Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÖZSÜZ İ LET İ Ş İ MDE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR İ LET 321 KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÖZSÜZ İ LET İ Ş İ MDE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR İ LET 321 KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M."— Sunum transkripti:

1 SÖZSÜZ İ LET İ Ş İ MDE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR İ LET 321 KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M

2 Kültürel Farklılıkların Sözsüz İ letişime Yansımaları “Kültür ve iletişim birbirinden ayrılamaz” Edward Hall Sözsüz iletişimin daha duygusal nitelikte olması, onun sözlü iletişimden ayırt edici özelli ğ idir. Sevgi, nefret, üzüntü ve sevinç vb. duyguları sözden daha iyi anlatan davranışlar her kültürde bulunmaktadır. Batı kültüründe, özellikle toplumun üst katmanlarında, bireylerin duygularını dışa yansıtması hoş karşılanmamaktadır. Türk kültüründe İ ngilizler için “so ğ uk” önyargısının oluşmasında bu kültürel niteli ğ in önemli rol oynamaktadır. Duygularını kolayca ve açıkça ortaya koymakta herhangi bir sakınca görmeyen Türkler ile duygularını saklamayı ve dışa vurmayı erdem sayan İ ngilizlerin etkileşiminde yanlış anlaşılmalar çıkabilmektedir

3 Jestlerde Kültürel Farklılıklar El ve kol hareketleri şeklinde ifade edilen jestler kültürden kültüre de ğ işiklik göstermektedir. Aynı jestler farklı kültürlerde de ğ işik anlamlara gelebilmektedir. Bazı kültürlerde insanlar, bir olayı ya da durumu anlatırken el-kol hareketlerini çok kullanmaktadırlar. İ ngiltere’de bazı okullarda ö ğ rencilerin koltukaltlarına kitaplar yerleştirilip topluluk karşısında öyle konuşmalarına yönelik bir e ğ itim uygulanmaktadır. Bu kültürde el-kol hareketlerini çok kullanmak hoş karşılanmamakta, insanlar e ğ itilirken buna dikkat edilmektedir.

4 Jestlerde Kültürel Farklılıklar İ talyanlar bir yeme ğ i be ğ endiklerinde işaret parmaklarını yanaklarına sabitleyip “mmm” diye çevirirlerken, Türkiye’de kullanılan mükemmel işareti orada rezalet anlamında kullanılmaktadır. Elle yapılan 0 işareti, Japonya’da para anlamına gelirken Amerika’da problem yok ya da başarı anlamına gelmektedir. Aynı işaret Latin Amerika’da ve Türkiye’de ise insanlar tarafından küfür olarak algılanmaktadır

5 Jestlerde Kültürel Farklılıklar Birleşik Arap Emirlikleri’nde elleri gö ğ üste birleştirmek saygı ve alçak gönüllük göstergesi ayak tabanını göstermek ise saygısızlıktır. Meksika’da ise eller cepte ya da belde durmak kabalık olarak algılanmaktadır Başka ülkelerde ise bu durum, kabalı ğ ın göstergesi olmamaktadır. Bu nedenle Meksika’da bulunan biri, davranışlarına bu yönde dikkat etmesi gerekmekte, aksi takdirde karşısındakine kaba biri izlenimi verebilmektedir.

6 FARKLI ANLAMA GELEN JEST ve M İ M İ KLER Kenan BAŞARAN

7 İ TALYA

8 YUNAN İ STAN

9 MISIR

10 KKTC Kültüründeki anlamı?

11 Bir İ ngizle Avustralyalının Selamlaşması

12 Obama’nın Japon Başkanı ile Görüşmesi

13 Jestlerde Kültürel Farklılıklar Japonlar, iş kartlarını verirlerken her iki ellerini de kullanmaktadırlar. Bu durumda kartı alan kişinin her iki elle alması beklenmektedir. Aksi takdirde saygısızlık ve kabalık olarak yorumlanmaktadır. Benzer durum hediye alımında da söz konusudur. Japonlar hediye verirken aya ğ a kalkar ve hediyeyi iki elle birden vermekte, alan kişi de yine aynı şekilde iki eliyle hediyeyi almaktadır. İ ki elle hediye almak, Japon kültüründe de ğ er verme, minnet duyma ve teşekkür etme gibi anlamlara gelmektedir

14 Jestlerde Kültürel Farklılıklar Orta Do ğ u’da dini inançtan dolayı yemek yerken, selamlarken ve sigara içerken sol eli kullanmanın uygun görülmedi ğ ini ifade etmektedir. Orta Do ğ u insanları farklı kültürden insanları selamlaşırken sol elini uzatırken gördüklerinde muhtemelen yanlış anlamaktadır. bacak bacak üstüne atmak, Amerika ve Avrupa’da normal bir davranış iken Araplar ayak tabanının görünmesine tepki göstermektedirler. İ ngilizler vücut dilini çok az kullanırken Araplar daha fazla kullanmaktadırlar. Çin’de yere tükürmek serbestken onun üzerine basmak yasaktır. Tibet ve Pekin’de çay barda ğ ı iki el ile sıkı sıkıya kavranmaması, aksi servisi yapan kişiye saygısızlık göstergesi sayılmaktadır.

15 E ğ ilerek selam verme, Uzakdo ğ u kültüründe saygı gösterme anlamına gelmektedir. Japonya’da servis sırasında çatal kaşık niyetine verilen çubukları yemek taba ğ ının içine çarpı olarak bırakmak hakaret olarak algılanmaktadır. Bu davranış, yeme ğ in be ğ enilmedi ğ ini ifade etmektedir. Avrupa ve özellikle Amerikan kültüründe küçük bir çocu ğ u, sevgiliyi ya da şirin bir hayvanı severken başı okşanabilir; ama bazı Asya ülkelerinde bu davranış, ciddi rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bunun sebebi; Hindistan ve Sri Lanka’da ruhun başta oldu ğ una inanılmasıdır

16 JAPON VE ORTADO Ğ U KÜLTÜRÜNDE İ ŞE YAKLAŞIM TARZI JAPONLAR: “E Ğ ER O İ Ş İ B İ RK İ Ş İ YAPAB İ L İ YORSA, BEN DE YAPARIM.’’ “E Ğ ER O İ Ş İ H İ ÇK İ MSE YAPAMIYORSA, BEN MUTLAKA YAPMALIYIM.’’ ORTADO Ğ U: “E Ğ ER O İ Ş İ B İ RK İ Ş İ YAPAB İ L İ YORSA, "Wallahi BIRAK YAPSIN “E Ğ ER O İ Ş İ H İ ÇK İ MSE YAPAMIYORSA, ya-habibi BEN NASIL YAPAYIM..?" Kenan BAŞARAN

17 Mimiklerde Kültürel Farklılıklar Mimikler, duygu ve düşünceleri ifade etmede yüz kaslarının harekete geçerek yüzde belirgin hale gelen hareketlerdir. İ nsanlar, korkularını, sevinçlerini, kızgınlıklarını, be ğ enilerini, be ğ enmediklerini ve şaşkınlıklarını mimikleriyle dışa vurmaktadır. Gözler, dudaklar, a ğ ız çevresi ve burun, hissedilen duyguları dışarı sızdıran en önemli uzuvlardır.

18 Göz Hareketleri Amerikalılar ve Avrupalılar, Arapların dik dik bakmalarını çok rahatsız edici bulur ve tehdit olarak algılamaktadır. Gözlerin iyice açılması, kültürlere göre farklı anlamlar taşımaktadır. Anglosakson kültüründe sürprizi, Çin kültüründe öfkeyi, Fransız kültüründe reddetmeyi, İ spanyol kültüründe yardım için uyarıyı, Amerikalı zenci kültüründe ise “ben suçsuzum” anlamında bir ikna denemesini ifade eder.

19 GÖZ KIRPMAK Göz kırpmak farklı kültürlerde farklı şekilde de ğ erlendirilmektedir. Sözlü ifadeyle birlikte gözün birini kırpmak, birçok Avrupa ülkesinde ve Kuzey Amerika'da söylenenin do ğ ru olmadı ğ ı, başka bir ifadeyle “dedi ğ ime inanmayın, sadece şaka yapıyorum” anlamına gelmektedir. Bazı durumlarda göz kırpmak, flört için bir davettir. Hindistan'da bu göz hareketi daha çok hakaret olarak algılanmaktadır. Nijerya'da çocuklara göz kırpmak, odayı terk etmeleri için bir uyarıdır

20 GÜLÜMSEME Amerika’daki insanlar, gülümsemeleriyle minnettarlı ğ ını ve tebrik ettiklerini göstermektedirler. Japonların gülümsemeleri, Amerika’da bahsedilen anlamlardan farklı sebepledir. Japonlar, utandıklarında, mahçup olduklarında ve kendilerini rahatsız hissettiklerinde gülümsemektedirler Bununla birlikte yakın bir kimsenin ölümünde duydukları üzüntüyü gülümseyerek ifade etmektedirler. Bu durum Türk kültüründe olumsuz de ğ erlendirilmektedir.

21 GÖZ TEMASI Kültürlerarası farklılık gösteren bir di ğ er mimik de göz temasıdır. Türk bir ö ğ renci hocasına olan saygısını yere bakarak, Amerikalı bir ö ğ renci ise gözünün içine bakarak göstermektedir. Böylece bir kültürde kendinden yaşça büyük veya statü olarak üstün olan biriyle uzun süre göz teması kurmak saygısızlık şeklinde de ğ erlendirilmektedir. Di ğ er yandan başka bir kültürde ise böyle biriyle göz teması kurmamak asıl saygısızlık ifade etmektedir.

22 GÖZ TEMASI Çinliler ve Japonlar kalabalıkta ve halka açık alanlarda birbirleriyle göz teması kurmaktan kaçınırlar

23 Kenan BAŞARAN GÖZ TEMASI- ASYALILAR, PUERTO RICA’LILAR, AFR İ KA KÖKENL İ VE YERL İ AMER İ KALILAR D İ REK GÖZ TEMASI KURMAYI SALDIRGANLIK,KABA B İ R DAVRANIŞ VE SAYGISIZLIK SAYARLAR. AVRUPA VE KUZEY AMERIKA’DA GÖZ KONTA Ğ I: SAYGI BELIRTISI, AÇIKLIK, DÜRÜSTLÜK ve DO Ğ RUNUN SIMGESI KORE’DE GÖZ KONTA Ğ I: SAYGISIZLIK, KABALIK ORTADO Ğ U ÜLKELER İ NDE GÖZ KONTA Ğ I KURULMAMASI KABALIKTIR. FAKAT ORTADO Ğ UDA BIR BAYAN ILE ERKE Ğ IN GÖZ KONTA Ğ INA GIRMESI DO Ğ RU KARŞILANMAZ.

24 KAŞLAR Kaşların kaldırılması da insanların duygularını dışa vurmada etkili bir mimiktir. Farklı kültürlerde de ğ işik anlamlarda kaşlar kaldırılır. Birinin kaşlarını kaldırması kültürlere göre farklı anlamlar taşıyabilir. Örne ğ in; Kuzey Amerikalılar için “ilgi ve sürpriz”, İ ngilizler için “şüphecilik”, Almanlar için “sen akıllısın”, Filipinliler için“merhaba” ve Araplar için “hayır” anlamına gelir

25 D İ NLEME Afrikalılar ve Afrika asıllı Amerikalılar, konuşan bir kişiye baştan aşa ğ ıya bakarak dinlediklerini ifade etmektedirler. Japonlar, bir toplantı esnasında ve tamamen gözlerini kapatmakta ve bu durum, o kişinin yorgun veya saygısız oldu ğ u anlamına gelmemektedir. Aslında konuşan kişinin dikkatli bir şekilde dinlendi ğ ini göstermektedir. Di ğ er yandan Amerika’da, Türkiye’de ve Kıbrıs’ta insanlar, böyle bir durum karşısında sıkıcı olduklarını veya dinleyicilerin konuşmacıya saygısızlık ettiklerini düşünerek incinebilmektedir

26 Kişilerarası Mesafede Kültürel Farklılıklar Kişilerarası mesafeler; mahrem mesafe, kişisel mesafe, sosyal mesafe ve genel mesafe olarak bilinmektedir. Bunların her biri, insanların birbirine yakınlık derecesine göre belirlenerek de ğ işik isimler altında de ğ erlendirilmektedir. Mesafelerin sözsüz iletişim açısından önemi, insanlarla etkileşim halindeyken hangi yakınlık derecesinde oldukları, samimiyetlerinin ne düzeyde oldu ğ u yönünde verilen mesajı temsil etmesidir. Arap kültüründe selamlaşma ve konuşma yakın mesafede gerçekleşmektedir

27 K İ Ş İ SEL ALAN ( İ letişimde duruş mesafesi) GENEL ALAN (Public Zone) (Konuşmacı - Dinleyiciler) SOSYAL ALAN (Social Zone) (Sınıf arakadaşları) KiŞ İ SEL ALAN (Personal Zone)(Dersten sonra ö ğ retmene soru soran ö ğ renci) ÖZEL/MAHREM ALAN (Intimate Zone) (fısıldaşanlar) Geleneksel Selamlama Şekilleri

28

29 K İ Ş İ SEL ALAN Oturma Planı Western officesJapanese offices

30 Mekan Kullanımı Almanların, sahip oldukları mekanı egolarının devamı olarak algıladıklarını ve bir Almanın, kişisel alanını korumak için her türlü çabayı gösterdi ğ ini belirtmektedir. Bu davranış biçiminin, İ kinci Dünya Savaşı sonunda esir düşen Alman askerinde şu şekilde gözlendi ğ ini ifade etmektedir: “Bir esir kampında, her kulübede dört asker barınıyordu; bu askerler, eline malzeme geçirir geçirmez, kendi mekanlarını di ğ erlerinden ayırmaya çalıştılar. Almanlar, evlerinin balkon ve bahçelerini de başkalarının kendilerini görmeyece ğ i şekilde düzenlerler. Almanya’da çok sayıda ses geçirmeyen ve gizlili ğ i koruyan çift kapı bulunur. Alman bürolarında genel kural olarak kapılar kapalıdır”.

31 Dokunmada Kültürel Farklılıklar Kişisel mesafenin büyük oldu ğ u kültürlerde, bireyler dokunuldukları zaman rahatsızlık hissi duymaktadır. Dokunmanın süresi, belirli mesajlar vermekte ve kültüre ba ğ lı de ğ işiklik göstermektedir. Tokalaşma sırasında ellerin birbiri ile temas süresi, tokalaşan bireyler arasındaki ilişkiye paralel olarak uzayabilmektedir. Bazı kültürlerde tokalaşma, birkaç saniye sürerken, bazı kültürlerde eller tokalaşmadan sonra, etkileşim bitinceye kadar bırakılmaması gerekmektedir. Türk kültüründe ‘dokunma ‘iletişim yönünden önemli bir unsur olarak görülebilir. Kişisel ve bireylerarası mesafenin oldukça küçük oldu ğ u Türk kültüründe insanlar her fırsatta dokunma e ğ ilimi göstermektedir. 1997 yılında Türk-Alman ortak kuruluşunda kültürlerarası iletişimle ilgili yaptı ğ ı bir araştırmada; Türk yöneticilerin Alman yöneticilerden daha çok etkileşim halinde bulunduklarını ve bireylere dokunmaya meyilli olduklarını tespit etmektedir

32 Giysi ve Renk TercihindeKültürel Farklılıklar Giyim kuşam kodları bizim sosyal sınıfımız, dünya görüşümüz ve bazen de hangi ülkeden geldi ğ imize ilişkin bilgiler vermektedir. Ço ğ u Batı toplumlarında benzer giyim kuşam kodları bulunmaktadır. Ancak o toplumların içinde de alt kültür gruplarının kendilerine özgü giyim kuşam kodlarından söz edilmektedir. Hindistan da hala geleneksel giysiler yaygın olarak kullanılmaktadır. İ çinde yaşadı ğ ımız kültür bize, bir cenazeye ya da bir davete giderken ne giymemiz gerekti ğ ini ö ğ retmektedir. Aynı zamanda giysilerin renklerinin nasıl olaca ğ ını belirlemektedir. Örne ğ in; matem rengi birçok ülkede siyahken Çin’de beyazdır. Çinliler, cenaze törenlerinde ölümle ba ğ daştırdıkları için beyaz rengi giymeyi tercih etmektedirler.

33 Ses Tonunda Kültürel Farklılıklar Genellikle sözsüz iletişim, sözlü iletişim mesajlarından daha güvenilir bulunmaktadır Kimi kültürlerde beden dili işaretleri ve duyguyu ifade eden ses tonları, sözlerden daha ön planda olurken, kimilerinde içeri ğ e ve söze önem verilmektedir Akdeniz kültüründe insanlar, Kuzey Avrupalılardan daha yüksek sesle; Araplar Akdeniz kültüründeki insanlardan daha yüksek sesle; Filipinliler ile Taylandlılar ise nerdeyse fısıldar tarzda alçak sesle konuşmaktadır. Yüksek sesle konuşma; kendine güven duyma, do ğ ruolma ve güçlülük yönünde mesajlarvermektedir. Alçak sesle konuşma ise zayıflılı ğ ı ve bir şeyler gizlemeyi ifade etmektedir

34 Zaman Kullanımında Kültürel Farklılıklar Batı kültürleri gelecek odaklıyken Do ğ u kültürleri daha çok geçmiş odaklıdır. Türk kültürü ise, geçmiş ve şimdiki zaman e ğ ilimi göstermektedir Önemli bir iş görüşmesi için Türkiye’ye gelen Alman iş adamı Hoffman, Türk meslektaşının adeta konuşulması acil konular yokmuş gibi hemen konuya girmeyip buluşmanın ilk dakikalarını havadan sudan sohbetle geçirmesini ciddiyetsizlik olarak algılamaktadır. İ ngiltere’de ve Amerika’da önemli bir iş randevusuna geç kalmak, normal karşılanmakta, ancak bu gecikme bir saate vardı ğ ında ciddi bir problem yaşanmaktadır. Arap ülkelerinde böyle bir hassasiyet görülmemekte ve bu durum çok normal sayılmaktadır. Di ğ er yandan bir Rus sofrasında yeme ğ in en az 3-4 saat sürmesi, zamanın verimli kullanımına ve dakikli ğ e önem veren bir Avrupalı misafir için rahatsız edici bir durumdur

35 Japonlar 1 den 10 a kadar nasıl sayar?


"SÖZSÜZ İ LET İ Ş İ MDE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR İ LET 321 KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları