Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİNDE ÖZEL SEKTÖR 27 EKİM 2011 Akif ÖZKALDI DSİ Genel Müdürü T.C. ORMAN VE SU İŞ LER İ BAKANLI Ğ I DEVLET SU İŞ LER İ GENEL MÜDÜRLÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİNDE ÖZEL SEKTÖR 27 EKİM 2011 Akif ÖZKALDI DSİ Genel Müdürü T.C. ORMAN VE SU İŞ LER İ BAKANLI Ğ I DEVLET SU İŞ LER İ GENEL MÜDÜRLÜ."— Sunum transkripti:

1 HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİNDE ÖZEL SEKTÖR 27 EKİM 2011 Akif ÖZKALDI DSİ Genel Müdürü T.C. ORMAN VE SU İŞ LER İ BAKANLI Ğ I DEVLET SU İŞ LER İ GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü

2 2/64 ÜLKEMİZİN HİDROELEKTRİK POTANSİYELİ DSİ olarak hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü kutlayacağımız 2023 yılına kadar 216 milyar kwh olarak hesaplanan teknik hidroelektrik potansiyelimizin çevresel, teknik, ekonomik ve sosyal olarak yapılabilir kısmının tamamının özel sektör iş birliğiyle ülke ekonomisine kazandırılmasıdır. Teorik : 433 Milyar kWh Teknik Değerlendirilebilir : 216 Milyar kWh TEKNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ TEKNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR

3 3/64 TANIMLAMA TEORİK POTANSİYEL (GWh) TEKNİK POTANSİYEL (GWh) TEKNİK ve EKONOMİK POTANSİYEL (GWh) AFRİKA4.000.0001.665.0001.000.000 ASYA19.000.0006.800.0003.600.000 AVUSTRALYA/OKYANUSYA600.000270.000105.000 AVRUPA3.150.0001.225.000800.000 KUZEY VE ORTA AMERİKA6.000.0001.500.0001.100.000 GÜNEY AMERİKA7.400.0002.600.0002.300.000 DÜNYA TOPLAMI40.150.00014.060.0008.905.000 TÜRKİYE433.000216.000160.000 DÜNYA HİDROELEKTRİK POTANSİYELİ * * Kaynak : Hydropower & Dams World Atlas

4 4/64 TÜRKİYE HİDROELEKTRİK POTANSİYELİ POTANSİYELİ DÜNYA POTANSİYELİ İÇİNDE % 1 AVRUPA POTANSİYELİ İÇİNDE DE % 15 LİK PAYA SAHİPTİR (Norveç ve Rusya’dan sonra en büyük 3. potansiyel)

5 5/64 AVRUPA’DA HİDROELEKTRİK POTANSİYEL VE FİİLİ ÜRETİM Ülkemiz Avrupa ülkeleri içerisinde hidroelektrik potansiyelini en düşük oranda geliştiren ülke konumundadır

6 6/64 ELEKTRİK ENERJİSİ TALEBİNDEKİ ARTIŞ 2010 yılında %8,20 olarak gerçekleşen talep artışını karşılayabilmek için her yıl yaklaşık 5 milyar $ tutarında enerji yatırımı yapılması gerekmektedir. ÜLKELERYILLIK ARTIŞ (%) Dünya ortalaması2.4 Gelişmiş ülkeler ortalaması< 2.0 Gelişmekte olan ülkeler ort.4.1 Türkiye6-10

7 7/64 Milyar kWh52 (% 25) 6,15 6,15 (% 2,93) (% 46) (% 24,50) Kömür Akaryakıt Doğalgaz ENERJİ ÜRETİMİNİN KAYNAKLARINA GÖRE DAĞILIMI (2010 Yılında Fiili Tüketim 210 milyar kWh) TermikHidroelektrik 96,6 51,5 %73,93

8 8/64 HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİNİN TOPLAM ENERJİ İÇİNDEKİ PAYI 2004200520062007200820092010 Toplam elektrik enerjisi tüketimi 151.3161174191198,50194210 Hidroelektrik enerji üretimi 47.6424435,833,235,9651,52 Hidroelektrik enerjinin toplam enerji içindeki payı % 32% 27%25% 19% 16,7%18,5%24,5 (Milyar kWh)

9 9/64 Ülkemiz 2010 yılında enerji ihtiyacının yaklaşık %75’ini petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtlardan karşılamıştır. Tüketilen petrolün % 92’si, doğal gazın ise %99’u ithal edilmektedir. Bu miktar ülkemiz toplam ithalatının % 22’sine karşılık gelmektedir.  30 milyar $ (2010 yılı tahmini enerji hammaddeleri ithalat tutarı)  35 milyar $ (2011 yılı tahmini) 2011 Yılında Öngörülen CARİ AÇIK 50 MİLYAR $ (TÜİK) ENERJİ ve EKONOMİ

10 10/64 Bugüne kadar işletmeye alınan 17 040 MW toplam kurulu gücündeki 290 adet HES’in üretimiyle yılda yaklaşık 25 milyon ton karbondioksit (CO2) salınımı engellenmekte olup bir başka deyişle tesisler yılda yaklaşık 1,5 milyar ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer bir katkıda bulunmaktadır. ENERJİ ve ÇEVRE

11 11/64 4628 Sayılı Kanuna göre 26.06.2003 tarihinde “Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği” çıkarılmış ve Özel Sektörün elektrik üretim faaliyetinde bulunmasına imkan tanınmıştır.

12 12/64 HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN MEVCUT DURUMU GELİŞTİRİLEN TOPLAM 46 500 MW İŞLETMEDEKİLER 17 040 MW ( %37) DSİ 11 020 MW 4628 den Önce Diğer Kurumlar 2 310 MW 4628 den Sonra Özel Sektör 3 710 MW DİĞER 29 460 MW (%63) DSİ Yatırım Programında inşaatı devam eden ve planlanan 3 566 MW 4628 kapsamında inşaatı devam eden 8 000 MW 4628 kapsamında işlemleri devam eden 17 894 MW

13 13/64 (MW /yıl) YILLAR İTİBARİYLE KURULU GÜÇ GELİŞİMİ Devlet Özel Sektör

14 14/64 KAYNAKLARA GÖRE KURULU KAPASİTEMİZ KAYNAK KURULU KAPASİTE (MW) HİDROLİK17 040 TERMİK32 303 RÜZGAR1 560 JEOTERMAL94 ATIK, BİOGAZ96 TOPLAM51 093

15 15/64 4628 KAPSAMINDAKİ PROJELERE İLİŞKİN SON DURUM HES’lerin durumlarıAdet Kurulu Güç (MW) DSİ’ ye Başvurusu yapılıp işlem gören1 47930 170 EPDK da işlem gören1 31928 497 DSİ ile Su Kullanım Hakkı Anlaşması yapılanlar 860 20 794 EPDK tarafından lisans verilenler 70617 599

16 16/64 ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI DURUMAdet Kurulu Güç (MW) Oran (%) Yatırım Tutarı (milyar $) İşletmedekiler1563 71012,37 İnşaa halindekiler2508 00026,515 Planlananlar107318 46061,240 TOPLAM147930 170100 62

17 17/64 GELİRLER Çoklu Müracaat edilen ve 2011 yılı Eylül ayı sonuna kadar 586 adeti için katkı payı toplantısı yapılan HES projelerinden işletmeye geçtikten sonra kaynak katkı payı olarak yılda 1,42 milyar TL hazineye gelir sağlanacaktır. 2010 yılı üretim değerlerine göre işletmeye geçen projelerden katkı payı ve havza hidrolojik gözlem değerlendirme bedeli olarak toplamda 29,5 milyon TL tahsilat yapılmıştır. 2011 yılı için bu rakam 60 milyon TL olarak öngörülmektedir.

18 18/64 HES PROJELERİNİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMELERİ  Su depolama tesisleri (Göl hacmi 10 milyon m³ ve üzeri olan baraj ve göletler),  Kurulu gücü 25 MW ve üzeri olan nehir tipi santraller Çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler (ÇED Raporu)  Kurulu gücü 25 MW’ın altında olan nehir tipi santraller Seçme eleme kriterlerine tabi projeler (Proje Tanıtım Dosyası)  Su depolama tesisleri (göl hacmi 5 milyon m³ ve üzeri baraj ve göletler)

19 19/64 İZLEME-KONTROL-DENETLEME “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir" kararı verilen projeler için ; DSİ Bölge Müdürlükleri, Orman Bölge Müdürlükleri ve il Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden oluşan bir kontrol sistemi oluşturulmakta ve dere yatağına yapılan müdahaleler, doğal hayat suyunun bırakılıp bırakılmadığı, derede yaşayan balıkların etkilenip etkilenmediğinin kontrol edilmesi sağlanmaktadır.

20 20/64 MANSAP SU HAKKI Doğal hayatın devamı için mansaba bırakılması gereken suyun şirketler tarafından bırakılmaması durumunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri koordinasyonunda yapılan denetimlerde tutulan tutanaklar sonucu şirkete 2 kere ceza verilmesinin ardından söz konusu eylemin 3’üncü defa tekrarlandığının tespiti durumunda projenin iptali yoluna gidilecektir.

21 21/64 UYGULAMALAR  Doğal hayatın devamlılığı açısından, son on yılın ortalama akımlarının en az %10 unun mutlaka dere yatağına bırakılması sağlanmakta ayrıca endemik türlerle ilgili veya balık göçleriyle ilgili gerek görüldüğü takdirde bu oranın arttırılması sağlanmaktadır. Tespit edilen su miktarına havzadaki diğer ihtiyaçların tespiti amacıyla hazırlatılan mansap su haklarında tespit edilen su miktarı ayrıca ilave edilmektedir.

22 22/64 UYGULAMALAR  HES projelerinde mansap suyu miktarının kontrolü maksadıyla kurulan, AGİ (debi ölçerlerin) cihazlarının, on-line olarak DSİ Bölge Müdürlükleri tarafından kurdurulması ve anlık izlenmesi sağlanmakta, sistemin kurulmaması ve cihazların çalıştırılmaması durumunda anlaşmalardan kaynaklanan cezalar verilmektedir.  Bütün projelerde özelliğine göre balık geçitlerinin yapılması sağlanmakta, balık geçidi olmayan projelerin kabulü yapılmamaktadır.

23 23/64 SARMAŞIK HES-Trabzon BALIK GEÇİTLERİ

24 24/64

25 25/64 AKIM GÖZLEM İSTASYONLARI (AGİ)

26 26/64 BALKODU HES-Trabzon AKIM GÖZLEM İSTASYONLARI (AGİ)

27 27/64

28 28/64 K.MARAŞ İLİNDE KARGILIK HES PROJESİ : Proje sahasına 5000 adet ceviz ve badem ile 5000 adet nar ağacı dikilmiş ve ürün alınmaya başlanmıştır. HES’LERİN SOSYAL FAYDALARI

29 29/64 KARGILIK HES

30 30/64 İnşaat döneminde çevreye verilen tahribat kısa zaman içerisinde yapılan ağaçlandırma faaliyetiyle bölgenin eskisinden daha güzel bir hal alması sağlanmaya çalışılmıştır. KARGILIK HES

31 31/64 DSİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR  AGİ’ lerin kurdurulması ve izlenmesi.

32 32/64  Mansaba bırakılacak su hakları ile ilgili olarak şirketlere «Mansap Su Hakları Raporu»nun hazırlattırılması. DSİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

33 33/64  Belediyelerin içme ve kullanma ile atık su isale hatları üzerinde HES kurulmasına müsaade eden yönetmelik çalışması sonuçlanma aşamasındadır. DSİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

34 34/64 İYİDERE VE SOLAKLI BÜTÜNCÜL HAVZA PLANLAMASI ÇALIŞMASI  30/06/2011 Tarihinde ihalesi yapılmış, 16/08/2011 tarihinde işe başlanmış olup süresi 480 gündür.

35 35/64  DSİ 22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliği içerisinde bölgede rekreasyon çalışması başlatılmıştır. DSİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

36 36/64 YENİ PLANLANAN GÖLET ALANLARI SOLAKLI HAVZASI REKREASYON ÇALIŞMALARI 5 Mayıs 2012 tarihinde tamamlanacaktır.

37 37/64

38 38/64

39 39/64

40 40/64

41 41/64

42 42/64

43 43/64

44 44/64

45 45/64

46 46/64

47 47/64

48 48/64

49 49/64 2.GÖLET VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

50 50/64

51 51/64

52 52/64

53 53/64

54 54/64

55 55/64

56 56/64

57 57/64

58 58/64

59 59/64 BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI  2011 yılı Mayıs ve Haziran aylarında Kastamonu, Karabük, Mersin, Adana, Erzurum, Erzincan, Sinop, Ordu, Elazığ ve Malatya illerinde yöredeki mahalli yöneticilerin de katılımı ile bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Toplantılar, katılmak isteyen Sivil Toplum Kuruluşları ve halka da açıktır. Bu hafta içerisinde Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, İllerini kapsayan bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

60 60/64 SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ  Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği 13.05.2011 tarih ve 27933 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Su Yapıları Denetim Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuştur.  Yapılan Sertifikalandırma İşlemleri sonucunda 562 kişiye kilit personel sertifikası, 21 kişiye denetçi mühendis sertifikası verilmiştir.  55 Adet Su Yapıları Denetim Hizmetleri Firması yetkilendirilmiştir.  53 Adet Denetim Anlaşması yapılmıştır.

61 61/64 ÖZEL SEKTÖR TALEPLERİ  Kot artışından dolayı elde edilecek ilave enerjinin değerlendirilmesi,  Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantılarında teklif edilen Katkı Paylarının güncellenmesi,  HES tesislerine iş bitirme belgesinin hangi Kurum / Kuruluş tarafından verileceğinin belirlenmesi.

62 62/64 ÖZEL SEKTÖRDEN BEKLENENLER  ÇED Raporlarının hazırlanması ve izlenmesi,  Kamuoyu bilgilendirilmesinde aktif rol alınması,  Mansap Su Haklarına riayet edilmesi,  HES’lerin inşaat faaliyetlerinin çevreye zarar vermeden yürütülmesi,

63 63/64  Denetim Hizmetleri Yönetmeliği 13 Eylül 2011 Tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş, ancak devam eden 250 adet HES’ten sadece 53 adedinde denetim sözleşmesi imzalanmıştır. ÖZEL SEKTÖRDEN BEKLENENLER

64 64/64 ARZ EDERİM ARZ EDERİM


"HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİNDE ÖZEL SEKTÖR 27 EKİM 2011 Akif ÖZKALDI DSİ Genel Müdürü T.C. ORMAN VE SU İŞ LER İ BAKANLI Ğ I DEVLET SU İŞ LER İ GENEL MÜDÜRLÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları