Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurum Teftişi (Denetimi)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurum Teftişi (Denetimi)"— Sunum transkripti:

1 Kurum Teftişi (Denetimi)
Hasan KALYONCU Üniversitesi SBE İşletme Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü Eğitimde Denetleme ve Değerlendirme Dersi Kurum Teftişi (Denetimi) Sunumu Pendik 19/A Grubu Türkay KOYUNCU Berna AYDIN Sena SAĞIR Metin DERVİŞOĞLU

2 Kurum Teftişi (Denetimi)
Sistemlerin başarısı, saptanmış başarılara ulaşma dereceleri ile ölçülebilir ve belirlenebilir. Bunu sağlamak için her sistem içinde bir teftiş alt sistemini kurmuştur. Toplumda örgütlenmenin oluşumu ile ortaya çıkan teftiş günden güne önem kazanmıştır. Türk Eğitim sisteminde teftiş görevi de yine Milli Eğitim Bakanlığına yasalarla verilmiştir sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Eğitim ve Öğretim hizmetlerinin bu kanun hükümlerine göre yürütülmesinden gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu tutulmuştur.

3 Kurum Teftişi (Denetimi)
Milli Eğitim Bakanlığında Teftiş görevini yerine getirmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığı kurulmuş örgüt yapısı görev ve yetkileri ile işleyiş şekli Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde saptanmıştır. Genel teftişler bir müfettiş gurubunca yapılır. Bu teftişlerde Bakanlığın kontrol alanı içine giren Kurumların, kuruluşların ve Bakanlık Merkez Örgütündeki dairelerin, kanunları, Tüzükleri, Yönetmelikleri, Öğretim ve Çalışma Programları, kararları, genelgeleri ve emirleri uygulayışları; Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer görevlilerin çalışmaları, başarıları ve verimleri kurum ve kuruluşun çevre ile ilişkileri ve çevredeki etkileri incelenip değerlendirilir.

4 Kurum Teftişi (Denetimi)
Kurum Teftişinin Özelliği Kurum çalışmalarını güçlendiren ve zayıflatan nedenlerin saptanarak gerekli önlemlerin yerinde ve zamanında alınması, insan gücü ve maddi olanakların yerinde ve verimli bir biçimde kullanılmasının sağlanması, eğitim ve öğretim etkinliklerinin güçlendirilmesi bakımından kurum teftişi, teftiş türlerinin en kapsamlı ve etkili olanıdır. Bir özelliği de süreklilik ilkesine uyulmasıdır. Aynı kurumda birbirini izleyen teftişler arasında bağlantı kurarak önceki teftişlerde saptanan eksiklerin giderilme, önerilen önlemlerin uygulanma durumunun gözlenmesi teftişte süreklilik sağlar.

5 Kurum Teftişi (Denetimi)
Kurum Teftişinin Özelliği Ayrıca bir teftiş gurubu tarafından yapılması, yıllık ve aylık çalışma programlarına dayalı olarak yürütülmesi, eğitim öğretim ve yönetim etkinliklerinin tümünü kapsaması ve ilgili problemlerin çözümünde rehberlik yapılması kurum teftişinin diğer özelliklerindendir.

6 Kurum Teftişi (Denetimi)
Kurum Teftişinde Karşılaşılan Sorunlar Kurum teftişinin gurupça yapılması eğitim sisteminde ilke olarak benimsenmiştir. Kurum teftişi yapılacak illere bir müşavir veya başmüfettiş başkanlığında bir gurup müfettiş gönderilir. Müfettiş sayısı il sınırları içinde bulunan eğitim kurumlarının türü, sayısı, büyüklükleri ve ulaşım durumlarına göre değişmektedir. Her guruptan ders teftişi yapacak branş öğretmenlerinin bulunmasına da özel gösterilir. Teftişin yapılmasında karşılaşılan sorunlar şunlardır:

7 Kurum Teftişi (Denetimi)
Kurum Teftişinde Karşılaşılan Sorunlar 1-Müfettiş sayısının azlığı, Programın yüklü oluşu ve teftiş süresinin yetersiz olması, 2-Turne süresi içinde teftiş raporunu yazmak için yeterli zaman ve ortam bulunamaması, 3-İki turne arasındaki sürenin az oluşu ve Müfettişlerin yeterince hazırlanamamaları, 4-Müfettişlerin yaşlarında, yetişmelerinde ve deneyimlerinde farklılık olması, 5-Müfettişlerin teftiş tekniklerini uygulamalarının farklı olması, 6-Teftişte görevlendirilen müfettişlerin branş öğretmenlerini de denetlemeleri, 7-Denetlenecek hususların saptanmamış olması,

8 Kurum Teftişi (Denetimi)
Kurum Teftişinde Karşılaşılan Sorunlar 8-Yeterli bir değerlendirme ölçeği bulunmaması, 9-Kurumlarda görevli personelin teftişin amacı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaması, 10-Diğer sistem ve politikalardaki değişmelerin kurum personelini etkilemesi, yönetime saygınlık ve güvenin azalması, 11-Yönetmelik ve genelgelerin sık değişmesi, bilgilendirmenin yetersiz olması, 12-Teftiş raporlarının kısa zamanda değerlendirilerek gereğinin yapılmaması,

9 Kurum Teftişi (Denetimi)
Kurum Teftişinde Kullanılan Bazı Kavramlar Turne: Bir gurup müfettiş tarafından gerçekleştirilen denetim ve rehberlik sürecidir. Turne Emri: Teftiş kurul başkanlığının bakanlık onayına dayalı olarak yayımladığı denetim ve görevlendirme talimatıdır. Turne/Denetim Gurup Başkanı: Gurubu temsil eden en kıdemli başmüfettiştir. Denetim/Teftiş: İnceleme ve Araştırmalar bütünüdür. Genel Denetim: Okul ve kurumlardaki yönetim, eğitim ve öğretim çalışmalarını incelemek ve değerlendirmek amacıyla yapılan etkinliklerdir.

10 Kurum Teftişi (Denetimi)
Kurum Teftişinde Kullanılan Bazı Kavramlar Rehberlik: Denetimler sırasında yapılan her türlü yardım, teşvik ve öneri hizmetleridir. Mucip-Onay-Olur: bakanlık makamınca verilen yazılı izin. Mucipli Denetim: Kurumun veya personelin çalışmalarının denetlenmesi ve değerlendirilmesidir. Föy: Denetimde görevli müfettişin rapor yazımında esas alınan imzalı metindir. Raportör: Föyleri toplayan ve bunlara dayalı olarak rapor yazımını gerçekleştiren müfettiştir.

11 Kurum Teftişi (Denetimi)
Kurum Teftişinin Yapılması Kurum teftişinin başarılı olabilmesi için, karşılaşılan sorunlara çözüm yollarının bulunması gerekir. Kurum teftişinde dikkat edilecek hususlar 3 ana gurupta toplanabilir. 1-Planlama aşamasında a) Amaçların Saptanması, b) Kurumun tanınması, c) Gözlenecek faktörlerin saptanması, d) Görev bölümü yapılması,

12 Kurum Teftişi (Denetimi)
Kurum Teftişinin Yapılması 2-Planın Uygulanması Aşamasında a) İş birliğinin sağlanması b) Gözlem ve incelemenin yapılması, c) Kurum denetim raporunun hazırlanması, d) Önlemlerin uygulanması ve izlenmesi, 3-Değerlendirme ve Raporlama Aşamasında a) Toplantı düzenlenmesi b) Teftiş raporunun düzenlenmesi, c) Teftiş defterine işlenmesi,

13 Kurum Teftişi (Denetimi)
 Kurum Çalışmalarının Değerlendirilmesi Kurumların amaçlarına yönelik çalışmalarında madde ve insan kaynaklarından yararlanma, aralarında ahenkli bir iş birliğinin sağlanması şekli değerlendirilir. Kurumların yönetiminde ortak olan yönler olabilecektir. Bu ortak yönler için teftiş ve değerlendirme esasları saptanabilir ve aynı ölçütlere göre değerlendirme yapılabilir. Teftiş sonunda kurum çalışmalarının değerlendirilmesinde aşağıdaki üç temel ölçüt kullanılır. 1-Kurumun amaçlarını belirleyip çalışmalara yön veren planda belli aşamalar için öngörülen nitelik veya nicelik olarak belirlenen hedeflere ulaşma dereceleri, 2-Çalışmaların başlangıcı ile bitişi arasında veya belirli bir sürede verimlilik, ürün veya kazanç gibi göstergelerde elde edilen somut gelişmeler,

14 Kurum Teftişi (Denetimi)
Kurum Çalışmalarının Değerlendirilmesi 3-Kurumun sağladığı gelişme seviyesinin olanaklar göz önünde tutulduğunda eldeki kaynaklara veya benzeri örgütlere göre durumu. Kurumların teftişi önceden hazırlanan programlara göre yapılır. Müfettiş yapacağı değerlendirme için; “Kurumun örgüt yapısı nasıldır? Kurumun örgüt yapısında iletişim ve etkiletişim nasıldır? Personelin nitelikleri ve görevleri nelerdir? Kurumda karşılaşılan sorunlar nelerdir? Kurumda geleceğe ait çalışma plan ve program nasıl hazırlanmıştır? vb.” sorulara cevap bulmalıdır. Kurumlarda yapılan genel teftişler sonunda, sağlanan veriler kıyaslanır yorumlanır ve değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları kurumun teftiş yerine yazılır ve imzalanır.

15 Kurum Teftişi (Denetimi)
Milli Eğitim Müdürlüklerinde Kurum Teftişi Milli Eğitim Müdürlüklerinin teftişi genel denetim turneleri kapsamında yapılır. Milli Eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek üzere il ve ilçelerde etkinliklerde bulunan yönetim birimleri Milli Eğitim Müdürlükleridir. Milli Eğitim Müdürlüklerinin görevleri, yönetim hizmetleri, personel hizmetleri, eğitim öğretim hizmetleri, bütçe yatırım hizmetleri, araştırma planlama istatistik hizmetleri, teftiş rehberlik soruşturma hizmetleridir. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kurum teftişleri Bakanlık Müfettişleri tarafından yapılır. Teftişe İlçe Milli eğitim Müdürlüklerinden başlanır ve son teftişten sonraki veya üç yıllık çalışmalarda genel denetimlerle mucipli teftişlerin puantaj usulü yapılması esastır. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin denetiminde göz önünde bulundurulacak esaslar, denetimde izlenecek yol ve esaslar açıklandıktan sonra başlıca konular aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

16 Kurum Teftişi (Denetimi)
Milli Eğitim Müdürlüklerinde Kurum Teftişi 1-Maddi durum 2-Yazı arşiv ve idari işler 3-Personel işleri 4-Eğitim öğretim işleri 5-Bütçe yatırım işleri 6-Araştırma planlama istatistik işleri 7-Teftiş rehberlik soruşturma işleri 8-Sivil savunma işleri 9-Basın ve halkla ilişkiler 10-Müdürlüğün çalışmaları

17 Kurum Teftişi (Denetimi)
Milli Eğitim Müdürlüklerinde Kurum Teftişi 11-Müdürlüğün ihtiyaçları 12-Genel teftişin değerlendirilmesi 13-Personelin değerlendirilmesi Denetim sonunda il Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlköğretim Müfettişleriyle ayrı ayrı toplantılar düzenlenir ve açıklamalar yapılır. Ayrıca ilin Valisi ziyaret edilerek gerekli bilgiler verilir.

18 Kurum Teftişi (Denetimi)
Okullarda Kurum Teftişi 3-Yazı işleri 4-Büro işleri 5-Öğrenim durumu Kurum teftişi okulun eğitim ve yönetim süreçleri ile bunlarla ilgili kayıt ve işlemlerin incelenerek kurumun genel işleyişi hakkında bir hükme varmak üzere yapılan teftiştir. Genel teftiş kapsamına giren konular aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. 6-Eğitim durumu 8-Öğretmenler kurul toplantıları 9-Teftişin değerlendirilmesi 10-Okulun ihtiyaçları 11-İdare elemanları 1-Bina durumu 2-Yangın söndürme düzeni

19 Kurum Teftişi (Denetimi)
Okullarda Kurum Teftişinin Kapsamı Yöneticilerin görevleri yasal olarak belirlenmiş ve yönetmeliklerde ayrıntılı olarak yer almıştır. Bu görevlerin yerine getirilmesi için saptanan işlerin yapılması ve davranışların gösterilmesi gerekir. Kurum teftişinde incelenecek durumlar aşağıdaki başlıklar şu şekilde sıralanmıştır. Fiziki durum, Eğitim Öğretim, büro işleri, öğrenci işleri, personel işleri, hesap ayniyat ve döner sermaye işleri, demirbaş işleri.

20 Kurum Teftişi (Denetimi)
Kurum Teftişi Raporunun Hazırlanması 3-Maddi durum 4-Büro işleri 5-Hesap ve ayniyat işleri Teftiş edilen kurumlarla ilgili olarak geçmişten günümüze kadar edindiği deneyimler ışığında geliştirdiği yöntemler yanı sıra bir çok raporlama usulü denenmiştir. Genel denetim raporları aşağıdaki kısımlardan oluşur. 6-Öğrenci işleri 7-Öğretim işleri 8-Eğitim çalışmaları 9-Öğretmenler kurulu çalışmaları 10-Döner sermaye çalışmaları 11-Pansiyon hizmetleri 12-Geneldenetimin değerlendirilmesi 13-Personelin değerlendirilmesi 1-Kurumu tanıtıcı bilgiler ve denetim raporu olduğunu gösterir başlık 14-Kurumun ihtiyaçları ve teklifler. 2-Giriş, görev emri

21 Kurum Teftişi (Denetimi)
Genel Teftişlerde Yeni Uygulamalar Yeni düzenlemelere göre belirlenmiş bir uygulama rehberi henüz hazırlanmamıştır. Ancak denetimin yapılma şekli ve düzeni aşağıda ki sıralamaya benzer şekilde düzenlenebilir. Müfettiş yerine denetmen kelimesi gelmiştir. İlköğretim müfettişleri denetmen olmuştur. Denetimlerdeki esaslar aşağıda belirtilmiştir: 1-Turne süresi üç haftadır. 2-Gerekli hazırlıklar turne başlamadan tamamlanır. 3-Denetim raporları hatasız yazılır, grup başkanı tarafından incelenir. 4-Eğitim öğretim etkinlikleri dikkatle denetlenir. 5-Okul işletmesinin yasalara uygun yapılır.

22 Kurum Teftişi (Denetimi)
Genel Teftişlerde Yeni Uygulamalar 6-Öğretmenlerin denetiminde; stajyer, rehberliğe ihtiyacı olan ve ödüllendirilmesi gereken şeklinde seçim yapılır. 7-Genel denetimi yapılmayan tüm öğretmenlere zümre toplantıları düzenleyerek grup rehberliği yapılır. 8-Toplantılar, zümreler eğitici kulüpler incelenir. 9-Denetim öncesi verilen izinler kaldırılır. 10-Genel denetim sonunda sorunların konuşulması, sonuçların değerlendirmesi yapılır. 11-Okulun genel denetim raporlarının okul müdürlüğünce açık tutulması.

23 Kurum Teftişi (Denetimi)
Genel Teftişlerde Beklenen Yararlar Kurum iyi tanınacak, personel objektif değerlendirilecek, karşılaşılacak sorunlara çözüm getirilecektir. Eğitim öğreti etkinlikleri üzerinde ayrıntılı durulacaktır. Okul çevre ilişkisinin geliştirilmesine yardımcı olunacaktır. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulama durumu saptanacaktır. Öğretmen kurullarında alınan kararlar ve katkıları değerlendirilecektir. Okuldaki birilerin kullanım durumu değerlendirilecektir. Öğrenci başarısını ölçülmesindeki davranışların amaçlara uygunluğu görülebilecektir. Okulda ve okullar arası çalışmalarda koordinasyon durumu incelenecektir.

24 Kurum Teftişi (Denetimi)
İmtihan Teftişlerinde Yeni Uygulamalar Sınavlar Milli Eğitimin amaçları, okulun amaçları, derslerin amaçları, konuların ve ünitelerin amaçları göz önünde bulundurularak hazırlanır. Bu amaçlara ulaşma derecesini belirlemek üzere yapılır. Kurumda yıl içi çalışmaların denetiminde, öğretim programları,sınıf geçme işlemleri, belge ve kayıtlar, sene sonu kurulunda görüşülen hususlar, devam-devamsızlık durumu, davranış notları, İmtihan hazırlıklarının denetiminde, imtihan öncesi yapılan hazırlıklar, komisyonların oluşumu, imtihan programının hazırlanması, ilanı, yerlerin hazırlanması, görevlilerin belirlenmesi,

25 Kurum Teftişi (Denetimi)
İmtihan Teftişlerinde Yeni Uygulamalar İmtihan uygulamaları ve sonuçların denetiminde, soruların hazırlanması, çoğaltılması, cevap anahtarı, sınavın yapılması, evrakların değerlendirilmesi, not cetvelleri, sınıf geçme defterleri, evrakların saklanması, konularına dikkat edilir. Ayrıca, okuldaki yönetim işleri incelenir. Denetim sonucunda rapor özet halinde sunulur ve ihtiyaçlara ilişkin teklifler sıralanır.

26 Kurum Teftişi (Denetimi)
Dinlediğiniz için Teşekkürler Pendik 19/A Grubu Grubumuzun google group adresi : https://groups.google.com/group/gazikentpendikeyd?hl=tr


"Kurum Teftişi (Denetimi)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları