Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Alan araştırma yöntemlerinin çeşitleri şunlardır: Anket yöntemi: Anket birincil kaynaklardan veri toplamak için hazırlanan sistematik bir soru formudur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Alan araştırma yöntemlerinin çeşitleri şunlardır: Anket yöntemi: Anket birincil kaynaklardan veri toplamak için hazırlanan sistematik bir soru formudur."— Sunum transkripti:

1 Alan araştırma yöntemlerinin çeşitleri şunlardır: Anket yöntemi: Anket birincil kaynaklardan veri toplamak için hazırlanan sistematik bir soru formudur. Amacı araştırmanın problemini çözecek ve ele alınan hipotezleri test edecek bilgileri sistematik bir biçimde toplamak ve değerlendirmektir. Özellikle sosyal bilimlerde yapılan araştırmaların en önemli veri kaynağı insandır. İnsanlardan doğrudan bilgi alma yöntemlerinden biri de anket yöntemidir. Anket yönteminde, bir evren veya örneklemi oluşturan gruplardan sistematik biçimde bilgi toplamak için, yazılı veya sözlü sorular sorarak bunların cevaplarına ulaşılmaya çalışılır. Anket yönteminde genellikle araştırmacı ile katılımcı arasında bir iletişim vardır. Bu iletişim sürecinde veri toplama aracı olarak, anket isimli formlar kullanılır.

2 Anket yönteminin özellikleri;
Birinci el kaynaktan veri toplama bakımından gözlemden daha etkilidir. Araştırmalarda bilgi toplamanın en kısa yollarından biridir. İletişim olduğunda, araştırmacı karşısındaki kişinin özelliklerine göre yeni bilgiler toplayabilir. Katılımcılara yöneltilecek soruların çok fazla çeşidi (yazılı, sözlü, hazır, yapılandırılmış vs.) vardır. Anket yöntemi esneklik ve çeşitlilik sağlanması açısından etkilidir. Araştırma verilerin çabuk toplanması mümkündür. Bu yöntem ile çok fazla bilgi toplanabilir. Birçok araştırma yöntemine göre maliyeti oldukça düşüktür.

3 Soru Türleri Yapı bakımından sorular
Judd ve arkadaşlarına göre bir ankette yer alabilecek soru türleri şunlar olabilir (Akt: Balcı, 1995): 1) Olgusal sorular: Katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyleri, gelirleri, medeni durumları, doğum yerleri, etnik köken ve mesleğine ilişkin bilgileri öğrenmek amacıyla sorulur. Bu tür sorular ölçeklerde genelde en üst kısımda olur ve bu tür bilgilere katılımcıların profilleri olarak bakılır. 2) Tutum ve inanç soruları: Katılımcıların belirli bir anda ve belli bir konuda ne düşündüğünü veya ne hissettiğini belirlemek için sorulan sorulardır. Tutumları ölçmek için en fazla kullanılan sorular derecelendirilmiş ölçeklerdir 3) Bilgi soruları: Katılımcıların belirli bir konuda neleri bildikleri, ne kadar bildikleri, bu bilgileri nasıl ve ne zaman öğrendiklerini ortaya çıkarılmak amacıyla sorulan sorulardır.

4 2) Açık uçlu sorular: Bu sorular, katılımcıların ilgili alanda düşünce, duygu, inanç, eğitim, tutum vb. özelliklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan ve boş bırakılan yerleri doldurmayı gerektiren sorulardan oluşur (Ekiz, 2003). Katılımcı için esneklik gösterir. Fakat analizi ve değerlendirilmesi kapalı uçlu sorulara göre zordur ve zaman alır. Örneğin; Laboratuvarda en fazla yapmayı sevdiğiniz deney hangisidir?" Lütfen yazınız. …………………… 3) Belirli bir guruba ait sorular: Bu sorular yapı olarak kapalı uçlu sorulara benzerler. Fakat katılımcının verdiği cevaba göre onu başka sorulara yönlendirme yapılır. Örneğin; 1. Öğrenci misiniz? ( ) EVET ( ) HAYIR Cevabınız “HAYIR” ise lütfen 3. soruya geçiniz. Buradaki 2. soru öğrenci olmayanları ilgilendiren bir sorudur.

5 Yüzyüze (mülakat) görüşme yöntemi: Araştırmacının hazırladığı soruları görüştüğü kişilere yönlendirerek verileri toplaması ve yorumlamasıdır. Bu araştırmalarda, araştırmacının sorularını önceden hazırlaması, görüşeceği kişileri ve özelliklerini belirlemesi, bir plana göre hareket etmesi ve kendi kişisel düşüncelerini sürece katmaması gerekir. Bu yöntemle toplanan bilgiler, kişilerin gerçek duygu ve düşüncelerini yansıttığından oldukça güvenilirdir. Bir öğretmenin, öğrencilerine daha doğru ve etkili rehberlik yapmak için, her öğrencisiyle teker teker görüşmesi ve fikirlerini alması bu yöntemle yapılan çalışmalar kapsamındadır. Bu araştırmaların amacına ulaşması için doğru kişilerle görüşme yapmak gerekmektedir. Ayrıca bu yöntemde verileri toplamak ve çözümlemek oldukça uzun zaman almaktadır. Bu durum, yüz yüze görüşmelerin maliyetini artırmaktadır. Bu yöntemde anketlere göre daha ayrıntılı bilgiler toplanır fakat bu bilgileri analiz etmek oldukça zordur.

6 Mektup yoluyla araştırma: Ölçme araçlarının posta yoluyla ilgili kişilere gönderilmesi ve alınan cevapların yorumlanmasıdır. Eğitim alanında fazla tercih edilmeyen bu yöntemde, katılımcılara sorulacak sorular veya konular çok açık şekilde hazırlanmalıdır. Bu yöntemde çok fazla soru sorulmaması ve soruların bütün katılımcıların anlayacağı şekilde hazırlanması gerekir. Mektupla gönderilen belgelerde; çalışmanın amacı, soruların içeriği ve nasıl cevaplanacağı, toplanan bilgilerin gizli kalacağı gibi bilgilere yer verilmelidir. Bu yöntemde birçok kişiye mektup gönderilebileceği için, örneklem grubu oldukça büyük olabilmektedir. Bu durum nedeniyle evrenin büyük olduğu gruplarda tercih edilen bir yöntemdir. Fakat gönderilen mektupların tekrar dönmemesi bu yöntemin önemli bir sınırlılığıdır. Ayrıca çok fazla mektup olduğunda maliyet yükselir ve verilerin yorumlanması fazla zaman alır. Daha çok kamuoyu yoklamalarında tercih edilen bu yöntem, portfolyo değerlendirmede ailelerden bilgi almak amacıyla son yıllarda kullanılmaktadır.

7 Telefonla görüşme: Araştırmacının, katılımcılara çalışmadaki soruları telefonla yönlendirmesi ve aldığı cevapları yorumlamasıdır. Araştırmacı, bir konudaki çok önemli soruları telefonla ulaştığı kişilere yönlendirir. Kısa zamanda çok fazla kişiye ulaşma imkanı olduğundan oldukça kullanışlı bir yöntemdir. Fakat yüz yüze görüşme yöntemi kadar güvenilir değildir. Çünkü telefonda yapılan görüşmelerde katılımcıların doğru ve detaylı bilgiler verdiğini belirlemek zordur. Bu nedenle yoruma açık konularda bu yöntem tercih edilmemelidir. Bu yöntemin en önemli sınırlılığı, ilgili konuda görüş belirtmek isteyen kişilere ulaşılabilmesidir. Yapılan birçok araştırmada, telefon açılan kişilerin görüş belirtmekten kaçındıkları belirlenmiştir. Daha çok kamuoyu çalışmaları ve seçim anketlerinde kullanılan bu yöntem, eğitim bilimlerinde fazla tercih edilmemektedir. Ayrıca bu yöntem yalnızca telefonla ulaşılabilen kişilere uygulanabilir. Telefon günümüzde çok yaygınlaşmış olmasına rağmen yine de örneklem içinde olan bazı kişilere ulaşamama olasılığı bulunmaktadır.

8 Korelasyonel araştırmalar: Araştırma için belirlenen iki veya daha fazla değişken arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını ve varsa bu ilişkinin yönünü ve gücünü belirlemek amacıyla yapılan araştırmalara denir. Bu çalışmalar, zaten bilinen ve gerçekte var olan bir ilişkiyi araması nedeniyle deneysel çalışmalardan farklılık göstermektedir. Örneğin; bir araştırmacı aynı bölgede bulunan farklı okullardaki sınıflarda öğrenci-öğretmen oranlarını ve bu sınıflardaki başarı düzeylerini araştırmak isteyebilir. Araştırmacı bu verileri toplayarak sınıf başarısı ile öğretmen-öğrenci oranlarını sayısal olarak karşılaştırır. Bu araştırmada öğrenci-öğretmen oranı düşük olan sınıflarda başarı yüksek olursa, bu bilgiden hareketle bu bilgi çeşitli yordamalar yapmak için kullanılabilir. Bu bilgilere geleceği tahmin etmek için kullanılıyorsa regrasyon analizi yapılır. Bu araştırmalarda birden çok değişkene bağlı olarak tahmin yapılacak ise çoklu regrasyon analizi yapılmalıdır.

9 Örnek olay araştırmaları: Hem nicel hem de nitel araştırma olarak yapılabilen örnek olay çalışmaları; güncel bir konuyu kendi gerçekleri içinde araştıran, olgu ve çevre arasındaki sınırların belirgin olmadığı ve birden fazla veri kaynağının olduğu durumlarda yapılan çalışmalardır (Şimşek & Yıldırım, 2003). Bu tanımda yer alan bilgiler örnek olay çalışmasının daha çok nitel yönü ile ilgilidir. Çünkü örnek olay araştırmasında, kendine has özelliklere gösteren bir konuda derinlemesine bilgiler edinmek amaçlanır (Weiskrantz, 1986). Bazı özel durumlarda örnek olay araştırmaları nicel özellik de gösterebilmektedir. Örneğin; bir ilde üstün yetenekli öğrencilerin öğrenim gördüğü bir okulda 100 öğrenci olduğunu varsayalım. Bu öğrencilere yönelik bir araştırma tasarlandığında, bu ilde bu gruptan toplanan verileri karşılaştıracağımız başka bir grup olmadığından örnek olay çalışması olarak kabul edilmektedir. Başka bir örnek olarak; bir grup üzerinde yapılan deneysel işlemlerde bazı sonuçlar elde edilmiş olsun. Topladığımız veriler nicel özellik gösteriyorsa ve bu verilerle evrene yönelik genellemeler yapamıyorsak, bu bir örnek olay araştırması kabul edilir (Brennan, 2001).

10 Ex post facto araştırmaları: Ex post facto terimi, Latince “olgu veya olaydan sonra” anlamı taşımaktadır. Bu araştırmalar deneysel olmayan araştırmalar kapsamına girmektedir. Deneysel araştırmalarda, araştırmacılar bağımsız değişkeni maniple edebilirken, bağımsız değişkenler ancak bağımsız değişkenler üzerine değişiklik yapılarak bağımlı değişkenlerdeki etkisi incelenir. Landman’a (1988) göre, ex post facto terimi, araştırmacının bir olay meydana geldikten sonra, doğal olarak oluşacak davranışların etkilerini bir deneysel işlem yapmadan ortaya çıkarmak anlamına gelmektedir. Diğer bir anlatımla, gruplar arasında daha önceden var olan nedensel bağlantıların keşfedilmesi bu araştırmaların kapsamına girmektedir. Bu araştırmalar iyi yapılandırılmadığında elde edilen sonuçlarla ilgili bazı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin; bir olaya iki faktör etki ediyorsa, bunlardan biri sebep diğeri sonuç olabilir. Bu faktörlerden hangisinin bu kavramların karşılığı olduğu iyi analiz edilmelidir.

11 Jacobs ve arkadaşlarına (1992) göre ex post facto araştırmalarında aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:
İlk olarak problem durumu belirlenmelidir Bu problemle ilgili araştırılacak gruplar tanımlanmalıdır. Belirlenen değişkenlere göre iki evren grubu, uygun örneklemi oluşturacak şekilde seçilmelidir. Bu gruplar, seçilmeleri ve bağımlı ve bağımsız değişkenlere göre uygulanacak istatistiki teknikler yönlerinden denk olmalıdır. Veriler toplanmalıdır. Veri toplamada dereceleme ölçekleri, görüşmeler, literatür taramaları vb. teknikleri farklılığı tanımlamak için kullanılabilmektedir. Sonraki basamak, araştırma sonuçlarının yorumlanmasıdır. Araştırmada kurulan hipotezler kabul edilir veya reddedilir. Son olarak yapılan araştırmada ortaya çıkan sınırlılıklar ve hangi özelliklerin kontrol edilebildiğinden bahsedilir.

12 Delphi Yöntemi: İsmini eski Yunan mitolojisinden alan bu teknik, 1950’lerinin soğuk savaş yıllarında Amerika’da RAND isimli bir şirketin, krizden çıkma yolu olarak kullanılmıştır. Bu teknik” bir “think tank” yapısı taşımaktadır. Delphi tekniği, nitel bir araştırma tekniği olmasının yanında nicel özellikler de taşımaktadır. Bu teknik temelinde, uzmanların yargılarına dayanmaktadır. Tekrarlanan rauntlar şeklinde devam eden süreçler vardır. Uzmanlardan belirli aralıklarla veriler ve bilgiler toplanır. Bu bilgiler işlendikten sonra uzmanlara tekrar dönütler verilir ve bu bilgileri kontrol etmeleri istenir. Uzmanlar bir görüş birliğine varıncaya kadar rauntlar devam etmektedir. Uzmanlardan toplanan bilgiler, araştırmacı tarafından istatistiksel analizlere tabi tutulur. Bu analizlerden en önemlileri, standart sapma ve aritmetik ortalamadır.

13 Helmer, delphi tekniğini şu şekilde tanımlamıştır: “Bir grup uzmandan, bazı anket veya sorularla sistematik olarak fikirlerini toplama, toplanan bu veriler derlendikten sonra dağılımların tekrar uzmanlara gönderme ve bunun rauntlar şeklinde devam ederek cevaplayıcıların isimlerini gizleyerek cevaplarını kontrol etmeleri ve bir konsensusa varıncaya kadar sürecin devam etmesidir” (Akt: Masser & Foley, 1987). Bu açıklamalara göre, delphi tekniği uzmanların görüşlerine dayanmaktadır. Araştırmacı, belirlediği bir problem durumu hakkında hazırladığı ölçme aracını veya araçlarını bu uzmanlara gönderir. Uzmanların sayısı ne kadar fazla olursa, elde edilen sonuç da o kadar güçlü olur. Uzmanlar kendilerine gelen bu soruları inceleyerek değerlendirirler ve araştırmacıya gönderirler. Araştırmacı, uzmanlardan gelen cevapları öncelikli olarak frekans tablosuna dönüştürür. Bu turda muhtemelen uzmanların cevapları bazı farklılıklar gösterecektir. Araştırmacı problemle ilgili uzmanların en fazla üzerinde durduğu başlıkları belirleyerek bunları tekrar aynı uzmanlara gönderir. Böylece ikinci tur başlamış olur.

14 Uzmanlar kendilerine gelen bu yeni bilgileri tekrar incelerler ve kendi görüşlerine göre değerlendirerek tekrar araştırmacıya gönderirler. Araştırmacı bu gelen cevapları yine inceleyerek çeşitli istatistiki tekniklerle analiz eder. Elde ettiği cevaplarda uzmanlar hala bir görüş birliğine varamamışlarsa, ön plana çıkan fikir ve görüşleri tekrar aynı uzmanlara gönderir. Bu işlemler, uzmanlar bir veya birkaç fikirde görüş birliğine varıncaya kadar devam eder. Delphi tekniğinin avantajları; Bu teknik, kompleks problemlerin çözümünde oldukça etkilidir Döngüler, uzmanların kendi görüşlerini kontrol etmelerine ve meslektaşlarının görüşlerini öğrenmelerine imkan sağlar

15 Uzmanlar görüşlerini hemen vermek zorunda olmadıklarından, kapsamlı ve düşünülmüş fikirlerini ortaya koyarlar İsimlerin gizli olması, uzmanların hiçbir baskı altında kalmadan fikirlerini açık şekilde ifade etmelerine imkan ağlar Bazı uzmanlar tarafından gereksiz sunulan bilgiler, araştırmacı tarafından elenerek problemin saptırılması engellenmiş olur Her bilgi kaydedildiği için sonraki zamanlarda bu görüşler tekrar incelenebilir Bu teknik bir konudaki görüş birliklerini belirlemesinin yanında uzmanların bir konuda ne gibi farklı düşünceleri olduğunu ortaya çıkarır

16 Delphi tekniğinin dezavantajları;
Bu tekniğin kullanımında birçok özelliğe dikkat etmek zorunluluğu vardır. Bunlardan bazıları; * Fikirlerine başvurulacak kişilerin uzmanlık düzeyine * Yapının iyi düzenlenmesine * Sorulacak soruların açıklığına * Araştırmacının konudaki bilgi düzeyine * Sürecin iyi yürütülmesine bağlıdır. Uzmanların görüşlerini, diğer meslektaşlarının fikirlerini inceledikten sonra değiştirmekte istekli olacakları varsayılır Uzmanlar aynı konuda birçok defa görüş belirtmekten sıkılabilirler Uzmanlar, uzun süren bu çalışma sürecinde farklı olaylar nedeniyle görüşlerini değiştirebilirler Zaman çok fazla harcandığı için bazı temel sorunların cevaplarına ulaşılamayabilir

17 Bazı delphi araştırmacıları, görüş belirten kişileri cesaretlendirmek ve teşvik etmek için ödüller kullanabilmektedirler. Bu durum çalışmanın sonuçlarına hata karışmasına neden olabilir Bazı durumlarda, araştırmacı verileri yanlış değerlendirerek yanıltıcı görüş birliklerine odaklanabilirler Bu araştırmalarda çalışmayı tasarlayan kişinin uzun zamana ve derin konu bilgisine ihtiyacı vardır Planlanması oldukça zordur. Özellikle görüşleri alınacak uzmanların kimler olacağını belirlemek çok güçtür. Uzmanlara sunulacak soruları hazırlamak uzun süre alır. Bu soruların geçerlik ve güvenirliğinin yüksek olması gerekir. Bu da bir uzmanlık işidir. Tecrübesiz araştırmacıların yapması neredeyse olanaksızdır. Çünkü bu tekniğin yürütülmesinde ve görüşlerin değerlendirilmesinde önceki deneyimlerin etkisi büyüktür

18 NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hem nicel hem de nitel araştırmalar, kendi yapılarına göre avantaj ve dezavantajlara sahiptir. 1900’lü yıllara kadar pozitivist felsefenin sürüklediği ve bilime birçok yenilik katan nicel araştırmalar, Einstein tarafından İzafiyet Teorisinin ortaya atılmasıyla post-pozitivist yaklaşımlar bilim dünyasında ağırlığını hissettirmeye başlamıştır. Özellikle 1960’lı yıllarda Piaget tarafından bilişsel gelişim üzerine yapılan çalışmalar, her bireyin kendine has özellikleri olduğunu ve büyük gruplar ve sayısal verilerin bu özellikleri açıklamada yeterli olmadığını ortaya koymuştur. Fen bilimlerinde hala nicel araştırmalar ön plandayken, özellikle gelişmiş ülkelerde yapılan eğitim ve sosyal bilimler araştırmalarında nitel araştırma metodolojisi ağırlıklı olarak çalışılmaktadır.

19 a. Gerçeğin Doğası (Ontoloji) Açısından: Nicel yaklaşım: Gerçeğin bir tane olduğunu savunur. Araştırma, gerçek bulunana veya tahmin edilene kadar devam eder. Nitel yaklaşım: Gerçeğin birden fazla olabileceğini savunur. Araştırma nasıl yapılırsa yapılsın gerçek ortaya çıkarılamayabilir. Sadece bazı durumlarda belirli bir dereceye kadar anlam çıkarılabilir. b. Bilen ve Bilinenin İlişkisi (Epistomoloji) Açısından: Nicel yaklaşım: Araştırmacı ve araştırma konusu birbirinden bağımsızdır. Yani bilen ve bilinen birbirinden farklıdır. Nitel yaklaşım: Araştırmacı ve araştırma konusu birbirini etkiler. Bu nedenle bilen ve bilinen birbirinden ayrı düşünülemez.

20 c. Genelleme Açısından: Nicel yaklaşım: Araştırmacının amacı araştırma ile genellemelere ulaşmaktır. Nicel araştırmaların temel amacı genellemelere ulaşmaktır. Nitel yaklaşım: Araştırmacının amacı araştırma ile genellemelere ulaşmak değildir. Bu araştırmalar, bireysel özel durumlara odaklandığından genellemelere gidilmesi mümkün değildir. d. Nedensel ilişkiler Açısından: Nicel yaklaşım: Her olay, mutlaka bir nedenden dolayı meydana gelir. Nedensiz bir etki ortaya çıkmaz. Bu nedenler ortaya çıkarılabilir. Nitel yaklaşım: Her olay, bir veya birden çok nedenden dolayı meydana gelmeyebilir. Bazı durumlarda olaylar nedensiz ortaya çıkabilir. Bu nedenleri birbirinden ayırt etmek çok zordur.

21 e. Değerler Açısından: Nicel yaklaşım: Kişilerin değerleri, pozitifist felsefede önemli değildir. Bu nedenle, bu tür araştırmalarda değer kontrol altına alındığından sonuçlar objektiftir. Nitel yaklaşım: Araştırmalar, araştırmacının değerlerinden etkilenir. Bu sürece katılan her durum bir değer içerdiğinden, değerleri göz ardı etmek mümkün değildir. f. Pozitivism, Post-pozitivsm Açısından: Nicel yaklaşım: Ortada bir gerçek vardır ve bu gerçek, objektif şekilde ele alınır ve ortaya çıkarılır. Nitel yaklaşım: Ortada birden fazla gerçek vardır. Bu nedenle gerçekler tam olarak araştırılamaz ve ortaya çıkarılamaz.

22 g. Kişilerin Düşünceler Açısından: Nicel yaklaşım: Kişilerin düşüncelerinin anket, yüzeysel sorularla ortaya çıkarılabileceğini savunur. Görüşme ve gözlemde araştırmacının etkisinin olabileceğini savunur. Nitel yaklaşım: Kişilerin görüşleri ancak görüşme, gözlem gibi derinlemesine bilgiler sunan yöntemlerle belirlenebilir. Araştırmacı bu bilgileri, kendi düşüncesini katmadan değerlendirir. h. Hipotez Kurma Açısından: Nicel yaklaşım: Araştırmalara başlamadan önce hipotezler oluşturulur ve araştırmacı bunları sınamaya çalışır. Hipotezler ancak nicel verilerle test edilebilirler. Nitel yaklaşım: Her durum kendine has özellikler oluşturduğundan önceden hipotezler kurulamaz. Hipotez kurulmadığından dolayı da test edilmesi gerekli değildir.

23 i. Araştırmacı ve Subje Arasındaki İlişki Açısından: Nicel yaklaşım: Araştırmacı ile araştırılan kişi arasında bir bağlantı veya ilişki yoktur ve olmamalıdır. İlişki olsa bile bu doğrudan değil, dolaylı bir ilişkidir. Nitel yaklaşım: Araştırmacı ile araştırılan kişi arasında sürekli bir bağlantı veya ilişki vardır. Bu ilişki olmazsa, araştırılan kişinin düşünceleri tam olarak ortaya çıkarılamaz. j. Kuram ve Kavramlar Açısından: Nicel yaklaşım: Bu araştırmalarda başlangıç noktası kurma ve kavramlardır. Bu kuram ve kavramlar, araştırmacı tarafından bu süreçte test edilir. Nitel yaklaşım: Kuram ve kavramlara gereksinim yoktur. Çünkü araştırılan konular birbirinden bağımsız olduğundan çalışmaya bazı ön şartlarla başlamak doğru değildir.

24 k. Araştırma Stratejileri Açısından: Nicel yaklaşım: Araştırma yapılandırılmış bir biçimde sürdürülür. Kişilere yönlendirilecek sorular önceden hazırlanır. Pek çok durumda bu sorular esneklik gösterilmeden uygulanır. Nitel yaklaşım: Araştırma yapılandırılmamış veya yarı- yapılandırılmış bir biçimde sürdürülür. Kişilere yönlendirilecek soruların önceden hazırlanmasına gerek yoktur. Her durumda önceden hazırlanan bu sorular karşıdaki kişinin durumuna göre esneklik gösterilerek uygulanmalıdır. l. Bulgular ve Veriler Açısından: Nicel yaklaşım: Bu araştırmalarda elde edile bulgular kesin, açık ve güvenilirdir. Çünkü bunlar belili bir sistematik çalışmadan elde edilmiştir. Veriler büyük ölçüde sayılara dayanır. Nitel yaklaşım: Bu araştırmalarda elde edile bulgular kesin olamaz. Çünkü bu araştırmalar kendine özgü prosedürlere göre yapılır. Her veri kendi yapısı içinde ve bu yapıya göre değerlendirilmelidir. Veriler büyük ölçüde yazılı veya sözlü metinlere dayanır.

25 m. Araştırma Yapılan Ortamlar Açısından: Nicel yaklaşım: Araştırma doğal ortamından çok yapay olarak oluşturulmuş ortamlarda yapılır. Laboratuvarlar ve ölçme araçları doğrudan yapılan işlemler değil, yapay olarak hazırlanan ortamlardır. Nitel yaklaşım: Araştırmaların doğal ortamlarında yapılması gereklidir. Çünkü yapay ortamlar kişilerin değer ve düşünceleri üzerinde etkili olacağından doğru sonuçlara ulaşılamayabilir. n. Yöntem Açısından: Nicel yaklaşım: Bu araştırmalarda elde edilen bilgilerle tümdengelimsel çıkarımlar yapılmaya çalışılır. Veriler ne kadar çok ve örneklemi ilgilendiriyor ise, bütün hakkında yapılacak genellemelerde o kadar sağlam olur. Temel amaç bu bilgilerle hipotezleri test etmektir. Nitel yaklaşım: Bu araştırmalarda tümevarım yaklaşımını kullanılır. Kuram oluşturmaya odaklanan bu çalışmalarla, elde edilen bilgi ve bulgularla özel durumlara yönelik kuramlar oluşturulabilir.

26 o. Felsefe Açısından: Nicel yaklaşım: Araştırmaların temel felsefesi realizme dayanır. Realizm, gerçekçilik ana düşüncesini savunur. Gerçek vardır ve araştırmalar bu gerçekleri ortaya çıkarırlar ve bu gerçekler değişmezler. Nitel yaklaşım: Araştırmaların temel felsefesi idealizmdir. İdealizme göre gerçek tek değildir ve ölçümlerle ortaya çıkarılamaz. Her kişinin kendine göre bir gerçeği vardır ve bunlar sürekli olarak değişim gösterirler. o. Bilimsel Yaklaşım Açısından: Nicel yaklaşım: Dünyayı ve çevreyi fiziksel olarak ortaya koymaya çalışır. Zaten eğer bir durum veya olay varsa bunlar fiziksel olmalıdır. Görünen, somut, ölçülebilir olan özelliklere odaklanır. Nitel yaklaşım: Düşünceleri ve fikirleri ortaya çıkarmaya çalışır. Bazı durumların fiziksel olmasının mümkün olmadığını savunur. Bu nedenle gerçekler yalnızca gözle görülenler değil, soyut olarak da meydana gelebilir.


"Alan araştırma yöntemlerinin çeşitleri şunlardır: Anket yöntemi: Anket birincil kaynaklardan veri toplamak için hazırlanan sistematik bir soru formudur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları