Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Geert Opsomer Ghent Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Reprodüksiyon, Do ğ um ve Sürü Sa ğ lı ğ ı Departmanı, Belçika 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Geert Opsomer Ghent Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Reprodüksiyon, Do ğ um ve Sürü Sa ğ lı ğ ı Departmanı, Belçika 1."— Sunum transkripti:

1 Geert Opsomer Ghent Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Reprodüksiyon, Do ğ um ve Sürü Sa ğ lı ğ ı Departmanı, Belçika 1

2 2

3  10-12 aylık iken siklisiteye ba ş lar,  Düve için ilk tohumlamada gebelik oranı >%70  24 aylıkken ilk buza ğ ılama  <105 günde tekrar gebelik  Laktasyon periyodu 335 gün  Kuru dönem 50 gün

4 Çünkü: °fertilite, modern damızlık süt sı ğ ırı sürülerinde; ekonomik açıdan oldukça önemlidir. °hayvan yeti ş tiricilerinin ço ğ unlu ğ u fertilite çalı ş masıyla ilgilenir. ° Mevcut artan üretim düzeyi reprodüksiyonun yakın takibi gerektirir. °‘Fertilite’ ile u ğ ra ş makla siz tipik veterinerlik çalı ş ması yapıyorsunuz. °Fertilite, sürünün di ğ er yönlerinin ço ğ uyla ili ş kilidir: enfeksiyöz hastalıklar, beslenme, tırnak sa ğ lı ğ ı, …

5  Amaç: ◦ Performansı gözden geçirmek ve ortaya çıkan problemleri vurgulamak 5

6 Önceden belirlenmiş hedefler Çiftlik yönetimi İnspeksiyon: sürü, veri, klinik gözlemlemeler İzleme, değerlendirme, yorumlama Önceden belirlenmiş hedefleri karşılama Evet Takip etme İzlemeye devam / Hedefleri yeniden ayarlama Hayır Problem analizi Tanı Girişim Takip etme Girişimlerin değerlendirilmesi

7 Buzağılama – konsepsiyon aralığı Buzağılama – 1. tohumlama aralığı Uterus involüsyonu Ovaryan aktivitenin yeniden başlaması Gönüllü bekleme süresi Kızgınlık belirlemesi 1. Tohumlama – konsepsiyon aralığı Kızgınlık belirleme Gebelik oranı Ovaryan aktivite

8 8 (Senger, 2003) DEĞİŞİM Kızgınlık Belirleme Etkinliği% 40 – 60 Kızgınlık Belirleme Hataları% 5 – 30 Tohumlamayıcı YeteneğiKonsepsiyon – 1. ST % 40 - 60 ST Boğasının Fertilitesi% 40 - 63 Semen Saklama & TaşımaTavsiyelere uyulmuş Çevre – Sıcaklık StresiDüşük kızgınlık belirleme AşılamalarTavsiyelere uyulmuş Geçiş Dönemi İnek BeslemesiTavsiyelere uyulmuş DEĞİŞİM Güç Doğum% 2 – 10 Plasentanın Atılamaması% 4 – 12 Uterus Enfeksiyonları% 15 – 30 Kistik Ovaryumlar% 6 – 20 Embriyonik Ölümler% 30 – 40 İkizlik% 1 - 10 DEĞİŞİM IrkYönetim kararı YaşDoğal olarak düşüşte Üretim200 Ibs = 1 gün Yüksek düzey kontrol Orta düzey kontrol Düşük düzey kontrol

9  gönüllü bekleme süresi: ◦ Sezonsal de ğ i ş im: süt fiyatı ◦ İ nekteki bireysel de ğ i ş im: laktasyon e ğ risinin kalıcılı ğ ı, puerperal hastalık  ine ğ i tohumlama ya da kesime sevk etme kararı: ◦ Süt üretimi, do ğ um sayısı, laktasyondaki günler, spesifik ‘inek nitelikleri’ ◦ Tohumlama sayısı/gebe olmayan hayvan sayısı: 2,5 - 3  Yeti ş tirici tarafından alınan kararların hepsi ekonomiye dayalı de ğ ildir ◦ Ya ş am kalitesi, serbest zaman 9

10  Farklı bir çok faktörün dahil olması ◦ Birbirleriyle ili ş kili ◦ Bazıları sadece çok sınırlı kontrol altında  Ekonomik etkiler konusunda görü ş birli ğ inin olmaması ◦ Örne ğ in buza ğ ılamalar arası aralık: inek düzeyinde optimizasyon 10

11  çok farklı stratejilerin kullanımı ◦ Sezonsal buza ğ ılama ya da de ğ il ◦ Kızgınlık belirlemeye kar ş ı Sabit zamanlı suni tohumlama, DIY ST & ST’ye kar ş ın do ğ al tohumlama ◦ Tek ve aynı sürü içerisinde: kızgınlık belirleme – SZST – bo ğ a kullanılmaması  tipik problemler: ivme, zaman farkı, karı ş tırıcı faktörler ◦ Örne ğ in buza ğ ılamalar arasındaki aralık, ilaç kullanımı (prostaglandinler)  Avrupa sürü boyutunun küçük olması 11

12 CI365 A 4.5 yaşın üzerindeki A ve B sürülerinin karşılaştırılması A= 4 laktasyon tamamlamış + 5.’nin 180. günü B= 4 laktasyon tamamlamış B CI 410

13  Buza ğ ılamalar arası süre, tarihi bir sayıdır. Bu, 1 yıl önceki reprodüktif verimlilik hakkında bir ş eyler söyler. ◦ İ stenilen BAS = do ğ um-konsepsiyon aralı ğ ı + 280 gün  Buza ğ ılamalar arası süre yalnızca gebe hayvanlar için dikkate alınır! ◦ Ya fertilite nedenlerinden kesime sevk edilen hayvanlar (failure to conceive within a specific time limit??)

14  BAS hesaplandı ğ ında, abort yapan hayvanlar sayılmaz (BAS <260 gün)  BAS normalde da ğ ınık de ğ ildir: <12 ay12-13 ay13-14 ay>14 ay Sürü A%19%27%27%34%20 Sürü B%37%10%11%40

15  Gönüllü bekleme süresi  Kızgınlık belirleme  Konsepsiyon oranı  İ ne ğ in kısır oldu ğ u ve gebe kalmadı ğ ı için kesime sevkinden önce öngörülen maksimum östrus periyodu sayısı 15

16 16

17  tohumlamadan önce ve tohumlamadan sonra ◦ Do ğ um – 1. kızgınlık/tohumlama aralı ğ ı ◦ 1. tohumlama – konsepsiyon aralı ğ ı ◦ Gebelik kontrolünde gebe olmayan ineklerin sayısı  kızgınlık belirleme etkinli ğ i: ◦ ine ğ in yeti ş tirici tarafından kızgınlıkta oldu ğ unu belirlemedir.  kızgınlık belirleme do ğ rulu ğ u: ◦ yeti ş tirici tarafından ineklerin gerçekten kızgınlıkta oldu ğ u belirlenmesidir? 17

18 18 ◦ Do ğ um-1. kızgınlık aralı ğ ı: 40 - 45 gün ◦ Pp 60. günde kızgınlıkta görülen ineklerin sayısı > %85 ◦ Kızgınlı ğ a gelme ve tohumlama oranı (submission rate) (tohumlanan inek sayısı)  pp 80. gün > %75  pp 90. gün > %85 ◦ Gebelik muayenesinde gebe olmayan inek sayısı < %15 ◦ Belirlenen kızgınlıklar %’si = (21/2 östrus arası ortalama) x 100 ≥ %80

19 Kızgınlık belirleme do ğ rulu ğ u problemlerindeki indikatörler:  Aynı kızgınlıkta iki hatta üç kez tohumlanmı ş çok sayıda inek  Anormal östruslar arası aralı ğ a sahip çok sayıda inek ◦ Östruslar arası aralı ğ ın ≥%70’i, 18-24 gün arasında olmalıdır. 19

20 20 Östruslar arası aralık tablolarında elde edilen bilgi Tipik dağılımHedef Zayıf belirleme Yanlış belirleme 1 – 17 gün 18 – 24 gün (normal) 25 – 35 gün 36 – 48. gün (kayıp kızgınlık) >48. gün >78. gün %5 %15 %20 %+50 %5-10 %5 %70 %10 %1-2 %10 %5-10 %40-50 <%45 %20 %15 >%15 %15 - 30

21  İ lk tohumlamada konsepsiyon oranı (%):%50 ◦ İ lk tohumlamada dönmeme oranı (%):%60-70  Tüm tohumlamalardaki konsepsiyon oranı (%): %45-50  Her konsepsiyondaki tohumlama sayısı:1,7  ≥3 tohumlama alan ineklerin %’si:< %10 21

22  Açık gün/buza ğ ılama arası süre: <110 gün – 390 gün  1. tohumlama – konsepsiyon aralı ğ ı: < 18 gün  Laktasyonun 100. gününde buza ğ ıdaki inek sayısı: > %50  Laktasyonun 200. gününde buza ğ ıda olmayan inek sayısı : < %6-10 22

23  Güç do ğ um:< %10  fötal membranların atılmaması:< %10  postpartum uterus enfeksiyonları:< %10  anormal vajinal akıntı: < %15  abortlar: ≤ %6  folliküler kistler:< %10 23

24  Buza ğ ılama arası aralık: ◦ tarihsel & beklenilen (buza ğ ılamadan konsepsiyona kadar olan gün + gebelik süresi)  Fertilite nedenlerinden kaynaklı kesime sevk: ◦ Belirli bir zaman diliminde gebe kalmamadan dolayı kesime sevk ◦ Kesime sevk edilen hayvan sayısı >2 tohumlamalar <%7  Birçok göstergenin kombinasyonu: ◦ Örne ğ in Fertilite Durumu (FD): (1. tohumlamada gebelik oranı/tohumlama sayısı/konsepsiyon) – p-konsepsiyon aralı ğ ı+ 125 24

25 25 Fertilite için temel KPI’lar 1)Fertilite nedenlerinde dolayı kesime sevk edilmiş inekler ; inek sayısı >2 tohumlamalar: <%7 tohumlama /gebe olmayan inek sayısı 2) Mevcut hedeften (ortalama ve Standart Sapma (SD)) daha uzun buzağılama aralığı (sürü spesifik)

26 26 Buzağılamalar Arası Sürenin uzaması (ortalama ve Standart Sapma (SD)) Buzağılama – 1. tohumlama aralığı 1.tohum.-konsepsiyon aralığıGönüllü bekleme süresi Prensip ve uygulamalar Kızgınlık belirleme etkinliği (tohumlama sonrası) Kızgınlık belirleme etkinliği (tohumlama öncesi) Yetiştirici tarafından ayarlama Konsepsiyon etkinliği Kızgınlık belirleme ayarlaması -1. tohum. kons. oranı -Tohum./tohumlanan inek sayısı Genel neden olan problem: -tohum. Tekniği -kızgınlık belirleme doğruluğu -enfeksiyonlar -beslenme problemi Tohumlama sayısı ve konsepsiyon oranı hesaplama -her sezon, her boğa, her doğum uygunUygun değil uygun Uygun değil uygun Uygun değil uygun Uygun değil

27 27 ORTALAMA Planlanan BA Buzağılama – ilk tohum. aralığı İnek başı tohumlama Kızgınlık belirleme oranı İlk tohum. – konsepsiyon aralığı İnek başı tohumlama İlk tohum. konsepsiyon oranu Dönmeyen %’si Tohumlama stratejisi Sebep 2 Tohumlama stratejisi Östrus belirleme Birkaç ‘porblemli’ hayvan Östrus belirleme Sebep 1 Sebep 3 Östrus belirleme Östrus onayı Birkaç ‘problemli’ hayvan Birkaç ‘problemli’ inek Tohumlama szamanı Ata seçimi

28 28

29 29

30 30 Laktasyon günü Sürü Fertilite Durumu

31  Protokollerle çalı ş ma: ◦ Uyguladı ğ ın protokol nasıl çalı ş ıyor, zayıf noktalar, uygunluk nerede  Sürü için en iyi protokolün dikkate alınması: ◦ Ekonomi, zaman yönetimi, az stres 31

32 Teşekkürler


"Geert Opsomer Ghent Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Reprodüksiyon, Do ğ um ve Sürü Sa ğ lı ğ ı Departmanı, Belçika 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları