Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK İSLAM DEVLETLERİ ÖSS- YGS SORULARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK İSLAM DEVLETLERİ ÖSS- YGS SORULARI."— Sunum transkripti:

1 TÜRK İSLAM DEVLETLERİ ÖSS- YGS SORULARI

2 C) Resim ve heykelcilik D) Fiğürlü plastik sanatı E) Minyatür sanatı
1. 1986 Türk- İslam uygarlığında aşağıdakilerden hangisinin yasaklan-ması, oymacılık, kakmacılık ve nakkaşlık gibi süsleme sanat-larının gelişmesinde etkili olmuştur? A) Yazı (hat) sanatı B) Duvar çiniciliği C) Resim ve heykelcilik D) Fiğürlü plastik sanatı E) Minyatür sanatı

3 A) Batı Türkistan’ın Çin baskısından kurtulması
2. 1990 Çinlilerle Araplar arasında yapılan Talas Savaşı’nın dünya kültür tarihi açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) Batı Türkistan’ın Çin baskısından kurtulması B) Karlukların bağımsız devlet olmaları C) Türk- Arap mücadelesinin sona ermesi D) Kağıt üretiminin Çin’in dışında da yaygınlaşması E) Türklerin İslam dinini yakından tanımaları

4 A) Toplumun çeşitli etnik gruplardan oluşması
3. 1991 Memlükler Devleti’nin siyasi varlığı Osmanlı Devleti’nden daha kısa sürdüğü halde, Memlüklerde tahta geçen hükümdar sayısı Osmanlılardan daha çoktur. Memlüklerde hükümdar değişikliklerinin Osmanlılardan daha fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Toplumun çeşitli etnik gruplardan oluşması B) Her emirin sultan olma hakkına sahip olması C) Türkçe bilenlerin imtiyazlı olması D) Osmanlı Devleti’nden önce kurulması E) Hükümdarlığın, halifenin onayına bağlı olması

5 Bu durum, Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine neden olmuş-tur?
4. 1991 Selçuklularda resmi yazışmalar Farsça idi. Medreselerde eğitim Arapça yapılıyordu. Halk ve ordu kesimi ise Türkçe konuşuyordu. Bu durum, Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine neden olmuş-tur? A) Ordudaki asker sayısının azalmasına B) Yöneticiler ile halk arasındaki bağların güçlenmesine C) Türk dilindeki gelişmenin yavaşlamasına D) Yabancıların siyasal baskılarının önlenmesine E) Yönetimde bilim adamlarının söz sahibi olmasına

6 Bu bilgiye dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
5. 1994 Ortaçağ’da, Müslüman bilim adamlarının eski Yunan filozoflarının eser-lerinden yaptıkları çeviriler daha sonra Avrupalıların Ortaçağ anlayışın-dan kurtulmalarında önemli bir etken olmuştur Bu bilgiye dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Avrupalılar İslam kaynaklarından yararlanmıştır. B) Çevirilerin yapıldığı dönemde İslam dünyasında Avrupa’dan daha aydın bir düşünce ortamı vardır. C) Eskiçağ Yunan düşünürleri Ortaçağ’daki Avrupa düşünürlerinden farklı bir anlayış içindedirler. D) Ortaçağ’da Müslüman- Hıristiyan çatışması sona ermiştir. E) İslamiyet bilime, pozitif ve akılcı düşünceye karşı değildir.

7 A) Vergi toplama düzenini B) Üretimde artışı
6. 1995 Selçuklu sultanları, din ve ırk ayrımı gözetmeden halka toprak da-ğıtarak boş araziyi değerlendirmeyi devletin görevi saymışlardır. Selçuklu sultanlarının izledikleri bu politika, öncelikle aşağıdaki-lerden hangisini sağlamaya yöneliktir? A) Vergi toplama düzenini B) Üretimde artışı C) Toprak bütünlüğünün korunmasını D) Ülkede asayişi E) Yönetimde sürekliliği

8 Bu durum aşağıdaki genellemelerden hangisini doğrulamaz?
7. 1995 İslam dünyasının ünlü bilginlerinden İbni Sina’nın “Kanun” adlı eseri Batılılar tarafından on beş defa Latinceye çevrilerek tıp öğretiminde kullanılmıştır. Bu durum aşağıdaki genellemelerden hangisini doğrulamaz? A) İslam dini, bilimsel gelişmelere açıktır. B) Pozitif bilimlerde İslam bilginlerinin de hizmetleri vardır. C) Tıp alanında da İslam bilgini yetişmiştir. D) Pozitif bilimler İslamiyet’le doğmuştur. E) Batı dünyası İslam bilginlerinden yararlanmıştır.

9 Büyük Selçuklular Dönemi’nde,
8. 2002 Büyük Selçuklular Dönemi’nde, I. Selçuklu sultanlarının halife sanını almaması, II. Yönetici sayısının artırılmasına gerek duyulması, III. Yetenekli öğrencilerin okutulmasının ve topluma kazandırıl- masının amaçlanması durumlarından hangilerinin Selçuklu sultanlarının medresele-rin kurulup yaygınlaştırılmasına önem vermelerinde etkili ol-duğu savunulabilir? Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

10 Din değiştirmenin toplumsal değişikliği de beraberinde getirmesi
9. 2008 Türkler uzun süre direndikten sonra, ancak X. yüzyılda topluca İslamiyet’e girmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu direnmeyi doğuran nedenler ara-sında sayılamaz? Din değiştirmenin toplumsal değişikliği de beraberinde getirmesi Müslüman olmayanlardan haraç ve cizye vergisinin alınması İslamiyet’in kılıç zoruyla kabul ettirilmek istenmesi Emevilerin güttüğü Arap milliyetçiliği Bağımsızlığı kaybetme korkusu

11 I. ekonomik açıdan gelişme, II. Orta Asya siyasetinde söz sahibi olma,
10. 2010 Çin'den başlayıp Orta Asya'yı aşarak Akdeniz ve Karadeniz'de sona eren İpek Yolu'nun Orta Asya' da kurulan Türk devletlerinin bir süre denetiminde olması bu devletleri, I. ekonomik açıdan gelişme, II. Orta Asya siyasetinde söz sahibi olma, III. tarıma ticaretten fazla önem verme durumlarından hangileri yönünde etkilediği savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

12 11. 2012 İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletlerinden biri olan Karahan-lılarda; hükümdarlık halife tarafından tasdik edilmiş, ülkede halife adına hutbe okutulup para bastırılmıştır. Böyle olmakla birlikte İslamiyet öncesi yönetim gelenekleri de büyük ölçüde devam ettirilmiştir. Buna göre, Karahanlılar, I. İslamiyet’i kendi kültürleriyle kaynaştıran bir siyasi yapı oluşturmuşlardır. II. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmışlardır. III. Arap kültürünü bütünüyle benimsemişlerdir. yargılarından hangilerinin doğru olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


"TÜRK İSLAM DEVLETLERİ ÖSS- YGS SORULARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları