Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEVAFUK MUCİZESİ Kur’an’ın Yazısında Keşfedilen Bir Harikası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEVAFUK MUCİZESİ Kur’an’ın Yazısında Keşfedilen Bir Harikası."— Sunum transkripti:

1 TEVAFUK MUCİZESİ Kur’an’ın Yazısında Keşfedilen Bir Harikası

2 Tevafuğun Tanımı Tevâfuk, iki ş eyin birbirine denk gelmesi demektir. Kur’ân’daki tevâfuk ise, Kur’an’ın neredeyse bütün sayfalarında bulunan 2806 adet Allah kelimelerinin alt alta, kar ş ı kar ş ıya veya sayfalar arasında sırt sırta gelerek güzel ve manidar ş ekilde diziler olu ş turması demektir.

3 Örnek İki Tevafuk Sayfası

4 TEVAFUĞUN KEŞFEDİLİŞİ Kur’an’ın yazısında görünen bu harika özelli ğ i ilk defa 1933 yılında Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ke ş fetmi ş ve bu ke ş fini ş öyle ilan etmi ş tir:

5 “Karde ş lerimle (Hafız Osman hattı) üç dört ayrı ayrı Kur’an nüshalarını kar ş ıla ş tırdık. Hepsinde tevafuk matlub oldu ğ una kanaatimiz geldi. Yalnız matbaa müstensihleri ba ş ka maksadları takip ettiklerinden bir derece tevafuklarda intizamsızlık dü ş mü ş. Düzenlense pek nadir istisna ile Kur'ân’ın tamamında iki bin sekiz yüz altı aded [2806] Allah lafzında tevafuklar görünecektir. Ve bunda bir mucizelik ı ş ı ğ ı parlıyor. Çünkü insan fikri bu pek geni ş sahifeyi ku ş atamaz ve karı ş amaz. Tesadüfün ise bu manalı ve hikmetli hâle eli ula ş amaz.” (Bediüzzaman, Rumuzat-ı Semaniye, 63)

6 Kayışzâde Hafız Osman Efendi’nin Ayet Berkenar Ölçüsünü Bulması Bu büyük hattatımız, önceki asırda İ stanbul’da ya ş amı ş ve 1895 yılında 107nci mushafını yazdı ğ ı bir sırada vefat etmi ş tir. Bu zat, Kur’an’ın sayfa ölçüsünü, yine Kur’an’dan, Bediüzzaman’ın tabiriyle, ilhamen ke ş fetmi ş ve onun bu ölçüsü, “âyet berkenar” adıyla me ş hur olarak yaygınla ş mı ş tır. Bu ölçü ile yazılan sayfalar, İ hlas Suresi eninde ve 15 satır boyundadır.

7 Hafız Osman’ın Kur’an’ındaki Tevafuklar

8 Tevafuğun Dayandığı Temel Ayetberkenar Harikası Ayetberkenar: Kur’an’ın Bütün sayfalarının ayet dura ğ ıyla bitmesi ve ayetlerin sayfa sonunda bölünmemesi demektir. Ayetberkenar özelli ğ i Kur’an’ın bir harikasıdır. Çünkü sayfalar Kur’an’dan alınan bir ölçü ile yazıldı ğ ı zaman bu harika durum ortaya çıkmı ş tır.

9 Tüm Sayfalar Ayetle Başlar ve Ayetle Biter

10 En Ölçüsü Boy Ölçüsü En Kısa Sure İhlas Suresi En uzun Ayet (Sh. 47)

11 Tevafuk Harikası Ayetberkenar Ölçüsünün Bir Neticesidir “Âyetlerin en büyü ğ ü olan "Müdayene âyeti” (sh.47) sahifeler için ve (birer satır olan) Sure-i İ hlâs ve Kevser, satırlar için bir ölçü kabul edildi ğ inden, Kur'an-ı Hakîm'in bu güzel meziyeti ve mucizelik alâmeti görülmektedir. Demek bu hüner Kur'an’ındır. Yoksa Hâfız Osman gibi zâtların de ğ il. Çünki bu vaziyet, Kur’an’ın âyetinden ve suresinden ortaya çıkmı ş tır.” (Barla Lahikası, 316)

12 Hafız Osman Bu Ölçüyü İlham Yoluyla Keşfetmiştir “(Hafız Osman ölçüsü ile) ne ş redilen ve basılan Kur'anlar da ilham-ı İ lahî ile oldu ğ undan; Kur'an-ı Hakîm'in nak ş ında ve yazısında, bir nevi mucizelik alâmeti var.” (Bediüzzaman, 19. Mektub 18. İş aret)

13 Üstad Bediüzzaman’ın Tevafuklu Kuran’ı Yazdırması “(Tevafuklu Kuran) Her bir müstensihe (yazana) üçer cüz‘ verilip yazılacaktır. Allah lafzının tam tevafuklarına i ş aret koymu ş um. İ stisna kalanlar ise …matbaanın ve yazanların satırlarda ve âyetlerin aralarındaki intizamsızlı ğ ından ve bu tevafukları his edememesinden mevcut tevafuku bozmu ş lar. Öyleler ise sıraya girmeli. Hatta mümkün ise sahifede iki veya üç sıra ile muvazene takip edilsin.” (Bediüzzaman, Rumuzat-ı Semaniye, 17)

14 Kur’an’daki Tevafukların Kırmızı Renkle Yazılması “Mushafı üç nevi mürekkeble, Allah lafzı kırmızı sâir tevafuklar ba ş ka renkli mürekkeble âyetleri siyah mürekkeble yazdırmak emelindeyim.” (Bediüzzaman, Rumuzat-ı Semaniye, 16)

15 Tevafuklu Kur’an’ı Yazmak Ahmed Hüsrev Efendi’ye Nasib Olmuştur “Kur'anın gözle görülen bir nevi mucizelik parıltısını, be ş -altı Mushafta i ş aretler yaptım, Kur’an yazıları mükemmel olan karde ş lerime taksim ettim. Bunların içinde Kur'an yazısında Hüsrev onlara yeti ş emedi ğ i halde, birden bütün o kâtiblere ve Arabî hat muallimine üstün geldi. Ve Arabî hatta en mümtaz karde ş lerimizden on derece geçti. Umumen onlar tasdik edip: "Evet bizi geçti, biz ona yeti ş emiyoruz dediler.” (Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası)

16 Tevafuklar Kuran’ın Levh-i Mahfuz’daki Aslında Vardır “Ehl-i kalb (ke ş fi açık) bazı kimseler demi ş ler: Bu tarz yazı Levh-i Mahfuz'un yazısına benziyor ve ona yakındır, diye hüküm etmi ş ler.” (Bediüzzaman, Rumuzat-ı Semaniye, 136)

17 Hüsrev Efendi Levh-i Mahfuz’daki Kur’an Gibi Yazmış “Asr-ı saadetten beri böyle hârika bir surette mu'cizeli olarak yazılmasına hiç kimse kadir olmadı ğ ı halde Risale-i Nur'un kahraman bir kâtibi olan Hüsrev'e "Yaz" emir buyrulmasıyla, Levh-i Mahfuz'daki yazılan Kur'an gibi yazılması…” (Bediüzzaman, Meyve Risalesi)

18 Tevafuk Numuneleri Allah Kelimelerinin Alt Alta Gelmesi

19

20

21

22

23 Allah Lafızlarının Kar ş ı Kar ş ıya Gelmesi

24

25

26

27

28 Rab Rab İ sminin Tevafukları

29

30

31

32 Rahman İ simleri

33

34

35 Esma-i Hüsna

36

37

38 Kur’an Kelimeleri

39

40

41 Diğer Tevafuklar Aynı Manadaki Kelimeler Diğer Tevafuklar veya Aynı Manadaki Kelimeler

42

43 Peygamber İ simlerinin Tevafukları

44

45

46

47

48

49 Mana Tevafukları

50

51

52

53

54 NETİCE Tevafuk, Maneviyattan Uzakla ş mı ş Bu Maddeci Asrın İ nsanlarının Gözlerine Kur’an’ın Gösterdi ğ i Bir Mucizesidir.

55 Bediüzzaman Hazretleri’nin Tabiriyle Akıl anlasa [ سبحان الله ] sübhanallah, Kalb derk etse [ بار الله ] bârekallah, Göz görse [ ماشاء الله ] mâ ş aallah diyecektir. (Rumuzat-ı Semaniye)


"TEVAFUK MUCİZESİ Kur’an’ın Yazısında Keşfedilen Bir Harikası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları