Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ö ğ retim Üyeli ğ ine Yükseltilme ve Atanma YÜKSEKÖ Ğ RET İ M KURULU BA Ş KANLI Ğ I PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ö ğ retim Üyeli ğ ine Yükseltilme ve Atanma YÜKSEKÖ Ğ RET İ M KURULU BA Ş KANLI Ğ I PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 Ö ğ retim Üyeli ğ ine Yükseltilme ve Atanma YÜKSEKÖ Ğ RET İ M KURULU BA Ş KANLI Ğ I PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 İ ÇER İ K  Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma Şartları  Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma Şartları  Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma Şartları 16.10.2015 2 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

3 I.Yardımcı Doçentli ğ e Ba ş vurma ve Atanma 16.10.2015 3 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

4 Yardımcı Doçentlik 16.10.2015 4 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI İlan İlan en yüksek trajlı beş gazeteden birinde yayınlanır. İlan rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilân edilmek üzere duyurulur. Herhangi bir birimde açık bulunan yardımcı doçentlik kadrosu Rektörlükçe ilan edilir.

5 Yardımcı Doçentlik İlanda adaylara en az 15 günlük başvurma süresi tanınır. İlanda son başvurma tarihi belirtilir. 16.10.2015 5 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI İlan:

6 Yardımcı Doçentlik Yardımcı Doçentli ğ e Ba ş vurmak için:  Doktora yapmış olmak  Tıpta uzmanlık ünvanını almış olmak  Sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak şarttır. 16.10.2015 6 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

7 Yardımcı Doçentlik Üniversiteler, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. 16.10.2015 7 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

8 Yardımcı Doçentlik Yardımcı Doçentli ğ e Atanmak için: YYabancı dil sınavında başarı göstermek gerekir. 16.10.2015 8 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Adaylar; Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan almış olsalar dahi (yardımcı doçent kadrolarına atama için aranan kriterler kapsamında aranan bir şart olsa bile) yabancı dil sınavına girmek zorundadırlar.

9 Yardımcı Doçentlik 16.10.2015 9 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Yabancı Dil Sınavı: Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunca öğretim üyeleri arasından seçilmiş üç kişilik bir jüri tarafından yapılır. Son başvurma tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılır. 4 saat sürelidir. Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye adayın kendi bilim alanında 150 ile 200 kelime arasında, bir çeviriyi kapsar.

10 Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı: Sınav sonucu adaya aynı gün tebliğ olunur. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, bu sınavı (başvurulan üniversitenin senatosunca karar verilen) başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar. 16.10.2015 10 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

11 Yardımcı Doçentlik Yardımcı Doçentliğe atama süreci nasıl işler? 16.10.2015 11 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

12 Yardımcı Doçentlik Atama: Adayların durumlarını incelemek üzere dekan veya ilgili müdür başvuru yapılan bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçent tespit edip adaylar hakkında yazılı görüş ister. Yönetim kurullarının görüşü de alındıktan sonra dekan/müdür önerilerini rektöre sunar. Rektör atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek gerekli işlemleri yürütür. 16.10.2015 12 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

13 Yardımcı Doçentlik Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşme ile yardımcı doçentliğe görevlendirilmelerinde de bu hüküm uygulanır, ancak ilan şartı aranmaz. 16.10.2015 13 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

14 Yardımcı Doçentlik Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer. Yardımcı doçentler; Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar Rektör tarafından atanabilir. 16.10.2015 14 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

15 II.Doçentli ğ e Yükseltilme ve Atanma 16.10.2015 15 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

16 Doçentlik 16.10.2015 16 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI İlan İlan en yüksek trajlı beş gazeteden birinde ve Resmi Gazete’de yayınlanır. İlan bütün üniversitelerin ve yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili bölümlerine gönderilir. Herhangi bir birimde açık bulunan doçentlik kadroları Rektörlükçe ilan edilir.

17 Doçentlik İlanda adaylara en az 15 günlük başvurma süresi tanınır. İlanda son başvurma tarihi belirtilir. 16.10.2015 17 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI İlan:

18 Doçentlik Doçentliğe başvurmak için gerekli şartlar nelerdir? 16.10.2015 18 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

19 Doçentlik 16.10.2015 19 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Doçentli ğ e Ba ş vurmak için:  Doktora yapmış, Tıpta uzmanlık ünvanını almış ya da belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak  İlgili alanda özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak  ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavında (ÜDS) başarılı olmak (en az 65) şarttır. (Sınav sonucu süreklidir) Başvurular Üniversitelerarası Kurul’a yapılır.

20 Doçentlik Jüri: ­ Üniversitelerarası Kurul, doçentlik başvurusunda bulunan adaylardan her biri için beş kişilik bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye tespit eder. ­ Jüri için asıl ve yedek üyeler, adayın başvurduğu alan göz önünde bulundurularak belirlenir. - Adayın başvurduğu alanda yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde, istisnai olarak, jüri üç asıl ve iki yedek olmak üzere beş üye ile teşkil edilebilir. - Doçentlik sınav jürisinde görev alabilmek için profesör olarak atanmış ve yetmişiki yaşını doldurmamış olmak şarttır. 16.10.2015 20 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

21 Doçentlik Sınav:  Üniversitelerarası Kurulca yılda iki kere yapılır.  Eser incelemesi ve sözlü sınav olmak üzere, iki aşamada yapılır.  Eser incelemesinde başarılı bulunan aday, doçentlik sınav jürisi tarafından, sözlü sınava tabi tutulur.  Sözlü sınavda başarılı olması halinde, adaya ilgili bilim dalında Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik unvanı verilir. 16.10.2015 21 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

22 Doçentlik 16.10.2015 22 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Doçentlik sınavına ilişkin esas ve usuller; Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

23 Doçentlik Doçentlik sınavına yabancı ülke vatandaşı olanlar da başvurabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında aranan kriterleri sağlamaları gerekmektedir. 16.10.2015 23 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

24 Doçentlik Doçentli ğ e Atanmak için:  Doçentlik ünvanını almış olmak  Üniversitelerarası Kurulca doçentlik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayılmış olmak gerekir. 16.10.2015 24 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

25 Doçentlik Üniversiteler, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. 16.10.2015 25 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

26 Doçentlik Doçentliğe atama süreci nasıl işler? 16.10.2015 26 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

27 Doçentlik Atama: Müracaat eden adayların durumları incelenmek üzere rektör tarafından üç profesör tespit edilir. Bu profesörler, adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirirler. Rektör, bu mütalaalara dayanarak, üniversite yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra atamayı yapar. 16.10.2015 27 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

28 Doçentlik Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşme ile doçentliğe görevlendirilmelerinde de bu hüküm uygulanır, ancak ilan şartı aranmaz. 16.10.2015 28 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

29 III.Profesörlü ğ e Yükseltilme ve Atanma 16.10.2015 29 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

30 Profesörlük 16.10.2015 30 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI İlan İlan en yüksek trajlı beş gazeteden birinde ve Resmi Gazete’de yayınlanır. İlan bütün üniversitelerin ve yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili bölümlerine gönderilir. Açık bulunan profesörlük kadroları Rektörlükçe ilan edilir.

31 Profesörlük İlanda adaylara en az 15 günlük başvurma süresi tanınır. İlanda son başvurma tarihi belirtilir. 16.10.2015 31 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI İlan:

32 Profesörlüğe yükseltilmek için gerekli şartlar nelerdir? 16.10.2015 32 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Profesörlük

33 Profesörlü ğ e Yükseltilmek için: a. Doçentlik ünvanını aldıktan sonra açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında en az beş yıl çalışmış olmak b. Kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orjinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmaları bulunmak Üniversiteler, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. c. Bir profesörlük kadrosuna atanmak şarttır. 16.10.2015 33 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

34 Kimler profesörlüğe atanabilir? 16.10.2015 34 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Profesörlük

35 Profesörlü ğ e atanmak için:  Profesörlüğe yükseltilmek için gerekli şartları taşıyan doçentler  Doçentlik sınavını başarmış sayılarak yabancı ülkelerde aldığı unvanın eşdeğerliliği kabul edilen adaylardan profesörlüğe yükseltilmek için gerekli şartları taşıyanlar  Profesörlüklerinin Türkiye’de geçerli sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla kabul edilenler atanır. 16.10.2015 35 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

36 Profesörlük Atama: Adayları değerlendirmek üzere 1 ay içinde üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca ilân edilen kadronun bilim/sanat alanı ile ilgili en az 5 profesör seçilir. Bu profesörler 2 ay içinde her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar. Yönetim Kurulu raporlara göre başvuran doçentin profesörlüğe yükseltilerek atanmasına veya profesörün atanmasına karar verir. Atama işlemleri rektörce yapılır. 16.10.2015 36 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

37 Profesörlük Yabancı ülke vatandaşı öğretim elemanlarının profesörlüğe yükseltilmesinde ilan şartı dışındaki usul ve esaslar uygulanır. 16.10.2015 37 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

38 Profesörlük Jürilere yurtiçinde ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan TC vatandaşı ve yabancı ülke vatandaşı profesörler görevlendirilebilir. 16.10.2015 38 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

39 Profesörlük Yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmayan profesör, doçent ve yardımcı doçentler yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu ünvanı kullanamazlar. 16.10.2015 39 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

40 16.10.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 40 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI  “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri” Yükseköğretim Kurulu’nun onayını takiben Kurul’un web sitesinde yayınlanmaktadır.web sitesinde

41 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"Ö ğ retim Üyeli ğ ine Yükseltilme ve Atanma YÜKSEKÖ Ğ RET İ M KURULU BA Ş KANLI Ğ I PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları