Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KARAMAN DEFTERDARLIĞI Ekim 2014. 2 - Maliye Bakanlığı, - Belediyeler - Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KARAMAN DEFTERDARLIĞI Ekim 2014. 2 - Maliye Bakanlığı, - Belediyeler - Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri."— Sunum transkripti:

1 1 KARAMAN DEFTERDARLIĞI Ekim 2014

2 2 - Maliye Bakanlığı, - Belediyeler - Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri

3 3 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINA GİREN VERGİLER VE VERGİ CEZALARI ; 30.04.2014 tarihinden önceki dönemler Beyana dayanan vergilerde 30.04.2014 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler 20 14 yılına ilişkin 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi gibi vergi alacakları 30.04.2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları 6552 sayılı Kanun Kapsamına Giren Alacaklar

4 4 KANUN KAPSAMINA; Adli ve idari para cezaları (Kapsama girenler hariç) Devlet hissesi ve Devlet hakkı Şeker fiyat farkı Akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı Madenlerden alınan özel idare payı ile madencilik fonu Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları GİRMEMEKTEDİR.

5 5 Vergi, vergi aslına bağlı cezalar ve diğer amme alacaklarının asıllarının tamamı ile gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak belirlenecek tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı, Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin, ödenmesi halinde bu cezaların kalan %50’si, Kapsam dahilindeki idari para cezalarının tamamı ile fer’ileri yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak belirlenecek tutarın ödenmesi halinde bu cezalara uygulanan gecikme cezası, gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacakların tamamı, TERKİN edilecektir.

6 6 Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonu olan 30 Kasımın resmi tatil olması nedeni ile 1/12/2014 tarihine kadar müracaat etmesi gerekiyor. Müracaatlar yazılı olarak veya www.gib.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılabilmektedir.www.gib.gov.tr Borçlu olunan her vergi dairesi itibarıyla ayrı ayrı başvuruda bulunulacaktır. Başvuru sırasında dava açılmayacağı, açılmış davalardan vazgeçileceği belirtilecektir. Taşıtlar için yapılacak başvurularda her bir taşıt itibarıyla toplam borç için başvuru şartı getirilmektedir. 6

7 7 Kanunun yayımını izleyen 3 üncü aydan başlamak üzere peşin veya taksitle ödeme yapılacaktır. Taksitli ödemeler için Kanunda öngörülen taksit seçeneklerinden birinin seçilmesi zorunludur. Başvuru sırasında taksit sayısını belirtmeyenlere azami taksit süresi verilecektir. İlk taksit ödeme süresi içinde (31/12/2014) yapılan peşin ödemelere katsayı uygulanmayacaktır. 7

8 8 Taksitlerin kredi kartıyla ödenmesine imkan sağlanmaktadır. Kanun kapsamında vergi dairelerine ödenmesi gereken taksitler mahsuben ödenebilecektir. Mahsup taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi şarttır. Mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın bir ay içerisinde ödenmesi istenecek bu sürede ödeme yapıldığı takdirde Kanun ihlal edilmiş sayılmayacaktır. 8

9 9 Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin verilmektedir. Ödenmemiş taksitler takibe alınmayacaktır. Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikme zammı oranında geç ödeme zammı ile birlikte ödenebilecektir. Cari döneme ait alacak tutarları veya taksit tutarlarının % 10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır. 9

10 10 Taksit ödeme süresince verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden Yıllık gelir/kurumlar vergisini Gelir/kurumlar (stopaj) vergisini Katma değer vergisini Özel tüketim vergisini İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının Kanun kapsamındaki borçları için cari dönem ödeme şartı aranılmayacaktır Cari dönem ödeme şartını her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında iki defa yerine getiremeyen mükellefler için Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır. Cari ödemeler için getirilen bu şart, ödemelerde çok zor duruma düşen mükellefler için aranılmayacaktır. Bu mükellefler 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil talep edecekler ve beyan ettikleri mali durumları dikkate alınarak çok zor durumda olup olmadıkları değerlendirilecektir. Çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi halinde Kanundan yararlanma hakkı kaybedilecektir.

11 11 Kanun kapsamında ödenecek alacaklara, Kanunun yayımı tarihinden sonra faiz vb. adlarla herhangi bir fer’i amme alacağı hesaplanmayacaktır. Kanun kapsamında ödenen alacaklar için tatbik edilmiş olan hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar iade edilmeyecektir. Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran MTV mükelleflerine bu Kanun hükümlerinin ihlal edilmemesi şartıyla taksitlendirme süresi sonuna kadar fenni muayene izni verilmektedir.

12 12 Madde hükmünden yararlanmanın bir diğer şartı, kesinleşmiş alacaklar için açılmış davalardan (ödeme emri, haciz, v.b.) vazgeçilmesidir. Dava açmamaya ve davalardan vazgeçmeye ilişkin dilekçeler başvuru sırasında ilgili vergi dairesine/ belediyeye verilecektir. Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar ile ilgili işlem yapılmayacak, karşılıklı olarak yargılama giderleri ve vekalet ücretleri talep edilmeyecektir.

13 13 ORTAKLARDANALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan -Kasa mevcutlarını, -İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın son günü olan 31/12/2014 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

14 14 DA ORTAKLAR DA N ALACAKLAR Bu kapsamda ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. 6552 S.K. 74/a fıkrası uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz. 6552 S.K. 74/a fıkrası kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri bu fıkrada öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılır ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz.

15 15 muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine; Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanunn yayımlandığı tarihten araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %1 oranı 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile, Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların 31/12/2014 tarihine kadar araç muayenelerini yaptırmaları şartıyla, esas alınarak hesaplanacak tutarın tahsili öngörülmektedir.

16 16 TEŞEKKÜR EDERİZ


"1 KARAMAN DEFTERDARLIĞI Ekim 2014. 2 - Maliye Bakanlığı, - Belediyeler - Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları