Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MBA 507 OPREASYON YÖNET İ M İ TEDARIK ZINCIRI YÖNETIMI(TZY) Doç.Dr.Mustafa Yüzükırmızı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MBA 507 OPREASYON YÖNET İ M İ TEDARIK ZINCIRI YÖNETIMI(TZY) Doç.Dr.Mustafa Yüzükırmızı"— Sunum transkripti:

1 MBA 507 OPREASYON YÖNET İ M İ TEDARIK ZINCIRI YÖNETIMI(TZY) Doç.Dr.Mustafa Yüzükırmızı myuzukirmizi@meliksah.edu.tr

2 Amaç ve İ çerik  Lojistik / Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?  Niçin önemlidir?  Özel bileşenleri nedir? Nelerden oluşmaktadır?  Dersin içeri ğ i nedir?

3 Lojistik Nedir?

4

5

6 Bazı Tanımlar  Lojistik… ``ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildi ğ i son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne do ğ ru taşınmasının ve depolanmasının, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir.’’ Council of Logistics Management Tedarik Zinciri Yönetimi…``tedarikçi firman ı n tedarikçisinden müşteri firmanın müşterisine kadar son ürünü veya hizmeti üretmek ve teslim etmek için gerekli her türlü çabayı içerir. Tedarik Zinciri Yönetimine talep ve tedarikin yönetimi, hammadde ve malzeme temini, üretim ve montaj, depolama ve stok takibi, sipariş yönetimi, bütün da ğ ıtım kanalları ve müşteriye teslimat dahildir. The Supply-Chain Council

7 Alternatif Tanımlar  Tedarik Zinciri Yönetimi tedarikçiler, üreticiler, da ğ ıtıcılar ve müşterilerin oluşturdu ğ u bir a ğ da malzeme, bilgi ve finansal akışların yönetimi ile u ğ raşır. Stanford Tedarik Zinciri Forumu Lojistik stratejik olarak zaman ve mekanın ilave edilerek tedarik zinciri süreçlerinin koordinasyonu vasıtası ile urunun, bilginin, paranın ve fikirlerin akışının yönetimini içerir. MIT Center for Transportation &Logistics İ ster da ğ ıtım, ister lojistik, isterseniz tedarik zinciri yönetimi adını verin. Ne isim verirseniz verin, firmaların müşterilerine malzeme, parça ve ürün taşıdı ğ ı kafa karıştırıcı, zor ve üstesinden gelinmesi gereken kamburlu bir süreçtir. Fortune

8 Tanımlar üzerine  Lojistik ve tedarik zinciri eşanlamlı terimlerdir.  Ana özellikler:  Bütünleşik sistemler X-işlev, X-bölüm, X-şirket, vb Çatışan hedeflerin ölçütlerin koordinasyonu  Akışların yönetimi Bilgi (siparişler, durum, iş akitleri) Fiziksel (ürünler, hammadde, yarı-mamul stokları) Finansal (Ödemeler, krediler)  Analizlerin ço ğ u karşılıklı de ğ işimi gerektirir.(Maliyet-kar) Birimler arasında Ölçütler arasında: Maliyet, hizmet, zaman, risk vb

9 Niçin Lojistik?  21. yy’in en gelişecek en önemli 3 iş kolundan biri: Bilgi teknolojileri, genetik, lojistik (Kaynak: Lojistik Kampı, 2005 Atilla Yildiztekin)  Büyük Pazar  Tahmin etmek çok zor, her şeyi içerir.  Stratejik Avantaj: Stratejiyi belirler  Üretim daha verimli hale gelir.  TDY farklılaşma veya maliyetlerin azaltılması.  Küreselleşme- Bütün dünyayı sarar.  Daha fazla üretim&da ğ ıtım koordinasyonu gerektirir.  Daha yüksek risk; tedarik zinciri kırılması.  Daha esnek tedarik zinciri ihtiyacı (Pazara hızlı cevap verebilme)

10 Niçin lojistik?  Şirket seviyesinde, lojisti ğ in etkileri  MAL İ YET: Bir çok ürün için, toplam maliyetin %20-%40’i kontrol edilebilir lojistik maliyetleridir.  H İ ZMET: Bir çok ürün için, hızlı teslimat, stoktan verebilme müşteri memnuniyeti için önemli performans faktörlerindendir.  Lojistik akıllı karşılıklı alış-verişler sa ğ lar.  Hammadde stoku karşısında indirim alabilme  Üretim verimli ğ i karşısında son ürün stoku azaltma  Daha düşük maliyet yerine daha dura ğ an maliyet

11 Türkiye’de Lojistik

12 Gelecek Senaryoları  Düne kadar sadece nakliye yapan taşımacılık firmalarının da katılımıyla lojistik sektörü çı ğ gibi büyüyor. Nakliyenin yanı sıra depolama, gümrükleme, ürün takibi ve kapıya kadar ürün teslimi konularında hizmet sunan sektörün, 4 milyar dolar olan pazar payını yıl sonunda 7 milyar dolara çıkarması bekleniyor.  Ekonomide yakalanan büyüme ve Avrupa Birli ğ i rüzgarıyla sıçrama yakalayan lojistik sektörü bir yandan kendi dönüşümünü yaşarken, bir yandan da bölgenin lojistik üssü olmanın planlarını yapıyor.  1000 şirkette 250 bin kişinin çalıştı ğ ı lojistik sektörü yıl sonunda 7 milyar dolar ciroya ulaşmayı hedefliyor.  Sektörün önde gelen isimlerine göre bu şirketlerden yalnızca yaklaşık 100'ü gerçek anlamda lojistik firması,  Di ğ er şirketlerin ise birleşmelerle yoluna devam etmesi bekleniyor.  Tecrübeli yönetici eksikli ğ i çekilen sektörde, firmalar çalıştıracakları elemanlara en az altı ay e ğ itim veriyor.  Nitelikli eleman sıkıntısı da yaşayan sektörde bu yıl artan talep sebebiyle 100 bin kişiye yeni istihdam alanı yaratılaca ğ ı ifade ediliyor. Lojistik Kampı, 2005, Cafer Salçan, Lojitek

13 Kariyer Fırsatları Bu büyüme trendi, analitik bakış, data (veri analizi), proje yönetimi, envanter yönetimi, dış ticaret gibi konularda uzmanlaşmış personel ihtiyacını do ğ urmaktadır. UZMANLAŞMA

14 Temel Lojistik Faaliyetleri  Fiziksel  Taşıma ve nakliye (displace & move)  Yükleme, boşaltma  Fiziksel yer de ğ iştirme  Evrak, dokümantasyon  Depolama ve saklama (secure & store)  Mal kabul  Ayrıştırma ve kaldırma  Saklama ve depolama (sayım, yerleşim, koruma ve kontrol)  Toplama ve hazırlama  Mal / malzeme elleçleme (handle)  Paketleme, manipülasyon  Kit hazırlama, ön montaj  İ stasyonlara besleme Kavramsal * Planlama -tahmin Sipariş işleme Katma de ğ erli müşteri hizmetleri Satın alma Envanter yönetimi Gümrükleme vb. Kavramsal kısım tedarik zincirinin yönetiminin önemli unsurlarındandır… Lojistik tedarik zincirini sarmalayan bir süreçler bütünü.

15 Kullanıcı DepolamaPaketleme Taşıma Yan Sanayi Üretici Hammadde Paketleme Kabul Taşıma Satıcı Tedarik Zinciri

16 Tedarik Zinciri A ğ ı  Tanım 1  İ lk kaynaktan müşteriye kadar uzanan mamul ve servislerin dönüşümü ve akışı ile ilgili tüm faaliyetler  Tanım 2  Tedarikçilerden müşterilere kadar uzanan; üzerinde ürün, hizmet ve bilginin taşındı ğ ı işler silsilesi Ana üretici / Tesis Tedarikçi 1. seviye Tedarikçi 2. seviye Satış şirketiDistribütör / Bayi Müşteri Nakliye Depolama

17 Tedarik Malzeme kontrol ÜretimSatış Da ğ ıtım TedarikÜretim Da ğ ıtım Tedarik yönetimi Üretim yönetimi Da ğ ıtım yönetimi Dahili tedarik zinciri MüşterilerTedarikçiler  Tedarik zinciri unsurları  Da ğ ınık bakış  Fonksiyonel bütünleşme  Firma içi bütünleşme  Topyekün bütünleşme Tedarik Zinciri Entegrasyonu

18 Anahtar Kavramlar  Görünmez tek bir şirket gibi fiziksel ve kavramsal akışların dizaynı, isletilmesi ve kontrolü  Aktivitelerin (maliyetlerin) şirket sınırları dışına taşınması, - en mantıklı olan yerlere-  Da ğ ıtım kanallarının entegrasyonunun faydalarına ba ğ lanmak, açık güçlere ba ğ lanmak yerine  Riskin ve karın oyuncular arasında paylaşılması

19 Yaklaşımlar  Tam zamanlı stok (JIT)  Tedarikçinin yönetti ğ i stok  Çevik (hızlı) tepki  Ortak planlama, tahmin  Çapraz depolama, üretim noktalarından akis  Internet (çevrim a ğ ı)  Outsoursing  Faaliyet tabanlı maliyetlendirme  TZ gözlemi yazılımı  TZ vaka yönetimi  Acık artırmalar  Ortaklıklar, ittifaklar  Parasal ölçütler  Ortak nakliye yönetimi

20 Lojistik Firmaları Kullanıcı Depolama Paketleme Taşıyıcı Lojistik Firması Yan Sanayi Üretici Hammadde Paketleme Kabul Taşıyıcı Sevkiyat

21 Lojistik firmasının Hizmetleri 1. Depolama 2. Depo Yönetimi 3. FTL (Komple Kamyon Taşımacılı ğ ı) 4. LTL (Parsiyel Yük Taşımacılı ğ ı) 5. Proje Bazlı Taşımacılık 6. Antrepo (Gümrüklü Saha Kullanımı) 7. Şehir İ çi Da ğ ıtım (Sıcak Da ğ ıtım) 8. Tedarik Yönetimi 9. Tedarikçilerin Yönetimi 10. Fason Operasyonlar

22 TZY Konuları  Şirket içi konular  Talep tahmini  Stok Modelleri  Stok-kontrolü  Nakliye  Pazarlama  Şirketler arası konular  Konrakt (anlaşmalar)  Teklifler, şirketin birbirini bulmalarının sa ğ lanması  Network dizaynı, ittifaklar

23 2. Bölüm: TZY/Lojistik Kavramları

24 TZY/Lojistik Çalışmalarının Hedefi  Lojistik köken olarak askeri bir terim olup Türk Dil Kurumu tarafından “Savaşta veya harekâtta askerlik mesle ğ inin çok yönlü görevlerini yerine getirme” olarak tanımlanmıştır. Günümüzde lojistik deyince askeri anlamın yanında di ğ er terim manalarıyla öne çıkmaktadır. Lojistik çalışmalarının ortak hedefi, ürünün  Do ğ ru yerde  Do ğ ru zamanda  Do ğ ru miktarda  Do ğ ru kalitede  En düşük maliyetle  teslimatını sa ğ lamaktır.

25 Lojistik Çalışmalarının Hedefi Tedarik Malzeme kontrol ÜretimSatışDağıtım TedarikÜretimDağıtım Tedarik yönetimi Üretim yönetimi Dağıtım yönetimi Dahili tedarik zinciri MüşterilerTedarikçiler Tedarik zinciri unsurları Dağınık bakış Fonksiyonel bütünleşme Firma içi bütünleşme Topyekün bütünleşme

26 Lojistik Çalışmalarının Hedefi  Yine lojistik çalışmalarında ortak düşünce; zincirin aşamalarını oluşturan ayrı segmentleri ortak bir hedef do ğ rultusunda entegre ederek, tüm süreci en iyi çalışacak şekilde tasarlamaktır. Bu şekilde fiziksel ve kavramsal akışların görünmez tek bir şirket gibi dizaynını, kontrolünü ve işletilmesini içerir.  Bu kapsamda, aktivitelerin(maliyetlerin) en mantıklı yerlere taşınmasını, dış güçlerin etkisi yerine da ğ ıtım kanalının entegrasyonuna ve riskin ve karın oyuncular arasında paylaşılması gibi anahtar kavramlara dayanır. Uzmanlar yakın gelecekte firma rekabetinin yerini tedarik zinciri rekabetine bırakarak nitelikli ve iyi yönetilen sistemlerin daha öne çıkaca ğ ını tahmin etmektedirler.

27 Lojistik Sisteminin Performans Ölçümü:  Lojistik sisteminin tasarımında ve analizinde önemli bir unsur, uygun ölçütlerin belirlenerek performansın de ğ erlendirilmesidir. Performans ölçütleri sistemin etkinli ğ ini ve verimlili ğ ini ölçme amaçlı kullanılması yanında, alternatif sistemlerle karşılaştırılmasında da gereklidir. Bu kapsamda performans ölçütleri niteliksel ve niceliksel olarak iki grupta incelenebilir(Ref:SCM design and analysis, B. Beamon)

28 Niceliksel Ölçütler Bu ölçütler direkt rakam olarak ifade edilebilen ölçütlerdir. İ ki grupta incelenebilir:  Fonksiyonel  Parasal

29 Fonksiyonel Ölçütler  Toplam Teslim Zamanı(Çevrim zamanı): Müşterinin siparişi verdi ğ i andan ürünün teslimatına kadar olan zamandır. Bir çok durumda bu ölçütün alt bileşenleri vardır: Müşteri siparişinden üreticiye iletilmesi, üreticinin siparişin gereklerini yerine getirerek paketlemesi ve ürünün müşteriye fiziksel olarak iletilmesine kadar geçen zaman gibi. Bu zamanların bir kısmı(üreticiye siparişin iletilmesi gibi) günümüzde bilişim teknolojileri gibi avantajlar kullanılarak minimize edilmiştir. Sipariş İşleme Müşteri Siparişi Üreticiye Siparişin İletimi Düzenleme ve Paketleme Ürünün Sevkiyatı Ürünün Müşteriye Teslimi

30 Fonksiyonel Ölçütler  Do ğ ru Sipariş Oranı: Bu ölçüt, zamanında ve istenilen şekilde teslim edilen siparişlerin toplam siparişlere oranıdır. Genellikle %’de olarak ifade edilir. Ürünlere ve lojistik sistemine göre alt bileşenlere ayrılabilir: Stoktan teslim edilen do ğ ru sipariş oranı, üretimden teslim edilen do ğ ru sipariş oranı gibi. Do ğ ru Fatura Oranı gibi direkt ürünle ilgili olmayan ölçütlerde de ğ erlendirmeye alınmalıdır.  Geç Ürün Zamanı: Vaat edilen teslim zamanı ile gerçekte ürünün teslim edildi ğ i zaman arasındaki farktır. Bu ölçütün minimizasyonu hedeflenir ve geç ürün teslimatına sebep olan unsurlar araştırılır.  Tekrarlanan Fonksiyonların Sayısı: Süreçte daha önceden yapıldı ğ ı halde tekrarlanan fonksiyonlar ve sayısını ifade eder.  Kapasite Kullanım Oranı:  Depo Kullanım Oranı:

31 Parasal Ölçütler  Siparişin işlenmesi, taşıma, depolama gibi direkt maliyetlerle lojistik faaliyetlerini planlama, yönetme ve ilgili bilişim sistemleri maliyetleri gibi direkt olmayan maliyetleri içerir. Alt bileşenleri aşa ğ ıda belirtilen şekilde incelenebilir:  Nakliye Maliyetleri: Toplam lojistik maliyetinin ço ğ u zaman yarısından fazlasını oluşturdu ğ u için daha aktif olarak iyileştirmelerin yapılması sa ğ lanmalıdır.  Depolama Maliyetleri:  Stok Taşıma Maliyeti:  Yönetim İ cra Maliyetleri:  Risk Maliyetleri: Ürünlerin zararından, kaybından yada müşteri kaybından do ğ an maliyetlerle sigorta maliyetleridir.  Gümrük Maliyetleri: Dış ülkelere ihraç olan ürünlerde gümrük komisyonu gibi maliyetlerdir.

32 Niteliksel Performans Ölçütler  Direkt rakam olarak ifade edilmeyen fakat belirli bir skala çerçevesinde (iyi-orta- kötü vb) de ğ erlendirilen ölçütlerdir.  Müşteri memnuniyeti:  Müşterinin bir hizmet veya ürünle memnuniyetinin ölçütüdür. Bu ölçüt 3 alt dalda incelenebilir:  İ şlem öncesi memnuniyet: Ürün alımı öncesi hizmetlerle ilgili memnuniyettir.  İ şlem memnuniyeti: Ürünün fiziksel olarak teslimatıyla ilgili süreçlerden memnuniyettir.  İ şlem sonrası memnuniyet: Ürünün kullanımı sırasında sa ğ lanan hizmetlerle ilgili memnuniyettir.  Esneklik  Sistemin müşteri taleplerindeki random de ğ işikliklere yanıt verebilme ölçütüdür. Niceliksel olarak da ifade edilebilen birimlere bölünebilir:  Ürün geliştirme zamanı:  Makine kurulum zamanı:  Sürüm yapabilme zamanı:

33 TZY/Lojistik Yönetimi Metotları ve Araçları  ABC analizi  De ğ er Akış Şemaları  Analitik Hiyerarşi Prosesi

34 ABC Analizi  Pareto analizi olarak da bilinen ABC analizi lojistik sitemlerin analizinde ve yeni metotların tasarımında çok kullanışlıdır. Örne ğ in stok kontrolünde hangi ürünlerin en çok katkı yaptı ğ ı(satış payı, kar, döngü sıklı ğ ı vb.), route analizinde hangi route’lara öncelik verilmesi gerekti ğ i gibi konularda çok elverişlidir. Bu sayede kısıtlı imkânların daha iyi yönlendirilmesini sa ğ lar.  ABC analiz metodu incelenen sistemdeki ö ğ elerin önem derecelerine göre sıralanarak alınacak karşı önlemlerin hangi nedenlere yönlendirilmesi gerekti ğ i konusunda yardımcı olan etkili bir araçtır. Bu şekilde hazırlanan ABC diyagramı önemli ö ğ elerin önemsizlerden ayrılmasına yarar ve karar vermede yardımcı olur.  ABC diyagramı ile sınıflanan ö ğ elerden yüksek de ğ erli olanlar “A” grubu olarak da adlandırılır ve çok sıkı kontrol altında tutulurlar. “C” grubu ö ğ eler göreceli olarak daha az de ğ erli olanlardır ve seyrek olarak takibi yapılır. “B” grubu ö ğ eler ise bu iki grup arasında de ğ erlendirilir.

35 Örnek ÜrünMaliyet (YTL/ürün) Günlük Satış(adet) Toplam Maliyet %’de oran Ekmek0,25400 1008% Kola350 15012% Bisküvi1,530 454% Şeker1,870 12610% Ayçiçek yağı1820 36030% Zeytin yağı454 18015% Deterjan2012 24020% Toplam 1201100%

36 Örnek Ürün%'de oranGrup Ayçiçek yağı30%A Deterjan20%A Zeytin yağı15%B Kola12%B Şeker10%B Ekmek8%C Bisküvi4%C

37 De ğ er Akış Şemaları  De ğ er Akış Şemaları, müşteriye ürünü veya hizmeti sunmak için gerekli malzemelerin ve bilgilerin akışlarını analiz etmeye yarar. İ lk olarak Toyota tarafından geliştirilmiştir. Lojistik yönetiminde de ğ er oluşturmayan aktivitelerin elimine edilmesini yardımcı olur ve geliştirilecek alanların belirlenmesini sa ğ lar.

38 Niçin De ğ er Akış Şemaları  Tek bir akış seviyesinden daha fazlasını görselleştirmeyi sa ğ lar. Bütün akışı görebilirsiniz.  Kayıplardan ziyade kayıpların kaynaklarını görmenizi sa ğ lar.  Bir süreç hakkında tartışmak için ortak bir platform oluşturur.  Bilgi ve malzeme akışı arasındaki ba ğ lantıyı gösterir. Başka hiçbir araç bunu yapamaz.  Ölçütler rakamsal de ğ erlerdir. De ğ er Akış Şemaları bu ölçütlerle ne yapılaca ğ ını gösterir.

39 De ğ er Akış Şemaları Ürün grupları Mevcut Durum Şemalanması Gelecek Durum Şemalanması plan ve aksiyon Mevcut halde işleyişleri anlamamıza yarar. Hareket noktası oluşturur. Yeni bir akış tasarımı. Değer Akışı bir ürün veya ürün grupları için yapılır

40 Ürün Grupları  Süreç adımlarının minimum %70-80’i aynı olmalıdır.  Ürün gruplarına yeterli techizat olmalıdır.  Ürünlerin işlem zamanları arasındaki maksimum varyans % 30  olmalıdır.  Eğer ürünün bir tanesi aynı tip makienelerden sadece birinde işlenmesi gerekiyorsa ayrı bir süreç olarak şemalandırılmalıdır.  Alternatif süreçler “A” şeklinde işaretlenmelidir.

41 De ğ er Akış Şemaları  Başlıca adımları şöyledir:  Hedef ürün, ürün grubu veya hizmetin belirlenmesi  Mevcut durumun çizilmesi: Mevcut adımların, beklemelerin ve gerekli bilgi akışlarının şemalandırılır.  Akışlar irdelenerek de ğ er oluşturan ve gereksiz etkinlikler belirlenmesi  Hedef de ğ er akış şeması belirlenmesi  Hedef akış aktivitelerinin kurulması  Bu şemalar hazırlanırken çeşitli yazılımların kullanılması kolaylaştırıcılık ve görsellik açısından faydalı olur. Bunlardan en yaygın olanı Microsoft Visio’dur.

42 Örnek: Bir Konfeksiyon Üretimi

43 De ğ er Akış Şemaları Simgeleri Kurulum Geliştirme Bölgeleri Buffer veya Güvenlik Stokları

44 De ğ er Akış Şemaları Simgeleri İmalat Süreçleri Bilgi Kutuları Dış Kaynaklar / Müşteriler İlk-gelen-İlk-İşlenir kuyruk disiplini ABC AŞ İŞLEM ADI F I F O

45 De ğ er Akış Şemaları Simgeleri 1.5 Gün 3000 Ürün I İtme İle Malzeme Hareketi Bitmiş ürünün Müşteriye hareketi STOK Kamyon Taşımacılığı Günlük

46 Örnek: Bir Konfeksiyon Üretimi

47  Şemadan da rahatlıkla anlaşılabilece ğ i gibi, de ğ er katan ve katmayan faaliyetler açıkça görülmektedir.  Burada yapılması gereken, toplam çevrim zamanını mümkün oldu ğ unca azaltmak olacaktır. Bu amaçla bekleme zamanlarını ve kurulum zamanlarını en aza indirmektir.  Uygun olan yerlerde parti büyüklüklerini küçültülmelidir. Bu sayede daha seri bir akış sa ğ lanarak ürünün daha kısa müşteriye iletilmesi sa ğ lanır.  Kısa çevrim zamanları aynı zamanda yarı-mamul sto ğ unu (WIP) azaltarak, işletme içinde üretimde olan ürün envanterine daha az sermaye ba ğ lanmasına sebep olurlar.  De ğ er akış şemaları ile zaman analizleri yanında faaliyet geliştirmeleri de sa ğ lanabilir. Örne ğ in, yukarıdaki örnekte Kalite-Kontrol verilerinin de ğ erlendirilmesi ve hataların ölçümlenmesi bu faaliyete eklenebilir. Yine di ğ er faaliyetlerde yapılacak iyileştirmeler planlanır.

48 Şemalandırırken  Mevcut durumu şemalandırırken akışı kendiniz gözlemleyin ve veri toplayın.  Genel bir fikir elde etmek için hızlıca noktaları gezin.  Hammadeden bitmiş ürüne gitmek yerine, bitmiş üründen başlayarak geriye do ğ ru süreci takip edin.  Kronometre taşıyın ve kendinizin toplamadaı ğ ı veriye güvenmeyin. Standart zamanlara güvenmeyin.  Şemayı kendiniz oluşturun.  İ lk şemayı ka ğ ıt-kalemle oluşturun.

49 Paralel Rotalar Toplam çevrim zamanı hesaplanırken en uzun rota hesaba kaıtılır. ( Kritik Yol Metodu-Critical Path Method )  Değer akışında bir çok rota varsa onlar da şemalandırılmalıdır.  Eğer çok fazla paralel rota varsa, rotların önemli bileşenleri gösterilmelidir.

50 Veri Kutuları u İşletmenizin durumuna veri kutularını özelleştirin. u Veri kutuları, ek özeliklere izin vermesi için açık uçlu olmalıdır. Veri Kutusu

51 Veri Toplama  Üretim Süreçleri  Her süreç için Çevrim zamanı Kurulum zamanı Arıza zamanı Fire ürün oranı Operator sayısı Ürün çeşidi sayısı Partideki sayı Çalışma ve ara zamanları Diğer önemli olan veriler  Stoklar  Müşteri talepleri  Teslimat bilgileri  Tedarik bilgileri  Üretim programı bilgileri  Uzaklıklar

52 Küçük partiler akışı İtme Teslim zamanı : Bütün parti için 30 ++ dk İşlem A: 10 dkİşlem B: 10 dkİşlem C: 10 dk B BB B B Bütün işlemler 1 dk, 3 takip eden işlem, ve 10’arlı partiler B B B B C C C C B C 3 dk. 12 dk. Sürekli akış Teslim zamanı: 12 dk


"MBA 507 OPREASYON YÖNET İ M İ TEDARIK ZINCIRI YÖNETIMI(TZY) Doç.Dr.Mustafa Yüzükırmızı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları