Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARİH BİLİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARİH BİLİMİ."— Sunum transkripti:

1 TARİH BİLİMİ

2 Tarih bilimi “ doğa olaylarını ” incelemez. ……
Tarih; yaşanmış olayları incelediğinden deney ve gözlem yöntemini kullanabilir. ……… Tarihi olaylar incelenirken bugünün koşulları esas alınmalıdır. ……… Toplumların takvimi kullanmasında genel olarak ekonomik uğraşlar etkili olmuştur. …… Kendisi dışında diğer toplumlarında ihtiyaçlarına cevap verebilecek gelişmeler evrensel özellik taşır. …… Y Y D D

3 Tarihi olaylar arasında sebep- sonuç ilişkisi kurulması gerekir. ………
Olayların geçtiği yerde inceleme yapılması, daha verimli sonuç alınmasını sağlar. ……… Miladi takvim, hicri takvimden daha önce kullanılmaya başlamıştır. ……… Miladi takvimin yıl gün sayısı hicri takvimin yıl gün sayısından daha azdır. ……… Tarih araştırmalarında kullanılacak belgelerin güvenilir olup olmadığını ortaya çıkarmak için iç ve dış tenkit yöntemi kullanılır. …… D D D Y D

4 Dünyanın bilinen ilk sanat eserleri mağara resimleridir. ………
Bir tarihçinin tutarlı olması aynı zamanda eserlerinin de doğru olduğunu gösterir. ……… Dünyanın bilinen ilk sanat eserleri mağara resimleridir. ……… Tarihin sınıflandırılmasının temel nedeni araştırma ve öğretilmesini kolaylaştırmaktır. …… Tarihi olayların yerinin belirlenmesinde kronolojiden yararlanılır. ……… Tarihte güneşe dayalı ilk takvimi kullanan Mısırlılar’dır. ……… Y D D Y D

5 Takvim hazırlayan toplumlar astronomi alanında gelişmiş- tir. ………
Tarihi bilgiler kesin değildir. ……… Tarihi olayların birden fazla nedeni ve sonucu vardır. …… Bir yerde sınıflar varsa orada eşitlik yoktur. …… Tarihe bilimsellik kazandıran olayları, neden ve sonuç ilişkisi içerisinde almasıdır. ……… D D D D D

6 Davranışlar, kelimelerden daha fazla konuşur, daha çok şey ifade eder.
Oscar Wilde

7 . Türklerde kullanılan başlangıcı olmayan tek takvim On İki Hayvanlı Türk takvimidir. ……… Tarihin sınıflandırılmasının temel amacı deney ve gözlem yapmayı kolaylaştırmaktır. ……… Tarihin diğer bilimlerle ortak yanı olayları neden- sonuç ilişkisi içinde ele almasıdır. ……… Filoloji araştırmalarında paleografya ve epigrafya biliminden yararlanılır. …… D Y D D

8 . Kavimler Göçü, İstanbul’un Fethi ve Fransız İhtilali gibi olaylar çağ değiştiren gelişmeler olarak kabul edilmişler- dir. …… Tarihin çağlara ayrılmasının amacı tarih araştırmalarını ve öğretimini kolaylaştırmaktır. …… Sosyal bilimler, insanın faaliyetlerini ve bu faaliyetler sonunda ortaya çıkan sonuç ve eserleri açıklamaya çalışır. …… Sosyal Antropoloji, toplumların kültürlerinin başlangı- cından günümüze kadar olan gelişmeleri inceler. …… D D D D

9 Celali Takvimi Babür Devleti tarafından da kullanılmıştır. ……
IX. yüzyılda yaşamış olan Taberi, İslam tarih yazıcılığını hikayeci bir anlatımdan kurtarmıştır. …… Osmanlı Devletinde Vakanüvislerden önce olayların kay- dını şehnameci adı verilen görevliler tutmuştur. …… Günümüzdeki olayların açıklanmasında geçmiş, önemli bir yere sahiptir. …… D D D D

10 Olay, Olguya göre daha soyut ve geneldir. ……
Sosyal bilimler ve Fen bilimlerin yöntemleri aynıdır. …… Tarihi bilim haline getiren araştırıcılığı ve sorğulayıcılı- ğıdır. …… Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynakla- rından yararlanılarak meydana getirilen kaynaklar Birinci elden kaynaklardır. …… Terkip, bilgi ve verilerin sınıflandırılıp tahlil ve tenkitle- rinin yapılmasından sonra bir araya getirildiği aşamadır. …… Y Y D Y D

11 Hz. İsa’nın doğumu çağ açıp kapatan bir olayıdır. ……
İbraniler M.Ö Yaratılış Yılını takvimlerine başlan- gıç almıştır. …… Hz. İsa’nın doğumu çağ açıp kapatan bir olayıdır. …… Celali Takvimi Büyük Selçuklulara aittir. …… Ay yılı takvimi ilk kez Müslümanlar kullanmıştır. …… Tarihsel olaylarda empati kurmak gerçeklerden uzaklaşmamıza neden olur. …… D Y D Y Y

12 Tarihçi olayları incelerken nedenden sonuca gider. ……
Belge olmadığı durumlarda sonuçtan nedene gitmek de olayı açıklamamıza yardımcı olabilir. …… Aynı belgeyi inceleyen farklı tarihçilerin farklı sonuçlar çıkardığı görülebilir. …… Günümüze yaklaştıkça belge sayısı azalır. …… Tarihi bilgiler değişmez. …… Y D D Y Y

13 Hicri takvim güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. ………
Yeni belgeler ve bilimsel gelişmeler mevcut tarihi bilgiyi etkilemez. …… Olaylar genellik ve süreklilik gösterir. …… Türkiye 1926’dan itibaren Hicri Takvimi kullanmaya başlamıştır. …… 12 Hayvanlı Türk Takviminde aylar sayılarla belirtilmiş- tir. …… Y Y Y D

14 Her yeni bulunan belge tarihi bilgilerimizi değiştirir. ……
Tarihçi ‘’kim’’ sorusundan çok ‘’neden’’ sorusunun cevabını arar. …… Tarihi olaylardan ders çıkartmak, milli ve ahlaki değerleri benimsetmek için yapılan anlatım tarzına Kronik Tarih Yazıcılığı denir. …… Osmanlılardaki Vakayinameciliğin karşılığı Avrupa’da Kronik yazarlığıdır. …… Y D Y D

15 Türklerin kullandıkları ilk takvim 12 Hayvanlı Türk takvimidir. ………
Antropoloji bilimi insan ırklarını fiziksel açıdan inceleyen bir bilim dalıdır. ……… Türklerin kullandıkları ilk takvim 12 Hayvanlı Türk takvimidir. ……… Tarihi olaylarla ilgili kural koymak, genelleme yapmak mümkün değildir. ……… Tarihi zamana, mekana ve konuya göre ayırarak yapılan sınıflandırmalar tarihin incelenmesini kolaylaştırmakla birlikte bütünlüğünü bozmaktadır. ……… Tarihi olayların sınıflandırılması tarih araştırmalarını ve tarih öğretimini zorlaştırır. …… D D D D Y


"TARİH BİLİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları