Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ UYUM PROGRAMI BURSA 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ UYUM PROGRAMI BURSA 2015."— Sunum transkripti:

1 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ UYUM PROGRAMI BURSA 2015

2 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL AKADEMİK TAKVİMİ OKUL AİLE BİRLİĞİ VE OKUL MUHASEBESİ, VELİ VE VELİLİK GÖREVLERİ OKUL AKADEMİK TAKVİMİ OKUL AİLE BİRLİĞİ VE OKUL MUHASEBESİ, VELİ VE VELİLİK GÖREVLERİ

3 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 3

4 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 4  Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek,  Öğrenci Velisi ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak,

5 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 5  Eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek,  Maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu İhtiyaçlarını karşılamak,  Okula maddî katkı sağlamak üzere kurulur.

6 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 6

7 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 7 Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel ilkeleri ile Atatürk İnkılâp ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere; okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.

8 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 8 Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesine, stratejik gelişimine, fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak.

9 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ∆Kurs ve sınavlar, ∆ Seminer, ∆ Müzik, ∆ Tiyatro, ∆ Spor, ∆ Sanat, ∆ Gezi, ∆ Kermes ve benzeri etkinliklerde Okul Yönetimi ile iş birliği yapmak 9

10 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ » Teknolojik donanımlarının yenilenmesine, geliştirilmesine, ilâve tesis yaptırılmasına, »Eğitim-öğretime destek sağlayacak araç-gereç ve yayınların alımına katkıda bulunmak, »Okulun bina, tesis, derslik, laboratuvar, atölye, teknoloji sınıfı, salon ve odaları ile bahçe ve eklentilerinin bakım ve onarımlarının yapılmasına, 10

11 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ »Eğitim-öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının,kamu yararı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak, »Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve desteklenmesini sağlamak, 11

12 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ »Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak, (Okulun temizlik hizmetini yapacak kişi ve firmalarla anlaşma yapmak, dersliklerin ihtiyacı olan bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta, kırtasiye malzemesi vb.) 12 » Okulda uyulması gereken kurallar hakkında velileri bilgilendirmek ve onlarla iş birliği yaparak, zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi için okul yönetimine yardımcı olmak,

13 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ »Milli bayramlar, anma, kutlama günleri, belirli gün ve haftalar ile düzenlenecek tören ve toplantıların giderlerine katkıda bulunmak, »Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada alınacak ortak tedbirler için katkı sağlamak, 13

14 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ »Ailede, okulda ve çevrede, öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmak, »Okula yapılan aynî (para değeri olan malzemeler) ve nakdî (nakit para) bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak; sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek; kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek, 14

15 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ » Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, okula ve imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddî- manevî destek sağlamak. Belirlenen kardeş okullara katkıda bulunmak, »Okul servis araçlarının temini için ihale açmak, ihale şartlarına ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uyup uymadıklarını denetlemek, 15

16 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ »Eğitim-öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak, »Eğitim-öğretimi geliştirmek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmak, »Eğitim-öğretimi geliştirici diğer etkinliklere katkı sağlamak, 16

17 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YÖNETİCİSİ OKUL ÖĞRETMENLERİ ÖĞRENCİ VELİLERİ OKUL AİLE BİRLİĞİNİN DOĞAL ÜYELERİDİR… NOT: Öğrenci velisinin üyeliği öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi hâlinde sona erer. 17

18 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 18

19 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 19

20 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ √ Okulun öğretime başladığı ilk iki ay içinde; önceden belirlenen gündemle bir araya gelmesi ile oluşur. 20 OKUL MÜDÜRÜMÜDÜR YARDIMCISIÖĞRETMENLERÖĞRENCİ VELİLERİ

21 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 21

22 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 22 OKUL MÜDÜRÜ MD. YARDIMCISI ÖĞRETMEN GENEL KURULCA SEÇİLMİŞ 4 VELİ

23 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 23 Yönetim kurulu aile birliği adına görev yapar; aile birliğinin görevlerini ve genel kurulda alınan kararları bir plan dahilinde yürütür. Eğitim-öğretimin kalitesinin yükseltilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine katkı sağlamak üzere okul yönetimi ve öğrenci velileriyle iş birliği yapar.

24 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Okul aile birliğini temsil eden Başkan, yönetim kuruluna başkanlık eder. Başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet eder. Muhasip, birliğin gelir-gider işlemlerini, Sekreter de yazışmalarını yürütür. Yazışmalar okul müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır. 24

25 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim kurulu kararları, karar defterine yazılarak imzalanır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, istifa etmiş sayılır. Bu şekilde ayrılan üyeler ile istifa, öğrencinin okuldan ayrılması veya öğrenciliğin sona ermesi nedenleriyle yönetim kurulu üyeliği sona erenlerin yerine yedek üyeler, aldıkları oy sırasına göre asil üye olarak görev yaparlar. 25

26 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Ders yılı içinde en az ayda bir toplanır. Toplantılar, gerektiğinde okulun açık olmadığı zamanlarda da yapılabilir. Toplantılar en az 5 üyenin, öğrenci mevcudu 100’ün altında olan okullarda ise 3 üyenin katılımı ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 26

27 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 27

28 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Denetim kurulu, genel kurulca seçilen ikisi veli olmak üzere üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler genel kuruldan sonraki ilk hafta içinde toplanır ve aralarında görev bölümü yapar. Denetim kurulunun görev süresi bir yıldır. Çeşitli nedenlerle boşalan asil üyeliklere, yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre alınır. 28

29 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Altışar aylık periyotlar halinde yılda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini inceler ve sonuçlarını bir rapor hâlinde yönetim kuruluna verir. Ayrıca, yönetim kurulunun faaliyetlerini ayrıntıları ile inceleyerek hazırladığı raporu, faaliyet dönemi sonunda genel kurula sunar. Denetim kurulu başkanı, kesintisiz en fazla dört defa seçilebilir. 29

30 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılmış olanlar denetim kurulunda görev alamazlar. 30

31 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Hayırseverlerin ve okul velilerinin para ve okulun ihtiyacı olan eşya (bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta, boya, musluk, fotokopi kağıdı, temizlik malzemesi, vb. ) yardımları, 31

32 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Okulların bünyesindeki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işletme gelirleri, Kampanya, kermes, proje ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirler, 32

33 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İhale edilen kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin kiralanmasından sağlanan gelirlerin işletmeci tarafından her ay okul aile birliği banka hesabına yatırılması, 33

34 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Hayırseverlerin ve öğrenci velilerinin bağışladıkları paraların okul aile birliği banka hesabına yatırılması ya da “nakdi bağış alındı belgesi” (EK-1) karşılığı okul aile birliğine teslim edilmesi. 34

35 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 35

36 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kampanya, kermes, proje ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirlerin okul aile birliği banka hesabına açıklamalı şekilde yatırılması Aynî yardımların, belge karşılığında okul müdürlüğüne teslim edilmesi. 36

37 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Birliğin gelirlerinin, okulun bütçe disiplini çerçevesinde, eğitim-öğretim giderleri ile maddî imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçları için harcanması esastır. Harcamalar, yönetim kurulu kararıyla belgeye dayalı olarak yapılır. Mal ve hizmet alımları, usulüne göre oluşturulacak komisyonlarca yapılır. 37

38 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Banka hesabındaki paralar, okul müdürü, birlik başkanı ve muhasip üyenin müşterek imzalarıyla çekilir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı yetkilidir. Alınan demirbaşlar okulun demirbaş defterine kaydedilir ve TİF makbuzunun bir örneği harcama belgesine eklenir. 38

39 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim kurulu, yıllık tahminî bütçeyi ve yıl sonu malî raporunu okul ilân panosu ile diğer iletişim araçlarından yararlanarak duyurur. İlgili mevzuatına göre tutulan gelir-gider kayıtları üçer aylık aralıklarla velilerin görebileceği şekilde ilân panosunda ya da diğer iletişim araçları ile duyurulur. 39

40 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Millî Eğitim Mevzuatına aykırı çalışmalar ile siyasî faaliyet ve kişilere çıkar sağlayıcı iş ve işlemler yapamaz. 40

41 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Okul Aile Birliği, en az iki yılda bir olmak üzere Bakanlık/valilik veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince millî eğitim mevzuatına ve Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre denetlenir. 41

42 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 42

43 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 43

44 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Öğrencinin; anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenip eğitimiyle ilgilenen kişidir. 44

45 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ √ Her öğrencinin bir velisinin olması zorunludur. Öğrenciler için, öğrencinin eğitim-öğrenim durumu ile yakından ilgilenebilecek, anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişidir. 45

46 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bilgilendirilmek, Adil ve saygılı davranış görmek, Eğitim için gerekli her türlü teknolojiden ve materyallerden yararlanmak, Okul Aile Birliği aracılığıyla yönetime katılmak, 46

47 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Çocuğun her gün okula zamanında ve derslere hazır, okulun kılık kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olmak, her türlü devamsızlıklarda okul yönetimini bilgilendirmek, 47

48 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  Öğretmen tarafından öğrenciye kazandırılan davranışları ev yaşantısında desteklemek,  Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri iletmek, 48

49 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  Çocuğun ihtiyaç duyduğu durumlarda ev çalışmaları ve projelerine katkı sağlamak, ancak onun yerine yapmamak,  Çocuğun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu zamanında bilgilendirmek, 49

50 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  Okulun bilgi bültenleri, haberleri, işleyiş kuralları ve toplantıları hakkında bilgi sahibi olmak, (okul web sitesini takip etmek)  Çocuğunun toplumsal hizmet kurumlarında gönüllü olarak çalışmasını, sosyal sorumluluk projelerinde görev almasını desteklemek,  Çocuğunun okul arkadaşları ve onların ailelerin tanımaya çalışmak, 50

51 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak, Çocuğunun internette zararlı içeriklerin yer aldığı sitelere erişmesini engellemek, 51

52 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  Okul rehberlik servisi ile işbirliği içinde çocuğun gelişimini takip ederek yapılacak çağrılara uymak,  Çocuğun yaşadığı çevrede gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlamak,  Adres ve telefon değişikliklerini en az on beş gün içerisinde okul idaresine bildirmek, 52

53 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  Okul bilgi iletişim ve paylaşım organlarını düzenli olarak takip etmek,  Özel günlere, proje ve performans sunumlarına,kutlama ve törenlere katılmak, çocuğun hazırlığı için ihtiyacı olabilecek desteği vermek, 53

54 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  Öğrenci Velileri, eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez öğesidir,  Okul ve ailenin ortak dil kullanmaları, ortak tutum içinde olmaları eğitimin kalitesini ve verimini arttırır. 54

55 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Öğrencilerin; sınav tarihleri, notları, devamsızlıkları, okudukları kitaplara ait bilgilere; e-okul veli bilgilendirme sisteminden ulaşabilirisiniz. http://e-okul.meb.gov.tr 55

56 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 56  Öğrenci Velisine işleyiş ile ilgili bilgi aktarımı öğrenci tarafından veliye ulaştırılan bültenler ile sağlanır. Öğrenci Velisi ile olan iletişimde öğrencinin etkin rol alması, sorumluluk bilincinin gelişmesinde etkin rol oynar,  Bu bültenler aynı zamanda okul web sayfası yoluyla Öğrenci Velisine iletilir. Gerek duyulduğunda SMS yoluyla da bilgilendirme yapılır,

57 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  Duyuruları öğrencilerinden düzenli alamayan velilerin, okul yönetimi ve rehberlik servisi ile konuşarak, çocukların bu disiplini kazanmalarında etkili olacak yönlendirme ve uyarılarda iş birliği yapmaları beklenir,  Aile ya da okul tarafından gözlemlenen sorunların iş birliği ile çözülmesi esastır. 57

58 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  Veliler, diğer öğrencilere okul sınırları içerisinde ve servislerde herhangi bir şekilde müdahalede bulunamaz.  Veliler resmi törenler, etkinlikler, proje sunumlarında, sınıf ve öğretim alanlarını ziyaret ederler, sosyal projelerde öğrencilerimizle iş birliği içinde bulunurlar. 58

59 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla her dönem sonunda bütün öğrencilere karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile davranışlarına ilişkin değerlendirme sonuçları ve okula devam durumu gösterilir. 59

60 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Öğretmen- Veli görüşme saatleri okul yönetimince planlanır. Ders saatinde öğretmen öğrenci velisi görüşmesi yapılmaz. Özel durumlarda okul yönetiminden randevu almanız önerilir. 60

61 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Veliler, okul yaşantısında çocukları ya da genel öğrenme süreci ile ilgili gözlemlerini, sorunlarını okulun ilgili birimleri ile aşağıdaki basamakları takip ederek paylaşır. 61

62 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  Ders yılı başında veliyi bilgilendirme toplantısı ve ders yılı içinde her dönemde en az bir kez veli toplantısı düzenlenir.  Toplantı gün ve saatleri; duyuru yazısı, web sitesi duyuruları ve SMS aracılığıyla velilere duyurulur. Veliler, toplantılara duyuruda belirtilen gün ve saatte katılır. 62

63 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  Velilerimizin bilgilenme, düşünce, fikir ve önerilerini okul yönetimine iletebilme amacıyla hafta içi her gün okul yöneticileriyle görüşme olanakları vardır.  Velilerimizin görüşme taleplerini ileterek ilgili yöneticiden randevu almaları görüşmenin niteliğini yükseltecektir. 63

64 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Öğrenci Velisi-Öğretmen paylaşımını bireysel ortamda gerçekleştirmek amacıyla her öğretmenimiz için görüşme saati belirlenir. Velilerin, dönem başında belirlenen veli görüşme saatlerine uymaları beklenir. Görüşmeler veli görüşme odasında,dönem sonlarından 15 gün öncesine kadar yapılır. Belirlenmiş gün ve saatlerin dışında görüşme talebi olan veliler ilgili öğretmenden randevu almalıdır. 64

65 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Veliler; çocuklarını görmek, unutulan araç gereçleri iletmek istediklerinde ilgili müdür yardımcısından yardım isterler. Velilerin, ders saati içinde koridorlarda bulunmaları, sınıf pencerelerinden bakmaları öğrencilerin dikkatinin dağılmasına neden olmaktadır. Öğrenci velisi çocuğunu almaya çıkış saatinde gelebilir. 65

66 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Tüm rehber öğretmen/psikolojik danışmanın önceden belirlenen görüşme gün ve saatleri bulunmaktadır. Görüşme gün ve saatleri dışında yapılmak istenen görüşmeler için, önceden randevu alınması gerekmektedir. Öğrencinin gelişim özellikleri doğrultusunda uzman yardımı alan velilerin, bu bilgiyi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi ile paylaşması esastır. 66

67 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 67

68 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 68

69 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞEKKÜRLER


"BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ UYUM PROGRAMI BURSA 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları