Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRNEK OLAY ANALİZİ YÖNTEMİ MAHMUT ÇAL I ŞKAN. İ ÇINDEKILER 2 Örnek olay analizi yöntemi nedir? 1 Amacı Nedir? 23 Örnek Olay Analizi Yönteminin Basamakları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRNEK OLAY ANALİZİ YÖNTEMİ MAHMUT ÇAL I ŞKAN. İ ÇINDEKILER 2 Örnek olay analizi yöntemi nedir? 1 Amacı Nedir? 23 Örnek Olay Analizi Yönteminin Basamakları."— Sunum transkripti:

1 ÖRNEK OLAY ANALİZİ YÖNTEMİ MAHMUT ÇAL I ŞKAN

2 İ ÇINDEKILER 2 Örnek olay analizi yöntemi nedir? 1 Amacı Nedir? 23 Örnek Olay Analizi Yönteminin Basamakları 4 Örnek Olay Analizi Yöntemi Neden Bu Yöntem? Yöntem Ne Yarar Sağlar? 5 Bu Yöntemin Sınırlılıkları Nedir? 6 7 Sonuç ve Örnek Uygulama 8 Örnek Olay Analizi Yöntemini Nasıl Uygularız?

3 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI Örnek olay yöntemi, gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır. Bu yöntem öğrencilere bir konuyu ya da bir beceriyi kazandırmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır. Günlük hayatta karşılaşılan gerçek bir problemin çözümü için de kullanılır... Örnek olay incelemesi, dersin hedef davranışlarına uygun olarak gerçek bir olayın sunulup bu olayla ilgili olarak öğrencilerin tartışma ve yorum yapmalarını içeren bir öğretim yöntemidir. 3 Örnek olay analizi yöntemi nedir? 1

4 Öğrenci etkinliğine dayalı güdüleyici bir öğretme yaklaşımı olan, öğrencinin öğrenme sürecine etkin olarak katıldığı ; buluş yoluyla öğrenme yaklaşımını temel alır. Kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır 4 Örnek Olay Analizi Yöntemi Amacı Nedir? 2

5 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 5  Toplumdaki farklı görüşlere, farklı değerlere sahip insanların birbirleriyle konuşarak farklılıklardan kaynaklanan problemleri çözmede kullanabilecekleri becerileri kazandırmaktır.

6 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 6 Yüzüncü Yıl Üniversitesi  "Case-work", "case-study", "case-method" da denilen bu metod, gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır.  Bu yöntem öğrencilere bir konuyu kavratmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır. Günlük hayatta karşılaşılmış olan bir problemin çözümü içinde kullanılır..

7 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 7 Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Bu yöntemde, olayın nedeni, nasıl olduğu, sonuçlarının ne olacağı tartışılarak alternatif çözüm yolları önerilir

8 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 8  Söz konusu olan sorunlu olay; gerçek ya da hayali olabilir ve genellikle de yazılıdır Öğrenciler bir problemi çözerken kuramsal bilgilerin yerine, bunları gerçek yaşamdan alınan sorunlarla yüz yüze gelerek öğrenirler

9 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 9  Örnek olay yöntemi, Öğrencilerin sorunlu bir olaya aktif olarak katılmalarını gerektiren bir yöntemdir. Neden Bu Yöntem? 3

10 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 10  Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözümlenmesi yoluyla öğretim sağlanmaktadır.

11 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 11  Öğrenciler, olayı öğrenir, verileri analiz eder, sorunu değerlendirirler. Tartışarak olayın nedenlerine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler.

12 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 12  Bu yolla öğrenciler güzel konuşma, düşündüklerini sözel olarak ifade edebilme, fikirlerini belli ölçülere dayanarak savunma, başkalarının düşüncelerine saygılı olma gibi özelliklerini geliştirebilirler.

13 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 13  Hemen her alanda rahatlıkla uygulanabilecek ve verimli öğretim sonuçları alınabilecek bir yöntemdir. Öğrenciler burada problem çözme tekniklerini, işbirliği içinde öğrenme, rol oynama gibi teknikleri de rahatlıkla kullanıp uygulama fırsatı bulurlar.  Tüm öğrencilerin tartışmaya katılması sağlanabilir

14 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 14 4. Sonuca ulaşmak 3. Veri toplama, organize etme, değerlendirme ve açıklama 2. Geçici hipotezler formüle etme 1. Problemi Tanıma Örnek Olay Analizi Yönteminin Basamakları 4

15 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 15 Nasıl Uygulanacak ? A-Örnek olayın hazırlanması B-Örnek olayın sunulması C-Örnek olayın tartışılması D-Tartışmanın sonuçlandırılması A-Özgür yazım evresi B-Örnek olayı kaleme alma evresi C-Örnek olayı paylaşma evresi D-Değerlendirme ve sonuç evresi YazarakTartışarak

16 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 16  İlgi ve güdülenmeyi artırır.  Öğrenciler ders kitabı dışındaki materyallerden yararlanırlar. Yöntem Ne Yarar Sağlar? 5

17 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 17  Aktif katılım sağlanır.  Problem çözme yeteneği gelişir.

18 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 18  Diğer öğrencilerle çalışma imkanı sağlar.  Etkili dinleme ve karar verme becerisi gelişir.

19 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 19  Öğrencilerin sorumluluklarını geliştirir.  Bağımsız düşünme yeteneği gelişir.

20 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 20  Uzun zaman alır.  Öğretmenin önceden çok iyi hazırlanmasını gerektirir.  Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur Bu Yöntemin Sınırlılıkları Nedir? 6

21 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 21  Öğretmenin grup liderliği yapamayacağı durumlarda, olayın ayrıntısını bilen bir lidere ihtiyaç duyulur.  İncelenmesi düşünülen olaya tam olarak yan bir örnek olay yazmak bazen güç olabilir.

22 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 22  Tartışmaları yönetmede ve değerlendirmede zorlukla karşılaşılabilir.  Sık sık kullanıldığında bıkkınlık verir.

23 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 23  Öğrenmenin değerlendirilmesi güçtür.  Problem oluşturma bazen yöneticilerle, velilerle ya da diğer ilgililerle anlaşmazlığa neden olabilir.

24 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 24  Olay, sınıfın tamamınca bilinmelidir.  Örnek olay kendi içinde bir bütünlük oluşturmalıdır. Yöntemi Uygularken Nelere Dikkat Edelim?

25 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 25  Temel bir sorun olmalıdır.  Öğrenciye ön bilgi verilmelidir.

26 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 26  Örnek olay üzerinde tartışma açılmalı, sonuçlar rapor edilmelidir.  Düşündürücü ve eğitsel olmalıdır.

27 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 27  En çok otuz kişi ile uygulanmalıdır.  Sınıf “U” şeklinde oturtulmalıdır.  Hoşgörülü, sabırlı ve yönlendirici olunmalıdır.

28 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 28  Örnek olay gerçek mi?  Örnek olay anlamlı mı?  Örnek olay mantıklı bir bütünlük taşıyor mu?  Örnek olay farklı bir görüş getiriyor mu? Yöntemi Hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz? 7

29 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 29  Örnek olay orijinal mi?  Örnek olay öğrenme ilkelerine göre düzenlenmiş mi?

30 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 30  Öğrencilerin seviyelerine ve olgunluk düzeylerine uygun bir örnek oluşturma.  Örnek olayı açık bir şekilde yazma. Etkili Kullanım İçin Temel İlkeler 7

31 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 31  Olayın istenilen yönde tartışılmasını sağlayacak kilit sorular hazırlama,  Olaya ilişkin yeterli materyallerin ve kaynakların sağlandığından emin olma.

32 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 32  Öğrencilerin bu etkinliklerden yararlanabilmeleri için, olayı iyice anladıklarından emin olma  İstenilen yönde ilerlediklerinden emin olabilmek için, öğrencileri periyodik olarak kontrol etme

33 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 33  Öğrencilerin yanlış çözümlere gitmelerini önlemek  Olayın tüm olarak değerlendirilmesini yapmak  Öğrencilerin tecrübeleri değerlendirmelerine yardım etme

34 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 34  Olay tartışmaya açık ise, idareye önceden haber verme  Bu yöntemle birlikte diğer yöntemlerin (rol oynama, soru-cevap, benzetim….) uygulanmasına özen göstermek

35 35 Problemin duyu organları tarafından algılanmasını sağlamak Problemi nasıl çözeceğini düşünmesi Öğrencinin kullandığı yöntemi Öğrencinin kullandığı yöntemi hafızasında canlandırması Dikkatini bir yerde toplayabilmesi Yaratıcı düşünme ve problem çözme tekniklerini kullanabilmesi İlgi ve güdülenmeyi sağlama Örnek Olay Analizi Yöntemi 1- Heyecan Oluşturmak Daha etkili Nasıl Kullanabiliriz?

36 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 36 2. Öğrencileri benzer birkaç problemle karşı karşıya bırakmak 3. Problemi öğrencilerin olgunluk ve beceri düzeylerine uygun bir biçimde sunma heyecan Oluşturmak 4. Problemin öneminin öğrencilere gösterilmesi 5. Gerektiğinde rehberlik yapma ve yol gösterme 7. Değerlendirme 8.Problemi tanımlama ve sınırlamada öğrencilere yardım etme 6. Gerekli araç ve gereçlerin sağlanması

37 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 37  Her konu alanı ve içerikteki olay, uygulama ve problemler, örnek olay biçiminde sınıfa getirilebilir Bu Yöntemi Nerelerde Kullanabiliriz?

38 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 38  Gazete, dergi, TV, bilimsel kitaplar, filmler v.s. örnek olay olarak sınıfa getirilebilir.

39 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 39  Çeşitli özel ve kamu kuruluşların kütüphaneleri ve kayıtları da bu yöntem için uygun materyaller bulundurmaktadır

40 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 40  Bilgisayar teknolojisinin gelişimi ile birlikte tüm derslere ilişkin CD, VCD ve mültimedya programları örnek olay yönteminin kullanılmasına zengin ve çok çeşitli olanaklar sağlamaktadır.

41 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 41  İnsanların kötü alışkanlıklarıyla ilgili olarak değişik örnek olay sorunları oluşturulabilir.  Trafik canavarı örnek olay etkinliğini için çok uygulanılabilir bir konudur.  Görgü kurallarıyla ilgili iyi bir örnek çocuklara çok etkili mesajlar verebilir.  Zenginlik-fakirlik sorunları  Anne ve Babaların çocuklar üzerine yanlış eğitimi BU YÖNTEMDE ELE ALINABİLECEK KONULAR

42 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 42  Olayı sözlü ya da yazılı olarak sınıfta sunmak, bunu yaparken de gerçekçi bir yol izlemektir.  Öğrenci, çözüme ulaşıncaya kadar nitelikli sorularla yönlendirilir. Öğretmenin öğrencinin adına çözüm bulmasının hiçbir eğitsel katkısı yoktur.  Öğretmen veri sağlayıcı, kaynak kişi ya da eleştirici olmalı, denetleyen kişi etkisi yaratmaktan kaçınmalıdır. Öğretmenin Rolü Nedir?

43 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 43  Bu yöntem öğrenci merkezli bir yöntem olup, öğrenci merkezli öğretim, öğrencinin yeteneklerinin ön plana çıktığı, öğrencilerin kendine olan güvenini, sorumluluklarını olumlu olarak destekleyen, öğrenciye yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı veren bir sistemdir SONUÇ

44 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 44  Ahmet günlerdir okula gelmiyordu. Öğretmen bu durumu Ahmet’in annesi ile görüştü. Annesi Ahmet ‘in okulu sevmediğini,bu yüzden okula gelmediğini belirtti. Okul müdürü durumdan haberdar edildi. Okul müdürü Ahmet ile görüştü ve Ahmet ‘e neden okula gelmediğini sordu. Ahmet “öğretmenin kendisine kızdığını, söz vermediğini ve saçlarını okşamadığını ve bu yüzden okula gelmek istemediğini” söyledi. Müdür Ahmet’e sert bir ses tonuyla okula gelmez ise ailesinin cezalandırılacağını ve kendisinin de sınıfta kalacağını söyledi. Bunun üzerine Ahmet ağlayarak müdürün odasından ayrıldı. ETKİNLİK - 1

45 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 45  1-Ahmet’in yerinde olsaydınız ne yapardınız?  2-Okul müdürünün yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?  3-Öğretmenin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?  4-Ahmet’in ailesi ne yapmalıdır?  Bu sorular sınıfça tartışılır ve varılan sonuçlar öğrencilere rapor ettirilir.

46 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 46  Ayşe öğretmen, görev yaptığı okulda kendisinden istenen yıllık ve günlük planlarını internetten ya da kılavuz kitaplardan yararlanarak hazırlamaktadır. Aslında, yılların öğretmeni olduğu için kendisinden istenen planları çok kolaylıkla yapabilmekte hatta otomatik denecek kadar seri düzenleyebilmektedir. Ancak uygulamaya geçilen yeni ilköğretim programının öğrenci merkezli olması, süreci değerlendirmeyi gerektirmesi ve daha fazla etkinliği içermesi sebebiyle bazı aksaklıklar yaşamaktadır. ETKİNLİK - 2

47 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 47  Planlarda yer alan kazanımlar, etkinlikler ve değerlendirme aslında birbiriyle oldukça uyumlu olmakla beraber, Ayşe öğretmen etkinliklerini yetiştirememekte, sık sık kendisi ön plana çıkmakta ve öğrenciler kazanımlara zaman zaman eksik ulaşmaktadır. Bu durumda Ayşe öğretmen de, mesleki ve insani sorumluluğu nedeniyle eksik kaldığını düşündüğü konuları geleneksel olarak işlemektedir.  Oysa ki hazırlanan plan eksiksiz görünmekle birlikte, Ayşe öğretmen istediği performansı sergileyememekte ve bazen de öğrenciler neyi neden yaptıklarını tam anlayamamaktadırlar.

48 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI 48  Ayşe öğretmen planlarını nasıl düzenlemelidir?  Ayşe öğretmen sınıf içerisinde ne yapabilir?  Siz bir müfettiş olarak, Ayşe öğretmeninin sınıfında bulunsanız ne yapardınız/kendisine ne önerirdiniz? SORULAR

49 Ö RNEK O LAY A NALIZI Y ÖNTEMI Kaynakça 49  SABAN AHMET, Öğrenme - Öğretme Süreci, Nobel Yayıncılık, 2002  ÜN AÇIKGÖZ Kamile, Aktif Öğrenme, Eğitim Dünyası Yayınları, 2003  http://w3.gazi.edu.tr/web/alperal/orn-ola.pdf http://w3.gazi.edu.tr/web/alperal/orn-ola.pdf  Küçükahmet, Leyla,Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, Ağustos 2002  Üstündağ, Tülay Yaratıcılığa Yolculuk, Pegem A Yayınları, Kasım 2002  http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/168/index3-ozkan.htm

50


"ÖRNEK OLAY ANALİZİ YÖNTEMİ MAHMUT ÇAL I ŞKAN. İ ÇINDEKILER 2 Örnek olay analizi yöntemi nedir? 1 Amacı Nedir? 23 Örnek Olay Analizi Yönteminin Basamakları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları