Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARİH BİLİMİ.  Geçmişte meydana gelen, başlangıç ve bitiş tarihi belli olan olaylara ………… ………… denir.  Tarihi olay sonucunda uzun sürede gelişen durumlara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARİH BİLİMİ.  Geçmişte meydana gelen, başlangıç ve bitiş tarihi belli olan olaylara ………… ………… denir.  Tarihi olay sonucunda uzun sürede gelişen durumlara."— Sunum transkripti:

1 TARİH BİLİMİ

2  Geçmişte meydana gelen, başlangıç ve bitiş tarihi belli olan olaylara ………… ………… denir.  Tarihi olay sonucunda uzun sürede gelişen durumlara ………… ……… denir.  Tarihi bir olay için ……… ve …………… en önemli unsurlardır.  Tarihi bir olayın doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için olayın geçtiği ……… ve …………… ‘ın bilinmesi gerekir.  Tarihi bir olayın değerlendirilebilmesi ve sonucunun anlaşılabilmesi için yapılan araştırma planına …………… denir. tarihi olay yöntem tarihi olgu yer zaman yer zaman

3  Her bilim dalının kendine özgü ……………… vardır.  Tarih bilimini fen bilimlerinden ayıran en önemli özellik ……………… olmamasıdır.  Tarih geçmişte yaşanmış ve …………… olayları inceler.  Tarihi olayları sebep sonuç ilişkisi içinde belirli yöntemlerle araştırarak açıklama yapanlara …………… denir.  Tarihçilerin geçmişi aydınlatmak için yararlandığı her türlü yazılı kaynağa ……………… denir. tarihçi bitmiş tekrarın yöntemi belge

4  Tarihi belgelerin saklandığı yere.............. denir.  Tarihte incelenen olayla ilgili elde edilen her türlü bilgiye ………… denir.  Tarihi olayların, doğru ve güvenilir bir şekilde değerlendirilebilmesi için en önemli unsur …………………… dayandırılmasıdır.  Kaynaklar elde edilen bilgilerin değerine göre; ……… kaynaklar, ………… ……………… kaynaklar ve ………… ………… kaynaklar olmak üzere üç gruba ayrılır. Birinci elden ana kaynaklara veri arşiv İkinci elden

5  Bir olayı yaşamış birinin anlattığı hatıralar ve kaleme aldığı eserler, seyahatnameler, kitabeler, paralar, devletlerin resmi evrakları …………… …………… grubuna girer.  …………………… göre sınıflandırmada toplumların; siyasi, kültürel, ekonomik, dini, hukuk vb. özellikleri ayrı ayrı incelenir.  Atatürk 1924 yılında İstanbul Üniversitesine bağlı olarak ……………… Enstitüsünü kurmuştur.  Atatürk 1930 yılında yaptığı tarih çalışmaları sonucunda ‘’Türk Tarihinin …… ………………’’ adlı eseri yayınlamıştır. Ana Hatları Türkiyat Konusuna ana kaynaklar

6  Atatürk 1931 yılında tarihimizle ilgili bilimsel çalışmalar yapılması için ……… …………… Tetkik Cemiyetini kurdurmuştur.  Birinci elden kaynaklardan yararlanılarak meydan getirilen eserler ………… ………… kaynaklardır.  Kaynağı belli olan veya olmayan, ağızdan ağıza söylenerek gelen tarihi şiir, hikayeler, efsaneler ve destanlar ………… kaynaklar grubuna girer.  Tarih araştırmalarında en güvenilir kaynaklar ………… kaynaklardır. yazılı İkinci elden sözlü Türk Tarihi

7  Tarihin Fen bilimlerinden en büyük farkı ………… ve …………… yapılamamasıdır.  Tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında; yardımcı bilimlerinden yararlanılamaz.  Türkler İslamiyet’e geçtikten sonra ………… takvimi kullan- maya başlamışlardır. deneygözlem Paleografya Diplomatik Nümizmatik Epiğrafya hicri

8  Toplumların etkileşiminde; gibi olaylar etkili olmuştur.  Birbirini izleyen iki tarihsel olaydan birinin, ötekinin nedeni sayılıp sayılmayacağını ortaya çıkarmak için önceki olayın ………………………… bakılmalıdır.  Mühür, damga, sermaye ve hukuk gibi kavramların ortaya çıkmasında ……… ………… anlayışı etkili olmuştur. ticaret göç istila savaş sonuçlarına özel mülk

9  Tarihe yardımcı bilimlerden ………………………… ilgi alanı olayların gerçekleşme zamanıdır.  İlkçağ’da Fenike, Ortaçağ’da Venedik, Yeniçağ’da İspanya, Yakınçağ’da İngiltere ………………… ……………… lider konum- daydılar.  Tarihte ticaret alanında değiş- tokuş usulünün ortadan kalkmasını sağlayan buluş ……………… bulunmasıdır.  Türklerde ay yılını esas alan tek takvim ………………………’dir. kronolojinin paranın denizcilik alanında hicri takvim

10  Bir yerde sınıflar varsa ……………… yoktur.  Osmanlı devletinde mali işlerde kullanılmak için hazırlanan ………… takvimdir.  Tarih ……………… bulunmasıyla başlamıştır.  Ele geçen eserlerin hangi döneme ait olduğunun belirlenme- sinde …………… bilimi tarihe yardımcı olur.  Tarihte ……………… yöntemi ile tarih araştırmalarının kolay- laştırılması amaçlanmıştır. eşitlik Rumi yazının kimya tasnif

11  Ortaçağın sona erip Yeniçağ’ın başlamasında …………………… etkili olmuştur.  “Avrupa tarihi” tarihin ……………… göre sınıflandırılmasına örnektir.  Doğrudan doğruya bir tarihi olayı yaşayan, gören veya bu olayların meydana geldiği dönemde yaşamış yazarların verdikleri bilgi ve eserlere ………… kaynak denir.  Geçmişte veya günümüzde var olan dilleri inceleyen ……………… bilimidir. Filoloji ana mekana İst. fethi

12 İbn-i Mesud

13  Türkiye Cumhuriyeti 1926 yılından itibaren …………… takvimi kullanmaya başlamıştır.  Tarihsel verilerin gerçekleştiği mekana, zamana ve konusuna göre bölümlere ayrılarak düzenlenmesine ……………… denilir.  Anıtlar üzerindeki yazıları ve kitabeleri inceleyen, çözümleyen ve yorumlayan …………………… bilimidir.  Zamanı; gün, ay ya da yıl gibi uzun süreli dönemlere bölen çizelgelere ……………… denir. takvim tasnif epigrafya miladi

14  Doğru bilgiye ulaşmak amacıyla bütün belgelerin eleştiri süzgecinden geçirilerek bilgilerin doğruluğunun ya da yanlışlığının ayırt edilmesine …………… denilir.  İnsan ırklarını fiziksel açıdan inceleyen bilim …………………… ‘dir.  Dünyanın güneş çevresinde bir tam dönüşüne kadar geçen süreye bir …………… yılı denir.  Türkler İslamiyet’e geçtikten sonra ………… takvimi kullanmaya başlamışlardır. Antropoloji hicri tenkit Güneş

15  Geçmişteki olayları ……………… günkü şartları göz önüne alarak incelemeliyiz.  Tarihsel olayların gerçekleşmesinde sabit kanunlar ve kurallar ………….  Doğal olay çeşitli fiziksel ve coğrafi etkiler sonucu ortaya çıkarken Tarihi olay ise …………… tarafından gerçekleştirilir.  Olayı olgudan ayıran özelliklerden birisi olayın başlangıç ve bitiş tarihinin …………… olmasıdır. insan yoktur belli olduğu

16  Tarihçi incelediği konuda …………… olmalıdır.  Tarihin değişmeyen beş unsuru; ………, ……………, …………, ……………… ve insan’dır.  Tarihi olayların mekan, zaman ve konusuna göre bölümlere ayrılmasında …………………........ kolaylaştırmak istenmiştir.  Hz. Ebubekir Dönemi’ni incelemek tarihi ……………… göre bölüme ayırmaktır.  Ay yılı ……… gün, Güneş yılı ……… gündür. nesnel yer zaman sebep sonuç incelenmesini zamana 354 365

17  İnsanların zamanı bilme, yaşantılarını düzenleme, zamandan yararlanma gibi merak ve uğraşlarının sonucu ……………… ortaya çıkmıştır.  MÖ 3250, MÖ 2300 yılından günümüze daha ……………  65 yılı ……… yüzyıla aittir.  Türklerin milli takvimi ………………………………………… Takvimi’dir.  Herhangi bir olayda kendimizi karşımızdakinin yerine koymamıza …………… kurmak denir. takvim uzaktır 7. On İki Hayvanlı Türk empati

18  Olayları efsanelere dayalı olarak anlatan tarih yazıcılığına ………………… tarih yazıcılığı denir.  Yalnızca tarihi sıralamanın ön planda tutulduğu tarih yazıcılığına ……………… tarih yazıcılığı denilir.  Osmanlı Devleti’nin ilk resmi vakanüvisti ……………… ‘dır.  ‘’Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana bağlı kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir nitelik alır.’’ sözüyle Atatürk tarihçilerin ……………… olmasını gerekliliğini vurgular. hikayeci Kronik Naima tarafsız

19  Bir olayın sonucu, kendinden sonraki olayların aynı zamanda ………………… oluşturur.  Yazının bulunmasından önceki dönemlere ……………………… Dönemler denilir.  Tarihi olayların yerinin belirlenmesinde ………………… biliminden yararlanılır.  Kimyada kullanılan …………………… metoduyla, tarihi bulun- tuların madde yapısı incelenerek ait oldukları dönem belirlenmeye çalışılır. Karbon 14 nedenini Tarih Öncesi coğrafya

20  Tarih araştırmacılığında eserin yazma aşamasına geçildiği son bölüme …………………………… denir.  ……………… göre sınıflandırma coğrafi bölgelerin, kıtaların, ülkelerin tarihini incelemek amacıyla yapılır.  …………… ………… kaynaklar, ana kaynaklardan yararlanılarak meydan getirilen eserlerdir. terkip (sentez) Mekana Birinci elden


"TARİH BİLİMİ.  Geçmişte meydana gelen, başlangıç ve bitiş tarihi belli olan olaylara ………… ………… denir.  Tarihi olay sonucunda uzun sürede gelişen durumlara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları