Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLSEM’E ÖĞRENCİ YÖNLENDİRME SÜRECİ 4. SINIF ÖĞRETMEN EĞİTİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLSEM’E ÖĞRENCİ YÖNLENDİRME SÜRECİ 4. SINIF ÖĞRETMEN EĞİTİMİ."— Sunum transkripti:

1 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLSEM’E ÖĞRENCİ YÖNLENDİRME SÜRECİ 4. SINIF ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

2 Özel Yetenekli Bireyler Özel yetenekliler daha hızlı öğrenebilme,daha uzun süre akılda tutabilme, daha geniş ve derinliğine kavrayabilme,olay ve olgular arasındaki ilişkileri daha önce anlayabilme ve sezgi gibi bir çok zihinsel yetenekler bakımından üstün zihin kapasitesine sahip çocuklardır. Özel veya üstün yetenek aşağıdaki alanların birinde ya da birkaçında yüksek performans ve başarı gösterme şeklinde tanımlanmaktadır. (Passow); * Genel zihinsel yetenek * Özel akademik yetenek * Üretici düşünce yeteneği * Liderlik yeteneği * Görsel ve gösteri sanatlarında yetenek * Psiko-motor yetenek.

3 Neden Özel e ğ itim  Özellikle ilkö ğ retim ve bir dereceye kadar ortaö ğ retim programları öncelikle ço ğ unlu ğ un bulundu ğ u orta ve orta çevresinde yetenekleri bulunan çocukların gereksinmelerine göre düzenlenmi ş tir. Bu durum, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların yeteneklerinin tümünü kullanmadan ba ş arılı olmalarını sa ğ lamaktadır. Bunun sonucu, ö ğ renci programa ilgisiz kalmakta, edindikleri Bilgi düzeyi, zihinsel düzeyine uygun olarak olabilece ğ in çok gerisine dü ş mektedir.  Çocukların ola ğ anüstü yetenekleri ana babalar ve ö ğ retmenler tarafından anormallik görüntüsü olarak da yorumlanabilmektedir.  Zihinsel geli ş imi, akranlarına göre, iki zeka ya ş ı ileride olan bir çocu ğ a geli ş igüzel seçilmi ş yüz çocuk arasında bir tane rastlanırken, daha yukarı zihin düzeyi olan örne ğ in Einstein düzeyinde bir çocuk için bir milyon çocuk taramak gerekmektedir. Bu nedenle bunlardan bir tanesinin e ğ itim kapsamı dı ş ında kalması, hem ülke hem de insanlık için büyük bir kayıp olmaktadır.

4 Sınıflandırma  Leyla, standartlaştırılmış zeka testinde 145 ZB elde etmiş, ama okuldaki akademik ortalaması 80.  Sinan, resim-iş dersinde çok güzel heykeller yapmakta ancak akademik ağırlıklı derslerden kılpayı sınıfını geçmekte.  Kaan, müzik dersinde çok iyi, tüm üflemeli çalgıları çalabilmekte, ve akademik derslerinin ortalaması 90  Tarık, matemaktikte sanki bir sihirbaz, çözemediği problem yok, ancak ingilizce ve sosyal bilgilerde yardıma gereksinimi var.  Rüya, sınıftaki tüm çocukların akıl hocası, her konuda arkadaşlarına rehberlik ve önderlik yapan bir lider.

5 Sınıflandırma Gardner'a göre bireyin yedi tür zekası vardır. Gardner'a göre bireyin yedi tür zekası vardır.  Sözel Zeka: Dil becerileri. Kelimeleri kullanma ve yorumlama yetene ğ i, yazılı ve sözlü anlatım, öykü, ş iir yazma ve di ğ er edebiyat becerileri sözel zekaya ba ğ lı yeteneklerdir.  Mantıksal Zeka: Zeka testlerinin ölçmekte oldu ğ u yetenek alanı olarak benimsenmektedir. Genellikle analitik ve bilimsel dü ş ünme diye adlandırılan yetenekleri içerir. Matematik ve fen alanını kapsar. Mantıksal zeka toplumda oldukça fazla de ğ er verilen bir yetenek alanıdır.

6 Sınıflandırma Gardner'a göre bireyin yedi tür zekası vardır. Gardner'a göre bireyin yedi tür zekası vardır.  Müziksel Zeka: Dil de oldu ğ u gibi müzik de bireyin kendini ifade araçlarından biridir ve Gardner müzi ğ in kendisine has bir zekası oldu ğ unu savunur. Bu zekası üstün olan ki ş iler, bir ş arkının ritmini kolayca yakalayabilirler. (Bir müzik aleti çalan ritim kula ğ ı olan birey üstün yetenekli olabilir fakat üstün özel yetenekli de ğ ildir)  Uzamsal Zeka: Uzamsal dünyanın zihinsel modellerini biçimlendirme yetene ğ idir. Bunu yaparken birey, modeli yönetir ve yönlendirir. Üç boyutlu dü ş ünme bu zekanın en belirgin özelli ğ idir.

7 Sınıflandırma Gardner'a göre bireyin yedi tür zekası vardır. Gardner'a göre bireyin yedi tür zekası vardır.  Bedensel Zeka: Bedeni son derece duyarlı ve etkili biçimde kullanma yetene ğ idir. Yüksek bedensel zekaya sahip insanlar, tiyatro, bale, spor ve dans da ba ş arılıdırlar. Zihin ve beden ba ğ lantısını iyi biçimde kurarlar.  Sosyal Zeka: Bu di ğ er ki ş ilerin nasıl çalı ş tıklarını, onları nelerin güdüledi ğ ini, onlarla birlikte nasıl çalı ş aca ğ ını anlama yetene ğ idir.  Ki ş isel İ çsel Zeka: İ nsanın kendi duygularını, duygusal tepki derecesini, dü ş ünme sürecini tanıma, kendi de ğ erlendirebilme ve kendisi ile ilgili hedefler olu ş turabilme becerisidir.

8 Tanılama Yöntemleri  Üstün zekalı çocukların tanılanması yapılırken, eğer çocuğun sahip olduğu zeka veya yetenek düzeyi akranlarından çok çok üstünse, örneğin 2.5 yaşında okumaya başladıysa ya da 4 yaşında okuyup yazan ve aritmetik işlemleri yapan bir çocuk ise bu çocuğun üstün zekalı olup olmadığını belirlemeye hiç gerek yoktur.  Üstün zekalıların tanılanmasında kullanılan yöntemlerin büyük bir bölümü bu alanda öncü çalışmalar yapan Terman’ın 30 yıl süren yaptığı araştırmayla elde ettiği veriler ve yöntemlerle belirlenmiştir.  Terman 1924 yılında ABD California Eyaletinde 3-8 sınıflara devam eden, 8-11 yaşlar arasında bulunan 250 000 çocuğu tarayarak tespit ettiği 1 458 üstün zekalı çocuğu (Stanfort- Binet Testine göre ZB 140 ve üzerinde olan) otuz yıl süreyle takip ederek yapmış olduğu araştırmayla, çağdaşlarına ve kendisinden sonra bu konuyla ilgilenenlere önemli ipuçları vermiştir.

9 Tanılama Amacıyla Kullanılan Yöntemler  Aday Gösterme  Öğretmen Gözlem ve Kanaati  Arkadaş Gözlem Ve Kanaati  Aile Geçmişi  Çocuğun Gelişim Profilleri  Grup Zeka Testleri  Başarı Testleri  Bireysel Zeka Testleri

10

11 Zeka Testlerinde (WISC-R) alt testlerin ölçtü ğ ü yetenekler  Genel Bilgi: Uzun süreli hafızanın etkinliğini, genel kültür dağarcığını, dili kullanma ve konuşma becerisini ölçer.  Yargılama : Sosyal yargılama, sosyal yaşama uyum, akıl yürütme ve pratik bilgi, kuralları anlama ve genelleme becerisini ölçer.  Aritmetik : Temel aritmetik bilgisi, soyut sayı kavramlarını kullanarak akıl yürütebilme, dikkatini toplama, sürdürme ve yoğunlaştırma, dört işlem ve problem çözme becerisini ölçer.

12 Zeka Testlerinde (WISC-R) alt testlerin ölçtü ğ ü yetenekler  Benzerlikler: Kategorilere koyma ve genelleme becerilerini gösteren soyutlama kapasitesini, çağrışımsal düşünebilme, soyut düşünceyi ölçer.  Sözcük Dağarcığı : Dil becerilerini, sözcüğün anlamını bilme ve ifade edebilme, bilgileri depolama ve çağrıldığında yeniden gruplama becerisini ölçer.  Sayı Dizisi : Kısa süreli bellek ve bellekte anında tersine çevirebilme yetisi, dikkatini toplama becerisini ortaya koyar.  Resim Tamamlama : Çevreye ve ayrıntılara duyulan ilgi düzeyi, Görsel uyanıklık ve bellek gücü, çevresel uyarıcıların algılanma kapasitesini ölçer.

13 Zeka Testlerinde (WISC-R) alt testlerin ölçtü ğ ü yetenekler  Küplerle Desen: Performans hızı, görsel algı-motor koordinasyon yeteneği, sözel olmayan yargılama, analiz, sentez, soyut desenlerin yapılması bu alt testin ölçtüğü yönler arasındadır.  Resim Düzenleme : Neden-Sonuç ilişkilerini kavrama ve sentez yapma, sosyal süreçleri tahmin ve planlama gücü, espri yeteneğini ortaya koyar.  Parça Birleştirme : Parçadan bütüne gitme, düşünme ve dikkat becerileri, algı hızı, deneme yanılma yöntemini kullanma, 3 boyutlu düşünme, içgörü ve sezgi gücünü ortaya koyar.  Şifre : Yeni bir görevi öğrenebilme kapasitesi, görsel algıyla motor koordinasyon yeteneği, dikkatini toplama yeteneği, karmaşık uyaranları öğrenebilme, sebat gösterme derecesini ortaya koyar.

14 Üstün veya Özel yeteneklilik dört temel insan özelli ğ i arasındaki etkile ş imden olu ş ur. 1-Ortalamanın üstünde yetenek düzeyi, 1-Ortalamanın üstünde yetenek düzeyi, 2-Yüksek düzeyde görev sorumluluğu, 3-Yüksek düzeyde yaratıcılık, 3-Yüksek düzeyde yaratıcılık, 4-Yüksek düzeyde motivasyondur.

15 Özel Yetenekli Çocu ğ un Özellikleri a. Fiziksel Özellikleri  Geli ş imin tüm alanlarında ya ş ıtlarının ilerisindedirler.  Do ğ umda di ğ er çocuklardan daha a ğ ırdırlar.  Bebeklikte ola ğ anüstü hareketlilik gösterirler.  Fiziksel yapı ve genel sa ğ lıkları normalin üstündedir.  Erken yürür, erken konu ş ur, okumayı erken ya ş ta ö ğ renirler.  A ş ırı duyarlı sinir sistemine sahiptirler. Duyu organları keskindir. Bebeklerde bu a ş ırı duyusal uyarılabilirlik, battaniyelerini üstlerinden atma, altlarının ıslanmasından rahatsız olma, gürültüye yo ğ un tepki gösterme ve tat alma duyularında a ş ırı duyarlılık ş eklinde ifade bulabilir.  Olgunla ş ma daha hızlı gerçekle ş ir.  Kuvvetlidirler ve koordinasyon gerektiren faaliyetlerde tepkileri daha hızlıdır.  Çok iyi duyabilirler.  Hastalıklara kar ş ı daha dirençlidirler.  Di ğ er gruptakilere oranla daha fazla ya ş arlar.

16 Özel Yetenekli Çocu ğ un Özellikleri b. Sosyal Geli ş im Özellikleri  Kendilerinden büyük çocuklarla karma ş ık oyun oynama e ğ ilimindedirler.  Arkada ş lar arasında popülerdirler.  Anne baba yada bakıcıyı erken tanıma ve gülme becerisi gösterirler.  Ses,a ğ rı ve acıya kar ş ı a ş ırı tepki verebilirler.  Kar ş ısındakilerin dü ş üncelerini, duygularını ve isteklerini kestirebilme yetene ğ ine sahiptirler.  Yeni ve de ğ i ş ik durumlara kolay ve çabuk uyum sa ğ larlar.  Grup içindeki liderli ğ in amacı ve i ş levini kavrayabilmeleri ve di ğ erlerinin  gereksinim ve ilgilerine duyarlı olabilmeleri nedeniyle, genellikle lider olma e ğ ilimindedirler. Hem liderlik için arzulanan ki ş ilik özelliklerine hem de geni ş ilgi alanına sahip olmaları liderlik potansiyellerini daha da arttırır.  Espri yetenekleri geli ş mi ş tir.  Okula kar ş ı isteklidirler ve ders dı ş ı etkinliklere katılmaktan zevk duyarlar.

17 Özel Yetenekli Çocu ğ un Özellikleri c. Ki ş ilik Özellikleri  Ba ğ ımsız olma özellikleri gösterirler. Bu özellikleri ö ğ renme etkinliklerinde de görülür.  Yüksek amaç ve ideallere sahiptirler.  Faaliyetlerini ba ş latmak için bir dı ş kuvvete ihtiyaç duymazlar yani içten denetimlidirler.  Hayal güçlerinin fazla geli ş mesi sonucunda, bazıları hayali arkada ş lar olu ş turabilir.  A ş ırı duygusal olabilirler. Yok olma tehlikesinde olan türler, enerji kaynaklarının azalması, kirlili ğ in artması gibi dünya sorunlarına a ş ırı duyarlı davranabilirler.  Mükemmeliyetçidirler.  Özgüvenleri yüksektir.  Meseleleri sorgular, net bir ş ekilde dü ş ünür, ili ş kileri fark eder ve anlamlar idrak ederler.  Azimli ve sebatlıdırlar.  Ba ş kalarıyla kolayca i ş birli ğ i yaparlar.

18 Özel Yetenekli Çocu ğ un Özellikleri d. Zihinsel Özellikleri  Kolayca ezberleme ve ezberlediklerini de uzun süre belleklerinde koruyabilme özelli ğ ine sahiptirler.  Kendi ba ş larına okumayı ö ğ renirler.  Sayılara erkenden ilgi duyma ve matematiksel akıl yürütme ba ş arısı yüksektir.  Mükemmel, uzun süreli bellekleri vardır. Hafızaları güçlü oldu ğ u için önemli detay,kavram ve prensipleri unutmazlar.  Okudu ğ unu anlama ba ş arısı yüksektir.  Sebep sonuç ili ş kisine ilgi duyarlar.  Sanat, bilim, geometri, mekanik, teknoloji ya da müzikte ba ş arılı olurlar.  Gözlemleme güçleri fazladır. Esnek ve sıradı ş ı dü ş ünürler.  Hayalleri güçlüdür. Sanat dallarında orijinal eserler verirler.

19 PARLAK ÇOCUKÖZEL YETENEKLİ ÇOCUK İlgilidir.Aşırı meraklıdır. Çok çalışır. Etrafta dolanıp çalışmaz gibi görünürken sınavlarda başarılıdır. Kolaylıkla öğrenir.Zaten biliyordur. Tam olarak öğrenmesi için 6-8 tekrar gerektirir. Tam olarak öğrenmesi için 1-2 tekrar yeterlidir. Ödevlerini tamamlar.Yeni proje atılımlarında bulunur İyi ezberlerİyi tahmincidir Yaşıtlarından hoşlanır.Yetişkinleri tercih eder. Üst grubu oluşturur.Grubun ötesindedir. Öğrendiği kadarıyla tatmin olur.Çok fazla öz eleştiri yapar.

20 DEHP’Lİ ÇOCUKÜSTÜN ÇOCUK Hiperaktif çocuklar istemli dikkat ve davranış denetimini gerçekleştiremezler. Üstün çocuklar ilgilendikleri zaman dikkatlerini yoğunlaştırabilirler ve sadece zihinsel uyarıcının yetersiz olduğu durumlarda kendilerinde amaçsız hareketlilik görülebilir. Beyindeki yapısal ve işlevsel anormallikler, merkezi sinir sistemindeki yapısal ve işlevsel bozukluklar nedenler arasındadır. Aşırı duyarlı sinir sistemine sahip olmaları normal yaşıtlarına oranla daha fazla hareketli olmalarına yol açabilir.

21 2014 YILI ÜSTÜN YETENEKL İ Ö Ğ RENC İ LER İ TANILAMA SINAVI BA Ş VURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2014-2015 Ö ğ retim yılı için Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi’ne sınavla 39 ö ğ renci alınacaktır. 2014-2015 Ö ğ retim yılı için Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi’ne sınavla 39 ö ğ renci alınacaktır. Yapılacak olan “Tanılama Sınavı” bilgi veya ba ş arı ölçme aracı de ğ ildir. Kalıtsal veya çevresel faktörlere ba ğ lı olu ş mu ş hazır bulunu ş luk düzeyleri bakımından üst düzey performans gösterebilen; genel e ğ itim faaliyetlerinin yürütüldü ğ ü normal e ğ itim programlarının bili ş sel ve duyu ş sal açıdan kendilerini tatmin etmemesi nedeniyle farklıla ş tırılmı ş programlara ihtiyaç duyan bireyleri tarayarak belirleme sürecidir.

22 I. BA Ş VURU KO Ş ULLARI 2013-2014 Ö ğ retim yılında Sakarya il sınırları içerisindeki resmi veya özel ilkokulların 4. (dördüncü) sınıflarında e ğ itim görüyor olmak. 2013-2014 Ö ğ retim yılında Sakarya il sınırları içerisindeki resmi veya özel ilkokulların 4. (dördüncü) sınıflarında e ğ itim görüyor olmak. II. BA Ş VURU TAR İ HLER İ Ba ş vurular 28/03/2014 tarihine kadar yapılacaktır. Okullar, son günün mesai bitimine kadar ö ğ rencilerini aday gösterebileceklerdir. Ba ş vurular 28/03/2014 tarihine kadar yapılacaktır. Okullar, son günün mesai bitimine kadar ö ğ rencilerini aday gösterebileceklerdir. III. BA Ş VURUYU K İ MLER YAPAB İ L İ R? III. BA Ş VURUYU K İ MLER YAPAB İ L İ R? Ba ş vuruyu sınava girmesi öngörülen genel zihinsel ve resim yetenek alanlarında özel yetenekli oldu ğ u dü ş ünülen ö ğ rencilerin sınıf ö ğ retmenleri yapabileceklerdir.

23 IV. BA Ş VURU NASIL YAPILACAK? 1. 4. Sınıf okutan sınıf ö ğ retmenleri aday göstermek istedikleri ö ğ rencilere ait ö ğ renci gözlem formlarını eksiksiz olarak doldurup imzalayacaklardır. 2. Okul müdürlükleri sınıf ö ğ retmenlerinden gelen aday ö ğ rencilerin her birine ö ğ renci belgesi düzenleyeceklerdir. 3. Okul müdürlükleri ekteki excel formatında aday ö ğ rencilerin bilgilerini doldurarak çıktısını alıp onaylayacaklar ve ö ğ renci gözlem formu, ö ğ renci belgeleri ve ö ğ renci listelerini 28 Mart 2014 mesai bitimine kadar resmi yazı ile sorumluluk bölgelerindeki RAM’ lara göndereceklerdir. Excel formu, dijital ortamda hazırlanarak, sorumlu RAM’ lara e-mail yolu ile gönderilecektir. Excel formu, dijital ortamda hazırlanarak, sorumlu RAM’ lara e-mail yolu ile gönderilecektir. Formda (Ek3), ö ğ rencinin engel durumu var ise ö ğ rencinin engeliyle ilgili durumu not olarak belirtilecektir. Formda (Ek3), ö ğ rencinin engel durumu var ise ö ğ rencinin engeliyle ilgili durumu not olarak belirtilecektir.

24 V. BA Ş VURU NASIL YAPILACAK? 4. Okul müdürlükleri kılavuz ekindeki ö ğ renci gözlem formunun ve aday ö ğ renci Excel gözlem formunun ve aday ö ğ renci Excel dosyasının bilgisayar ortamındaki örneklerine dosyasının bilgisayar ortamındaki örneklerine http://adaram.meb.k12.trhttp://adaram.meb.k12.tr; http://adaram.meb.k12.tr http://erenlerram.meb.k12.trhttp://erenlerram.meb.k12.tr; http://erenlerram.meb.k12.tr http://serdivanram.meb.k12.trhttp://serdivanram.meb.k12.tr; http://serdivanram.meb.k12.tr adresindeki web sitelerinden ula ş abileceklerdir.

25 VI. SINAV 1. Sınav Süreci Tanılama sınavı iki a ş amadan olu ş maktadır. Birinci a ş amada aday ö ğ renciler, grup tarama testine alınacaklardır. Ö ğ renciler 19-20 Nisan 2014 tarihlerinde Genel Müdürlükçe belirlenen grup testine alınacaklardır. 2014 yılı 19-20 Nisan’da yapılacak grup tarama testine katılacakların sınav yeri bilgileri Müdürlü ğ ü’müzce resmi yazı ile ö ğ rencilere imza kar ş ılı ğ ı duyurulmak üzere Okul Müdürlüklerine bildirilecektir.

26 Grup testi de ğ erlendirmesi yapıldıktan sonra ö ğ renciler genel zihinsel yetenek ve resim yeteneklerinden ayrı ayrı sıralamaya alınacaktır. Yapılan sıralamaya göre Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi’nin yetenek alanlarındaki kontenjanların genel zihinsel yetenek için 2 (iki) katı, resim yetene ğ inde 3 (üç) katı ö ğ renci bireysel incelemeye alınmak üzere ilan edilecektir. Kontenjan: Zihinsel: 4.sınıf - 15 (Onbe ş ) x 2 = 30(otuz), Resim: 4.sınıf - 12 (Oniki) x 3 = 36 (Otuzaltı), Müzik: 4.sınıf - 12 (Oniki) x 3 = 36 (Otuzaltı),

27 Genel zihinsel yetenek alanındaki bireysel inceleme 2 Mayıs – 15 A ğ ustos tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav yeri bilgileri okul müdürlüklerine imza kar ş ılı ğ ı ö ğ rencilere tebli ğ edilmek üzere müdürlü ğ ümüzce resmi yazı ile bildirilecektir. Resim yetenek alanı bireysel incelemeleri de 2 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. Her iki basamaktaki sınav randevu usulü ile yapılacak, sınav saatinde sınav salonunda hazır bulunmayan ö ğ renci sınava giri ş hakkını kaybedecektir.

28 2.Sınav Sonuçları Birinci a ş ama sınavının barajını puan de ğ erine göre kontenjan do ğ rultusunda ö ğ rencilerin performansları belirleyecektir. İ kinci a ş ama sınavının alan uzmanları tarafından tamamlanmasının ardından olu ş an puan sıralaması İ l Sınav Komisyonu tarafından MEB Özel E ğ itim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlü ğ ü’ne sunulacak, tanılama sonuçları RAM’larca ilan edilerek en geç 1 Eylül 2014 tarihine kadar ilgili Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi’ne resmi yazı ile bildirilecektir. 1. basamak Grup Tarama Testi sınav sonuçları okullara puan de ğ eri olmadan, 2. A ş ama testine ça ğ rılacak ö ğ renciler için ‘ İ kinci teste ça ğ rılacak’, ikinci teste ça ğ rılmayacak adaylar içinse ‘Barajı a ş amadı’ ifadeleriyle bildirilecek, her iki a ş amadaki sınavların puan verileri sadece velilerin bireysel ba ş vuruları halinde velilerin bizzat kendilerine bildirilecektir.

29 VII. SINAVA SONUÇLARINA İ T İ RAZ Sınava sonuçlarına itiraz, birinci a ş ama sınavı için en son sınavın yapıldı ğ ı tarihi takip eden ilk 7 gün içinde yapılabilir. İ tirazlar Tanılama Komisyonu tarafından de ğ erlendirilerek yasal süresi içinde dilekçe sahibine bildirilecektir. Sınava yapılan itirazlarda, evrakın aslı veya fotokopisi yargı organları dı ş ında aday dâhil hiçbir ki ş i ya da kuruma gösterilmez veya verilmez. VIII. KAYIT İŞ LEMLER İ VIII. KAYIT İŞ LEMLER İ Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi asil listeden kayıtlar 1- 14 Eylül 2014 tarihlerinde, yedek listeden kayıtlar ise 15-28 Eylül 2014 tarihlerinde randevu usulüyle yapılacaktır.

30 İ LET İŞİ M Adapazarı RAM Sorumluluk Bölgesi Erenler RAM Sorumluluk Bölgesi Serdivan RAM Sorumluluk Bölgesi AdapazarıErenlerSerdivan ArifiyeAkyazıFerizli SapancaGeyveKarasu HendekKaynarca KarapürçekKocaali PamukovaSö ğ ütlü Taraklı Tlf : 0264 2811451Tlf : 0264 2412510Tlf : 0264 2101270 Faks : 0264 2811450Faks : 0264 2412511 adaram2009@gmail.comerenlerram@gmail.comSerdivanram.2011@gmail.com http://adaram.meb.k12.tr/http://erenlerram.meb.k12. tr/ http://serdivanram.meb.k12.tr/

31 Ö Ğ RENC İ SEÇME TAKV İ M İ Sıra No YAPILACAK İŞ VE İŞ LEMLERTAR İ H 1 4. Sınıf Ö ğ retmenlerine Bilgilendirme Semineri 18 Ş ubat2014 28 Ş ubat 2014 2 4. Sınıf Ö ğ rencilerinin Okulları Tarafından Belirlenip, İ lgili Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi Müdürlü ğ üne Aday Gösterilmesi 03 Mart 2014 28 Mart 2014 3 I. Basamak Grup Tarama Testi Uygulanması 19 Nisan 2014 20 Nisan 2014 4 Resim ve Müzik Yetenek Alanları Tanılama Yapılması 2 Mayıs 2014 30 Haziran 2014 5 Genel Zihinsel Yetenek Alanında Tanılama Yapılması 2 Mayıs 2014 15 A ğ ustos 2014 6 İ l Sınav Komisyonu Tarafından Sonuçların İ lan Edilmesi En Geç 1 Eylül 2014 7 Bilim ve Sanat Merkezi Asil Listeden Kayıtlar 1 Eylül 2014 14 Eylül 2014 8 Yedek Listeden Kayıtlar 15 Eylül 2014 28 Eylül 2014

32 EK-1/B İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÇAĞI ÖĞRENCİLERİ GÖZLEM FORMU Adı Soyadı:...............................................Yaşı:...... Gözlem Dönemi:…... Okul Adı:............................................................ Öğretmen:................................................................Sınıfı :............ AÇIKLAMA : Lütfen öğrencileri aşağıda sıralanan davranışlara göre derecelendiriniz. Gözlemlediğiniz davranışların düzeyi ya da derecesini gösteren harfin altındaki kutucuğun içerisine ( X ) işareti koyunuz. A Söz konusu davranış, pek çok etkinlikte sürekli olarak görülür. B Söz konusu davranış, pek çok etkinlikte sıklıkla görülür. C Söz konusu davranış, bazı etkinliklerde ara sıra görülür. D Söz konusu davranış, hiç görülmez.

33 S.N o ABCD 1Bilgilerini gündelik yaşamında kullanır. 2Duyduğunu, okuduğunu ve gördüğünü kolaylıkla hatırlar. 3Yaşıtlarına nazaran birçok konuda bilgi sahibidir. 4Sınıf düzeyinin üstündeki kitapları okur. 5Derinlemesine bilgi sahibi olmak için soru sorar. 6Konu ve olayların önemli kısımlarını ayırt eder ve problemleri fark eder. 7Olaylar, durumlar ve bilgiler arasında yaşıtlarının fark edemeyeceği düzeyde ilişkileri algılar. 8Olayların nedenlerini, kanıtlarını ve sonuçlarını öğrenmek için çaba sarf eder. 9Anlatılan konuları çabuk kavrar. 10Farklı zamanda ve farklı yerlerde kazandığı bilgileri yorumlayarak ilginç sonuçlar çıkartır.

34 11Doğru sonucu bulmak için en iyi çözümü düşünür. 12Karşılaştığı engeller ve sorunlar cesaretini kırmaz, aksine yeni denemelere yöneltir. 13Yeni ve orijinal fikirleri, buluşları ve çalışmaları vardır. 14Konuşmaları akıcıdır. 15Tartışmalara katılır. 16Kelime dağarcığı yaşıtları seviyesinin üstündedir. 17Kendisi hakkında yapılan eleştirileri dinler. 18Bireysel ve grup sorumluluğu alır. 19Etkinliklerde lider seçilir. 20Fikir ve tavsiyeleri için arkadaşları kendisine başvurur. 21Yardımlaşmayı sever.

35 22Başkalarının sorunlarına karşı duyarlıdır. 23Okul içi ve dışı faaliyetlere katılır. 24Espriden hoşlanır ve özgün espriler yapar. 25Ritim ve melodiye diğer çocuklardan daha fazla tepkide bulunur. 26Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenir ve çalmayı dener. 27Dinlediği müzik parçalarını kısa zamanda öğrenir. 28Düzeyine göre yeni ve orijinal müzik parçaları yapmaya büyük istek ve çaba gösterir. 29Müzik dinler ve müzik etkinliklerine katılmaktan hoşlanır. 30Başkaları ile şarkı söylerken onlara uymaktan hoşlanır. 31Müzisyenler, şarkıcılar ve müzik parçaları ile ilgili koleksiyonlar yapar. 32Duygu ve düşüncelerini anlatmak için müziği bir araç olarak kullanır.

36 33Çeşitli konularda resim ve çizim yapmaktan hoşlanır. 34Resimleri planlar, resimlere derinlik verir. 35Parçalar arasında uygun oranlar kullanır 36Resim çalışmaları için çok zaman harcar. 37Çamurdan, sabundan, plastili gibi yumuşak gereçlerle nesneler yapmaya ilgi gösterir. 38Diğer insanların sanat ve resim çalışmalarına (resim ve heykel sergileri gibi) özel ilgi duyar. 39Duygu ve düşüncelerini resimle anlatmaya isteklidir. 40Çeşitli resim ve çizimlere özgün yorumlar getirir. 41Resmi, kendi yaşantılarını ve duygularını ifade etmek için başarılı olarak kullanır. 42Diğer çocukların yaptığından değişik çizimler ve resimler yapar. 43Enerjiktir.

37 44Yarış gerektiren oyunlara katılmaktan hoşlanır. 45Yarışa dayalı oyunlarda kararlı ve sürekli olarak üstünlük gösterir. 46Sınıf içinde fizik kondisyonu en iyi olanlardandır. 47Okul içi ve dışında voleybol, basketbol, futbol, izcilik, yüzme, tenis vb. sporları yapmaktan hoşlanır ve bunlardan bazılarına sürekli olarak katılır. 48Okul içi ve okul dışı zamanının çoğunu çeşitli bedensel etkinliklere ayırmak ister. 49Spor yarışlarını gazete, dergi ve diğer yayın araçlarından izlemekten hoşlanır. Bu konuda yaşına uygun bir çok denemeler yapar. 50Dramatik etkinliklere ilgi gösterir. 51Hayvan, insan ve diğer nesneleri karakterize eden rolleri kolaylıkla yapar. 52Yüz ifadeleri, mimikler, duruşlar ve türlü beden hareketlerini yapabilir. 53Dinleyicilerin duygusal tepkilerini çekmekten hoşlanır.

38 te ş ekkürler… İ lginize içten


"2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLSEM’E ÖĞRENCİ YÖNLENDİRME SÜRECİ 4. SINIF ÖĞRETMEN EĞİTİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları