Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

20. Ulusal Pazarlama Kongresi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "20. Ulusal Pazarlama Kongresi"— Sunum transkripti:

1 20. Ulusal Pazarlama Kongresi
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve DUYGUSAL TATMİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GSM OPERATÖRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Bilgen, Kara, Gürdal 20. Ulusal Pazarlama Kongresi 10-13 Haziran 2015 Eskişehir

2 İÇERİK Giriş Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Duygusal Tatmin Yöntem Bulgular Sonuç ve Öneriler

3 GİRİŞ Akademik Yazın - Uygulama Disiplinler Arası Çalışmalar
Firmalarda Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarındaki Artış Geçmiş Çalışmalar

4 SOSYAL SORUMLULUK Bugün Geçmiş

5 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
Başlangıç, 1990’lı yıllar Hayırseverlik, doğal çevreyi koruma + …

6 CSR EUROPE’a göre; Çalışma alanı (Çalışanlar)
Pazar (Müşteriler, tedarikçiler, dağıtım kanalı üyeleri) Çevre Toplum Etik İnsan Hakları (Moir, 2001, s.17)

7 PAZARLAMA YÖNLÜ YAKLAŞIM;
Farklı ihtiyaçlara sahip müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve yatırımcılar gibi iç ve dış paydaşların ihtiyaçlarını tatmin etmede etkili (Hinson ve Kodua, 2012, s.333)

8 DUYGUSAL TATMİN / Duygularla ilişkili bir kavram

9 Tatmin Mutluluk Neşe Tatminsizlik Kızgınlık Hayal kırıklığı

10 YÖNTEM GSM operatörlerinde kurumsal sosyal sorumluluğun duygusal tatmin üzerindeki etkisinin belirlenmesi Tanımsal araştırma Anket Kolayda Örnekleme 400 cevaplayıcı

11 ARAŞTIRMADA KULLANILAN ÖLÇEKLER
5/li Likert Kurumsal Sosyal Sorumluluk – Türker (2009) Measuring Corporate Social Responsibility: A Scale Development Study. Journal of Business Ethics, 85, 411–427. doi: /S Duygusal tatmin – Wong (2004) The Role of Emotional Satisfaction in Service Encounters. Managing Service Quality, 14, 5, doi: /

12 BULGULAR Betimsel İstatistikler Frekans Yüzde Cinsiyet Kadın Erkek 229
Frekans Yüzde Cinsiyet Kadın Erkek 229 171 57 43 Yaş 0-18 yaş 19-30 yaş 31-40 yaş 41-50 yaş 51 yaş ve üzeri 5 187 153 32 23 1,3 46,8 38,3 8 5,8 Eğitim Seviyesi İlkokul Ortaokul Lise Lisans Lisansüstü 24 93 264 14 6 23,3 66 3,5 Gelir Düzeyi TL TL TL TL TL 5001 TL ve üzeri 70 92 109 41 48 40 17,5 27,3 10,3 12 10

13 Faktör Analizi Sonuçları

14 Ölçeklere Ait Güvenilirlik Katsayıları
Boyut İfade Sayısı Cronbach’s Alpha Değeri Topluma Karşı Kurumsal Sosyal Sorumluluk 10 0,903 Müşterilere Karşı Kurumsal Sosyal Sorumluluk 8 0,876 Rakiplere Karşı Kurumsal Sosyal Sorumluluk 4 0,763 Çalışanlara Karşı Kurumsal Sosyal Sorumluluk 3 0,768

15 Ölçekte Yer Alan İfadeler
Cronbach’s Alpha Katsayısı Abonesi olduğum GSM operatöründen memnunum. 0,934 Bu GSM operatörünün abonesi olmaktan mutluyum. Bu GSM operatöründen bıktım. Bence bu GSM operatörü sinir bozucu.

16 Regresyon Analizi Sonuçları

17 Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri Bakımından Duygusal Tatmin
Cinsiyete göre duygusal tatminin fark gösterip göstermediği Levene testine karşılık gelen p değeri= 0,257 Yaşa göre duygusal tatminin fark gösterip göstermediği ANOVA - p=0,561 Eğitim düzeylerine göre duygusal tatminin fark gösterip göstermediği ANOVA - p=0,632 Gelir düzeylerine göre duygusal tatminin fark gösterip göstermediği ANOVA – Fark tespit edilmiştir. TL gelir grubu ile TL ve 5001 TL ve üzeri grupları arasında TL ve 5001 TL ve üzeri gelir gruplarında duygusal tatmin TL grubundan daha yüksek

18 SONUÇ ve ÖNERİLER Kapsam genişliği İçsel ve dışsal etkenler
Farklı paydaş grupları Anlamlı etki En fazla etkili olan boyut müşterilere karşı kurumsal sosyal sorumluluk Kısıtlar ve ileriki çalışmalar

19 Dinlediğiniz için teşekkür ederiz…
İlknur BİLGEN Adnan KARA Sahavet GÜRDAL


"20. Ulusal Pazarlama Kongresi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları