlaşılması için proseslerin tanımlanması ve uygulanmasına ilişkindir. Prosesler gerekli bilginin tanımlanması ve gözden geçirilmesini de kapsamalıdır. Kuruluş, müşteri tarafından belirtilen şartlar, kullanıma uygunluk için gerekli şartlar, yasal şartlar ve kuruluş tarafın-dan belirlenen diğer şartlan belirlemelidir (Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi). Ürünle ilgili şartlar gözden geçirilmelidir. Gözden geçirme ürünün müşteriye sunulma kararı öncesi yapılmalı ve ; ürün şartlarının tanımlanması, sözleşme ile teklif arasındaki farkların giderilmesi ve kuruluşun yeterliliğini garanti etmelidir (Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi). Kuruluş, müşteri ile Standart şartlarını karşılamak üzere iletişim kanalları tanımlanmalı ve uygulanmalıdır (Müşteri İle İletişim).

15 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
TASARIM VE GELİŞTİRME Müşteriyle yapılan sözleşme gereği tasarım faaliyetleri yürütülmesi söz konusu ise veya genelde pazar araştırmaları sonucunda piyasaya yeni ürünler sürmek için tasarım gerçekleştiriliyorsa bu maddenin hükümleri uygulanır. Tasarım gerçekleştirilirken ürün yaşam döngüsü, emniyet, güvenilirlik, dayanırlık, bakım, yapılabilirlik, ergonomi, çevre, elden çıkarma ve diğer riskler dikkate alınmalıdır. Ürünün veya geliştirilmesi planlanmalı ve kontrol altında tutulmalıdır. Ürün şartlan ile ilgili girdiler tanımlanmalı ve kayıtlar tutulmalıdır. Tasarım çıktıları doğrulanabilecek şekilde dokümante edilmeli ve yayınlanmadan önce onaylanmalıdır. Projenin uygun aşamalarında gözden geçirme planlanmalı ve sistematik olarak gözden geçirme uygulanmalıdır. Tasarım ve geliştirme çıktılarının, tasarım ve geliştirme girdi şartlarını karşılaması için planlı düzenlemelere uygun olarak doğrulama yapılmalıdır. Nihai ürünün belirlenmiş veya amaçlanan kullanım veya uygulama şartlarını karşılayacak yeterlilikte olmasını sağlamak için planlanan düzenlemelere göre tasarım ve geliştirme geçerliliği yapılmalıdır. Tasarım ve geliştirme değişiklikleri tanımlanmalı ve kayıtları muhafaza edilmelidir.

16 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
SATIN ALMA Kaliteli ürünler kaliteli girdiler ile sağlanır. Bu nedenle kuruluş tedarikçileri , kuruluşun şartlarına uygun girdi sağ-lama yeterlilikleri esas alınarak değerlendirilmeli ve seçilmelidir. Seçim ve periyodik değerlendirme kriterleri oluşturulmalıdır. Kuruluş, satın alma ile ilgili teknik ve ticari tüm istekleri kapsayan bilgileri tamlık ve doğruluk açısından kontrol ettikten sonra tedarikçiye göndermelidir. Satın alınan ürünün belirlenen satın alma şartlarını karşılamak üzere muayene ve diğer gerekli faaliyetler oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI (SUNULMASI) Kuruluş, kontrollü koşullar altında üretim ve hizmet sağlamayı planlamalı ve yürütülmelidir.

17 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
Üretim ve hizmet sağlanması faaliyetleri; Ürün özelliklerini açıklayan bilgilerin varlığı İş talimatlarının varlığı Uygun donananımın kullanımı Uygun ölçme ve izleme cihazlarının bulunması ve kullanılması İzleme ve ölçme faaliyetlerinin uygulanması Serbest bırakma, sevk etme , teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanması ile kontrol altında tutulmalıdır. Amaç, kaliteyi doğrudan etkileyen bütün operasyonların kontrol altında olmasını sağlamaktır. (Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü)

18 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
Çıktıların ölçüm ve izleme ile doğrulanamadığı ve/veya hataların kullanımda ortaya çıktığı üretim ve hizmet sunumu proseslerinin geçerliliği sağlanmalıdır (özel prosesler). Özel yetenekler veya eğitim gerekiyorsa bunlar sağlanmalı ve kayıt altına alınmalıdır. (Üretim ve Hizmet Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği) Uygun durumlarda kuruluş, ürünü, ürün gerçekleştirilmesi boyunca uygun yollarla tanımlamalıdır. İzlenebilirlik şart olduğunda ürünün tek olarak tanımlanması kontrol ve kayıt edilmelidir ( Tanımlama ve İzlenebilirlik). Kuruluş, kontrolü altında olan veya kuruluş tarafından kullanılan müşteriye ait varlıklar korunmalıdır. Bunların tanımlanması , doğrulanması, korunması ve bakımı sağlanmalıdır. (Müşteri Malı) Kuruluş, iç proses süresince ve amaçlanan teslimatın yerine ulaşmasına kadar ürünün uygunluğunu muhafaza etmelidir. Bu muhafaza, tanımlamayı, taşımayı, ambalajlamayı, depolamayı ve korumayı içermelidir (Ürünün Korunması).

19 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ Gerçekleştirilecek ölçümler, izlemeler ve cihazlar tanımlanmalıdır. Kuruluş ölçme ve izlemenin şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak prosesleri oluşturmalıdır. Ölçüm cihazları kalibre edilmeli ve korunmalıdır. ÖLÇME VE ANALİZ İYİLEŞTİRME GENEL Kuruluş, aşağıdakiler için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve geliştirme prosesini planlamalı ve uygulamalıdır. Ürünün uygunluğunu göstermek Kalite yönetim sisteminin uygunluğunu sağlamak Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek

20 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
İZLEME VE ÖLÇME Kalite yönetim sistemi performansının ölçmelerinden biri olarak, kuruluş, müşteri şartlarını ne dereceye kadar karşılayıp karşılamadığı hakkındaki müşteri algılaması ile ilgili bilgiyi izlemelidir. Bu bilgiyi elde etmek ve kullanmak için metotlar belirlenmelidir (Müşteri Memnuniyeti). Kuruluş, kalite yönetim siste-minin; bu standartın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite yöne-tim şartlarına uyduğunu ve etkin olarak sürdürüldüğünü teyit etmek için planlı aralıklarla iç tetkikleri yapmalıdır (İç Tetkik). Tetkiklerin planlanması ve yerine getirilmesi, sonuçların rapor edilmesi, kayıtların muhafaza edilmesi için sorumluluklar ve şartlar dokümante edilmiş bir prosedür içinde tarif edilmelidir. Kuruluş, gerektiğinde kalite yönetim sistemi proseslerinin ölçülmesi ve izlenmesi için uygun yöntemleri uygulamalıdır. Bu yöntemler proseslerin planlanan sonuçlara ulaşma yeteneğini göstermelidir. Planlanan sonuçlara ulaşılmadığında ürünün uygunluğunu sağlama üzere uygulanabilir düzeltme ve düzeltici faaliyetler yapılmalıdır (Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi).

21 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
Kuruluş, ürün şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için ürünün özelliklerini izlemeli ve ölçmelidir. Bu doğrulama, ürün gerçekleştirme prosesinin uygun aşamalarında planlanan düzenlemelere göre gerçekleştirilmelidir. Kabul kriterlerinin uygunluğu ile ilgili kayıtlar muhafaza edilmeli ve ürünün serbest bırakılmasında yetkili kişilere gösterilmelidir ( Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi). UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ Kuruluş, belirlenen şartlara uymayan ürünün, yanlışlıkla kullanımın veya teslimatın önlenmesi için tanımlanmasını ve kontrol edilmesini sağlamalıdır. Kontrol faaliyetleri, yetki ve sorumluluklar dokümante prosedürlerde belirlenmelidir. Kayıtlar hata kaynaklarının ortaya çıkartılmasını sağlayacak detayda olmalıdır. Yapılan inceleme sonucunda uygun olmayan mamullerin müşteriye gittiği saptanırsa, hemen müşteri ile temasa geçilerek bu durum bildirilir.

22 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
VERİ ANALİZİ Sürekli iyileştirmelerin nerelerde yapılabileceğinin değerlendirilmesi ve kalite yönetim sisteminin uygunluğu ve etkinliğinin gösterilmesi için gerekli veriler belirlenmeli, toplanmalı ve analiz edilmelidir. Veri analizi aşağıdakilerle ilgili bilgi sağlamalıdır; Müşteri memnuniyeti Ürün şartlarına uygunluk Proseslerin ve ürünlerin özellikleri Tedarikçiler İYİLEŞTİRME Kuruluş, kalite politikasını, kalite hedeflerini, tetkik sonuçlarını, verilerin analizini, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve yönetimin gözden geçirmesi yolu ile kalite yönetim siste-minin etkinliğini sürekli iyileştirmelidir (Sürekli İyileştirme). Kuruluş, uygunsuzluğun sebebini ortadan kaldırmak ve tekrarım önlemek için tedbirler almalıdır. Düzeltici faaliyetlerin bir prosedürü olmalı ve karşılaşılan uygunsuzlukların etkilerine uygun olmalıdır (Düzeltici Faaliyet).

23 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
Kuruluş, oluşmasını önlemek amacıyla potansiyel uygunsuzlukların sebebini gidermek için tedbirler almalıdır. Önleyici faaliyetlerin bir prosedürü olmalı ve karşılaşılan uygunsuzlukların etkilerine uygun olmalıdır (Önleyici Faaliyet). Düzeltici ve önleyici faaliyetler; yönetimin kalite sistemini gözden geçirmesi sırasında ele alması gereken önemli konulardır. NEDEN ISO 9000? Karlılığı ve verimliliği artırdığı için Etkin bir yönetim sağladığı için Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrol sağladığı için Müşterilerce talep edildiği için Uluslararası düzeyde uygulanabilen bir model olduğu için Kalite sisteminin belgelendirilmesinde model olduğu için

24 ISO 9001 Belgelendirme Aşamaları
Standartların elde edilmesi Politika ve hedeflerin belirlenmesi Çekirdek ekip oluşturulması ve eğitilmesi) Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması Kalite el kitabı, prosedürler, talimatlar vb dokümanların hazırlanması Kılavuz standartların incelenmesi ve eksikliklerin tespiti Eksikliklerin giderilmesi Değişikliklerin uygulanması İç Kalite Tetkiklerinin yapılması Aksaklıkların giderilmesi (Eğer bulunduysa) Belgelendirme kuruluşuna müracaat Ön İnceleme (Doküman Üzerinde) Tetkik programının yapılması ve tetkikin gerçekleştirilmesi Takip Tetkiki ( Gerekiyorsa ) BELGELENDİRME Gözetim Tetkikleri


"Toplam Kalite Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları