Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM V EĞİTİM VE GELİŞTİRME. Eğitim ve Geliştirme Süreci: Giriş E ğ itim, genel anlamda bilgi verme, yetenek ve becerileri geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM V EĞİTİM VE GELİŞTİRME. Eğitim ve Geliştirme Süreci: Giriş E ğ itim, genel anlamda bilgi verme, yetenek ve becerileri geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır."— Sunum transkripti:

1 BÖLÜM V EĞİTİM VE GELİŞTİRME

2 Eğitim ve Geliştirme Süreci: Giriş E ğ itim, genel anlamda bilgi verme, yetenek ve becerileri geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Geliştirme kavramı, insanın kendisini tüm hayatı boyunca yenilemesini ifade eder. Amaç açısından bakıldı ğ ında e ğ itim, kişiye bir geçim sa ğ lamak amacıyla de ğ il, onu genel olarak yaşama hazırlamak amacıyla verilirken yetiştirmede mesleki bir amaç vardır. Yetkinlik, işgörenlerin işlerini yapabilme kapasitesi anlamında kullanılmaktadır. Yetkinli ğ in üç boyutu vardır; bilgi, beceri ve davranış. Ö ğ renme ise davranış de ğ iştirme olarak tanımlanabilir Psikomotor ö ğ renme türünde en önemli husus zihinsel süreçlerle fiziksel hareketler arasında uyum kurma yetene ğ inin geliştirilmesidir. Duygusal ö ğ renme, tutum ve de ğ erlerin ö ğ renilmesini ifade eder. Bilişsel ö ğ renme ise bilgi edinmeyi ifade eder. 2

3 İK Eğitiminin Önemi İ nsan kaynakları yönetiminde e ğ itim çok önemli bir yere sahiptir. Yaşanan teknolojik de ğ işimler neticesinde çalışanlara, yeni teknolojilerle çalışma becerisinin kazandırılması, teknolojinin işletmelerde kullanılması sonucu işgörenlerin gelecekte üstlenebilecekleri görevlere hazırlanmasında da e ğ itim önemli bir araçtır. E ğ itim, işgörenlerin motivasyonunu artırmada etkilidir. E ğ itim, çalışanların bireysel düzeyde e ğ itim ihtiyaçlarını karşılamasına da imkân vermektedir. E ğ itimle beraber örgütlerde israfın azaltılması, kalitenin yükseltilmesi, iş kazalarının azalması ve iş güvenli ğ inin sa ğ lanması hedeflerine ulaşıldı ğ ı görülebilmektedir. 3

4 İK Eğitiminin Amaçları İ şgörenlere iş gereklerine uygun beceri, bilgi ve davranış şekillerinin kazandırılması, İ şletmelerde meydana gelebilecek hataların sayısının azaltılması, İ şletmelerde iş kazalarının azaltılması ve iş güvenli ğ ini sa ğ layacak tedbirlerin alınması, Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, İ şgören Devir Oranının azaltılması, İ şgörenin yeniliklere uyum sürecinin kısaltılması, İ şgörenin moralinin yükseltilmesi, güdülenmesi ve isteklendirilmesi, İ şgörenin güven duygusunun gelişmesine katkıda bulunması, Örgütsel sadakat duygusunun gelişmesinin sa ğ lanması, Örgüt içinde çatışma ve örgütsel yabancılaşma duygusunun ortadan kaldırılmasına katkıda bulunması, İ şgörenlerin kariyer gelişimine imkân tanınması. İ şletmede İ K e ğ itiminin amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 4

5 İK Eğitiminin Yararları a) İ şletme açısından İ K e ğ itiminin yararları  Verimlili ğ i artırır ve/veya verimlilik bilincini yükseltir.  İ şgörenlerin bilgi, beceri ve yetenek düzeyini artırır.  İ şçi-işveren ilişkilerini geliştirir.  Örgütsel politikaların benimsenmesini ve tam olarak uygulanmasını sa ğ lar.  Üretim, yönetim ve personel maliyetlerini düşürür.  İ şgörenin de ğ işime olan direncini azaltır.  Örgütün karar verme ve sorun çözme yetene ğ ini artırır.  Örgüt içi iletişimi güçlendirir.  Makine ve teçhizatın bakım masraflarını düşürür. b) İ şgören açısından İ K e ğ itiminin yararları  E ğ itimin işgörenlere sa ğ ladı ğ ı yararlar şöyle özetlenebilir:  Kendine güven ve başarma duygusunu geliştirir.  İ letişim yetene ğ ini ve önderlik bilgisini artırır.  İ ş tatminini yükseltir.  Kişisel amaçların gerçekleştirilmesini sa ğ lar.  Kişisel gereksinimlerin tatmin edilmesini sa ğ lar.  Yeni sorumluluklar alma korkusunu giderir. 5

6 İnsan Kaynakları Eğitimi Süreci E ğ itim ihtiyacının belirlenmesi, E ğ itim programını geliştirilmesi ve uygulanması E ğ itim programının de ğ erlendirilmesidir. E ğ itim süreci temelde 3 aşamadan oluşur. 6

7 İK Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi  E ğ itim ihtiyacı, bir iş için gerekli olan iş gereklerinin o iş için işgörenin sahip oldu ğ u yetkinlik düzeyi ve performans çıktılarıyla karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan eksikliktir.  E ğ itim ihtiyaç analizi aşa ğ ıdaki amaçlara hizmet eder;  E ğ itim hedeflerini ortaya koymak,  İ şgörenlerin gerçekten ihtiyaç duydu ğ u e ğ itim başlıklarını ve bu e ğ itimlerin içeriklerini belirlemek,  İ şgörenlerin memnuniyet ve ba ğ lılıklarını arttırmak,  Müşteri memnuniyeti gibi kurumsal performans göstergelerinde daha başarılı sonuçlar elde etmek,  Ürün ve hizmet kalitesini arttırmak.  İ K e ğ itim ihtiyacının belirlenmesinde kullanılan analizleri üç tür başlık altında toplayabiliriz:  Örgüt Analizi  İ ş Analizi  Kişi Analizi 7

8 İK Eğitim İhtiyacının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler a ) E ğ itim İ htiyaç Bildirim Formu “E ğ itim İ htiyaç Bildirim Formu”nu doldurarak yetkiliye verir. Tablo 5.1. E ğ itim İ htiyacı Formülü 8

9 İK Eğitim İhtiyacının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler b) E ğ itim Çizelgesi Tekni ğ i E ğ itim çizelgesi tekni ğ inde, yapılan işle ilgili işi yapacak işgören özelliklerinin bir arada de ğ erlendirilmesi amaçlanır. Şekil 5.1. E ğ itim Çizelgesi Kaynak: Aldemir, vd., 2001: 166 İ şi bilmiyor ve e ğ itimi gerekmez. Eleman işin %25’ini biliyor. Eleman işin %50’sini biliyor. Eleman işin %75’ini biliyor. Eleman işin tamamını biliyor. İ şi hiç bilmiyor. E ğ itimi zorunludur. 9

10 İK Eğitim İhtiyacının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler c) Görüşme Yöntemi E ğ itim biriminde yer alan yetkili kişiler di ğ er departmanlarda yer alan yöneticilerin her biriyle görüşerek e ğ itime ihtiyacı olan işgörenin hangi konularda e ğ itime gerek duydu ğ unu saptamaktadır. d) Anket Yöntemi Anket yöntemi genellikle işgörenler ve e ğ itmenler tarafından zaman açısından hızlı olması ve ekonomik olarak ucuz olması nedeniyle tercih edilen bir yöntemdir. e) Gözlem Yöntemi Gözlem yönteminde kişiler do ğ al iş ortamında soru sorulmadan gözlemlenir. 10

11 İK Eğitim İhtiyacının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler f) Karşılaştırmalı Performans De ğ erleme Yöntemi Yönetici tarafından astların de ğ erlemeleri karşılaştırmalı olarak yapılarak elde edilen sonuçlar tablo halinde düzenlenerek e ğ itim birimine gönderilir. g) Odak Grup Toplantıları Bu bilgi toplama yönteminin verimli olabilmesi, işletmede aynı sorunları yaşayan kişilerin bir araya getirilerek baskın bir grup oluşturulması ile mümkün olur. h) Di ğ er Yöntemler 11

12 İK Eğitiminin Planlanması E ğ itim planlaması, e ğ itimle ilgili olarak mevcut durumdan gelecekte gerçekleştirilmek istenen amaçlara ulaşmak için izlenecek yolların, kullanılacak kaynakların ve uygulanacak yöntemlerin belirlenmesidir. E ğ itim planlaması, firmaların e ğ itim hedeflerine ulaşmasında; insan, para, araç gibi kaynakların en uygun şekilde kullanılmasını sa ğ layan bir süreçtir. 12

13 İK Eğitim Programının Hazırlanması  İ şletmede e ğ itim ihtiyaçları saptandıktan sonra işletmenin e ğ itim bölümü veya e ğ itim faaliyetlerini üstlenen insan kaynakları birimi tarafından e ğ itim programları oluşturulur. a) Sürdürülmekte olan çalışmalara uygun e ğ itim programları b) Gelecekte de ğ işmesi öngörülen koşullara uygun e ğ itim programları 13

14 İK Eğitim Programının Hazırlanması  İ yi bir İ K e ğ itim programının hazırlanması için dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır:  E ğ itimler mümkünse yıllık olarak planlanmalı ve uygulanmalıdır.  İ şçi e ğ itimlerinde örgüt içinden bir e ğ itimci tercih edilmelidir.  Mümkünse işçilerin içinden kendisini geliştirmiş şef konumundaki bir e ğ itimci yetiştirilmelidir.  E ğ itim düzeyine dikkat edilmelidir.  E ğ itim mümkün oldu ğ unca iş saatleri dışında yapılmalıdır. Hatta uygunsa e ğ itim faaliyetleri için çalışanların yorgun olmadı ğ ı sabah saatleri tercih edilmelidir.  E ğ itim gere ğ i e ğ itilecek işgörenlere çok iyi aktarmalı ve gerekli motivasyon oluşturulmalıdır.  E ğ itim programlarında aktif katılıma dayalı ö ğ retim yöntemleri kullanılmalıdır. Ayrıca uygun bir ortamda verilmesi sa ğ lanmalıdır.  E ğ itimlerde modern araç-gereçlerin kullanımı sa ğ lanmalıdır. Bu sayede e ğ itimde akıcılık ve yüksek katılım gerçekleşir.  Mavi yakalıların e ğ itimlerinde a ğ ırlıklı olarak temel beceriler e ğ itimi, teknik e ğ itim; beyaz yakalılar grubuna yönelik e ğ itimlerde bilgi, beceri a ğ ırlıklı ve insan ilişkileri yo ğ unluklu e ğ itim, yöneticilere ise daha çok kavramsal, bilgi yönü a ğ ır basan ve bireysel gelişmeye yönelik e ğ itimler verilmelidir. 14

15 İK Eğitim Programlarının Hazırlanma Aşamaları a) E ğ itim Hedeflerinin Belirlenmesi b) E ğ itim Programının Kapsamının Belirlenmesi c) E ğ itim Verecek Kişilerin / Organların Seçimi d) E ğ itim Görecek İ şgörenlerin Belirlenmesi e) E ğ itim Sürecinin Saptanması f) E ğ itim Yerinin Belirlenmesi g) E ğ itimde Uygulanacak Yöntemin Seçimi 15

16 İK Eğitimi Bütçesi E ğ itim planlamasının çok önemli bir boyutu da e ğ itim bütçesinin belirlenmesidir. E ğ itimlerin sa­yısı, süresi, yöntemleri ve nitelik özellikleri büyük ölçüde ayrı­lan bütçeye ba ğ lıdır. E ğ itim bütçesinin belirlenmesinde çeşitli yaklaşımlar kullanılabilir: Örne ğ in, satışların ya da kârların belir­li bir yüzdesi her yıl e ğ itim bütçesi olarak kararlaştırılabilir. Sektördeki rakip ya da benzer büyüklükteki bir organizasyonun bütçesi kıyaslama yoluyla ölçü alınabilir. E ğ itim ihtiyaç analizleri ile belirlenen e ğ i­tim taleplerinin düzeyine ve performans de ğ erlendirme çalışma­larının sonuçlarına göre bir karar verilebilir. İ nsan kaynakları e ğ itimi bütçesi, işletmede belirli bir dönemde e ğ itim faaliyetleri için yapılması gereken harcamaları belirlemek ve bu harcamalarla ilgili kaynakları sa ğ lamak amacıyla yapılır. E ğ itim bütçesi genellikle yıllık olarak belirlenir. İ K e ğ itimi çalışmalarının belirli bir maliyeti vardır ve bu konuda bir bütçenin işletme yönetimi tarafından hazırlanması zorunludur. 16

17 İK Eğitim Yöntemleri İ ş Ö ğ retme E ğ itimi Yöneticiye Yardımcı Yoluyla E ğ itim İ ş Rotasyonu Yöntemi Çıraklık E ğ itimi İ şe Alıştırma (Oryantasyon) E ğ itimi Staj Yoluyla E ğ itim Yönetici Gözetiminde E ğ itim Formen (Ustabaşı) Aracılı ğ ı ile E ğ itim Yetki Devri Yoluyla E ğ itim İ şbaşı E ğ itim Yöntemleri 17

18 İş Dışı Eğitim Yöntemleri  Sınıf içi Anlatım Yöntemi  Duyarlılık E ğ itimi  Örnek Olay Yöntemi  Rol Oynama Yöntemi  Yönetim Oyunları  Beklenen Problemler (Evrak Sepeti) Yöntemi 18

19 İş Dışı Eğitim Yöntemleri  Grup Tartışması Yöntemi  Panel  Seminer  Sempozyum  Açık Oturum  Konferans  Kurslar  Beyin fırtınası 19

20 İş Dışı Eğitim Yöntemleri  Grup Kurma Metotları i. Macera Ö ğ renimi ii. Takım E ğ itimi iii. Eylem Ö ğ renimi  Simülasyon 20

21 İş Dışı Eğitim Yöntemleri  Teknoloji Destekli İ.K. E ğ itimi i. Multimedya E ğ itim: ii. Bilgisayar Destekli E ğ itim iii. CD-ROM ve Laser Diskler iv. İ nteraktif Video v. Web Tabanlı E ğ itim (E-Learning) vi. Uzaktan E ğ itim vii. Sanal Gerçeklik viii. Yapay Zeka Sistemleri 21

22 İK Eğitiminin Değerlendirilmesi  E ğ itim De ğ erlendirme Süreci: Öncelikle, e ğ itim mekanı, içeri ğ i, e ğ itimin genel olarak memnuniyet düzeyi üzerinde durulan ilk aşamada; e ğ itimden hemen sonra katılımcılara anket doldurtulur.  E ğ itim programının, bireyin ve organizasyonun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı ğ ını göstermek,  E ğ itim programlarının devam etmesine ya da etmemesine karar vermek,  Kullanılan e ğ itim tekniklerinin uygunlu ğ una karar vermek, uygun de ğ ilse e ğ itim programını geliştirmek için bilgi toplamak. 22

23 İK Eğitiminin Değerlendirilmesi  İ K E ğ itim Etkinli ğ i De ğ erlendirme Yöntemleri a) Test-Tekrar Yöntemi Test-Tekrar yönteminde e ğ itime katılacak gruba/kişiye e ğ itim verilmeden önce bir test uygulanır. E ğ itim programı tamamlandıktan sonra aynı gruba / kişiye aynı koşullar altında bir kez daha aynı test yapılır. b) Önceki-Sonraki Performans Yöntemi Bu yöntemde e ğ itim programına katılan her kişinin e ğ itim öncesi ve sonrası performansı, performans de ğ erleme yöntemleriyle de ğ erlendirilir. c) Deney-Kontrol Grubu Yöntemi E ğ itimin de ğ erlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden biri olan bu yöntemde hem deney hem de kontrol grubu bulunmaktadır. E ğ itim alacak işgörenler deney grubu, e ğ itim almayacak işgörenler kontrol grubunu oluşturmaktadır. d) Ö ğ retilenlerin Uygulama Derecesi Yöntemi E ğ itim programının etkinli ğ ini de ğ erlendirmede kullanılan bir yöntemdir. 23

24 Değerlendirme Soruları 1. E ğ itim, geliştirme ve yetiştirme aynı kavramlar mıdır? 2. E ğ itim ihtiyaçları nasıl belirlenir? 3. E ğ itim yöntemlerini kısaca karşılaştırınız. 4. Teknoloji destekli e ğ itim ile geleneksel (yüz yüze) e ğ itimi düşündü ğ ünüzde size göre hangisi daha verimli olacaktır? 5. E ğ itimin başarılı olup olmadı ğ ı nasıl anlaşılır? 24

25 UYGULAMA: EĞİTİM ŞART Turizm sektöründe faaliyet gösteren X şirketi İ K koordinatörü olan Ali bey, şirketinde insan kaynaklarının entelektüel sermaye sayılması gerekti ğ ini düşünmektedir. Şirket için bu kadar önemli olan kaynakların geliştirilmesi için önemli bir bütçe ayrılması gerekti ğ ini düşünmektedir. Bu düşünceleri yönetim kurulunda ifade etti ğ inde di ğ er departman yöneticileri söz alarak kendi alanlarının da önemli oldu ğ unu savundular. Özellikle Finans Müdürü olan Veli bey, “parayı yönetemezseniz insan kaynaklarına ihtiyaç da olmaz” diyerek e ğ itim bütçesinin kısıtlanması gerekti ğ ini ileri sürdü. Pazarlama müdürü olan Melek hanım da sektörde rekabette başarılı olmak için mutlaka tutundurma faaliyetlerine ciddi bir bütçe ayrılması gerekti ğ ini savundu. Genel müdür yardımcısı olan Barış bey de bu sene sektördeki daralmadan bahsederek e ğ itimin önemli oldu ğ unu ancak bu yıl bütçe kısıtlamasına gidilmesi gerekti ğ ini ifade etti. Söz alan İ K koordinatörü Ali bey, Turizm sektörünün hizmet sektöründe yer alması nedeniyle insan kaynaklarının daha kritik biri öneme sahip oldu ğ unu; tasarruf etmek için ve müşterileri mutlu etmek için yetişmiş ve kalifiye insan kaynaklarının motive edilerek istihdam edilmesinin şirketi her alanda başarıya götürece ğ ini anlattı. Tüm bunları dikkatle dinleyen şirket sahibi Süleyman bey, “ben de insan kaynaklarının şirketimiz için çok önemli oldu ğ unu düşünüyorum. Hedeflerimize yetişmiş insan kaynaklarımız olmadan ulaşamayız” diyerek şirketin e ğ itim bütçesinin onaylanması gerekti ğ ini söyledi. O yıl e ğ itim alan işgörenler, müşteri memnuniyeti konusunda çok başarılı oldukları için sektördeki daralmaya ra ğ men şirket pazar payını korumayı başardı. 25

26 Tartışma Soruları 1. Şirketler için insan kaynakları ve e ğ itim ne anlama gelmektedir? 2. E ğ itim aldıklarında işgörenler ne hissederler? 3. Kriz dönemlerinde personel giderlerinin ilk kısılan bütçe kalemi olması do ğ ru mudur? 4. X şirketinde e ğ itim sürecinin verimli olabilmesi için e ğ itim planlaması nasıl yapılmalıdır? 5. X şirketinde her işgörene do ğ ru ve yeterli e ğ itim verilebilmesi için ne yapılmalıdır? 26


"BÖLÜM V EĞİTİM VE GELİŞTİRME. Eğitim ve Geliştirme Süreci: Giriş E ğ itim, genel anlamda bilgi verme, yetenek ve becerileri geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları