Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Top sayesinde etrafı surlarla çevrili kale ve şatoların yıkılması, I

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Top sayesinde etrafı surlarla çevrili kale ve şatoların yıkılması, I"— Sunum transkripti:

1 Top sayesinde etrafı surlarla çevrili kale ve şatoların yıkılması, I
Top sayesinde etrafı surlarla çevrili kale ve şatoların yıkılması, I.feodalite, II.merkezi krallık, III.teokrasi sistemlerinden hangilerinin sona ermesine ortam hazırlamıştır? A)yalnız I B)yalnız II C)yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

2 Avrupa’da Katolikliğin yanında Protestanlık, Kalve-nizm, Anglikanizm gibi yeni mezheplerin ortaya çıkmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden han­gisidir? A)Reform B) coğrafi Keşifler C) Sanayi İnkılabı D)Rönesans E)Fransız İhtilali

3 Aşağıdaki devletlerden hangisi Avrupa’da Hristiyan birliğini bozmak amacıyla Reform hareketleri­ni desteklemiştir? A)İran B)Osmanlı C)Bizans D) Memlûk E)İngiltere

4 A) Taht mücadelelerinin azalmasına
XVII. yüzyılda Osmanlı saltanat hukuku ekber ve erşed sistemi ile bir kurala bağlanmış, hanedanın en yaşlı ve akıllı üyesinin tahta çıkması kabul edilmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir? A) Taht mücadelelerinin azalmasına B) Padişahın yönetimdeki etkinliğinin artmasına C) Yönetimde sadrazamların gücünün azalmasına D) Sosyal yapının bozulmasına E) Halifeliğin siyasi yönden ön plana çıkmasına

5 B)Şerbetçe çalışabileceği bir ortam oluşturmayı
IV.Mehmet zamanında kendisine sadrazamlık görevi teklif edilen Köprülü Mehmet Paşa; *sarayın devlet işlerine karışmaması, *saraya sunacağı bütün tekliflerin kabul edilmesi, *istediği devlet adamları ile çalışabilmesi şartlarını ileri sürmüştür. Köprülü Mehmet Paşa’nın böyle şartlar ileri sür­mekle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söy­lenebilir? A) Merkezi otoriteyi azaltmayı B)Şerbetçe çalışabileceği bir ortam oluşturmayı C)Taht kavgalarını önlemeyi D)Kanun üstünlüğü anlayışını yerleştirmeyi E)Saray masraflarını azaltmayı

6 )……… Antlaşması Osmanlı Devleti İle Rusya arasında yapılan ilk antlaşma olması açısından önemlidir?

7 Osmanlı Devleti, aşağıdaki antlaşmaların hangisiy­le batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır?
A) Buçaş B)Karlofça C) İstanbul D) Vasvar E) Zitvetoruk

8 II. Viyana yenilgisi sonrasında papanın kışkırtma­sıyla Osmanlı Devleti’ne karşı oluşan kutsal ittifak içinde aşağıdaki devletlerden hangisi yer alma­mıştır? Avusturya B) Malta C)Fransa D)Lehistan E)Venedik

9 XVII. yüzyılda Avrupa devletlerinde yönetim şekli olarak kralların hâkim oldukları mutlak
monarşi yönetimi görülmektedir. D Y

10 XVII. yüzyılda, Asya’da güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmaya başlaya devlet aşağıdaki devletlerden hangisidir? A) Rusya B)İran C) Çin D) Moğollar E) Hindistan

11 Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi İran ile yapılmamıştır?
A)Serav Antlaşması B)Kasrışirin Antlaşması C) Nasuh Paşa D) Ferhat Paşa Antlaşması E)Zitvetoruk Antlaşması

12 İstanbul isyanlarını çıkaranlar daha çok yeniçeriler ve sipahilerdir.
D Y

13 1621 yılındaki Hotin Savaşı’nda disiplinsiz davranışlar sergileyen Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak istedi. Yeniçeriler padişahın bu düşüncesini öğrenince ayaklandılar ve padişahı öldürdüler . Yukarıda bahsedilen padişah aşağıdakilerden hangisidir? A) II.Osman III. Murat II.Mehmet IV Murat II. Bayezıd

14 Islahat hareketlerine girişen ilk padişah II. Osman’dır.
D Y

15 I. Ahmet Dönemi’nde gerçekleştirilen değişiklik ile Osmanlı tahtına akıl sağlığı yerinde olmak şartıyla en yaşlı şehza-denin geçmesi kararlaştırılmıştır. Bu sis-teme “……………………. …………………….” sistemi adı verilmiştir. Bu sistem ile taht kav-gaları önlenmek istenmiştir.

16 …………………………. ………………… seyahatname eserinde gezip gördüğü yerler hakkında bilgiler vermiştir.

17 Osmanlı Devletinde ilk defa ıslahat yapıl-ması için çalışmalar yapan padişah hangisidir?
II.Osman IV. Murat III:selim II.Mustafa I.ahmet

18 XVII. YY Osmanlı Devletinde ekber ve erşed sisteminin getirilmesi aşağıdaki alanlardan hangisinde bir değişikliğe gidildiğinin göstergesidir. A)askeri B)hukuk C)sosyal D) Yönetim E)eğitim

19 İkinci Viyana kuşatması sonrası oluşturulan Kutsal İttifak Devletleriyle Osmanlı Devleti arasında 16 yıl süren savaşlar sonunda Os-manlı askeri yetersizliği görülmüştür büyük toprak kaybına uğranılmıştır.Bu durumu yan-sıtan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A)Kasrişirin B)Karlofça C)Zitvetoruk D)Edirne Segedin E)Hotin

20 Bu olay aşağıdakilerden hangisidir?
IV. Mehmet döneminde yeniçerilerin isyanı sonucunda bazı devlet adamları öldürülerek Sultan Ahmet meydanındaki çınar ağaçlarına asılmıştır. Bu olay aşağıdakilerden hangisidir? A)Edirne olayı B)Vaka-ı Vakvakiye C)potrona Halil D)Kabakçı Mustafa isyanı E) canberdi Gazali İsyanı

21 Aşağıdakilerden hangisi 1699 yılında imza-lanan Karlofça Antlaşmasının en önemli özel-liğidir?
A)Osmanlı Devleti’nin ilk kez büyük toprak kaybı yaşanmıştır B)Kapitülasyonların yaygınlaşması C)Fransa ile sınır komşusu olunması D)İngiltere Osmanlı nın toprak bütünlüğü savunmuştur E)Fransa’da yardım istenmesi

22 Aşağıdakilerden hangisi XVII
Aşağıdakilerden hangisi XVII. yy Osmanlı Devleti’nde yaşanan gelişmelerden biri değildir? A)Ekber ,erşed sistemine geçilmesi B)Celali İsyanları C)İstanbul İsyanları D)Batılı tarzda ıslahatlar yapılması E) Tımar sisteminin bozulması

23 XVII. Yüzyıda mutlak monarşinin hakim olduğu Avrupa’ da
I. İngiltere II.Fransa III. Hollanda IV. İspanya V. Osmanlı Devletlerinden hangisi Coğrafi Keşiflerinin sonuçlarından olumsuz etkilenmiştir?  A) yalnız I B) Yalnız II C) yanlız III D) yalnız IV E) yalnız V

24 Osmanlı Devletinin duraklama döneminde ortaya çıkan İstanbul,Celali ve eyalet a-yaklanmalarının ortak nedeni aşağılar-kilerden hangisidir? A) Yeniçeri Ocağının bozulması B) Maaşların ayarı düşük akçeyle ödenmesi C) Tımar sisteminin bozulması D) Merkezi otoritenin bozulması E) Tarımsal üretimin azalması

25 Yukarıdaki bahsedilen sisten aşağıdakilerden han-gisidir.
Fatih Sultan Mehmet döneminde tımar dışında kalan bölgeleri vergilerini toplamak için getirilen bir düzendir. bir bölgenin kanunla belirlenmiş vergisini toplayıp hazineye yatırma işidir. Yukarıdaki bahsedilen sisten aşağıdakilerden han-gisidir. tımar sistemi B) Devşirme sitemi C) İltizam sistemi D) Pençik sistemi E) Mekantilizm

26 Köprülü Mehmet Paşa’nın,
I. ekonomik, II. askeri, III. adli alanların hangilerinde ıslahat yaptığı söylene-mez? YalnızI B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

27 Aşağıdakilerden hangisi XVII
Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda Os-manlı ülkesinde bilim, sanat ve kültür hayatına katkı yapanlardan biri olduğu söylenemez? Evliya Çelebi B) Mimar Sinan C) Kâtip Çelebi D) Naima E) Karacaoğlan

28 Coğrafi Keşifler İpek ve Baharat Yollarının öne-mini kaybetmesine, Osmanlı ülkesinde ekonomik hayatın durgunlaşmasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti bu sorunu çözmek amacıyla aşağıdaki ön-lemlerden hangisini almıştır? A) Dış borçlanmaya gitme B) Yeni gümrük vergileri koyma C) Bazı devletlere ekonomik ayrıcalıklar tanıma D) Batılılaşma hareketlerini başlatma E) Sömürge hareketlerine katılma

29 Sekbanlar, yeniçeriler arasından seçilmiştir.
D Y

30 Aşağıdakilerden hangisi IV
Aşağıdakilerden hangisi IV. Murat döneminde yapılan bir ıslahat değildir? A) Kahvehanelerin kapatılması B) Celali isyanlarının bastırılması C) Ordunun Avrupa tarzında düzenlenmesi D) Uyuşturucu maddelerin ve tutun kullanmanın yasaklanması E) Yeniçeri ve sipahi zorbalarının ortadan kaldırılması

31 Aşağıdakilerden hangisi XVII
Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde meydana gelen İç İsyanların Genel Nedenleri biri değildir? A)Veraset Sistemindeki Değişikliler B)Rüşvet ve Adam Kayırmanın Artması C)Yeniçeri Ocağı’ nın Bozulması D)Merkezî Otoritenin Zayıflaması E)Tarımsal Üretimin artması

32 XVII.yy. Osmanlı Devleti’nde görülen
I. rüşvet ve iltimassın yaygınlaşması II. devlet adamlarının arasındaki çıkar çatışmaları III. şehzadelerin sancağa çıkma uygulanmasından vaz-geçilmesi Uygulamalarından hangilerinin başa geçen pa-dişahların deneyimsiz olmasına yol açtığı savu-nabilir. yalnız I B) Yalnız II C) yanlız III D) I ve II E) II ve III

33 XVII. yy Osmanlı Tımar sisteminin bozulması I. askeri
II. İdari III.mali(ekonomik) Alanlarından hangileri olumsuz etkilenmiştir?  A) yalnız I B) Yalnız II C) yanlız III D) I ve II E) I ,II ve III

34 A) Eyalet yönetimine getirilen kişilerin yetersizliği
XVII. yüzyılda Anadolu’da çıkan ayaklanmalara Celali isyanları denmektedir. Aşağıdakilerden hangisi Celali İsyanları’nın ne-denlerinden biri değildir? A) Eyalet yönetimine getirilen kişilerin yetersizliği B) Vergilerin artırılması ve toplanmasındaki usul-süzlükler C) Asayiş ve huzurun bozulması D) Devlet hizmetlerinden uzaklaştırılanların isyancılara karışması E) Cülus bahşişi ve ulufe dağıtımındaki aksaklıklar

35 Aşağıdakilerden hangisi XVII
Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl ıs-lahatlarının özelliklerinden biri değildir? A) Sancak sistemi uygulaması korunmuştur. B) Şiddet ve baskı yöntemi uygulanmıştır. C) Kalıcı çözümler üretilememiştir. D) Kişilere bağlı kalmıştır. E) Eski düzeni yeniden canlandırma amaç-lanmıştır.

36 A) YalnızI B) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive II E) II ve III
I. İstanbul isyanları, II. Celali isyanları, III. Eyalet isyanları XVII. yuzyılda Osmanlı Devleti’nde meydana gelen bu isyanlardan hangileri Kapıkulu Ocakları tarafından cıkarılmıştır? A) YalnızI B) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive II E) II ve III

37


"Top sayesinde etrafı surlarla çevrili kale ve şatoların yıkılması, I" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları