Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BATMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BATMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU."— Sunum transkripti:

1 BATMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2 Batman Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulması, 10 Kasım 2013 tarihli ve 28817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; Milli Eğitim Bakanlığının 12/8/2013 tarihli ve 2043863 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun ek 30’uncu Maddesine göre, Bakanlar kurulunca 30/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. Birimin Kuruluş Mevzuatı Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

3 Üniversitemizin ve gelişmekte olan diğer üniversitelerin sağlık alanında lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokulların nitelikli öğretim elemanı ihtiyacını karşılayabilmek için yüksek lisans ve doktora programları açmak ve bu programların çağın gereklerine uygun modern araç ve gereçlerle yürütülebilmesini sağlamak, lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerin mezuniyet sonrası bilgi ve becerilerini arttırıp bilim üreten, ürettiği bilimi verimli kılan kişiler olarak yetişmelerine ve rekabetçi bir piyasada daha iyi imkanlarla iş bulmalarına yardımcı olmaktır. Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Misyon

4 Küreselleşen dünyaya uyum sağlayabilen, bilimsel düşünceyi ön planda tutan, çağa uygun mesleki bilgi ile donatılmış bireyler için programlar açmak ve bu programların yürütülmesi için uygun eğitim ortamı sağlamak, kendi alanında bir araştırmayı projelendirip yürütebilecek ve bunlardan elde ettiği verileri değerlendirebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip elemanlar yetiştirmektir.. Vizyon Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

5 Enstitü teşkilatının başında müdür yer almaktadır. Müdürün başkanlığında, Enstitü Kurulu enstitünün organıdır. Enstitü ile ilgili iş ve işlemler, müdürün emir ve talimatları doğrultusunda enstitü sekreterine bağlı personel, öğrenci işleri ve satın alma servisleri tarafından yerine getirilmektedir. Örgüt Yapısı Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

6 Örgüt Yapısı ENSTİTÜ KURULU Yrd.Doç.Dr. Banu ATALAY (Başkan) Yrd.Doç.Dr. M. Emin Yıldız (Üye) Yrd.Doç.Dr. Zühal Kılınç (Üye) Enstitü Sekreteri (Raportör) ENSTİTÜ SEKRETERİ Cahide İŞCAN PERSONEL Gülsüm ÇELİK

7 Personel ve Fiziksel Durum Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Personel: Enstitümüzde Enstitü Müdürü, Enstitü Sekreteri ve 1 memur görev yapmaktadır. Hizmet Alanı: Enstitümüz hizmetlerini Merkez Kampüsü ek bina 2. katta bulunan 3 odada yürütmektedir. Eğitim Alanları: Enstitümüzde yüksek lisans eğitimi görecek öğrencilerin kullanımına ait özel derslik bulunmamaktadır. Ancak Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu derslikleri ve mekanları her türlü ihtiyacı karşılamakta kullanılabilir.

8 Yetki, Görev ve Sorumluluklar Enstitü Müdürü : Yrd.Doç.Dr. Banu ATALAY (Harcama Yetkilisi) Görevleri, yetkisi, sorumlulukları: Enstitü Kurulu’na başkanlık etmek, Enstitü Kurulu’nun kararlarını uygulamak ve Enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yıl sonunda ve istendiğinde Enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

9 Yetki, Görev ve Sorumluluklar Enstitünün ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim- öğretim bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

10 Yetki, Görev ve Sorumluluklar Enstitü Sekreteri : Cahide İŞCAN (Gerçekleştirme Görevlisi) Görevleri : Enstitünün personel, eğitim, idari ve sosyal işleriyle, sağlık, satın alma, muhasebe ve mali işlerini, haberleşme, evrak ve arşiv, temizlik, bakım ve onarım işlerini kendisine bağlı hizmet birimleri aracılığı ile yürütmek, koordine ve kontrol etmek, Personeli verimli çalıştırma esaslarına ilişkin hazırlanan programların uygulanmasını sağlamak, Personel sağlık, güvenlik ve sosyal yardım konularına ilişkin programların hazırlanmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek, Enstitü Kurulu toplantılarına katılmak, Enstitünün iç ve dış iletişimini sağlamak, Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

11 Yetki, Görev ve Sorumluluklar Enstitü birimlerinin ihtiyacı olan her türlü araç-gereç ve malzemelerin satın alma işlemlerinin takip ve kontrolünü yapmak, Dış birimlere enstitü ile ilgili bilgi vermek, Enstitü içi düzen ile ilgili işlerini takip ve kontrol etmek, Enstitünün bütçesini hazırlamak, onaylandıktan sonra uygulamaya konulmasını sağlamak, Enstitü demirbaşlarının korunmasını ve periyodik sayımlarını gerçekleştirmek, demirbaştan düşenleri belirlemek, Sosyal faaliyet ve etkinliklerin düzenlenmesine katkıda bulunmak, Görev alanı ile ilgili olarak müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

12 Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yetkisi : Görevlerini, Enstitünün belirlediği yetki sınırları çerçevesinde yerine getirir Sorumlulukları : Görevini yerine getirmenin ve yetkilerini kullanmanın sonuçlarından dolayı ilk üst amirine (müdüre) karşı sorumludur. Yönetsel sorumluluk. Mali sorumluluk. Evrakla ilgili sorumluluk. Araç-gereç, malzeme ve donanımla ilgili sorumluluk. Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

13 Yetki, Görev ve Sorumluluklar Memur-Gülsüm ÇELİK Görevleri; Personelin terfilerini takip etmek, maaş hesaplamalarını yapmak, Emekli Sandığı ve SSK ile ilgili olarak yazışmaları yapmak, gerekli belgeleri hazırlamak, DPB ve Maliye Bakanlığınca istenilen cetvelleri hazırlayıp gönderilmesini sağlamak, Enstitüye ait faturaların giriş-çıkış işlemlerini yapmak, Asgari Geçim İndirimlerini kontrol etmek ve ödenmesini sağlamak, Tayin onayları ve kademe ilerlemelerini personel sicil kartlarına işlemek, Ek ders ücretleri le ilgili işlemleri yapmak, Dışarıdan; Doktora yeterlilik sınavları, Tez savunma sınavları ve ders vermek için gelen Öğretim üyeleri ile dışarıya seminer, konferans vs. için giden öğretim elemanlarına Yolluk ve yevmiye işlemlerini yapmak, Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

14 Yetki, Görev ve Sorumluluklar SSK ve Emekli Keseneklerinin primlerini düzenlemek, Emekli icmal fişlerini düzenlemek, Kesintileri takip etmek, Enstitü mali bütçesini hazırlamak. Mal Bildirim Beyannamesini hazırlayarak akademik ve idari personele iletmek, belgeler toplandıktan sonra yazışmalarını hazırlayarak ilgili birimlere göndermek, Demirbaş kayıtlarını tutmak, Enstitü bünyesinde kullanılacak olan tüketim ve demirbaş mal ve malzeme alımları yapmak, Yapılan işlem miktarı ve değer ve oranları 150-İlk Madde ve Malzemeler 253-Makine ve Cihazlar 255-Demirbaşlar Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

15 Yetki, Görev ve Sorumluluklar Birimimiz Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemlerini; kaynağı edinme yöntemine bakılmaksızın taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabını verilmesi işlemlerini, 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun 4. maddesine göre hazırlanan, 18 Ocak 207 tarih ve 26407 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren taşınır mal yönetmeliğine uygun olarak yürütmektedir. Edinimi yapılan (satın alma, devir, bağış, üretim, sayım fazlası) muayene ve kabulü yapılmış kayda esas belgelerle (fatura tutanak vb.), taşınır kod listesindeki 150-253-255 hesap kollarına göre taşınır işlem fişi düzenlenerek giriş kayıtları yapılmış ve depolanmıştır. Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

16 Yetki, Görev ve Sorumluluklar Birimizde kullanıma verilen demirbaşlar zimmetlenerek, demirbaş sicil numaraları yapıştırılmış ve dayanıklı taşınırlar listesi düzenlenmiştir. Tüketimi yapılan 150 kodlu taşınırlar üst yöneticinin belirlediği tarihlerde onaylı liste ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmiştir. Kullanım amacını yitirmiş, miadını dolduran malzemelerin tespitlerinin yapılıp tutanakların düzenlenerek kayıtlardan düşümlerinin ilgili yönetmelik gereği yapılmıştır. Kayıtları tutulan taşınırların yönetim hesabını hazırlayarak a-)Yıl Sonu sayımına ilişkin sayım tutanağı, Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

17 Yetki, Görev ve Sorumluluklar b-)Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli c-)Harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetveli; Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli d-)Yılsonu itibarıyla en son düzenlenen taşınır işlem fişinin sıra numarasını gösterir tutanak ile harcama yetkilisine sunulmuştur. e-)2015 Mali yılında H.Y.S.’ den toplam 1 adet satın alma ve 1 yolluk işlemi yapılmıştır. f-) Yetkisi : Görevlerini Enstitünün belirlediği yetki sınırları çerçevesinde yerine getirir. Sorumlulukları : Görevini yerine getirmenin ve yetkilerini kullanmanın sonuçlarından dolayı ilk üst amirine (Enstitü Sekreterine) karşı sorumludur. Evrakla ilgili sorumluluk. Araç-gereç, malzeme ve donanımla ilgili sorumluluk. Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

18 Hizmet Alanları Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İdari Personel Hizmet Alanları

19 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

20 İdari Personel Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

21 İdari Personelin Eğitim Durumu Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

22 İdari Personelin Hizmet Süresi Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

23 2015 Yılı Tertibinin Ödenek Durum Listesi Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 20159.500.005418959

24 Amaç ve Hedefler İdarenin Amaç ve Hedefleri Amaçlar : Enstitümüzün amacı; bilimsel ölçütlere göre eğitilmiş ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak uzman ve doktoralı elemanlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda; yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapar, nitelikli öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını destekler, lisansüstü eğitim için gerekli her türlü alt yapının oluşumu için gayret sarf eder, yapılacak tez çalışmalarının ülkemiz önceliklerine yönelik olmasını ve projelerle desteklenmesini teşvik eder, lisansüstü öğrencilerin disiplinler arası yetişmesini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapar. Ayrıca, disiplinler arası araştırma faaliyetlerinin zenginleşmesi için uğraşır ve diğer sektörler ile ortak projeleri destekler. Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

25 Amaç ve Hedefler Hedefler : Hedefimiz; ülkenin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü arttıracak bilimsel ve teknolojik araştırmaları destekleyen, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren; gelişen teknoloji ve piyasanın ekonomik gereklerini bilen; nitelikli, kariyer yapmış, üretken araştırmacılar yetiştiren; evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunan, kaynakları etkin kullanan ve daha az harcayan bilim dünyasının ileri ve uluslararası düzeyde seçkin bir kurumu olmaktır. Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

26 Amaç ve Hedefler Temel Politikalar ve Öncelikler Tez çalışmalarında bilime katkı sağlayacak, evrensel niteliğe sahip ve paydaşlara yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretimini dikkate almak; bölgenin ve ülkemizin gelişme ve kalkınmasına destek olacak bilimsel çalışma ve araştırma yapmayı teşvik etmek. Eğitim-öğretimde evrensel standartları dikkate almak. Batman Üniversiteli olma bilincini yerleştirmek. Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek. Başarılı öğrenci ve personeli ödüllendirmek, teşvik etmek. Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

27 Amaç ve Hedefler Öncelikler Lisansüstü programa yönelik öğrenci niteliğini arttırmak, Disiplinlerarası programları açmak, Ders içeriklerinin güncellenmesini sağlamak, Kurumlar arası işbirliğini arttırmak, Tez çalışmalarının yayına dönüştürülmesini sağlamak, Enstitünün tanıtımını yapmak, Eğitim, araştırma ve idari mekanları iyileştirmek. Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

28 Mevcut Eğitim Öğretim Durumu Hali hazırda enstitümüz bünyesinde aktif olarak işleyen herhangi bir yüksek lisans ve doktora programı bulunmamaktadır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Fen-Edebiyat Fakültesinde kadrosu bulunan ilgili anabilim dalında uzman öğretim elemanlarını kapsayan disiplinler arası bir yüksek lisans programı kurulum aşamasındadır., Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü


"BATMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları