Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE GÜNCEL SORUNLAR -Küreselleşme, teknoloji,internet ve sosyal medya ba ğ lamında -

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE GÜNCEL SORUNLAR -Küreselleşme, teknoloji,internet ve sosyal medya ba ğ lamında -"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE GÜNCEL SORUNLAR -Küreselleşme, teknoloji,internet ve sosyal medya ba ğ lamında -

2 Küreselleşen dünyada toplumlar Küreselleşmenin toplumlar üzerindeki etki alanları  Ekonomik  Teknolojik  Teknoloji transferi  Sosyokültürel  Birey merkezli toplumlar  Bilgi ça ğ ı  Bilgi toplumu  Psikosoyal  Yurtsuzluk hissi/göç/aidiyet duygusunda aşınma  Yabancılaşma  Sivil toplum kuruluşlarında örgütlülük anlayışı  Ulaşım ve iletişimsel  TV  Hızlı ulaşım araçları  Taşınabilir telefonlar  İ nternet  Sosyal medya/ arama motorları/bloglar  Gelenekler üzerindeki aşındırma etkisi  Kimlik bunalımı / kimli ğ in yeniden inşası gere ğ i  Dinin küresel etkiyle karşı dururken onu dönüştürerek alması

3 Çeşitli durumlar ve yol açtıkları e ğ itim sorunları Teknolojik bilgi ve araçların kolay ve hızlı yayılması  Ailede kuşak çatışması yaşının düşmesi  Çocukların kolaylıkla adapte oldukları teknolojik aletlere ailenin uzak kalması  Ö ğ rencisinin kontrol mekanizması geliştirebilmesini sa ğ layacak bilgiye sahip olmaması  Ö ğ retmenlerin bir kısmının teknolojik materyallere yabancı olması dolayısıyla ö ğ renci ile dillerinin yabancılaşması

4 Arama motorlarından ulaşılan bilgi çöplü ğ ü Ö ğ rencilerin araştırma kriterlerini bilmiyor olmaları Ö ğ rencinin internette yazan ya da video gibi hareketli bir araçla iletilen her bilginin do ğ rulu ğ unu düşünmeye başlaması Kütüphane yerine ödevlerin internet araştırması şekline dönüşmesi sonucu internetin ö ğ renci gözünde “bilge” konumuna yükselmesi Verilen ödevlerin internet arama motorlarından bakılıp kopya edilmesi

5 Çeşitli durumlar ve yol açtıkları e ğ itim sorunları Bu sorunun hala soruluyor olması ve bunun önüne geçilememesi Vizyonsuz e ğ itim

6  Küreselleşme ile ortaya çıkan “birey merkezli toplum” “bilgi toplumu “ ve “bilgi ça ğ ı” kavramlarının topluma yansımaları  Küresel dünyada her koşulda ayakta tek başına durabilecek aşkın birey yetiştirilmeye çalışılmaktadır.  Kişisel gelişim ve sertifikalandırma çalışmaları önem kazanmaktadır. Diplomaya yönelik e ğ itim anlayışı ülkemizde bu konuda kısıtlama oluşturmaktadır.  Bu ba ğ lamda yapılandırmacı e ğ itim yaygınlaşmaktadır. bilgi ö ğ retmek yerine bilgiyi ö ğ renmeyi, oluşturmayı ö ğ retmek Çeşitli durumlar ve yol açtıkları e ğ itim sorunları

7 Dünyada de ğ işen e ğ itim algısı ile yapılandırmacı e ğ itim anlayışına uygun müfredatlar hazırlanırken, ö ğ retmenlerin bu formata uygun hale getirilememiş olması  Klasik ezberci yöntemlerle e ğ itilmiş ö ğ retmenin tanımlar içermeyen bir kitaba da sorulara birebir aynı cümle ile cevap vermeyen ö ğ rencilere de alışması oldukça zor.  Performans ödevleri ile ö ğ renciyi e ğ itimin içine çekmeye çalışırken aslında velilerin hazırladı ğ ı ödevlerle kendimizi kandırıyor olabilir miyiz?

8 Çeşitli durumlar ve yol açtıkları e ğ itim sorunları  Bireyin ön plana çıkarılarak aidiyet hissinin azalmaya başladı ğ ı bugün; ö ğ renci- ö ğ retmen / ö ğ renci – okul / ö ğ renci – toplum ba ğ ı oluşturulması güçleşmektedir.  Ö ğ rencinin ailesi dışında pek çok mecradan etkilenmesi eskiden çocukların sokakta yetişmesinden rahatsızlık duyarken şimdi hangi boyutta oldu ğ unu bilmedi ğ imiz sanal sokaklarda büyümüş ö ğ renci profilleri görmekteyiz.

9 Çeşitli durumlar ve yol açtıkları e ğ itim sorunları Görsel yayınların ö ğ rencilere sayısız kimlik örne ğ i sunması ve özendirici olması Mahremiyet duygusu azalarak varlı ğ ını be ğ eni üzerine kurgulamaları kendisini ve kendisi ile ilgili çevre vs foto ğ raflaması ve görselli ğ inin ön plana çıkması Benlik algısını görselli ğ ine indirgeyen ö ğ renciyi derse odaklama zorlu ğ u Küresel ça ğ da insanlar kim olduklarına karar verebilir ve bir başkası olmayı hayal edebilirler (Sayar 2001).

10 Haberleşme ve iletişim kolaylı ğ ı  Sosyal medyanın ö ğ rencilerin zamanını çalıyor olması  140 karaktere sı ğ dırılan konuşma biçimlerinin gelişmesi  Bazı sosyal grupların laf yetiştirmeye yönelik yapısının ö ğ rencilerde konuşma ve iletişim tarzına dönüşmesi  Günlük dil ile düşünmeye başlayan ö ğ renciye akademik bilgi kayna ğ ı sunmanın zorlukları Çeşitli durumlar ve yol açtıkları e ğ itim sorunları

11 Teknolojik ürünlerin sınıflarda kullanımı ;  Ö ğ retmenlerin donanım olarak kullanımda yetersiz olması  Ö ğ retmenlerin materyal geliştirmede teknolojiyi etkin kullanamaması veya kullanmayı tercih etmemesi  Geleneksel e ğ itime tabi tutulmuş ö ğ retmenlerin yenilik karşısındaki direnci  Alışılagelmiş olmaması ve hazırlık aşamasının zaman alması dolayısıyla akıllı tahta kullanımının sınıf yönetimini olumsuz etkilemesi  “Her şey sınav için “ anlayışı ö ğ renmeyi zorunlu ve sıkıcı kılar  “ Bunlar sınavda çıkar mı hocam ? “ Çeşitli durumlar ve yol açtıkları e ğ itim sorunları

12 Uzaktan e ğ itim imkanları  Dünyada yaygınlaşırken ülkemizde hor görülen uzaktan e ğ itim  Açıkö ğ retim fakülteleri arttı  Uzaktan e ğ itim sertifika programları yaygınlaştı  Maalesef bu imkanlar yeterince halka tanıtılamadı  Kolaylık algısı oluştu ve bu çalışmalar gereken ilgiyi göremedi

13 Ortaö ğ retimden yüksekö ğ retime geçiş Ö ğ rencilerin meslekler hakkında bilgi sahibi olmamaları Ö ğ rencilerin kendini tanımada eksiklikleri Mesleklerin yeterliliklerini okul dersleri ile ölçüyor olmaları Ö ğ rencilerimizin hayal kurmak ve peşinden gitme hususundaki eksikleri

14 KAYNAKLAR  http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=41 http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=41  http://www.kemalsayar.com/KatagoriDetay-Kuresellesmenin-psikolojik-boyutlari-30.html http://www.kemalsayar.com/KatagoriDetay-Kuresellesmenin-psikolojik-boyutlari-30.html  http://cms.galenos.com.tr/FileIssue/16/693/article/108-112.pdf http://cms.galenos.com.tr/FileIssue/16/693/article/108-112.pdf  file:///D:/SUNUM%20ARAPÇA/eğitimin%20güncel%20sorunları/kuresellesmenin_egitim_boyu tu.pdf  STEM EĞİTİMİ TÜRKİYE RAPORU / Aydın Üniversitesi/2015  Prof. Dr. Ömer ÖZYILMAZ TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ARAYIŞLARI  Küreselleşmenin Eğitim Boyutu /eğitim Araştırmaları Dergisi  TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARINA İLİŞKİN GÜNCEL BİR DEĞERLENDİRME/Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSTERELİOĞLU/Yrd. Doç. Dr. Adem BAYAR  Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi /Mart 2005 Cilt:13 No:1 Türk Milli Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Yolları/ Timur Karaçay Başkent Üniversitesi Öğretmen ve öğretmen Adayları İçin Rehberlik / Doç. Dr. Esra İŞMEN GAZİOĞLU/ Yrd. Doç. Dr. Şengül MERTOL İLGAR İlk Okuma Yazma Öğretiminde Gelişmeler/Sunu / İlk Okuma Yazma Öğretiminde Gelişmeler/Sunu / Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ /Bartın Üniversitesi


"EĞİTİMDE GÜNCEL SORUNLAR -Küreselleşme, teknoloji,internet ve sosyal medya ba ğ lamında -" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları