Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk"— Sunum transkripti:

1 1.3.1.8. Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk

2 Bu sigorta ile ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının (ESHS) Elektronik imza Kanunundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu oluşan, nitelikli elektronik sertifika sahibi kişi veya kuruluşların ve üçüncü şahısların uğrayacağı zararlara ilişkin sorumluluğu, sözleşmede belirlenen zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alınmıştır. Bu sigorta, sigortalıya karşı yapılan talepler sonucundaki yasal giderler için de teminat verir. Sözleşmenin süresi taraflar arasında serbestçe belirlenir. Poliçede başlama ve sona erme tarihlerinin gün ve saat olarak yazılması gerekir.

3 1.3.1.8.1. Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Sigorta Teminatının Kapsamı Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası; ESHS‘ nin güvenli ürün ve sistemleri kullanmak, hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmek, sertifikaların taklit ve tahrif edilmesini önlemek ile ilgili görevlerini gerektiği biçimde yerine getirmemesi, Sertifikaların içeriğinde ESHS‘ den kaynaklanan yanlış bilgilerin bulunması, Sertifikaların oluşturulması sırasında nitelikli elektronik imza sahiplerinin verdikleri bilgilerin Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) tarafından eksik veya yanlış işlenmesi sonucu ortaya çıkan hataların bulunması,

4 Sertifikaların ESHS ile nitelikli elektronik imza sahipleri arasında yapılan sözleşmeye tam ve uygun olarak hazırlanmaması, gibi ESHS‘ nin ve eylemlerinden sorumlu bulunduğu personelin kusurundan, ihmalinden veya gerekli özeni göstermemesinden doğan maddi zararları kapsar. Türkiye'de faaliyette bulunan ESHS‘nin sigortacının bilgisi dahilinde olan yabancı bir ülkede kurulu başka bir ESHS‘ ye ait kabul ettiği sertifikalardan doğan maddi zararlar da kapsam dahilindedir.

5 Teminat Dışında Kalan Haller
Savaş, düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati askeri hareketlerden, Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlanıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirlerden, Kamu otoritesi tarafından yapılacak tasarruflar sonucunda oluşan ve ESHS‘nin kusurundan kaynaklanmayan sorunlardan, Deprem, yanardağ püskürmesi, deniz depremi, sel, su baskını, yer kayması gibi doğal afetlerden,

6 İletişim altyapısı ve ESHS‘ nin doğrudan kontrolü altında olmayan bilgi işlem altyapısında meydana gelen sorunlardan, İmza sahibi tarafından kanun dışı amaçlar için nitelikli elektronik imzanın kullanılmasından, Sigortacıya veya sigorta ettirene haber verildikten sonraki bir tarihte ESHS tarafından iptal edilmeyip ikinci veya daha çok miktarda hasar oluşmasına neden olan aynı nitelikli elektronik sertifika ile işlem yapılmasından, Faaliyet konusu ile ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerle belirlenen esaslar ve teknik standartlara bağlı kalınmamasından, doğan zararlar sigorta teminatı dışındadır.

7 1.3.2. İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortaları

8 1.3.2.1. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk
Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür. Üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat taleplerini kapsamaktadır.

9 1.3.2.1.1 Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları
Bu poliçe sigortalıyı, sigortanın müddeti esnasında meydana gelecek bir hadise neticesinde a) Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması, b) Üçüncü kişilere ait malların zarar görmesi nedeniyle, bu kişilerin, sigorta ettirenin, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve yasal ilişkilerinden doğan sorumluklarını güvence altına alır. Yani kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülen zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, Türkiye Cumhuriyetinin hukuki sorumluluklarla ilgili yasal düzenlemeleri doğrultusunda ve poliçede belirtilen bedellere kadar karşılar. Bu poliçe, sigortalıyı haklı taleplere karşı olduğu gibi yersiz ve aşırı taleplere karşı da korur.

10 Teminat Kapsamı Dışında Kalan Durumlar
Kasten veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan talepleri, Bir sözleşmenin ifasına veyahut özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının yasal mes'uliyet ölçüsünü aşan talepler, Sigortalıya bir hizmet sözleşmesi veya vekalet ile bağlı kimseler ve sigortalının aile üyeleri tarafından vaki olan talepler, Motorlu nakil vasıtalarıyla römorkların, motorlu bisikletlerin ve her nevi hava nakil vasıtalarının kondüktörleri, zilyetleri (detenteur) veya sahiplerine karşı ileri sürülen talepler,

11 Otomobil, motosiklet, bisiklet, deniz motoru, at, boks ve güreş, yarış ve yarışmalarına, antrenmanlar dahil katılmaktan doğan talepler, Her türlü savaş durumu, ihtilal, isyan, ayaklanma, grev ve bunlarla ilgili alınan önlemler ve el koyma hallerinden doğan zarar ve ziyanlara ilişkin talepler, Deprem, seylap, su basması, çığ, heyelan, yanardağ patlaması, infilak, yangın, duman, sis, buhar, su; çürüme veya tedrici surette rutubet alma yüzünden meydana gelen zarar ve ziyanlardan oluşan talepler,

12 Üçüncü şahıslara ait olup, icar veya tevdi sebepleriyle veyahut muhafaza, nakil, tamir edilmek veya işlenmek üzere veya diğer herhangi bir maksatla sigortalının, aile efradının veya müstahdemlerinin ellerinde veya nezaretleri altında bulunan malların uğrayacağı zarar ve ziyandan doğan talepler, Sigortalı veya müstahdemleri veyahut sigortalı hesabına hareket eden kimseler tarafından imal veya teslim edilen veya işlenen şeylerde veya bu şeylerle fonksiyonel rabıtası olan teknik cihaz veya tesislerde, işin veya teslimatın kusurlu ve ayıplı olması dolayısı ile husule gelen zarar ve ziyandan doğan talepler, Aynı kimselerin çalıştıkları bina ve araziye verdikleri zarar ve ziyandan doğan talepler,

13 Aksine bir anlaşma yoksa aşağıda sayılan;
Sigortalı, gayrimenkul sahibi yahut bir müteşebbis veya iş sahibi sıfatı ile temin edilmişse, poliçede yazılı gayrimenkullerde bulunan yahut teşebbüsün icrasında kullanılan asansör veya monte-charge‘nların üçüncü şahıslara verecekleri zarar ve ziyandan doğan mali sorumluluk, Yolcular tarafından getirilen eşya ve hayvanlar ile nakil vasıtaları hakkında Borçlar Kanunun 478, 479 ve 480'nci maddeleri gereğince otelcilere yöneltilecek mali sorumluluklar, (Bu hüküm garajcılara emanet edilen taşıt araçlarını da kapsar) bu sigortanın teminatın kapsamı dışındadır.

14 1.3.2.2. Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
Sigortacı, bu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Genel Hükümlere göre aracın işletenine terettüp (icap) eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. Bu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı korumasını da temin eder. Sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

15 1.3.2.2.1. Ek Sözleşmeyle Teminat Kapsamına Alınabilecek Hal ve Teminat Dışında Kalan Haller
Manevi tazminat talepleri, ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilir. Bu taleplerin, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) dışında kalması nedeni ile bu teminat, bahsi geçen zorunlu sigortanın varlığına bağlı olmaksızın, bu sigorta limitlerinin içinde hüküm ifade eder. Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır: a) Sigortalının kendisinin uğrayacağı zararlar, b) Aracı sevk ve idare edenin, aracı sevk ve idare ederken uğrayacağı zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler,

16 c)  İşletenin veya aracı sevk edenin eşinin, usul ve fürunun (kendisi ile evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların) ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin uğrayacağı zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler, d) Araç sahibi ile işleteni arasındaki ilişkide araca gelen zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler, e) Poliçede gösterilen aracın ve bu araç ile taşınan malların (yolcu bagajı ve benzeri eşya teminat dahilindedir) veya çekilen şeylerin bozulması zarar ve zıyaa uğraması yüzünden ileri sürülen talepler, f) Çalınan veya gasp edilen aracın sebep olduğu ve Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını ve/veya gasp edildiğini bilerek binen yolcuların zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülen talepler,

17 g) Sürat yarışlarına iştirak ve yarış güzergahında yapılan antrenmanlar sırasında meydana gelebilecek zarar ve ziyan nedeniyle ileri sürülen talepler, h) Aracın gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla faaliyette bulunan teşebbüslere bırakılmasından sonra aracın sebep olduğu zararlara ilişkin her türlü talepler, j)  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri.

18 1.3.2.3. Ürün Mali Sorumluluk Sigortası
Ürün mali sorumluluk sigortasını, üreticinin bir ürünü üreterek piyasaya sunduktan sonra o ürünü satın alarak kullanan kişilerin, o ürünün üretim hataları nedeniyle zarara uğraması durumunda üreticinin yasal sorumluluklarını güvence altına alan bir sigorta olarak tanımlanabilir. Örneğin bir gıda üreticisi firma tarafından üretilen besin maddelerini satın alan tüketicilerin, bu ürünün üretimindeki hatalar nedeniyle gıda zehirlenmesine uğramaları sonucunda kitlesel ölümler veya çok ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

19 Bir başka örnek olarak patlama olasılığı yüksek olan gazların kapalı alanlardan dışarıya atılmasını sağlayan aspiratör üretimi yapan bir firmayı ele alalım. Bu firmanın ürettiği aspiratörü satın alarak kullanan bir fabrikada üretim hatası nedeniyle işlevini tam anlamıyla yerine getirememesi ve fabrika içine biriken patlayıcı gazların infilak etmesi durumunda ortaya çıkacak zararları karşılamak üretici firmanın sorumluluğudur. Gerçek şu ki, üretici firmaların bu tür durumlarla karşılaşma olasılığı her zaman vardır ve çok ciddi boyutlara ulaşabilecek böylesi zararların altından kolaylıkla kalkabilmeleri de olanaklı değildir. Ürün mali sorumluluk sigortasının konusu, üretici firma ya da firmaların ticari yaşamlarının sonu olabilecek böyle istenmeyen olaylara güvence vermektir.

20 Sigortanın Kapsamı Sigorta şirketinin sorumluluğu, sigorta dönemi içinde tazminat taleplerini kapsayan tüm zararlar, yasal giderler ve ödenmesi gereken harcamalar için poliçede belirlenen toplam tazminat limiti ile sınırlıdır. AB Direktiflerine göre genel olarak Ürün Mali Sorumluluk Sigorta uygulamasına bakacak olursak tüm Ürün Mali Sorumluluk Sigorta (ÜMMS) poliçelerinde karşılaşacağımız teminatın kapsamını belirleyen madde şu çerçeveyi çizmektedir:

21 “ İşbu poliçe, poliçe vadesi ve poliçede gösterilen coğrafi limitler dahilinde oluşabilecek herhangi bir olay esnasında, sigortalının iştigal ettiği işle bağlantılı olarak ürettiği, tesis, monte veya inşa ettiği ya da tamir ve ıslahını sağladığı veya yerine yenisini ikame ettiği bir ürününün kusuru ve ayıbı dolayısıyla üçüncü şahısların karşılaşabileceği ölüm ve bedeni zararlarla, eşyalarının uğrayabileceği maddi zararlar sonucunda sigortalının karşı karşıya kalabileceği yasal sorumlulukları, poliçede gösterilen teminat limitleri içerisinde kalmak şartıyla, dava masrafları da dahil olmak üzere temin eder.

22 Teminatın çerçevesini bu şekilde çizdikten sonra, şimdi de belli başlı istisnalara bir göz atalım:
Sigortalıya ait veya sigortalının kontrolü altında bulunan mallara gelebilecek zararlar, Sigortalı ürünün bizatihi kendisinde meydana gelen zararlar, Kasıtlı hareketler ve ağır ihmaller (örneğin maliyeti düşürmek için kalitesi oldukça düşük malzeme kullanımı veya ürün güvenliğini sağlayacak bir üretim aşamasının realize edilmemesi vb.), Savaş ve nükleer riskler,

23 Sigortalının yasal sorumluluğu dışında kalacak sözleşmesel sorumluluklar,
Ürünün yapımında kullanılan hatalı dizayn, proje formül, plan, kullanıcı kılavuzu, reklam vb. doğabilecek sorumluluklar, (bu sorumlulukların bir kısmı, aşağıda incelenen Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi ile temin edilmektedir) Teslim edilen ürünün amaçlanan fonksiyonu yerine getirememesi (ürün garanti riski), Ürünün piyasadan geri çekilmesi için yapılan harcamalar (geri çekilme riski),

24 Ürünlerin bir hava aracında veya tekne inşasında kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek ürün sorumlulukları, Sigortalının üretim esasında kullandığı ve sigortacının takip edemeyeceği ve/veya rücu hakkını kullanamayacağı hammadde ve/veya ara girdi mallarının kusur ve ayıplarından kaynaklanacak sorumluluklar, Asbest vb. insan sağlığına zararlı olduğu bilinen maddelerin yol açacağı zararlar, Ürünün kullanma talimatında yer almayan kullanım amacıyla ve/veya ürünün mantıken ortalama bir insanın tahmin edebileceği bir kullanım amacının dışında bir amaçla kullanılmasının sonucunda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya bedeni zararlar.

25 Dünya uygulamasında bir çok ülkede ÜMMS’nın bir yasa ile düzenlendiğini görmekteyiz. Örneğin, tarihli AB direktifi ile, üye ülkelerin milli ürün sorumluluğu kanunlarını üç yıl içinde sözü geçen direktifle uyumlu hale getirmeleri istenmiştir. Bu bağlamda hem üreticinin hem de ithalatçının sorumluluğunu teminat altına alan Ürün Mali Sorumluluk Sigorta (ÜMMS) poliçeleri bir anlamda zorunlu hale gelmeye başlamıştır.

26 1.3.2.4. İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
İşveren mali sorumluluk sigortası bir işyerinde meydana gelen kazalar sonucunda işçilerin sağlığının bozulması veya yaşamlarını yitirmeleri sonucunda işçiler veya işçinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere karşı yasal sorumlulukları doğmaktadır. Bu sigortanın konusu işverenin bu sorumluluklarını güvence altına almaktır.

27 1.3.2.4.1. İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Bu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek (terettüp edecek) hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar (Sosyal Güvenlik) Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder

28 Sigortacı ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli nispetinde iştirak eder. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller 1) İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında ortaya çıkan zararlar, 2) İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi sırasında asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, meydana gelen iş kazaları sonucunda zarar görmesi

29 3) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları,
4) Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri, 5) Manevi tazminat talepleri, sigorta ettiren tarafından ek prim ödenmesi koşuluyla güvence kapsamına alınabilir.

30 Teminat Dışında Kalan Haller
a) Kasten veya bilerek sebebiyet verilen olaylar sonucu doğacak zarar ve ziyan talepleri, b) Bir mukavelenin ifasına veya hususi bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının kanuni sorumluluk ölçüsünü aşan talepler, c) İşverenin iştigal konusu dışında kalmak şartı ile, herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının ve işverenin iştigal konusu içinde olsun veya olmasın bunların getirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım ''fission'' olayını kapsayacaktır.

31 d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydan gelen zararlar. e) Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun, olmasın) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,

32 1.3.2.5. Asansör Kazalarında Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası
Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar nedeniyle üçüncü kişilerin zarar görmesi sonucunda doğabilecek yasal sorumlulukların teminat altına alınması bu sigortanın konusunu oluşturur. Bu sigorta bakım sözleşmesiyle düzenli olarak bakımı yapılan asansörlerde, meydana gelebilecek bir kaza sonucu, üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar için ileri sürecekleri tazminat talepleri ile birlikte yaşanacak anlaşmazlıklar sonucunda açılacak davalarla ilgili mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.

33 1.3.2.5.1. Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Sigorta Teminatının Kapsamı Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, bu poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder

34 Sigortacı, ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması durumunda hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki mahkemenin karara bağladığı tazminat tutarı sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli oranında katılır. Kasıtlı, bilerek veya taşıma kapasitesinin aşılmasıyla meydana gelecek zarar ve ziyanlar teminat dışındadır.

35 Sorular : Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türü hangisidir? a) Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası b) Ürün Mali Sorumluluk Sigortası c) Sorumluluk Sigortası İşveren Mali d) Hayat Sigortası e) Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk

36 Cevap : E

37 ‘Sertifikaların oluşturulması sırasında nitelikli elektronik imza sahiplerinin verdikleri bilgilerin Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) tarafından eksik veya yanlış işlenmesi sonucu ortaya çıkan hataların temin edilmesi’ aşağıdaki sigorta türlerinden hangisinin kapsamına girer ? a-)İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortaları b-)Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası c-)Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk d-)Ürün Mali Sorumluluk Sigortası e-)Hiçbiri

38 Cevap: C


"Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları