Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mamul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mamul."— Sunum transkripti:

1 Mamul

2 Pazarlama Karması Unsurlarının Etkileşimi
MAMUL FİYAT TUTUNDURMA DAĞITIM

3 Mamul İle İlgili Kavramlar
Tüm (Bütün) Mamul Kavramı Yeni Mamul Kavramı Mamul Hattı (Mal Dizisi – Mal Grubu) Mamul Karması Mamulün Hayat Seyri Kavramı

4 Tüm (Bütün) Mamul Kavramı
Tüm mamul kavramı, mamulü, ondan beklenen tüm faydaları kapsayacak biçimde, fiziksel, ekonomik ve psikolojik unsurların bütünü olarak ifade etmektedir.

5 Yeni Mamul Kavramı Gerçek anlamda yeni mamuller
Mevcut mamullerden belirgin farklılıkları olan mamuller İşletme için yeni (pazarda yeni olmayan; taklit) mamuller

6 Mamul Hattı (Mal Dizisi-Mal Grubu)
Mamul hattı , aynı tür ihtiyaçları karşılamaları veya birlikte kullanılmaları veya aynı tür tüketici gruplarına satılmaları veya aynı dağıtım kanallarıyla pazarlanmaları veya aynı fiyat aralığında olmaları … nedeniyle aralarında sıkı bir bağlılık bulunan mal grubudur. Örnek: Fotoğraf Makinesi ve Filmi. Dijital Fotoğraf Makinesi ve Hafıza Kartı.

7 Mamul Karması Bir işletmenin satışa sunduğu tüm mallar ve hizmetler mamul karmasını oluştururlar.

8 Mamulün Hayat Seyri Kavramı
Pazara yeni sunulan bir mamulün sağladığı satış gelirleri ilk sunuluşundan itibaren pazarda kaldığı süre boyunca önemli farklılıklar gösterir. Mamulün pazara sunulmasından pazardan çekilmesine kadar süren sürece mamulün hata seyri adı verilir. Mamulün Hayat Seyri: Sunuş Dönemi Büyüme Dönemi Olgunluk Dönemi Gerileme Dönemi

9 Tüketim Mallarının Çeşitleri ve Bazı Pazarlama Özellikleri
Kolayda Mallar Beğenmeli (Araştırılan) Mallar Özellikli (Spesiyalite) Mallar Aranmayan Mallar

10 Kolayda Mallar Bu tür mallar, tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşıladıkları, az miktarda, sık sık ve en kolay biçimde, en yakın yerden satın almak istedikleri mallardır. Özellikleri: Tüketici, alımda fiyat ve kalite yönünden karşılaştırma yapmaya gerek duymaz. Sık sık satın alınırlar. Birim fiyatları düşüktür. Modanın etkisinde kalmaz. Kolayda malların pazarlanmasında yaygın dağıtım uygulanır. Bu malların reklâmlarını ve diğer tutundurma faaliyetlerini, dağıtım kanalı üyeleri değil, üreticiler yaparlar. Örnekler: Sabun, ekmek ve ilaç.

11 Beğenmeli (Araştırılan) Mallar
Bunlar, tüketicinin fiyat, kalite, renk, biçim ve modaya uygunluk bakımlarından karşılaştırmalar yaparak satın aldığı mallardır. Özellikleri: Üreticinin yanında aracılarda tutundurma faaliyetlerine önem verirler. Perakendeciler çok miktarda mal aldıklarından üretici onlara bağlı kalır. Üreticiden perakendeciye doğrudan (Aracısız) dağıtım yaygındır. Üreticiden çok satıcı firma adı önem kazandığından perakendeci de reklâm ve diğer tutundurma faaliyetlerinde bulunurlar. Örnekler: Mobilya, giyim, beyaz eşya, teknoloji ürünleri vb.

12 Özellikli (Spesiyalite) Mallar
Bu mallar, belirli bir tüketici grubunun özel arzu ve ihtiyaçlarına hitap eden, onların ısrarla aradıkları ve bulmak için özel bir çaba sarf ettikleri, fiyatı yüksek tüketim malları grubunu oluştururlar. Özellikleri: Her yerde satılmayıp, ancak ün yapmış belirli yerlerde satılırlar ve seyrek satın alınırlar. Bu malların pazarlanmasında, perakendecilerin rolü ve önemi beğenmeli mallardakine göre çok daha fazladır. Üretici çoğu kez, bir çevrede sadece bir perakendeci ile çalışır. Perakendeci, hem ayrıcalıklı hem de üreticiye çok bağımlı olur. Bu mallarda marka imajı çok önemli olduğundan hem üretici, hem aracılar tutundurmaya önem verirler. Bazen ortaklaşa reklâm kampanyası yaparlar. Örnekler: Kürk, pırlanta, altın, elmas vb.

13 Aranmayan Mallar Bu mallar tüketicinin, ya bilmediği, ya da bilmekle beraber satın almaya ilgi duymadığı mallardır. Örnekler: Mezar yeri, mezar taşı, hayat sigortaları gibi.

14 Endüstriyel Malların Çeşitleri ve Bazı Özellikleri
Hammaddeler İşlenmiş maddeler ve parçalar Tesisler (donatım malları) Yardımcı araçlar (yardımcı donatım) Malzemeler Endüstriyel hizmetler (bakım-onarım, danışmanlık hizmetleri gibi)

15 Endüstriyel Malların Çeşitleri ve Bazı Özellikleri
Kaynakta uygunluk Fiyatta uygunluk Kalitede uygunluk Teslimat zamanında uygunluk

16 Yeni Mamul Geliştirme Süreci
İşletmelerin mevcut mamullerine yenilerini eklemeleri iki şekilde yapılabilir: İşletme içinde yeni mamul geliştirme çalışmalarıyla Bir malın başka işletmelerden, lisans anlaşmasıyla patent hakkını almak veya taklit etmek vb. yollardan alınmasıyla.

17 Yeni Mamul Geliştirme Sürecinin Aşamaları
Yeni mamul fikirlerinin toplanması Ön eleme Kavram geliştirme ve test etme Ticari analiz Mamulün geliştirilmesi Pazar testleri Pazara sunuş

18 Yeni Mamul Fikirlerinin Toplanması
İşletme içi fikir kaynakları, işletmenin yüksek kademe yöneticileri, üretim ve mamul dizaynı ile uğraşan işletme mühendisleri, satış elemanları ve diğer personellerden oluşur. İşletme dışı fikir kaynakları, müşteriler, bilim adamları ve rakiplerden oluşur.

19 Ön Eleme Bu aşama, toplanan fikirlerden işletme amaçları, imkân ve kaynakları ile uyuşmayanların elenmesi, uyuşanların da önem sıralarının belirlenmesi aşamasıdır.

20 Kavram Geliştirme ve Test Etme
Kavram (Konsept) geliştirme, ilk iki aşamada oluşturulan mamul fikrinin şekillendirilip, tam bir mamul kavramı haline getirilmesidir. “Mamul kavramı” Armstrong ve Kotler’e göre, yeni mamul fikrinin tüketici açısından bir anlam ifade edecek şekilde ayrıntılı ifadesidir. Kavram testi, küçük potansiyel tüketici gruplarına ve işletmede bazı kimselere bu mal kavramının sunularak onların tepkilerini öğrenmektir.

21 Ticari Analiz Ticari analiz, ön elemeyi geçen fikirlerin maliyet ve satış analizleri yapılarak ticari değerlendirmeye tabi tutulduğu bir aşamadır. Bu analiz ve değerlendirmeler, çeşitli bilimsel metod ve tekniklerle yapılan ciddi çalışmaları kapsar. Analiz Kapsamı: Mamulün geliştirme maliyeti Geliştirme süreci Ticari uygulanabilirlik Piyasa potansiyeli Muhtemel fiyatlar Yapılması gereken yatırımlar

22 Mamulün Geliştirilmesi
Bu aşama yeni mamulün soyut fikir düzeyinden çıkarılarak somut hale dönüştürüldüğü aşamadır. Artık, ilk dört dönemde yapılan masraflarla kıyaslanmayacak harcamalara girişilerek mamul fiilen üretilmektedir. Teknik inceleme, araştırma ve geliştirme metodları, mamule ve firmaya göre değişir.

23 Pazar Testleri Bu, deneme niteliğinde sınırlı üretimin gerçek Pazar koşullarında piyasaya sürüldüğü bir aşamadır. Mamul iyi seçilmiş bir veya birkaç Pazar bölümüne sunularak tüketicilerin tepkileri öğrenilmeye çalışılır. Pazar testi, sınai ürünlerden çok tüketim malları için büyük önem taşır.

24 Pazara Sunuş Pazar testlerinde başarılı olan mamuller artık daha büyük çapta üretilerek daha çok ve daha geniş bölgelerde piyasaya sürülür.

25 Mamulün Hayat Seyri Ve Pazarlama Stratejileri
Mamulün hayat seyri kavramı, bir firmanın mamullerinin satışlarının zaman içindeki gelişimini , biyolojik bir benzetme ile, çeşitli dönemler veya aşamalar halinde inceleyen basit yapılı bir model olarak ortaya atılmıştır. Mamul hayat seyrinin dört ana aşaması vardır; sunuş (tanıtma), büyüme, olgunluk, gerileme (düşüş).

26 Mamul Hayat Seyri Kavramının Dört Varsayımı
Mamullerin ömürleri sınırlıdır. Mamul satışları, her biri farklı pazarlama çabalarını gerektiren birbirinden belirgin şekilde farklı aşamalardan geçer. Kârlar MHS’nin farklı aşamalarında farklılık gösterir. Farklı aşamalar farklı stratejileri gerektirir.

27 Mamulün Hayat Seyri

28 Mamulün Hayat Seyri Boyunca İzlenmesi Gereken Pazarlama Stratejileri

29 Sunuş (Tanıtım) Dönemi
Malın varlığını duyurmak Deneme niteliğinde kullanılmasını teşvik etmek ve rakibin olmadığı bir ortamda birincil talep yaratılması amaçlanır. Bu dönemin sonlarında pazara rakipler girmeye başlayınca artık ikincil talep yaratmaya odaklanılır. Genelde fiyat yüksek tutulur. Yeniliğe açık ve satın alma gücü yüksek alıcı gruplarına yönelinir.

30 Büyüme Dönemi Üretim miktarı arttırılır.
Mamul kalitesinde iyileştirmeler yapılır. Mamule yeni nitelikler eklenir. Fiyatlar düşürülür. Orta ve düşük gelirli tüketici gruplarına da hitap edilir. Marka imajı yaratmaya, ikincil talebi teşvik etmeye yönelik tutundurma faaliyetleri yapılır. Yeni Pazar bölümlerine de girilmeye çalışılır.

31 Olgunluk Döneminin Özellikleri
Kitle üretimi yapılmaktadır. Ama zamanla üretim miktarı azaltılmaktadır. Mamulde önemli değişiklikler yapılır; yeni çeşitler ekleme, senelik modeller yapma yoluna gidilir. Mamul farklılaştırma ve Pazar bölümlendirme stratejilerine önem verilir. Fiyatlar daha fazla düşürülür. Rekabet gücünü arttırmak için çaba harcanır.

32 Olgunluk Dönemi Pazarda değişiklik : Yeni Pazar ve Pazar bölümleri bulmaya ve mevcut alıcıların mamulü daha yoğun kullanmalarını sağlamaya çalışır. Mamulde değişiklik: Kalite geliştirme, mamule yeni özellikler katma, stil geliştirme suretiyle bu özelliklerini vurgulayarak pazarda mamule canlılık kazandırmaya çaba sarfeder. Pazarlama karmasında değişiklik: pazarlama karmasının çeşitli unsurlarından birisi veya birkaçında değişiklikler yaparak satışları canlandırmaya çalışılır.

33 Gerileme Dönemi Pazarda kalma stratejisi: Rakiplerin pazardan çekileceği beklentisi içinde pazarlama çabaları sürdürülür. Maliyetleri düşürme stratejisi: Bu dönemde mamulle ilgili çeşitli maliyetleri mümkün olduğunda düşürmeye çalışır. Bu strateji kısa vadede başarılı olur ve satışlar artarsa, sorun çözülmüş olur; başarılı olmazsa, pazardan çekilme stratejisine başvurulur. Pazardan çekilme stratejisi: İşletme ya mamulü tamamen bırakır ve böylece onun hayat seyrini sona erdirir; yada alıcı bulabilirse onu başka bir işletmeye satar. Bu şekilde, minimum getiri sağlayan kaynakların getirisi fazla olan mamullere tahsis edilmesiyle prodüktivite (verimlilik) arttırılır.

34 Marka ve Marka Stratejisi
Marka, üretici veya satıcıların malını tanıtan, onu başkalarının mallarından ayırmaya yarayan isim, terim, sembol, şekil veya bunların bileşimidir. Marka, sicile kaydedildiğinde, diğer bir deyişle, tescil edildiğinde yasallaşır ve yasal koruma sağlanır.

35 Marka Kullanmanın Faydaları
Tutundurmaya yardımcı olur ve talep oluşturmada etkilidir. Tüketicide firmaya bağlılık sağlar. İkame malları yüzünden satış kaybı tehlikesini önler. Marka kullanılması malı pazarlama kanallarına doğru çeker; zira iyi tanınan marka aracı kuruluşlarca aranır.

36 Markanın Tüketiciler Açısından Faydaları
Malın tanınmasını sağlar. Kalite açısından güven unsuru olur. Mal hakkında bilgi verir. Tüketiciye korunma imkânı verir.

37 İyi Bir Marka Adının Özellikleri
Kısa ve basit olması Kulağa hoş gelmesi Kolayca tanınması ve hatırlanması Ambalaj ve etiketlemeye uygun olması Saldırgan veya olumsuz olmaması Her dilde telafuzunun kolay olması Her türlü reklâm araçlarında kullanmaya uygun olması Dikkat çekici olması Mamul kalitesini imâ eder nitelikte olması Ayırt edici nitelikte olması

38 Marka Adı Seçiminde Kullanılan Usuller
Marka adının işletme sahipleri veya yöneticileri tarafından saptanması İşletme personeli arasında anket yapılması Tüketiciler için en iyi marka adının seçimiyle ilgili yarışmalar düzenlenmesi sayılabilir.

39 Marka Stratejisi Üretici markası mı kullanılacak? Dağıtıcı markası mı kullanılacak? Yoksa karma marka mı kullanılacak? İşletme çok marka politikası izleyecek midir? Aile markası kullanacak mıdır?

40 Marka Bilinirliği ve Marka Değeri
Markanın tüketiciler tarafından hatırlanabilirliğidir. Bir markanın ticari olarak itibarını gösteren marka değeri kavramı oldukça önemlidir.

41 Marka Bilinirliği (2005’de yapılan bir araştırmaya göre)
Arçelik % 24,8 Ülker % 6,3 Adidas % 5,4 Nike % 4,1 Bosch % 3,6 Beko % 3,4 Vestel % 2,8 Coca Cola % 2,2 Levi’s % 2,2 Omo % 2,2

42 Marka Değeri (2005 yılı verileri)
Coca Cola 67,5 milyar dolar Microsoft 59,9 milyar dolar IBM 53,4 milyar dolar GE 47,0 milyar dolar Intel 35,6 milyar dolar Türkiye’de 2004 yılı sıralaması Turkcell Efes Ülker Pınar Vakko Sütaş Beymen Beko Vestel

43 Ambalajın Sağladığı Çeşitli Faydalar
Malı koruması Taşımada kolaylık sağlaması Malı farklılaştırması Tutundurmaya yardımcı olması

44 Ambalajdan İstenilen Özellikler
Ambalaj, içindeki mal hakkında tüketiciye bilgi verebilmelidir. Malın nasıl kullanılacağını belirtmelidir. Malın miktarını belirtmelidir. Malın nasıl korunacağını belirtmelidir. Ambalaj muhafaza etmeye elverişli olmalıdır ve kolay açılabilmelidir.

45 Servis (Hizmet) Garantiler Mal iadeleri Kurma-çalıştırma yardımı
Bakım ve tamir Malı yerine teslim Parça temini

46 Kalite Standartları Dayanıklılık Stil Modernlik (Teknolojisi)
Ekonomiklik Kullanışlılık

47 Mamul Farklılaştırma Stratejisi
Mamul farklılaştırma stratejisi, en basit ifadesiyle, mamul talebinin, mamulün arzına boyun eğmesine çalışılmasıdır. İşletmeler, kendi mallarının rakiplerinin-kinden farklı, daha iyi, daha faydalı olduğunu ileri sürerek rekabet ederler. Farklılık, kalitede, biçimde, ambalajda, renkte vb. özelliklerde olabilir.

48 Pazar Bölümlendirme Stratejisi
Pazar bölümlendirme stratejisi, arzın, tüketici talebine göre ayarlanmasıdır. Farklı talep yapısına sahip Pazar bölümleri analiz edilerek, her bölümdeki istek farklılığını göz önüne almak ve ona uygun tipte mamulle ve uygun pazarlama karmasıyla çalışmak, etkin bir “pazarı ele geçirme” stratejisidir.

49 Moda Olayı ve Pazarlamadaki Yeri
Moda, herhangi bir dönemde halk tarafından benimsenen, popüler olan stildir. Stil,sanat alanında kendine has, ayırt edici niteliği olan bir ifade veya sunuş şeklidir. Moda, dalgalı bir hareket olup, her modanın belirli bir hayat seyri vardır. Malın türüne göre modanın hayat seyrinin uzunluğu da değişir. Sonradan moda olan stilleri önce moda öncüleri denilen kimseler kullanırlar. Bu kişilerin kabul ettikleri stiller, zamanla diğer sosyal gruplar tarafından tarafından benimsenir. Böylece moda olur. Malın kabul görmesi yavaş yavaş olurken , düşüş, yani moda malın terkedilmesi çok hızlı olur.


"Mamul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları