Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI."— Sunum transkripti:

1 1 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI

2 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Bilindiği üzere, 11/09/2014 tarihli ve 29116 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ile ilgili olarak yeni düzenlemeler yapılmıştır. 2

3 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları 3 üncü maddesi ile; 4857 sayılı Kanun’un 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası değiştirilerek, işverenlere, alt işveren işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğinin işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol edilmesi ve varsa ödenmeyen işçi ücretlerinin alt işverenin hak edişlerinden kesilerek işçilerin banka hesabına yatırılması yükümlülüğü getirilmiştir. 3

4 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları 6 ncı maddesi ile; 4857 sayılı Kanun’un 56 ncı maddesine bir fıkra eklenerek, alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin sürelerinin, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacağı, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığının asıl işveren tarafından kontrol edileceği ve ilgili yıl içerisinde kullanılmasının sağlanacağı; ayrıca alt işverenin ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlü olduğu hüküm altına alınmıştır. 4

5 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları 8 inci maddesi ile; 4857 sayılı Kanun’un 112 nci maddesine eklenen fıkralar ile, alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin hak ettiği kıdem tazminatlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından doğrudan işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödeneceği öngörülmüştür. 5

6 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Bu bağlamda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca «Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik» 8 Şubat 2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır. 6

7 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları 11 inci maddesi ile; 4734 sayılı Kanuna Ek Madde 8 eklenerek; danışmanlık hizmet alımları hariç 4734 sayılı Kanun’un 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerde ihaleye çıkılmadan önce Maliye Bakanlığı’ndan uygun görüş alınmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir. 7

8 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Taşeron işçilerin görevlendirildikleri hizmetler dışında başka görevlerde çalıştırılamayacağı ve görevlendirilemeyeceği, personelin bu şekilde çalıştırılması ve bu kapsamda ihaleye çıkılmaması gerektiği halde ihaleye çıkılması, uygun görüş alınması gerektiği halde alınmaması, muvazaalı işçi çalıştırılması nedeniyle idare aleyhine zarara sebebiyet verenlerden rücû edilmek suretiyle bu zararın tahsil edileceği, ayrıca ceza ve disiplin hükümleri haricinde bu kişilere idari para cezaları verileceği düzenlenmiştir. 8

9 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Bu kapsamda; Bakanlar Kurulu Kararınca «Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik» 6 şubat 2015 tarihli ve 29259 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 9

10 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Bununla birlikte; Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 07.07.2015 tarihli ve 6301 sayılı genel yazıda “…idarelerin, önceki yılda ya da mevcut sözleşmeler kapsamında çalıştırılan personel sayısı ile kendilerine münferiden Bakanlığımızca uygun görüş verilmiş ilave personel sayısını aşmamak kaydıyla mezkur Bakanlar Kurulu Kararının yayımlanacağı tarihe kadar ayrıca bir uygun görüş almaksızın ihalelere çıkmaları uygun görülmüştür.” denilerek bir önceki yılda ya da mevcut sözleşmeler kapsamında çalıştırılan toplam personel sayısını aşmamak kaydıyla Bakanlar Kurulu Kararının yayımlanacağı tarihe kadar Maliye Bakanlığından izin almadan ihalelere çıkılmasına genel izin verilmiştir. 10

11 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 11.03.2015 tarihli ve 2659 sayılı genel yazı ile İdareler tarafından iletilecek hizmet alımı suretiyle bir önceki yılda çalıştırılan toplam personel sayısını aşacak söz konusu ilave taleplerde;  Uygun görüş talep edilen hizmet alımına ilişkin bir önceki yılda fiilen çalıştırılan personel sayısı,  Bu hizmetler kapsamında istihdam edilen mevcut memur, sözleşmeli personel ve işçi sayısı,  Uygun görüş talep edilen hizmet alımlarının mevcut maliyeti, 11

12 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları  Mevcut hizmet alımlarının finansmanında kullanılan toplam kaynak ve bu kaynağın türler itibarıyla (merkezi yönetim bütçesi ve döner sermaye) dağılımı,  Merkez ve taşra itibarıyla bu hizmetlerde çalıştırılması planlanan toplam personel sayısı,  İlave ihtiyacın gerekçelerine esas teşkil edecek veriler (hizmet alanı, güvenlik noktası sayısı gibi),  Yapılacak ihalelerin finansmanında kullanılacak toplam kaynak ve bu kaynağın türler itibariyle dağılımı, Bilgilerinin yer alması istenilmektedir; 12

13 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması hakkında Bakanlığımızca 2015/8 nolu Genelge yayımlanmıştır. Genelge ile; Bakanlığımız Merkez Hizmet Birimlerinin ve İl Sağlık Müdürlüklerinin Genel Bütçe ve/veya Döner Sermaye kaynaklarından yapılacak olan personel çalıştırılmasına dayalı tüm hizmet alım ihaleleri için; 13

14 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları 1. Bakanlık Merkez Hizmet Birimleri ve İl Sağlık Müdürlüklerince, gerek 11 Ocak 2015 tarihinden itibaren Bakanlar Kurulu Kararının yayımlanacağı tarihe bir önceki yılda çalıştırılan toplam personel sayısını aşmamak kaydıyla personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri için gerekse bir önceki yılda çalıştırılan toplam personel sayısını aşan yeni hizmet alım ihaleleri için Bakanlığımızdan izin alınacaktır. 14

15 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları 2. Diğer taraftan, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerine Bakanlığımızdan izin alınarak çıkıldığından, ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde ihtiyaca binaen yapılacak iş artışları için de Bakanlığımızdan izin alınacaktır. 15

16 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları 3. Bakanlığımızdan izin almak için; ihaleye çıkılmadan önce ihtiyaç duyulan işçi sayılarının hizmet kollarına göre detaylı olarak gösterildiği gerekçeli talep yazısı Bakanlığımıza (Ambulans Şoförü Hizmet Alımı için Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı için Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, diğer hizmet alımları için Strateji Geliştirme Başkanlığı) gönderilecektir. Gönderilen talep yazıları incelendikten sonra ilgili birime verilen cevaba göre iş ve işlem yapılacaktır. 16

17 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları 4. İhaleye çıkılan personel sayıları Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmesinin 5 inci maddesine hizmet kollarına göre detaylı olarak yazılacaktır. İhale sonucunda taraflarca imzalanan söz konusu sözleşme Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilecektir. 17

18 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları 13 üncü maddesi ile; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 8 inci maddesine bir fıkra eklenerek, taşeron firmanın yetki vermesi kaydıyla, Bakanlığın üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi tarafından toplu sözleşme yürütüleceği, bu durumda ortaya çıkacak fiyat farkının ilgili idare tarafından karşılanacağı, Kamu işveren sendikası tarafından yürütülmeyen ve sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenmeyeceği, asıl işveren sıfatından dolayı ücret farkına hükmedilemeyeceği ve asıl işveren sıfatıyla sorumluluk yüklenemeyeceği düzenlenmiştir. Söz konusu madde uyarınca; Maliye Bakanlığınca «Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik» 22 Ocak 2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 18

19 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları 14 üncü maddesi ile; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 28 inci maddesine bir fıkra eklenerek, kamuda süreklilik arz eden işlerin ihalesinin üç yıllık bir süre için yapılacağı, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu sürenin gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabileceği düzenlenmiştir. 19

20 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Hasan Hüseyin AYDOĞMUŞ Döner Sermaye İzleme ve Değerlendirme Birim Sorumlusu 0 312 573 71 34 20

21 TEŞEKKÜRLER 21


"1 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları