Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SA Ğ LIK KURUMLARINDA B İ LG İ S İ STEMLER İ Tıbbi Kayıt Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SA Ğ LIK KURUMLARINDA B İ LG İ S İ STEMLER İ Tıbbi Kayıt Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisli."— Sunum transkripti:

1 SA Ğ LIK KURUMLARINDA B İ LG İ S İ STEMLER İ Tıbbi Kayıt Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisli ğ i Bölüm Başkanı Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Kars, Türkiye Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi1

2 Bilgi: Üniversitelerimizde Sa ğ lık Meslek Yüksek Okullarında verilen SA Ğ LIK KURUMLARINDA B İ LG İ S İ STEMLER İ Derslerinde yardımcı ö ğ renim materyali olarak hazırlanan bu sunum AÇIKÖ Ğ RET İ M FAKÜLTES İ YAYINI NO: 1819 dokümenından yararlanılarak Ve 6 slayt bir sayfada olmak üzere print edilerek aynı zamanda ders notu olarak da kullanılabilece ğ i göz önüne alınarak toplamda 18 sunum olarak hazırlanmıştır. Di ğ er sunumlarla ilgili bilgiler bu sunumun sonunda verilmiştir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi2

3 Tıbbı Kayıt Hastanın yaşamı, sa ğ lık geçmişi ve en son tedavisiyle ilgili bilgileri tam ve yeterli olarak kapsayan kayıtlara tıbbi kayıt denilmektedir. Hastanın tıbbi ve idari bütün işlemlerini kapsayan kayıtlarına ise hasta kaydı denilmektedir. Hasta kaydı kavramı ço ğ unlukla tıbbi kayıt kavramından daha geniş ve kapsamlı bir anlam taşımaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi3

4 Tıbbı Kayıt Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi4

5 Tıbbı Kayıt Hasta kayıtları birincil hasta kaydı ve ikincil hasta kaydı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Birincil Hasta Kaydı: Hasta bakım hizmetleri verirken hasta verileri veya belgelerini kendi gözlemleri, eylemleri veya ö ğ retimlerini incelemek üzere sa ğ lık bakım profesyonelleri tarafından kullanılan kayıtlardır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi5

6 Tıbbı Kayıt İ kincil Hasta Kaydı: Birincil kayıttan ortaya çıkarılır ve klinik dışı kullanıcılara hasta bakımının de ğ erlendirilmesi, desteklenmesi veya iyileştirme çalışmalarında kullanılmak üzere seçilmiş veri ö ğ elerini içermektedir. Örne ğ in; ödeme işlemleri, kalite güvenli ğ i, kullanım incelemesi, tıbbi ve yasal denetimler içn oluşturulan kayıtlar ikincil hasta kaydıdır. Bu kayıtlar genellikle ikincil veri tabanı olarak adlandırılan bir yapıda düzenlenir. Bu kayıtlar için bir ikincil hasta kayıt sistemine gereksinim vardır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi6

7 Tıbbı Kayıt İ kincil Hasta Kayıt Sistemi: Hasta kayıtlarının oluşturuldu ğ u, kullanıldı ğ ı, saklandı ğ ı ve tekrar kullanım için elde edildi ğ i bir mekanizmayı oluşturan bileşenler dizisidir. Bir hasta kayıt sistemi genellikle bir sa ğ lık bakım ortamında oluşturulur. Bu sistem, insanları, verileri, kurallar ve prosedürleri, işlem ve saklama araçlarını (örne ğ in ka ğ ıt, kalem, donanım ve yazılım) iletişim ve destek olanaklarını içerir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi7

8 Kâ ğ ıda Dayalı Hasta Kayıtlarının Güçlü Yönleri Kullanıcılar ka ğ ıda dayalı sistemleri tercih etmelerinin nedeni olarak; en az beş güçlü yönünü tespit etmiştir. Bunlar: Yeni beceriler veya davranışlar kazanmaya ihtiyaç duymayan kullanıcılar için ka ğ ıt kayıtlar alışıldıktır. Kâ ğ ıt kayıtlar taşınabilir özelliktedir ve her an her noktaya kolaylıkla götürülebilir. Kâ ğ ıt kayıtlar bir bilgisayar sisteminde oldu ğ u gibi indirme/yükleme zamanı (downtime) gerektirmez. Kâ ğ ıt kayıtlar veri kaydederken esneklik sa ğ lar Kâ ğ ıt kayıtlar karıştırılabilir ve taranabilir. Bu özellik kullanıcılara verileri çeşitli şekillerde düzenleyebilme olana ğ ı sa ğ lar. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi8

9 Kâ ğ ıda Dayalı Hasta Kayıtlarının Zayıf Yönleri Ka ğ ıda dayalı kayıtların zayıf oldu ğ u yönleri; içerik, format, erişim, bütünlük olmak üzere dört ana başlıkta toplamak mümkündür. Hasta Kayıt İ çeri ğ i ile İ lgili Problemler: Ka ğ ıda dayalı kayıtlarda içerik yetersiz olabilmektedir. Hastaya ait veriler eksik, okunaksız ya da yanlış kaydedilebilmektedir. Hastanın muayenesi sırasında gerekli sorulmamakta, testler istenmemekte ya da test sonuçları kaydedilmemektedir. Bu nedenle içerikte önemli eksiklikler ortaya çıkmaktadır. Bazı kayıtlarda ise, gere ğ inden fazla kayıt tutulmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi9

10 Kâ ğ ıda Dayalı Hasta Kayıtlarının Zayıf Yönleri Format ile İ lgili Problemler: Ka ğ ida dayalı kayıtların fiziksel yapıları kullanışsız olabilmektedir. Kayıtlar bölünebilmekte, düzensiz olabilmekte ya da uygun sıralanmamaktadır. Özellikle bu konuda e ğ itim almamış kişiler tarafından tutulan kayıtların kullanımı sırasında sorunlar olabilmektedir. Kayıtların yapıları konusunda ilerleyen ünitelerde açıklayıcı bilgiler verilmiştir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi10

11 Kâ ğ ıda Dayalı Hasta Kayıtlarının Zayıf Yönleri Erişim, Elde Edilebilirlik ile İ lgili Problemler: Ka ğ ıda dayalı kayıtlarda en önemli problemlerden birisi de ihtiyaç duyuldu ğ u anda erişebilmektir. Hekimler dosyaları odalarında tutmakta, hastalar aynı günde günde iki yere muayene olmakta ya da sa ğ lık kuruluşu dışına götürmektedirler. Bu durum kayıtlara ihtiyaç duyuldu ğ unda erişimi engellemektedir. Kayıtlara ulaşıldı ğ ında ise istenen veriye ulaşmakta zorluklar da olabilmektedir. İ stenen veriye erişmek, zaman alıcı, yorucu hatta bıktırıcı olabilmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi11

12 Kâ ğ ıda Dayalı Hasta Kayıtlarının Zayıf Yönleri Ba ğ lantı ve Bütünlü ğ ün Sa ğ lanması ile İ lgili Problemler: Ka ğ ıda dayalı sistemlerde kayıtlar üretildi ğ i sa ğ lık kuruluşunda kalmaktadır. Hastanın farklı anda farklı yerlerde sa ğ lık hizmeti gereksinimi olması durumunda bu durum önemli bir sorun olmaktadır. Hasta bir sa ğ lık kuruluşunda olan kayıtlarını bir başka sa ğ lık kuruluşuna taşıyamamaktadır. Kurumlar arasında geliştirilen bir çok uygulama bile yetersiz kalabilmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi12

13 Elektronik Sa ğ lık Kayıt Sistemleri İ htiyaç duyulan tüm bilgi, do ğ ru zamanda, do ğ ru yerde ve do ğ ru kişinin kullanımı için kolaylıkla ulaşılabilir olmalıdır. Elektronik sa ğ lık kaydı; veri, süreç ve analizlerden sonuçlanan bilgi ve verileri içerecek biçimde oluşturulmalıdır. Veri, teknolojik altyapı ve sa ğ lık bilgi uygulamaları, sa ğ lık enformasyonunun yapı taşları olarak görülmektedir. Bu sayede elektronik sa ğ lık kaydı aracılı ğ ıyla veriler do ğ rudan kayıt edilmekte ve verilere do ğ rudan erişilmektedir Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi13

14 Elektronik Sa ğ lık Kayıt Sistemleri Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi14

15 Elektronik Sa ğ lık Kayıt Sistemleri Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi15

16 Elektronik Sa ğ lık Kayıt Sistemleri Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi16

17 Elektronik Sa ğ lık Kayıt Sistemleri Elektronik hasta kayıt süreci genel olarak dört aşamada de ğ erlendirilebilir: Elektronik hasta kayıt sisteminin kurulması: A ğ altyapısının kuruldu ğ u, veri girişinin yapıldı ğ ı ve hizmet sunanların bilgileri görüntüleyebildi ğ i aşamadır. Elektronik hasta kayıtlarının örgüte tanıtılması: İ ş akış yapıları, örgütsel de ğ işimler ve bilgi yönetimi ile ilgili aşamaları içermektedir. Elektronik hasta kaydı ve aktif klinik sistemleri: Klinik destek sistemlerinin entegrasyonunun sa ğ landı ğ ı aşamadır. Elektronik hasta kaydının olgunlaşması: Klinik ve yönetsel amaçların entegre edildi ğ i aşamalar bütünüdür. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi17

18 Elektronik Sa ğ lık Kayıt Sistemleri Elektronik hasta kayıtlarının saklanması ile ilgili özellikler şunlardır: Süreklilik; Sa ğ lık kayıtları her nerede olursa olsun kalıcı ve korunmalı bir biçimde gebelikten do ğ uma, do ğ umdan ölüme kadar saklanmalıdır. Kayıtların kişinin ölümünden sonra saklanması, saklanan bilginin aktif ya da pasif olarak tutulması kurumsal politikalara ba ğ lıdır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi18

19 Elektronik Sa ğ lık Kayıt Sistemleri Devamlı bakım; Süreklili ğ in sa ğ lanması için devamlı bakım gereklidir. Donanımın uygun bakımı ve onarımı, sistem yazılımının korunması önemlidir. Sistemin alımında yapılan anlaşmalarda güvenirlik ve onarım garantisi ve performans standartları da yer almalıdır. Hasta kayıt uygulama yazılımını koruma, destekleme ve yazılım için kaynak koduna erişim şarttır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi19

20 Elektronik Sa ğ lık Kayıt Sistemleri Yedekleme ve güncelleştirme/kurtarma; Felaket önleme, dosyaların yedeklenmesini ve veri arşivlemeyi gerektirir. Güncelleme, sistemdeki verilerin zarar görmesi veya sistem yetmezli ğ i durumunda kaybolan verilerin yeniden kurtarılmasını içeren bir süreçtir. Yedekleme sistemleri, alternatif güç deste ğ i ve verilerin yedeklerinin periyodik olarak alınması, zamanında ve düzenli güncelleştirmeye katkıda bulunur. Sürekli bir bilgisayara dayalı hasta kaydının sa ğ lanması için yedekleme ve güncelleme sistemleri son derece önemlidir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi20

21 Elektronik Sa ğ lık Kayıt Sistemleri Dayanıklılık; BHKS sistemleri, hastanın gelecekteki bakımı, kendileri ve yakınları için sa ğ lık riskleri oluşturabilecek tedaviler alan hastaların uyarılması, düzenleme ve yetkilendirme gerekliliklerini karşılamak için, davalarda kanıt olarak kullanılmak üzere ve araştırmaları desteklemek gibi nedenlerle korunmalı ve dayanıklı olmalıdır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi21

22 Elektronik Sa ğ lık Kayıt Sistemleri Sabotaj tedbirleri; Sabotajın kontrol edilmesi süreklili ğ e katkıda bulunur. Bu uyanık olmak, devamlı bakımı sa ğ lamak, güvenlik önlemleri almak ve herhangi bir saldırı durumunda hızlı ve kararlı eylemde bulunma işlevidir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi22

23 Elektronik Sa ğ lık Kayıt Sistemleri Eskimiş sistemleri güncelleştirmek; EHKS, hasta bakımı ile ilgili bilgilerin ilk girildi ğ i, saklandı ğ ı ve tekrar ulaşılabildi ğ i elektronik temelli, klinik araçlardır. Bu sistemlerde yer alan bilgiler elektronik ortamda saklandı ğ ından sürekli olarak güncellenebilir. Bu nedenle EHKS, yeni bilgi tipleri, yeni özellikler, yetenekler ve yeni işlemler kolayca eklenebilecek şekilde tasarlanmalıdır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi23

24 entegre ve fonksiyonel bir elektronik hasta kayıt sisteminin özellikleri şunlardır: Hastanın tüm klinik problemlerini ve sa ğ lık durumunu yansıtmalıdır. Hastanın tıbbi durumunu yansıtmayan bir EKH’dan bahsedilemez. Hastanın tıbbi durumunu gösteren özellikle yaşamsal bulgularını, di ğ er ölçüm de ğ erlerini kaydetmeli ve insan algılamasına uygun bir forma dönüştürmelidir Hastanın teşhis ve tedavisi için alınan bütün kararlarda kanıta tıp uygulamaları gibi uygulamalara destek sa ğ lamalıdır. Hastanın farklı yer ve zamanlarda aldı ğ ı hizmetlere ilişkin kayıtlara ba ğ lantı sa ğ layarak, yaşam boyu sa ğ lık kayıtlarının oluşmasına olanak tanımalıdır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi24

25 entegre ve fonksiyonel bir elektronik hasta kayıt sisteminin özellikleri şunlardır : Sa ğ lık kayıtlarına yalnızca yetkili kişilerin ulaşmasını sa ğ layarak kayıtların gizlili ğ i, mahremiyeti ve güvenli ğ ini sa ğ lamalıdır. Hastaya ait kayıtlar, hastanın tedavisini sa ğ layan yetkili kişilerin ihtiyaç duydu ğ u zamanda, en kısa sürede erişim sa ğ lamalıdır. Kullanıcı dostu arayüzler, formlar içermelidir. Hastanın verisine hızlı erişim açısından önemli bir özelliktir. Yerel veya ulusal bilgi, literatür, bibliyografik veya yönetimle ilgili veri tabanlarına ve sistemlere ba ğ lantı sa ğ lamalıdır. Sa ğ lık profesyonelleri sistem üzerinden gerekli literatür taramasını yapabilmelidir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi25

26 entegre ve fonksiyonel bir elektronik hasta kayıt sisteminin özellikleri şunlardır : Sa ğ lık profesyonellerine karar destek programları sayesinde, hasta kayıtları içerisinde bulunan büyük boyuttaki bilgi de ğ işik yollarla işlenerek önceden bilinemeyen bazı cevapları verme konusunda hekime ve di ğ er sa ğ lık personeline yardımcı olur. Sa ğ lık profesyonellerine karar destek araçlarıyla, klinik uyarırla destek olur. Örne ğ ini hastanın bir ilaca karşı bilinen bir alerjisi varsa hekimi bu konuda uyarabilir. Yapılandırılmış veri girişi ve belirlenen sözlükler kullanılarak veri toplama ve veri girişinde kullanıcılara destek sa ğ lar. Yöneticilere, verilen hizmetin kalitesini de ğ erlendirme, tedavi maliyetlerini hesaplama yardım eder. Gelecekte yaşanabilecek teknolojik yeniliklere kolaylıkla uyum sa ğ layabilecek esneklik ve genişleyebilme yetene ğ ine sahip olmalıdır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi26

27 Elektronik sa ğ lık kayıtlarının yukarıda anlatılan özelliklere ilave olarak beş özelli ğ in daha olması gerekti ğ ini önermektedir. Tıbbi veri sözlü ğ ü: Tıbbi veri sözlü ğ ü, elektronik hasta kayıtlarında yer alabilecek her tıbbi kavramın ve veri elemanının tanımlandı ğ ı, tıbbi kavramlar arasındaki semantik ve hiyerarşik ilişkilerin kuruldu ğ u bir veri tabanıdır. Kodlanmış ve hesaplanabilir veri sa ğ layabilecek böyle bir veri sözlü ğ ü ile kullanıcıların farklı bilgisayar sistemleri ile veri alış verişi yapmaları, farklı sistemlerden gelen verileri anlayabilmeleri, karşılaştırabilmeleri ve sorgulamalar yaparak raporlar üretebilmeleri mümkün olmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi27

28 Elektronik sa ğ lık kayıtlarının yukarıda anlatılan özelliklere ilave olarak beş özelli ğ in daha olması gerekti ğ ini önermektedir. Klinik veri deposu: Klinik veri depoları; yaşam boyu elektronik hasta kaydı oluşturmak için öngörülen hasta kayıt yapısı ve içeri ğ ine göre hem laboratuvar, radyoloji, eczane sistemleri gibi çeşitli klinik bilgi sistemlerinden gelen verilerin temizlenip işlenerek kaydedilebildi ğ i, hem de sa ğ lık bakımı veren hekim ve hemşire gibi personelin hasta ile ilgili bulguları do ğ rudan girebilecekleri, mükerrer kayıtların oluşmasının engellendi ğ i veri tabanlarıdır. Klinik veri depolarının oluşturulması, özellikle entegre sa ğ lık hizmet sunum sistemlerinde hasta kayıtlarının oluşturulabilmesi için çok önemli bir yere sahiptir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi28

29 Elektronik sa ğ lık kayıtlarının yukarıda anlatılan özelliklere ilave olarak beş özelli ğ in daha olması gerekti ğ ini önermektedir Esnek veri giriş yetene ğ i: Elektronik hasta kayıt sistemleri kurulmasında önem verilmesi gereken temel konulardan biri, verilerin sa ğ lık bakımının verildi ğ i yerde ve sa ğ lık bakım hizmeti veren personel tarafından girilmesidir. Hasta kayıtlarının do ğ rulu ğ unu, tamlı ğ ını ve kolay bir biçimde girilmesini sa ğ layacak ara yüzlerin geliştirilmesi, elektronik hasta kayıt sistemlerinin özellikle hekimler tarafından kabul edilmesinin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması açısından çok önemlidir. Günümüzde hasta verilerinin yapılandırılmış ve kodlanmış bir şekilde kaydedilmesi için en yaygın kullanılan teknolojiler do ğ al dil işleme ve yapılandırılmış veri giriş teknolojileridir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi29

30 Elektronik sa ğ lık kayıtlarının yukarıda anlatılan özelliklere ilave olarak beş özelli ğ in daha olması gerekti ğ ini önermektedir Klinik verilerin sunulmasında ergonomik ekran tasarımları: Kullanıcıların ayaktan ve yatarak tedavi gören hastaların verilerine zamana, kayna ğ a veya probleme yönelik olarak kolaylıkla ulaşabilecekleri; aktif problem listesine göre hastalarını takip edebilecekleri; günlük tıbbi uygulamalara ve iş akışlarına uygun ergonomik ekran tasarımlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Ö ğ renilmesi ve kullanılması kolay sistemlerin oluşturulması elektronik hasta kayıt sistemlerinin sa ğ lık profesyonelleri tarafından kabul edilmesi açısından yaşamsal bir öneme sahiptir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi30

31 Elektronik sa ğ lık kayıtlarının yukarıda anlatılan özelliklere ilave olarak beş özelli ğ in daha olması gerekti ğ ini önermektedir Otomasyon deste ğ i: Günümüzde sa ğ lık hizmetlerinde kullanılan laboratuvar cihazları, radyolojik görüntüleme cihazları, hasta başı monitörlerine ba ğ lanan vantilatör, intravenöz pompa gibi pek çok tıbbi cihaz hasta verisi üretmekte ve klinik bilgi sistemlerine veri transferi yapabilecek özelliklere sahiptir. Verilerin üretildi ğ i yerde sisteme girilmesi ilkesi uyarınca, elektronik hasta kayıt sistemlerinin bu tip cihazlardan veri transferine imkân sa ğ layacak veri iletişim standartlarını destekleyecek bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi31

32 Elektronik sa ğ lık kayıtlarının yukarıda anlatılan özelliklere ilave olarak beş özelli ğ in daha olması gerekti ğ ini önermektedir Klinik Veri Sözlü ğ ü: Klinik veri sözlükleri özelikle do ğ al dil anlama ile ilgili işlevleri desteklemek için kullanılırlar. Kodlama ve sınıflandırma işlevleri içeren bir EHK do ğ al olarak iyi bir Klinik veri Sözlü ğ ü deste ğ ine sahip olmalıdır. Klinik Veri Repository"si: Hastaların bilgilerinin yanı sıra klinik veri sözlükleri, tanı kodları gibi destekleyici başka bilgilerinde bulundu ğ u bir veri havuzunu tanımlamaktadır. Bu kavram özellikle hastalık kaydından sa ğ lık kaydına geçilmesi aşamasında ve kurumların tüm bilgi teknolojileri gereksinimlerini karşılamak için kurulacak veri tabanlarının bir sonraki neslini temsil etmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi32

33 Elektronik sa ğ lık kayıtlarının yukarıda anlatılan özelliklere ilave olarak beş özelli ğ in daha olması gerekti ğ ini önermektedir Hasta başı veri giriş ve gösterimini desteklemelidir. Hastanın tedavi aldı ğ ı noktada verinin girilmesine olanak tanımalıdır. Hasta başı terminalleri, tablet PC uygulamaları hızla yaygınlaşmaktadır. Klinik Verilerin Sunulmasında Ergonomik Ekran Tasarımları: Ekranların tasarımı kullanıcılar açısından son derece önemlidir. Bu nedenle tasarımlar yapılırken kullanıcıların görüşünün alınması kullanıcıların sistemin kabulünü kolaylaştırır. ekranlar, kullanıcı dostu olarak düzenlenmelidir. Klinik Süreçleri Desteklemeli (Anticipates clinical process): EHK’nın klinik süreçleri desteklemesi olmazsa olmaz şartlardan biridir. Klinik süreçler EHK’nın temel dayana ğ ıdır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi33

34 Elektronik Sa ğ lık Kayıt Sistemlerinin Faydaları Hasta kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasının sa ğ layaca ğ ı en önemli fayda; hastanın yaşamı boyunca ve kendisine yapılacak tıbbi müdahaleler sırasında, bilgisayar ortamındaki bu bilgilerin ihtiyaç duyuldu ğ u zaman, herhangi bir noktadan ve hızlı bir şekilde erişilebilir olmasıdır. Farklı bölgelerdeki hasta bilgilerinin erişilebilir olması konusunda yapılan araştırma ve uygulamaların hepsi, bu özelli ğ in kazanılmasıyla sa ğ lanacak teşhis ve tedavi işlemlerinin etkinli ğ ini vurgulamaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi34

35 Elektronik Sa ğ lık Kayıt Sistemlerinin Faydaları Elektronik hasta kayıtları, sa ğ lık hizmetlerinin sunum kalitesinin geliştirilmesinde önemli etkiye sahiptir. Bu etki en belirgin olarak üç şekilde görülmektedir: Elektronik hasta kayıtları, sa ğ lık hizmeti veren personelin sa ğ lık bakımı için ihtiyaç duyaca ğ ı verilere daha iyi ve daha hızlı bir şekilde ulaşım, daha iyi kalitede veriler ve verileri çok yönlü olarak sunma imkânı sa ğ layarak verilerin sa ğ lık bakımının kalitesini artırmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi35

36 Elektronik Sa ğ lık Kayıt Sistemlerinin Faydaları Elektronik hasta kayıtları, sa ğ lık bakımının sonuçlarının ölçülebilmesi için gerekli klinik verilere elektronik olarak ulaşılmasını sa ğ layarak, performansa dayalı bakım kalitesi de ğ erlendirme çalışmalarının daha kolay yapılabilmesini sa ğ lamakta ve sürekli kalite iyileştirilme çalışmalarına önemli katkılar sa ğ lamaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi36

37 Elektronik Sa ğ lık Kayıt Sistemlerinin Faydaları Elektronik hasta kayıtları, maliyetleri düşürerek ve personelin verimlili ğ ini artırarak sa ğ lık bakım kuruluşlarının etkilili ğ ini artırmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi37


"SA Ğ LIK KURUMLARINDA B İ LG İ S İ STEMLER İ Tıbbi Kayıt Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları