Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tedarik Zinciri Ve Yönetimi Ö ğ r. Gör. Yusuf Bahadır Kavas.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tedarik Zinciri Ve Yönetimi Ö ğ r. Gör. Yusuf Bahadır Kavas."— Sunum transkripti:

1 Tedarik Zinciri Ve Yönetimi Ö ğ r. Gör. Yusuf Bahadır Kavas

2 Tedarik Zinciri G İ R İ Ş Stratejilerini tedarik zinciri ile bütünleştiren işletmeler ürün, süreç ya da hizmet yönlü bir avantaj oluşturmayı başarabilirler. Geçmişte işletme dışında gerçekleşen olaylar, işletme içerisinde gerçekleşen mühendislik, pazarlama, imalat, satış ve finans gibi eylemlerin yönetilmesi için tasarlanan stratejilerle karşılaştırıldı ğ ında hep ikinci planda kalmaktaydı. Günümüzde ise bir şirketin dış çevresine bakma kabiliyeti özellikle kanal birlikteli ğ ini görebilme yetene ğ i etkin fiziksel kaynaklara ve pazar de ğ erine ulaşmasında önemli rol oynamaktadır.

3 Tedarik zincirine odaklanılmasının asıl amacı işletmenin maliyetlerini azaltmak ve stok, tedarik, müşteri yönetimi, finansal fonksiyonlardaki boşa harcanan her türlü eylemi ortadan kaldırmaktır. Günümüzün en iyi işletmeleri aynı yönetim ve teknoloji yaklaşımlarını kendi tedarik zincirlerinde de uygulatmaya başlamışlardır. Tedarik Zinciri G İ R İ Ş

4 Tedarik zincirine odaklanmanın ikinci amacı küresel ticaretin birkaç yıl öncesine kadar nispeten ulaşılması çok güç olan yeni pazarlara erişimi ve yeni iş modellerinin ortaya çıkmasıdır. Günümüz etkileşimli internet teknolojisi ve uluslararası lojistik konularındaki gelişmeler şirketlerin sadece kendi ulusal sınırları içerisinde iş yapma sınırlılı ğ ını da ortadan kaldırmıştır. Bunların yanında küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin bile (e-iş) sayesinde küresel pazarlara ulaşabildikleri görülmektedir. Tedarik Zinciri G İ R İ Ş

5 Üçüncü neden; günümüz pazar şartları işletmeleri müşteri taleplerini daha kısa bir zaman içerisinde yerine getirebilmeleri için tedarik zincirleriyle işbirli ğ i içerisinde olmaya zorlamaktadır. Wal-Mart, Amazon, Intel gibi günümüzün başarılı şirketleri pazarda sürekli baskın olabilmelerinin tedarik zincirleri içerisinde yer alan süreçleri kontrol altında tutmalarına ba ğ lı oldu ğ unu bilmektedirler. Tedarik Zinciri G İ R İ Ş

6 Tedarik Zinciri; Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. Bazen de ğ er zinciri olarak da ifade edilir. Tedarik zinciri, zincir boyunca yapılan eylemlerle ürüne katılan de ğ erden dolayı bu adla anılmaktadır TEDAR İ K Z İ NC İ R İ KAVRAMI

7 Tedarik zinciri; tedarikçiler, imalatçılar, da ğ ıtıcılar ve perakendeciler şeklinde adlandırılan çok sayıdaki işletmeyi bünyesinde barındıran ve ◦ üretim için gerek duyulan hammaddelerin bulunması, ◦ bu hammaddelerin belirli nihai ürünlere dönüştürülmesi, ◦ oluşturulan nihai ürünlerin perakendecilere tesliminin sa ğ lanması işleri için çaba sarf eden ve birlikte çalışan bütünleşik bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu zincir ileriye tüketici ya da perakendeciye do ğ ru malzeme akışı, geriye do ğ ru bilgi akışı şeklinde açıklanabilir. TEDAR İ K Z İ NC İ R İ KAVRAMI

8

9 Tedarik zinciri, hammaddeleri nihai ürünlere dönüştürme ve daha sonra bu ürünleri müşterilere teslim etme konularını bünyesinde barındıran bütünleşik bir imalat-da ğ ıtım-teslim sürecidir. Tepe noktada tedarik zinciri iki temel bütünleşik süreci kapsamına alır: Bunlar; (1) Üretim Planlama ve Stok Kontrol Süreci ve (2) Da ğ ıtım ve Lojistik Süreci'nden oluşmaktadır. TEDAR İ K Z İ NC İ R İ KAVRAMI

10 Üretim Planlama ve Stok Kontrol Süreci: Bu süreç imalat ve depolama alt süreçlerini ve onların ara yüzlerini kapsamına alır. Daha spesifik olarak, üretim planlama, tüm imalat sürecinin tasarım ve yönetimi olarak tanımlanır Da ğ ıtım ve Lojistik Süreci: Da ğ ıtım ve lojistik süreci, ürünlerin depolardan perakendecilere do ğ ru nasıl aktarılaca ğ ını ve teslim edilece ğ ini belirler. Ürünler perakendecilere do ğ rudan aktarılabilece ğ i gibi önce da ğ ıtım tesislerine daha sonra sırayla perakendecilere taşınabilir. Bu süreç envanter düzenleme taşıma ve nihai ürünün tesliminin yönetimini kapsar. TEDAR İ K Z İ NC İ R İ KAVRAMI

11 Tedarik zinciri yönetimi bir ürünün planlanması ve ürünle ilgili tahminler, imalat ya da ürünle ilgili hizmet verilmesi gibi faaliyetlerin içinde bulunan malzeme temelli fonksiyonları koordine eder ve bütünleştirir. Çevik bir tedarik zinciri pazara karşı duyarlıdır ve bu türdeki bir tedarik zincirinde: Hedef; kalitenin, fiyatın, tepki süresinin ve hizmetin kritik faktörler oldu ğ u pazar de ğ işiklikleri karşısında şirketin ayakta kalmasını sa ğ lamaktır. Amaç; rekabetçi avantajı sa ğ layacak şekilde pazar ve da ğ ıtım kanalları ile tedarik ve imalat operasyonlarını birbirine ba ğ lamaktır. Maliyet tasarrufları ve satış artışlarından sa ğ lanacak yararlarla daha iyi hizmet düzeyi ve daha yüksek kârlılık elde etmektir. TEDAR İ K Z İ NC İ R İ KAVRAMI

12 Tedarik zinciri ilk olarak tedarik zinciri yönetimi maliyetler üzerinde etkisi olan ve müşteri istek ve beklentilerine uyan ürünlerin üretilmesinde rol oynayan tüm birimleri dikkate alır. Tedarikçi ve imalatçı tesislerinden depolara; perakendeciler ve ma ğ azalardan da ğ ıtım merkezlerine kadar olan bütün tesisleri kapsar. Gerçekte bazı tedarik zinciri analizleri tedarik zincirinin performans üzerindeki etkilerinden dolayı tedarikçinin tedarikçisi ve müşterinin müşterisini dahi hesaba katmaktadır. TEDAR İ K Z İ NC İ R İ KAVRAMI

13 İ kincisi, tedarik zincirinin temel amacı tüm işletme sistemi dahilinde verim ve maliyet etkinli ğ ini sa ğ lanmaktır. Bu durumda tedarik zinciri; taşıma, hammadde stoklarının da ğ ıtımı, iş süreçleri ve bitmiş ürün maliyetlerinin minimize edilmesini kapsar. Bu nedenle basit bir biçimde sadece taşıma maliyetlerini minimize etmek ya da stok maliyetlerini azaltmaktan ziyade tedarik zincirini sistem yaklaşımı ile ele almak gerekmektedir. Son olarak, tedarik zinciri: tedarikçilerin, imalatçıların, depoların ve ma ğ azaların etkin bütünleşme fikri üzerinde durmasından dolayı stratejik düzeyden taktiksel ve operasyonel düzeye kadar işletmenin tümünü kapsar. TEDAR İ K Z İ NC İ R İ KAVRAMI

14 Yukarıdaki şekilden de görüleceği üzere, talep tahmini, satın alma, ihtiyaç ve üretim planlama gibi uygulamalar 1980’lerde malzeme yönetimi. Dağıtım planlaması, sipariş süreçleri ve taşıma gibi uygulamalar ise fiziksel dağıtım olarak anılmaktaydı. Malzeme yönetimi ve fiziksel dağıtım, 1990’ larda depolama ve ambalajlama ile birlikte ele alınarak lojistik olarak kabul edilmiştir. Bilişim teknolojileri, pazarlama ve stratejik planlama da Lojistik uygulamalarına eklenince, 2000’ li yılların başlarından itibaren bu kapsamlı uygulama Tedarik Zinciri Yönetimi olarak kabul edilmeye başlanmıştır.

15 İ şletmeler günümüzde tüm işlemlerini daha düzenli yürütmekte ve müşterilerinin ürünlerine ulaşım süresini minimize etmektedirler. Bu nedenle, tedarik zincirini uzmanca yönetmek pek çok işletme için hayati önem taşımaktadır. İ şletmeler ürün ve hizmet gereksinmeleri için artan bir biçimde yerel kaynaklar yanı sıra küresel tedarik alanlarına yönelmektedirler. Tedarikin bu şekilde küreselleşmesi işletmeleri firma içindeki ve dışındaki malzeme akışını daha etkin bir biçimde koordine etmeye zorlamaktadır. Bu oluşumun kilit faktörü de tedarikçilerle daha yakın ilişkilerin sa ğ lanması yönündeki yönelimleridir. Tedarikçiler ve onlarla iş yapan işletmeler günümüzde zaman ve kalite temelinde daha fazla rekabet etmektedirler Tedarik Zinciri Konusunun Yaygınlaşması

16 1990 larda tedarik zinciri yönetimi; lojistik operasyon yönetimi olarak kullanılmıştır. Tedarik zinciri yönetimi kavramı ile geleneksel lojistik kavramı tanımı arasında bir farklılık vardır. Geleneksel lojistik; tedarik, da ğ ıtım, bakım onarım ve stok yönetimi gibi eylemler üzerinde yo ğ unlaşır. Tedarik zinciri geleneksel lojisti ğ e ait olan tüm eylemlerle birlikte pazarlama, yeni ürün geliştirme, finans ve müşteri hizmetleri gibi konuları da kapsar. Tedarik Zinciri Temel Alanları

17 Tedarik zincirinde yer alan işletmeler beş temel alanda faaliyetleri için bireysel ya da kolektif karar almak durumundadır. Bu beş temel alan aşa ğ ıdaki konuları kapsar: Tedarik Zinciri Temel Alanları ÜRET İ MENVANTERKONUM TAŞIMAB İ LG İ

18 Üretim: ◦ Pazar hangi ürünü istemektedir? ◦ Bu ürünlerin ne kadarı üretilmeli ve ne zaman üretilmelidir? Bu eylem imalat kapasitesini, iş yükü dengesini, kalite kontrolünü ve teçhizat bakımını da dikkate alan ana üretim planının oluşturulmasını kapsar. Tedarik Zinciri Temel Alanları

19 Envanter: ◦ Tedarik zincirindeki her aşamada ne kadar stoklama yapılmalıdır? ◦ Hammadde, yarı bitmiş ya da bitmiş ürün olarak ne kadar stok elde bulundurulmalıdır? Stok tutmanın altında yatan temel amaç, tedarik zinciri içerisindeki belirsizlik karşısında bir tampon görevi görmektir. Bununla birlikte, stok tutma pahalı olabilir ve bu yüzden optimum stok düzeyinin ve yeniden sipariş verme noktasının ne olaca ğ ı önceden belirlenmelidir. Tedarik Zinciri Temel Alanları

20 Konum: ◦ Üretim ve stok depo tesisleri nerede konumlandırılmalıdır? ◦ Üretim ve stok depoları için en uygun maliyetli konumlar nereleridir? ◦ Yeni tesisler mi inşa edilmeli yoksa var olan tesisler mi kullanılmalıdır? Bu sorulara yönelik olarak alınan kararlar nihai müşteriye da ğ ıtım ile birlikte ürün akışı için uygun yolun belirlenmesini sa ğ layacaktır. Tedarik Zinciri Temel Alanları

21 Taşıma: ◦ Stoklar bir tedarik zinciri konumundan di ğ erine nasıl hareket ettirilmelidir? Hava ve kara taşımacılı ğ ı genellikle güvenli ve hızlı olmasına ra ğ men pahalıdır. Deniz ve demiryolu taşımacılı ğ ı daha ucuz olmasına karşın daha uzun zaman alır ve daha fazla belirsizlik taşır. Bu belirsizlik daha yüksek düzeyde stok tutma ile giderilebilir. ◦ Hangi taşıma yönteminin ne zaman kullanılması daha iyi olacaktır? Tedarik Zinciri Temel Alanları

22 Bilgi: ◦ Ne kadar veri toplanmalı ve hangi bilgiler paylaşılmalıdır? Zamanlı ve do ğ ru bilgi daha iyi koordinasyon ve daha iyi karar alınmasını sa ğ lar. Do ğ ru bilgi, ne üretilece ğ i, ne kadar üretilece ğ i, stokların nerede depolanaca ğ ı ve en iyi taşıma yönteminin hangisi olaca ğ ı konularında etkin karar alınmasını sa ğ lar. Tedarik Zinciri Temel Alanları

23 Bu kararlar şirketin tedarik zincirinin kapasitesini ve etkinli ğ ini belirleyecektir. Bir şirketin yapabilece ğ i şeyler ve pazarında rekabet etme yöntemleri sahip oldu ğ u tedarik zincirinin etkinli ğ ine ba ğ lıdır. İ şletmenin stratejisi kitle üretiminin yo ğ un ve fiyatın temel unsur oldu ğ u bir pazara hizmet etmekse düşük maliyet uyumunu sa ğ layacak türden bir tedarik zincirine sahip olması daha iyi olacaktır. İ şletmenin stratejisi pazarın belirli bir bölümüne ve müşteri hizmetinin önemli oldu ğ u bir pazara yönelikse işletmenin çabuk yanıt vermeye dayanan bir tedarik zincirine sahip olması daha anlamlı olacaktır. Tedarik Zinciri Temel Alanları

24 TEDAR İ K Z İ NC İ R İ N İ N İ ŞLEY İ Ş İ VE B İ LEŞENLER İ


"Tedarik Zinciri Ve Yönetimi Ö ğ r. Gör. Yusuf Bahadır Kavas." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları