Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Satış Elemanının Etik Davranışı: Tüketici Algısının Güven, Memnuniyet ve Tekrar Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi Yrd. Doç. Dr. Banu KÜLTER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Satış Elemanının Etik Davranışı: Tüketici Algısının Güven, Memnuniyet ve Tekrar Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi Yrd. Doç. Dr. Banu KÜLTER."— Sunum transkripti:

1 Satış Elemanının Etik Davranışı: Tüketici Algısının Güven, Memnuniyet ve Tekrar Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi Yrd. Doç. Dr. Banu KÜLTER DEMİRGÜNEŞ Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama A.B.D. Kırşehir.

2 Bu çalışmada –tüketici bakış açısıyla- satış elemanının etik davranışlarının;
Satış elemanından duyulan memnuniyet, Satış elemanına duyulan güven, İşletmeye duyulan güven, Tekrar satın alma davranışı üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Uygulama alanı: Finansal hizmet sektörü

3 İş etiği kavramı; güvenilir ve sorumlu ilişkiler içeren, tüketiciler ve diğer paydaşlara doğruluk ve adalet sağlayan pazarlama faaliyetlerini ifade etmektedir (Murphy vd., 2005). Gerekçelendirme: İşletmenin koyduğu kural ve ilkelerin yapısını oluşturmaktadır. Uygulama: İşletmenin kabul ettiği ideolojinin uygulanmasıdır (Ferrell, 2005; Beschorner, 2006). Uygulama aşamasında işletmenin yükünün bir kısmını satış elemanı üstlenmekte ve etik davranışta bulunma sorumluluğunu da beraberinde almaktadır (Hazrati vd., 2012: 5026).

4 Etik Satış Davranışı: Gerçek mesajlar iletilmesi, Sadece müşterilere yarar sağlayan ürün ve hizmetler satılması, Sadece yapılabileceklerin sözünün verilmesi, Müşteri bilgilerinin gizli tutulması vb. davranışları kapsamaktadır. Etik Olmayan Satış Davranışı: Müşteriye aldatıcı mesajlar verilmesi, Müşteriye uygun olmayan ürünler satılması, Baskılı satış teknikleri kullanılması vb. davranışları kapsamaktadır. (Robertson ve Anderson, 1993; Roman ve Ruiz, 2005)

5 Literatür İncelemesi:
Satış elemanının etik davranışları hakkındaki çalışmaların birçoğu (Ramsey vd., 2007; Strout, 2002) söz konusu davranışın, satış yöneticileri tarafından değerlendirilmesi üzerine odaklanmaktadır. Bir kısım araştırmacılara göre (Uusitalo ve Oksanen, 2004; Ingram vd., 2005; Durif vd., 2009); Tüketicilerin etik/etik olmayan davranışlara yönelik algıları ve Bu davranışlara yönelik tepkilerini, alıcı ve satıcı arasındaki ilişki çerçevesinde incelemek gerekmektedir.

6 Kavak ve Alkibay (2007)’a göre;
satış elemanı ile alıcının yüz yüze iletişimin gerçekleştiği durumlarda satış elemanın rolü ayrıca önem kazanmaktadır. Tüketici açısından bakıldığında; tüketicilerin sosyal ve ahlaki sorumluluk çerçevesinde hareket etme gereklilikleri bulunmaktadır (Torlak ve Özdemir, 2008: 94). Lagace vd., (1991); Gundlach ve Murphy, (1993); Roman, (2003)’a göre; satış elemanının etik davranışı, uzun dönemli alıcı ve satıcı ilişkisi oluşturmada ve devamlılığı sağlamada etkilidir.

7 • Müşteri memnuniyeti (Roman ve Ruiz, 2005; Lin, 2012)
Satış elemanının etik davranışı ile şekillenebilecek unsurlar; • Müşteri memnuniyeti (Roman ve Ruiz, 2005; Lin, 2012) • Güven (Roman ve Ruiz; Hazrati vd., (2012) Satış elemanına duyulan güven (Holden, 1990; Chen ve Mau, 2009; Kennedy vd., 2001). İşletmeye duyulan güven (Holden, 1990; Chen ve Mau, 2009). • Tekrar satın alma davranışı (Gwinner vd., 1998; Ingram, 2005).

8 Memnuniyet ve Güven duygusu ile şekillenebilecek unsurlar ; Memnuniyet Davranışsal sonuçlar (Oliver ve Swan, 1989; Oliver, 1997; Ingram, 2005) Güven Davranışsal sonuçlar (Kelly ve Sine, 1992; Ganesh vd., 2000; Roman ve Ruiz, 2005)

9 ARAŞTIRMANIN KAPSAMI ve YÖNTEMİ Araştırmanın Amacı ve Önemi Finansal hizmet sektöründe çalışan müşteri temsilcilerinin etik/etik olmayan davranışlarının, memnuniyet güven duygusu tekrar satın alma davranışı üzerinde etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. Ayrıca; İşletmeye ve satış elemanına duyulan güvenin, tekrar iletişime geçmedeki etki düzeyleri belirlenmekte, Memnuniyet ve güven duygusunun, tekrar satın alma davranışı üzerindeki göreceli önemi ortaya koyulmaktadır.

10 Çalışma, bankaların –müşteri temsilcilerinin etik davranışları aracılığıyla- güven ve memnuniyet duyguları oluşturabilmeleri ve nihayetinde müşteri ile yeniden buluşma şansını nasıl yakalayabilecekleri konusunda yol gösterebilecektir. Bu durum, özellikle tüketicinin finansal işlemler, yükümlülükler vb. hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığı sektörlerde ayrıca önemli olmaktadır.

11 Araştırmanın Sınırları ve Kısıtları Araştırma, sadece Kırşehir İli’nde faaliyet gösteren kamu sermayeli mevduat bankalarını kapsamaktadır. Araştırmanın bir diğer kısıtı ise müşterilerin etik davranışa yönelik algılarını etkileyebilecek yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi vb. demografik özelliklerin dikkate alınmamasıdır.

12 Araştırmanın Değişkenleri Satış elemanının etik davranışı Satış elemanından duyulan memnuniyet Satış elemanına duyulan güven İşletmeye duyulan güven Tekrar satın alma davranışı Her bir değişken, müşterilere yöneltilen ölçüm ifadeleri ile temsil edilmektedir: Satış elemanının etik davranışı (Roman ve Ruiz, 2005; Ingram vd., 2005) Satış elemanından duyulan memnuniyet (Ingram vd., 2005; Chen ve Mau, 2009) Satış elemanına ve işletmeye duyulan güven (Roman ve Ruiz, 2005; Ingram vd., 2005; Chen ve Mau, 2009) Tekrar satın alma davranışı (Nguen ve Leblanc, 2001; Ranaweera ve Prabhu, 2003).

13 Araştırmanın Kavramsal Modeli
H4 H1 H5 H2 H6 H3 H7

14 Model Kapsamında Test Edilecek Hipotezler ;
Hi1 : Önerilen kavramsal model gözlenen veriye uygundur. H1: Satış elemanının algılanan etik davranışının, satış elemanından duyulan memnuniyet üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. H2: Satış elemanın algılanan etik davranışının, satış elamanına duyulan güven üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır. H3: Satış elemanının algılanan etik davranışının, işletmeye duyulan güven üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır. H4: Satış elemanının algılanan etik davranışının, tekrar satın alma davranışı üzerinde “doğrudan” pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.

15 H5: Satış elemanından duyulan memnuniyetin, tekrar satın alma davranışı üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır. H6: Satış elemanına duyulan güvenin, tekrar satın alma davranışı üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır. H7: İşletmeye duyulan güvenin, tekrar satın alma davranışı üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.

16 Araştırmanın Ana kütlesi ve Örnekleme Süreci
Örneklem seçiminde tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan kolayda örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı Veri toplama yöntemi olarak anket yönetimi kullanılmıştır. Veriler, tarihleri arasında çalışma saatleri süresince, bankalarda işlemini tamamlayan müşterilere yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Modelde yer alan değişkenlerin ölçülmesinde toplam 19 değişken kullanılmıştır. Ölçekte yer alan değişkenler, 5’li Likert ölçeği kullanılarak ölçülmüştür.

17 Verilerin Analiz Yöntemi Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlikleri, keşifsel faktör analizi; Yapısal geçerlilikleri ise doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak test edilmiştir. Araştırma modelinin veri setiyle uyumu ve araştırmanın hipotezleri, Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kullanılarak test edilmiştir.

18 Araştırmanın Kavramsal Modeli
H4 H1 H5 H2 H6 H3 H7

19 Tablo 1. Keşifsel Faktör Analizi Sonuçları
Analiz ve Bulgular Tablo 1. Keşifsel Faktör Analizi Sonuçları Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 Faktör 5 Satış Elemanının Etik Davranışı 0,897 SED 1 0,896 SED 2 0,895 SED 3 0,887 SED 4 0,783 SED 5 Satış Elemanından Duyulan Memn. SM 1 0,865 SM 2 0,816 SM 3 0,787 Satış Elemanına Duyulan Güven SG 1 SG 2 0,796 SG 3 0,825 SG 4 0,755 İşletmeye Duyulan Güven İG 1 İG 2 0,820 İG 3 0,665 İG 4 0,712 Tekrar Satın Alma Davranışı TSAD 1 0,580 TSAD 2 0,716 TSAD 3 0,736 Açıklanan Varyans (%) 30,315 19,001 10,002 6,038 4,936 Kümülatif Açıklanan Varyans 49,316 59,318 65,356 70,292 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği: 0,937 Bartlett Testi: x2: 6511, df: 173, p: 0.000 Cronbach’s alfa katsayıları 0,752 0,850 0,920 0,950

20 Tablo 2. Ölçme Modeli Uyum İyiliği Ölçüleri
Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları Tablo 2. Ölçme Modeli Uyum İyiliği Ölçüleri

21 Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Standardize tahmin değeri Standart hata t değeri Satış Elemanının Etik Davranışı SED 1 0,680 0,039 15,338 SED 2 0,821 0,035 23,449 SED 3 0,925 0,031 32,036 SED 4 0,944 0,030 34,171 SED 5 0,906 0,026 37,089 Satış Elemanından Duyulan Memn. SM 1 0,84 0,30 16,68 SM 2 0,89 0,20 18,25 SM 3 0,83 0,31 16,38 Satış Elemanına Duyulan Güven SG 1 0,754 0,046 15,580 SG 2 0,764 0,048 15,780 SG 3 0,900 17,430 SG 4 0,823 0,043 17,850 İşletmeye Duyulan Güven İG 1 0,776 0,044 19,222 İG 2 0,814 20,994 İG 3 0,724 0,065 14,636 İG 4 0,840 0,057 16931 Tekrar Satın Alma Davranışı TSAD 1 0,792 14,738 TSAD 2 0,063 15,954 TSAD 3 0,645 0,089 11,390

22 Tablo 4. Araştırma Modeli Uyum İyiliği Ölçüleri
Uyum İyiliği İstatistikleri Olması Gereken* Hesaplanan Değer Düzeltilmiş Ki-Kare χ2/df <5 1,682 Uyum İyiliği İndeksi (GFI) ≥0,90 0,912 Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi (AGFI) 0,920 Normlaştırılmış Uyum İndeksi (NFI) 0,957 Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI) ≥0,95 0,975 Artan Uyum İndeksi (IFI) 0,981 Tucker Level İndeks (TLI) 0,993 Tahminin Hata Kareleri Ortalama Kare Kökü (RMSEA) <0,05 0,041

23 Tablo 5. Hipotez Testi Sonuçları
Standardize tahmin değeri; Γ t değeri Sonuç H1: Satış elemanının etik davranışı satış elemanından duyulan memn. 0,22* 1,68 Kabul H2: Satış elemanının etik davranışı satış elemanına duyulan güven 0,74*** 13,91 H3: Satış elemanının etik davranışı işletmeye duyulan güven 0,51*** 10,37 H4: Satış elemanının etik davranışı tekrar satın alma davranışı 0,32** 2,38 H5: Satış elemanından duyulan memn tekrar satın alma davranışı 0,15 1,06 Red H6: Satış elemanına duyulan güven tekrar satın alma davranışı 0,36*** 4,69 H7: İşletmeye duyulan güven tekrar satın alma davranışı 0,43*** 8,47 ***P<0,01 ** P<0,05 * P<0,10

24 SONUÇ Güven unsuru, satış elemanının etik davranışından en çok etkilenen boyut olarak tespit edilmiştir. Ayrıca güven unsuru, tekrar satın alma davranışının en güçlü belirleyicisi durumundadır. Satış elemanının etik davranışının, tekrar satın alma davranışı üzerinde doğrudan etkili olduğu tespit edilmiştir. Memnuniyet, etik satış davranışından en az etkilenen boyut olmuştur. Satış elemanından duyulan memnuniyetin, tekrar satın alma davranışı üzerinde etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

25 Söz konusu sektörde özellikle satış elemanına ayrı bir önem atfedilmesi, Müşterilerin satış elemanına yönelik algılarının, davranışlarına yansıyabileceğinin farkında olunması, Satış elemanlarına yönelik etik kuralların benimsenmesi, bunların standartlaştırılması, kontrol sistemleri geliştirilmesi gerekmektedir.

26 Gelecekteki Çalışmalarda ;
Fiyat, işletmenin sunduğu maddi olanaklar, işletmenin ünü vb. konular etik davranış algısı ile birlikte değerlendirilebilir. Demografik faktörler dikkate alınabilir.

27 Teşekkürler…


"Satış Elemanının Etik Davranışı: Tüketici Algısının Güven, Memnuniyet ve Tekrar Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi Yrd. Doç. Dr. Banu KÜLTER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları