Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Turizmin Güncel Sorunları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Turizmin Güncel Sorunları"— Sunum transkripti:

1 Turizmin Güncel Sorunları
Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzaktan Eğitim Turizm İşletmeciliği Turizmin Güncel Sorunları

2 Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri
Yard. Doç. Dr. Şevki ULAMA

3 Giriş Bazı yazarlar yapı hususunda sosyal yapı ve kültürel yapı olarak iki yapıdan söz etmektense sosyo-kültürel yapı şeklinde sosyo kültür birlikteliğini savunmaktadır. Bu görüşe göre sosyo kültürel yapı, kültür unsurlarının ve sosyal kurumların zaman içinde tekrarlanarak meydana getirdikleri ve onların karşılıklı etkileşimleri sonucu oluşan sosyal dengenin adı olarak ele alınmaktadır. Sosyo kültürel yapıdaki değişim mevcut bir sosyo kültürel yapı üzerine başka bir etken veya gücün tesiri ile gerçekleşir. “Sosyal değişme” sosyal ilişkiler sistemindeki değişmeleri, kültürel değişme de değerler ve normlar gibi kültürel öğelerde meydana gelen değişmeleri ifade etmektedir. Bu nedenle sosyal değişme ve kültürel değişme kavramları da çok açık bir şekilde izah edilememekte ve birbirinden kesin çizgiler ile ayrılamamaktadır. Çoğu zaman sosyal değişme kavramı sosyo kültürel değişmeyi veya kültürel değişmeyi de içerecek şekilde kullanılmaktadır.

4 Turistik ürünün sosyo kültürel faktörlere bağlı oluşu, yerel halkın yaşantısı ile yakından ilgilidir. Yerel halk genel olarak doğa ile bütünleşmiş çevrede yaşar. Büyük şehir merkezlerinden uzak olan bu insanların kültürü, öğrenilenden çok yaşanan kültürdür. Üstelik bu kültür, şehir halkından farklı olarak daha çok, gelenek ve göreneklere bağlıdır.

5 Turizm, ekonomik etkilerinin yansıra bir bütün olarak toplumların yaşam biçimleri ve gelenekleri açısından büyük öneme sahiptir. Turizm bir toplumun dünya görüşünü, anlayışını ve başka dünya insanları hakkındaki görüşlerini etkileyen sosyal ve kültürel bir olaydır. Turistlerin yabancı bir ülkeye gelmesiyle doğan sosyal etkileşimi, turizm olayını yaratan sosyolojik faktörleri ve turizmin yol açtığı sosyal etkileri inceleyen bilimsel çalışmalar turizm sosyolojisi olarak tanımlanmaktadır. Sosyal yapıyı inceleyebilmenin yolu, fiziki çevre şartlarını, kültürel çevrenin özelliklerini, fertlerin sosyal mevki ve rollerini, ilişkilerin organize ediliş şeklini tayin eden örgütlenme tarzlarını ele almaktan geçer. Turizmin sosyo kültürel etkileri, temel olarak turizm endüstrisinin gelişimi veya turistlerin varlığının (ve turist yerli ilişkisinin niteliği) bir neticesidir.

6 Turizmin Sosyal Etkileri
Turizm birbirinden farklı yapılara sahip toplumların birbirleriyle ilişkiler kurmasına; farklı bilgi, görgü, gelenek ve kültür düzeyleri arasında etkileşmeye yol açan sosyal olaydır. Turizm insandan insana, toplumdan topluma doğru hareketi ifade eden bir olaydır. Turistler sürekli oturdukları yeri geçici bir süre için terk ederek başka bölgelere, yerlere veya başka ülkelere gitmekte, buralarda yeni insanlarla, toplumlarla iletişim kurmakta, yepyeni sosyal ilişkilere girmektedirler.

7 Turizmin sosyal bakımdan önemi, iki yönlü bir nitelik taşımaktadır
Turizmin sosyal bakımdan önemi, iki yönlü bir nitelik taşımaktadır. Bir yandan turistler gittikleri yerleri her açıdan etkilemekte, diğer yandan bu yerlerden kendileri de etkilenmektedirler. Turizmin gidilen ülkedeki sosyal etkileri genel olarak şöyle sıralanmaktadır:

8 Turizm sosyal yapı değişikliklerine neden olmaktadır.
Turizm toplumun değer yargılarını değiştirmektedir. Turizm kültürel çevrede değişimlere neden olmaktadır. Turizm halkın gelenek ve göreneklerini etkilemektedir. Turistler de benzeri etkileri ve değişimleri yaşamaktadır.

9 Turizmin sosyal etkileri bütünüyle olumlu veya bütünüyle olumsuz değildir. Olumlu ve olumsuz sosyal etkiler genellikle birbiri içine geçmiş haldedir. Turizmin sosyal etkileri; (i) birey, (ii) aile, (iii) toplum, (iv) eğitim, (v) hayat standardı ve (vi) toplumdaki sosyal sınıflar üzerindeki etkiler olarak sıralanabilir. Turizmin bireysel davranış, aile ilişkileri, toplu yaşam tarzları, ahlaki tutumlar, değer sistemleri, yaratıcı güçler, örf ve adetler, geleneksel törenler ve toplum örgütlenmesindeki değişikliklere katkıları, onun sosyal ve kültürel etkileri yoluyla olmaktadır.

10 Turizmin Birey Üzerindeki Etkileri
Yabancı bir yere seyahat eden bir kimse, sadece coğrafi olarak değil, kişisel, toplumsal ve kültürel olarak da yabancı bir ortamla karşı karşıya gelir. Seyahat eden bireyler bir taraftan seyahat tecrübesi kazanırken diğer taraftan da seyahat ettikleri yöre veya ülke insanlarından etkilenmekte ve gittiği yerin insanlarını da etkilemektedir.

11 Turizmin Aile Üzerindeki Etkileri
Turizm olayının gerçekleştiği bölgelerde yaşayan köy veya kent aileleri turizmin etkilerini farklı farklı hissedecektir. Bir görüşe göre turizm az gelişmiş ülkelerde geleneksel temellere dayanan karşılıklı yardım ve işbirliğini azaltmakta, kuşaklar arasındaki çatışmayı arttırmakta, daha geç evlenilmesine ve daha çok boşanmalara neden olmaktadır. Kişisel, yakın ve içten ilişkiler ortadan kalkabilmektedir.

12 Turizmin aile yapısı üzerindeki etkisi ile ilgili olarak üzerinde en çok durulan konu, kadınların rollerindeki değişme ve daha özgür bir duruma gelmeleridir. Turizmin İslam ülkelerindeki etkilerinin incelendiği bir çalışmada; kadınların turizm sektöründe çalışmaya başlaması ile birlikte geleneksel rollerinin değiştiği, ailenin geçimini üstlendiği belirlenmiştir. Turistik tesislerde çalışan kadın nüfusun artması onları ekonomik yönden bağımsız kılmakta ve bu durum erkek eşe olan bağımlılığı ve bağlılığı azaltmaktadır. Kadının ekonomik yönden bağımsızlığını kazanması durumu boşanmaya varan geçimsizliklere neden olmuştur. Turizmin aile yapısı üzerindeki bu etkileri doğru olsa bile, bu etkilerin kentleşme ve endüstrileşme etkileriyle bir arada ortaya çıktığı ve bu etkilerin birbirinden ayrılmasının güç olduğu unutulmamalıdır.

13 Turizmin Toplum Üzerindeki Etkileri
Turizm olayında farklı toplumların insanlarının karşılaşması ve etkileşimi söz konusudur. Ziyaret edilen ülkede yaşayan yerel halkın hayat tarzı, ziyaretçinin kendi toplumundan farklıdır. Genel olarak yabancı ziyaretçilerin varlığı ziyaretin gerçekleştiği bölgedeki yerel halkın hayat tarzını etkilemektedir. 

14 Yapılan araştırmalar ziyaretçilerin ev sahibi ülkenin yurttaşlarıyla kurdukları kişisel ilişkiler neticesinde; ziyaretçilerin kendilerine ilişkin davranışları yerel halkın hayat tarzı ve tutumları üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.

15 Yerel insan gruplarının yaşam tarzındaki bu farklılık bazen ziyaretçinin kendi ülkesinde iken günlük yaşamında ilişki kurduğu grupların yaşam tarzından daha cazip hale gelebilir. Bazen de ziyaret edilen ülke insanlarının hayat tarzı turistin gelecekteki yaşam tarzına dönüşebilir. Ancak bu tür durumlar enderdir.

16 Turizmin Eğitim Üzerindeki Etkileri
Turizmden yararlanılabilmesi bu konuda eğitim almış insanların çoğalmasına bağlıdır. İnsanlara turizm olayının ve turizm ekonomisinin öğretilmesine, turizmle ilgili bilgi, beceri ve anlayış kazandırılmasına turizm eğitimi denir. Türkiye’deki okullarda örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki grupta turizm eğitimi verilmektedir. Örgün eğitimde öğrencilere çocuk yaşlardan itibaren ilköğretim okullarında genel turizm eğitimi verilmektedir. Örneğin, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İş Eğitimi ve Ticaret, Turizm (seçmeli) derslerinde turizm eğitimi konuları işlenmektedir. Lise ve meslek okullarında da turizm eğitimi verilmektedir. Ayrıca mesleki turizm okulları da bulunmaktadır. Bu okulların amacı turistik kuruluşların gereksinimi olan nitelikli elemanları yetiştirmektir. Anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri, Anadolu aşçılık meslek liseleri, Anadolu meslek liselerinde öğrencilere meslek eğitimi verilmekte ve öğrenciler aynı zamanda üniversitelere hazırlanmaktadır. Ön lisans düzeyinde eğitim veren meslek yüksekokulları ile lisans düzeyinde eğitim veren yüksekokul ile fakültelerde de Yüksek Öğrenim Kurumuna bağlı olarak mesleki turizm eğitimi verilmektedir. Yaygın eğitim çalışmaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Turizm Eğitim Merkezlerinde (TUREM) turizm eğitimi verilmektedir. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile Anadolu Aşçılık Meslek Liseleri bünyesinde ayrıca yaygın eğitim kursları açılmaktadır. Mesleki eğitim merkezlerinde ve halk eğitim merkezlerinde yaygın turizm eğitimi verilmektedir. Profesyonel turist rehberliği kursları yaygın turizm eğitimi kapsamındaki bir uygulamadır.

17 Turizmin Hayat Standardının Yükselmesi Üzerindeki Etkileri
Turizm yerel halkın yaşam seviyesini yükseltir ve yeni iş olanakları yaratır. Ekonomik gelişme, sosyal kültürel gelişmeyi de beraberinde getirir. Yerel halkın toplum bilincinin yükselmesi, korumaya yönelik yatırımların da artmasını sağlar.

18 Ancak, turizmin üretim ilişkisiyle sadece oteller, restoranlar, eğlence yerleri ve seyahat acentaları yaratılmaz; aynı zamanda yerel kültür yok edilerek onun yerine olumsuz nitelikli mevsimlik ekonomiyle birlikte olumsuz bir kültür de yaratılır. Turizm hizmetleri sunan ekonomik örgütlenmelerin sahipleri yerel halk veya köylü değildir. Turizm sanayisinin yerel olduğu sahtedir; çünkü bu sanayinin yerellikle ilişkisi yereli hammadde ve ucuz işgücü olarak sömürmesi biçimindedir.

19 Turizmin Sosyal Sınıflar Üzerindeki Etkileri
Turizm içinde sosyal gerilimleri saklar ve sosyal sınıflar arasındaki dengesizlikleri arttırır. Bir görüşe göre turizm endüstrisinin üretim koşullarına göre, yerel halk kışın yatıp yazın sömürüye ve kendi sömürüsüne katılma zorunda bırakılan ücretli/maaşlı köleler veya satıcılar durumuna sokulur. Turizmle yerelde değiştirilen doğal, çevresel ve ekonomik peyzaj, yerelin dışından gelen güçlerin, uluslararası sermaye dâhil faaliyet ve çıkar yapısını ve biçimlendirmesini yansıtır. Bu peyzajda yerel; gelişen değil, gerçekte gelişmesi tek bir alana hapsedilerek durdurulandır. Yerel halkın elinden toprakları alınmakta, bu alanlardan dışarı sürülmektedir. Turizm genellikle uluslararası şirketler olan tekelci sermaye (ve onların iç ortakları) için gelir kaynağıdır.

20 Turizmin Kültürel Etkileri
Kültür; bir insan topluluğunun yetenek ve becerileri, sanatları ve gelenekleri olmak üzere topyekûn yaşama tarzı olarak tanımlanabilir. Turizmin kültürel önemini açıklayabilmek için kültür ve turizm arasındaki ilişkinin ortaya konması gereklidir. Bu ilişki iki şekilde ortaya çıkmaktadır. İlki kültürün turizme yol açması, diğeri de turizmin kültürü etkilemesidir. Bir görüşe göre turizm bir makineye benzer şekilde herhangi bir yerde küçük devirle çalışır ve başka parçaları da harekete geçirir ve bunlarda yine diğerlerini hareket ettirir. Bu hareketler neticesinde turizmin kültürel etkileri de gerçekleşir. Buna göre; turistlerin beklenti ve davranış biçimleri, toprak ve arazi fiyatının artması, dış kaynaklı sermaye yatırımları, tatil evlerinin ve ikincil konutların kepenkli pencereleri, dışarıdan gelip yerleşen ve çalışmaya gelenlerin sayısındaki artış, tarımın gerilemesi gibi sonuçlar turizmin kültürel etkileri olarak gözlenir. Yerel halk bunların tümünü dışarıdan gelen etkiler olarak görür. Turizmin kültürel etkilerinde en fazla sorun yaratan durum, insanların kendi kendilerine karar verme ve bağımsız davranabilme yetilerini kaybetmesidir.

21 Kültürel etkileşim çeşitli sonuçların doğmasına yol açar
Kültürel etkileşim çeşitli sonuçların doğmasına yol açar. Turizmin kültürel etkileri aşağıdaki gibi sıralanabilir: Kültür yayılması, Kültürel kirlenme, Kültür şoku, Kültürel yozlaşma ve Kültürel değişim.

22 Kültür Yayılması Turizm bir toplumun dünya görüşünü, anlayışını ve başka ülke insanları hakkındaki düşüncelerini etkileyen bir olaydır. Turizm etkinliklerine katılarak başka ülkelere seyahat eden insanlar, o ülke insanlarını çeşitli açılardan etkileyebilecekleri gibi onlardan da önemli ölçüde etkilenebilecektir. Her milletin ve her insan topluluğunun kendine özgü bir kültür yapısı olduğu gibi, tüm insanlığın da ortak bir kültür mirası vardır. Üretilen her kültürel ve sanatsal değer, aynı zamanda bu ortak mirasa bir katkıdır. Dünyanın herhangi bir yerinde üretilen bir kültürel ve sanat eseri, dünyanın her yerindeki estetik duyguları gelişmiş insanlar tarafından ilgi, saygı ve itibar görür. Bu nedenle kültür ve sanatın evrenselliği de söz konusudur. Kültürün evrensel özelliği nedeniyle, tüm dünya ülkeleri kendilerini başka ülkeler ve milletler nezdinde en iyi şekilde tanıtabilmek, ilgi, sempati, saygınlık kazanabilmek, ülkelerine daha fazla turist çekebilmek için, kültürel etkinlikleri en önemli etkileşim, iletişim ve tanıtım aracı olarak kullanmaktadır.

23 Kültürel Kirlenme Her insan turist olduğu andan itibaren, moral ve fiziksel açıdan değişiklik göstererek kendi gerçek kişiliğinden daha rahat, özgür ve bağımsız bir imaja bürünür. Hiç kuşkusuz turistin moral ve fiziksel baskı ile girdiği bu yeni zihniyet ve davranış, ziyaret ettiği ülke ve bölgenin gelenekleri üzerinde etki göstermektedir. Yabancıya atfedilen saygınlık, yerel halkta hızla turiste benzeme arzusunu kamçılamaktadır. Bu kültürel kirlenmedir. Kültürel kirlenme; giyim, kuşamdan, yemek biçimine kadar gözlenmektedir.

24 Kültür Şoku Kültür şoku, yeni bir kültüre ya da topluma uyum sağlanamadığında, ya da uyum sağlayana kadar geçen süre içerisinde verilen tepkilerdir. Adaptasyon, değişim, düşmanlık ve çevrede olan biteni daha iyi algılama gibi durumları içeren bir olaydır. Bu kavramların tümü birbirleriyle etkileşim halindedir ve sonuçta ortaya kültür şoku çıkar. Bu durum, turistlerin alışık olmadıkları davranış, töre ve adetlerin olduğu yörelerde ve özellikle turist ve oradaki halk arasında konuşulan dilin farklı olduğu durumlarda yaşadıkları duygusal tepkidir. Bu durum genellikle yabancı yerler için geçerlidir, ancak kişinin kendi ülkesinde olmasına rağmen çok farklı bir kültürel yapının bulunduğu bir kente gitmesiyle da söz konusu duygular yaşanabilmektedir. Bu etkileşim bir gerilime ve huzursuzluğa yol açabilir ve bunun sonucuna da yerel halkın ziyaretçilerden, ziyaretçilerin de yerel halktan hoşlanmamasına, olumsuz tutum içine girmelerine neden olabilir.

25 Kültürel Yozlaşma Kültürler arası etkileşim ve diyalog, hem kaçınılmaz, hem de insanların barış, huzur, anlayış ve işbirliği içerisinde yaşayabilmeleri, bireylerin ve toplumların gelişip ilerleyebilmesi için bir zorunluluktur.

26 Ama kendi kültürünü tanıyıp özümsemeden, başka kültürleri körü körüne taklit edip, bilinçsizce onlara öykünmek, kendi kültüründen habersiz yığınlara yabancı kültür unsurlarını (örneğin yabancıların dilini, sanatını, müziğini vs) benimsetmeye çalışmak, kültürel gelişmeye değil, yozlaşmaya ve bozulmaya neden olur. Turizm yerel kültürün özelliğini bastırabildiğinden neticesi itibariyle kültürel yozlaşmaya sebep olabilmektedir. Bir görüşe göre kültür yozlaşmasının ya da bozulmasının baş nedeni sömürgeciliktir. Sömürgeciliğin ürünü olan kültür yozlaşması, sömürülen insan topluluğu kendi ortak yaşamını özgürce düzenleme olanağını bulamadığı için ortaya çıkmaktadır. Sömürülen toplum gerçek bir gelişmeden alıkonulmakta, düşük nitelikli işler yapan insanlar haline getirilmektedir. Ekonomik yaşamı bu olan bir toplumun manevi kültürünün düzeyi kuşkusuz folklor düzeyini aşamaz. İlkel düşünce yapısı, ilkel uygulayım, boş inançlar ve gecekondu kentler gibi olgular kültür yozlaşmasının gerçek belirtileridir. Bu bakış açısıyla, zengin bir tarihe sahip olan Anadolu, güzel kıyıları ve mavi denizi, turizm vesilesiyle yerel halkın elinden alınır, sermaye tarafından para karşılığı “kullanılmaya” sunulur. Böylece ülkenin hem materyal varlıkları hem de tarihi ticari mal olarak kullanıma arz edilir. Yerel olan her şey kullanılmak, tüketilmek, seyredilmek, denenmek ve akla gelen her tür hizmet için vardır.

27 Kültürel Değişim Turizm nedeniyle gerçekleşen kültürel değişim, tarih süreci içerisinde normal kabul edilebilecek bir değişimin dışında değerlendirilmelidir. Normal toplumsal değişim, bir toplumun uzun bir dönemde, yani birkaç neslin yaşamını aşan bir süreçte yaşadığı değişikliklerin tümü olarak kabul edilir. Oysaki toplumsal değişimin daha kısa bir zaman sürecinde gözlenebiliyor olması, başka faktörlerin varlığının ispatıdır. Kendi kültürel mirasının bilincinde olarak, başka kültürlerle işbirliği ve diyalog içinde olmak ve yabancı kültürlere karşı önyargısız bir yaklaşım sergilemek, uluslararası kültürel ilişkilerde başarılı olmanın temel şartlarındandır. Ancak gerçek diyalog, kendi öz değerlerini, karakteristiklerini ve menfaatlerini tanımlamış taraflar arasında gerçekleşebilir. Öbür türlü kendi kimliğinden, kişiliğinden sıyrılıp, taklitten başka bir şey bilmeyenlerin yabancılarla olan edilgen ilişkilerine diyalog değil, teslimiyetçilik demek daha doğru olur. Bir görüşe göre turizmle kültürel alışveriş olduğu iddiası da temelsiz bir bilinç yönetimi oyunudur. Turizmde gidenler ve gelenler ele alındığında; Türkiye’ye gelen kendi kültürünü ve dünya görüşünü getiriyor ve geri dönerken, en iyi şekliyle, güzel ve egzotik duygularla dolu bir biçimde gidiyor. Türkiye gibi ülkelerden gidenler “içlerindeki Batı” ile giderler ve içleri ve bavulları Batı’yla dolu olarak gelirler.

28 Turizmin Sosyo-Kültürel Etkilerinin Olumlu Sonuçları
Turist ile turist kabul eden yöre halkının birbirleriyle iletişim ve etkileşime girmeleri sonucunda ortaya çıkabilecek olumlu toplumsal etkiler şu şekilde sıralanabilir: Hoşgörü ortamını geliştirir, Kırsal bölgelerin kentleşmesini hızlandırır, Kadın hakları konusunda ilerlemeye neden olur, Boş zaman kullanma alışkanlığını geliştirir,

29 Temizlik bilincinin gelişmesini sağlar,
Yeni toplumsal kurumların ortaya çıkmasına neden olur, Yeni mesleklerin ortaya çıkmasına neden olur, Yerel halkın tarih ve kültür değerlerine sahip çıkma bilinci gelişir, Yabancı dil öğrenmeye yönlendirir, Aile bağlarını güçlendirir.

30 Turizmin Sosyo-Kültürel Etkilerinin Olumsuz Sonuçları
Turizm olgusunun turist kabul edilen ülkenin toplumsal yapısı üzerinde olumlu etkileri olabileceği gibi beraberinde getirmiş olduğu bazı olumsuz etkileri de bulunabilir. Bu olumsuz etkiler aşağıda sıralanmaktadır: Yabancı düşmanlığını artırabilir, Suç oranında artış olabilir, Kültür ticarileşebilir, Turistleri taklit olumsuz yönlenmeye neden olabilir,

31 Yerel geleneklerde bozulma, Dilde bozulma, Gösterim etkisi,
Aşırı kalabalık, Yerel geleneklerde bozulma, Dilde bozulma, Gösterim etkisi, Geleneksel sektörlerin yok olması, Toplumun parçalanması, Dinî değerlere kayıtsızlık, Sosyal sorunların artışı.

32 Yabancı Düşmanlığını Artırabilir
Turizmdeki gelişmeye bağlı olarak bölge halkı, sürdürmekte olduğu yaşam biçimine etki edilmesinden rahatsızlık duyabilir, kendisini yeni bir çevreye ve yaşam biçimine alıştırmada sorunla karşılaşılabilir. Örneğin; çeşitli hizmetlerin sunulmasında yığılmaların (kuyrukların) başlaması, yerlilerin yerine yabancıların tercih edilmesi, bölge halkının kendilerini yalnızca turistlere hizmet etmekle görevli kişiler olarak algılamaya başlamaları gibi. Yapılan bir çalışmada, turizmin bu konudaki toplumsal etkisi üç başlık altında incelenmiştir. Turizmde gelişmemiş bölge halkı turistleri görmekten mutlu olabilirken; turizmde gelişmekte olan bölge halkı turistlere karşı ilgisiz kalabilmekte; turizmde gelişmiş bölge halkı ise turistlere karşı ekonomik çıkarlarını ön plana alarak davranabilmektedir.

33 Suç Oranında Artış Olabilir
Suç oranında ve uyuşturucu kullanımında artış gözlenebilir. Günümüzde uluslararası turizm hareketlerinde önemli bölgeler olarak kabul edilen New York, Londra, Hawai, Miami ve Corfu gibi yerleşimlerde suç oranlarının yüksek olması, hem bölge halkını hem de söz konusu bölgelere gitmek isteyen turistleri düşündürmektedir. Yapılan araştırmalarda, Filipinler'in Boracay Adası’na gelen turistlerin beraberinde alkol, ve uyuşturucu da getirdikleri belirlenmiştir. Yine turizmin gelişmeye başlaması ile birlikte Bangkok'taki fuhuş olaylarında artışlar gözlenmiştir. Almanya ve Japonya gibi ülkelerden Tayland ve Filipinlere fuhuş amaçlı düzenlenen paket turlarda artış gözlenmektedir.

34 Kültür Ticarileşebilir
Turizmin beraberinde getireceği ticarileşme düşüncesi sonucunda bölgedeki tarihsel ve kültürel değerler ya ilgisizlikten ya da bilinçsiz kullanım nedeniyle yok edilebilir. Bölgedeki mevcut her değer, gelir getiren unsurlar olarak görülebilir. El işçiliği yerini toplu üretime bırakabilir. Eski eserler bilinçsiz bir şekilde turizm amaçlı kullanılabilir.

35 Yabancı sözcükler sonucunda dilde yabancılaşma kendisini gösterebilir.
Sanat değeri taşıyan eserler yok edilerek, yerini yapay çalışmalar alabilir. Yabancı sözcükler sonucunda dilde yabancılaşma kendisini gösterebilir. Benzer şekilde toplumda var olan dostluk, arkadaşlık ve konukseverlik gibi manevi (düşünsel) değerlerin yerini ekonomik çıkar grupları alabilir. Bir bölgede turizm sektörü geliştikçe, bu bölge halkının bu gelişmeye paralel olarak turizm hareketlerinden daha fazla gelir elde etme isteği oluşabilir. Bu durum ise, sonuçta bölge halkının sahip olduğu manevi değerlerin yerini maddi değerlere bırakmasına yol açabilir. Bu tür olaylar, toplum biliminde “aşırı ticarileşme” adı altında incelenmektedir. Örneğin; turistlerden yüksek miktarlarda ücret ve bahşiş istenmesi ya da kabul edilmesi sonucunda, Çin Hükümeti bu tür davranışların sosyalist etiğe uygun olmadığını öne sürerek 1987 yılında aldığı bir kararla turistlerden bahşiş alınmasını yasaklamıştır.

36 Turistleri Taklit Olumsuz Yönlenmeye Neden Olabilir
Bölge halkının turistlere özenerek, onları taklit etmek istemeleri de bir olumsuz etki göstergesidir. Oysa turistler, “tatil psikolojisi”nin bir sonucu olarak gittikleri yerlerde kendi ülkelerinde sahip oldukları temel alışkanlık ve davranış biçimlerinin çok dışında davranırlar. Ev sahibi ülkelerde yaşayan yeniliğe ve maceraya hevesli gençler yabancılarla tanışmak ve onlar gibi yaşamak istedikleri için turistleri taklit etmeye daha fazla eğilim göstermektedirler. Turistlerle kurulan bu ilişkilerin sonucunda gençlerin dünyaya bakış açıları değişmekte, gelişmiş ülke toplumlarının yaşam biçimleri konusunda gerçekçi olmayan izlenimlere sahip olabilmektedirler. Bu nedenle gençler, söz konusu ülkelere giderek kendilerinin de benzer davranışlarda bulabileceklerini düşünmektedirler. Bu durum, kırsal kesimden gelerek turizmin yoğun olduğu merkezlerde yaşamak isteyen bireyler için de söz konusudur. Ayrıca turist davranışlarına olan özentileri nedeniyle gençler, toplumun diğer kesimleriyle kuşak ve kültür çatışmasına girebilmektedir.

37 Aşırı Kalabalık Turistik bölgeye olan turist akını orada sürekli ikamet edenlerin günlük hayat akışını değiştirir ve rahatlarını bozar. Bu durum, yörede sürekli ikamet edenlerin turistlere kızgınlık ve düşmanlık duymalarına yol açabilir. Böyle bir sorun artan turist talebine oranla kaynakların, hizmetlerin ve altyapının yetersiz olduğu tatil kasabalarında daha fazla hissedilir.

38 Yerel Geleneklerde Bozulma
Turistler yöreye özgü olmayan müzik, dans gibi kültürel öğelerin yerleşmesini sağlar. Örneğin, yerel halk turistler olmadan önce yapmadıkları yeni dans türlerini öğrenebilir.

39 Dilde Bozulma Çok sayıda turistin uzun süre ziyaret ettikleri bölgelerde yerel dilde bozulmalar görülebilir. Bu bölgelerdeki otellerde, restoranlarda ve barlarda konuşulan dil, anadil yerine bölgeyi çok ziyaret eden ülke dilleri haline gelebilir.

40 Gösterim Etkisi Özellikle gelişmekte olan ülkelerde sık rastlanan bir durum olarak farklı kültürlerle ilişki içinde olan yerel halk, özellikle genç kuşak, turistlere özenebilir ve onların sahip oldukları mallara sahip olmaya heveslenebilir. Bu durum, yerel halkın bir kısmının sosyal ve siyasal değerlerini kesin biçimde değiştirebilir ve bazen sömürgeleşme etkisi oluşabilir.

41 Geleneksel Sektörlerin Yok Olması
Turizm bölgesindeki balıkçılık, ormancılık, madencilik ve tarım gibi sektörler insanların turizm sektöründe istihdam edilmesi nedeniyle azalabilir veya yok olabilir. Eğer artan talebi karşılamak için kitlesel turizm malları ithal edilirse yöresel el sanatları üretimi azalabilir.

42 Toplumun Parçalanması
Popüler turistik bölgelere büyük sayılarda yurt içinden ve yurt dışından ikincil konut sahipleri yerleşebilirler. İkincil konut almak isteyenlerin evlere yüksek fiyatlar ve kiralar önermeleri yerel halkın bölgeden uzaklaşmasına neden olabilir. Bu durum, siyasal ve kültürel yapıyı kalıcı biçimde değiştirebilir.

43 Dinî Değerlere Kayıtsızlık
Tatil yöresindeki turizm işletmeleri turistlerin isteklerini yerine getirmek için dinî değerlere veya geleneklere önem vermeyebilirler. Örneğin, ibadet esnasında ibadet yerine yakın barlarda müzik yayını kesilmeyebilir.

44 Sosyal Sorunların Artışı
Turizm çok sayıda sosyal sorunun ve anti sosyal davranış biçiminin ortaya çıkmasına neden olabilir. Kötü turist davranışlarına göz yumulmasıyla birlikte turizm yerel halkı suç işlemeye yöneltebilir. Dolandırıcılık, fuhuş, uyuşturucu madde kullanımı, vb. gibi sosyal hastalıklar artabilir.


"Turizmin Güncel Sorunları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları