Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUM PLANI BÖLÜM BAŞKANI ATAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUM PLANI BÖLÜM BAŞKANI ATAMASI"— Sunum transkripti:

1 SUNUM PLANI BÖLÜM BAŞKANI ATAMASI
ANABİLİM ANASANAT DALI BAŞKANI ATAMASI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OKUTMAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ UZATMALARI YARDIMCI DOÇENTLERİN YENİDEN ATANMASI 2547 SAYILI KANUN 37. MADDE GÖREVLENDİRMELERİ 2547 SAYILI KANUN 38. MADDE GÖREVLENDİRMELERİ 2547 SAYILI KANUN 39. MADDE YURTİÇİ YURT DIŞI GÖREVLENDİRME 2547 SAYILI KANUN MADDE UYARINCA DERS KARŞILIĞI GÖREVLENDİRME

2 Bölüm başkanI ATAMASI Bir bölümü fakültelerde dekan aynı zamanda bölüm başkanıdır. BİRDEN FAZLA ANA BİLİM DALI BULUNAN BÖLÜMLERDE Bölüm başkanı, o bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, doçent de bulunmadığı taktirde yardımcı doçentleri arasından o bölümü oluşturan anabilim veya ana sanat dalı başkanlarının 15 gün içinde verecekleri yazılı görüşlerini dikkate alarak 1 hafta içinde fakültelerde, dekanca; fakülteye bağlı yüksekokullar ve konservatuarlarda müdürün önerisi üzerine dekanca; rektörlüğe bağlı yüksekokullar ve konservatuarlarda müdürün önerisi üzerine rektörce atanır. Dekan, atamaları rektörlüğe bildirir. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 14. maddesi

3 Anabilim veya anasanat dalI başkanI
Anabilim veya ana sanat dalı başkanı, o anabilim veya ana sanat dalının profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, bulunmadığı taktirde yardımcı doçentleri, yardımcı doçent de bulunmadığı taktirde öğretim görevlileri arasından, o anabilim veya ana sanat dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir ve bir hafta içinde yüksekokul müdürü, konservatuar müdürü veya dekan tarafından atanır. Anabilim veya ana sanat dalı başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısının en çok iki olması halinde, başkan, yüksekokul müdürü, konservatuar müdürü veya dekan tarafından doğrudan atanır. Atamalar rektörlüğe bildirilir. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 16. maddesi

4 bilim anasanat dalı başkanI atamalarI
Bilim veya Sanat Dalı Başkanı, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca o bilim veya sanat dalının profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri, yardımcı doçent de bulunmadığı taktirde öğretim görevlileri arasından, o bilim veya sanat dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir ve bir hafta içinde yüksekokul müdürü, konservatuvar müdürü veya dekan tarafından atanır. Bilim veya Sanat Dalı Başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısının en çok iki olması halinde Başkan, Yüksekokul Müdürü, Konservatuvar Müdürü veya Dekan tarafından doğrudan atanır. Atamalar Rektörlüğe bildirilir. . Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 17. maddesi

5 Yöneticilerle ilgili ortak hükümler
 Gerektiğinde, bir kişide birden fazla yöneticilik görevi, ancak rektörün onayı ile toplanabilir.  Başkanlık görevinde bir doçentin bulunması halinde bir profsesörün, bir yardımcı doçentin bulunması halinde profesör veya doçentin, bir öğretim görevlisinin bulunması halinde ise bir öğretim üyesinin aynı birimde görevlendirilmesi ile başkanlık görevi sona erer. Boşalan başkanlık görevine usulüne göre yeni başkan atanır. Bir birimde başkanlık yapan yardımcı doçentin veya öğretim görevlisinin görev sürelerinin bitiminde başkanlık görevleri de sona erer. Anabilim veya ana sanat dalı, bilim veya sanat dalı başkanlıkları boşaldığında, yüksekokul müdürü, konservatuar müdürü veya dekan, o anabilim veya anasanat, bilim veya sanat dalında görevli öğretim üyelerini ve öğretim görevlilerini, boşalmış olan dal başkanını seçmek üzere bir hafta içinde toplantıya çağırır. Seçimler üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılması ile gizli oyla yapılır. Başkan katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile seçilir.  Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 18. maddesi

6 Araştırma görevlisi – öğretim görevlisi görev uzatma
Öğretim Görevlileri sayılı kanun madde 31 Araştırma Görevlileri 2547 sayılı kanun Madde 33/a – 50 D Üniversitemizde Rektörlük Makamının 2013/11 Sayılı Genelgesinde Belirttiği Üzere Göreve Yeniden Atama Tarihleri Öğretim Görevlileri , Okutman Ve Uzmanlar İçin 1 Eylül, Araştırma Görevlileri İçin 1 Ekim Olarak Belirlenmiştir. Ancak Akademik Takvim Dikkate Alındığında Görev Uzatım Taleplerinin En Geç Haziran Ayı Sonuna Kadar Personel Daire Başkanlığında Olması Herhangi Bir Mağduriyete Sebep Olunmasının Önüne Geçebilecektir

7 İŞLEM BASAMAKLARI ……………………………… BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Bölümünüz de Araştırma Görevlisi/ Öğretim Görevlisi/Uzman olarak görev yapmaktayım …../…../20... Görev süremin uzatılması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Tarih Arş. Gör./Ögr.Gör/Uzman Adı Soyadı İmzas Öğretim Elemanı Tarafından Mayıs Ayı İçerisinde Faaliyet Dosyalarının Bağlı Bulunduğu Bölüme Ekinde Faaliyet Dosyası İle Bir Dilekçeyle Başvurması

8 BÖLÜMLER Bölüm kurullarınca alınacak kararların Bölüm Başkanlığı tarafından Fakülte/YO/MYO DEKANLIĞI/MÜRÜDLÜĞÜ’NE iletilmesi

9 MYO/YO/ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIK
Fakülte Yönetim Kurulllarınca Alınan Kararın Personel Daire Başkanlığına İletilmesi

10 Kadrosu farklı birimde olan akademik personel
Akademik Personel Görev Yapmakta Olduğu Bölüme (Ekinde Faaliyet Dosyası İle Birlikte) Bölüm Başkanı Myo/ Yo Enstitü Müdürlüğü/Dekanlık Makamına Yüksekokul Müdürlüğü/Dekanlık Adı Geçenin Kadrosunun Olduğu Birime Bildirir Diğer Aşamalar Aynıdır.

11 YENİDEN ATANMA (YaRD. DOÇ.)
KANUN YÖNETMELİK VE YÖNERGELER 2547 SAYILI KANUN ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ATAMA YÖNERGESİ KOU 2013/10 SAYILI GENELGESİ* Rektörlük makamının 05/03/2015- tarih ve 5650 sayılı yazısında «Yardımcı Doçentlerin yeniden atanmasında 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında atanmış bulunan biriminiz yardımcı doçentlerinin yeniden atanmalarında, ilgili hükümler ile 2013/10 sayılı Rektörlük Genelgesi uyarınca “jüri tespitinin oluşturulması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilerek buna ilişkin hazırlanan belgelerin yönetim kurulu kararı ekinde gönderilmesini bilgilerinize rica ederim.” Denmekte olduğundan genelgeye uygun olarak ilk atama usulü uygulanmaktadır *

12 YENİDEN ATANMA (YRD. DOÇ.)
YÖK’ÜN tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve halen yürürlükte olan ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ 9. Maddede “Yardımcı doçentler, fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda ilgili dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda ilgili müdürün, bölüm başkanının görüsüne dayanan önerisi ile, bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için Rektör tarafından atanabilir. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer.” denmektedir

13 Yeniden atama için başvuru
İlgili Öğretim Üyesi Görev Süresinin Dolacağı Tarihten En Az 4 Ay Öncesinden ; Yıllık Çalışmalarına Ait 4 Kopya Hazırlanmış Faaliyet Raporunu dilekçe ekinde Bölüm Başkanlığına Teslim Edilmelidir. (Yasal Süre Tamamlanmadan Önce İlgili Öğretim Üyesinin Yeniden Atanması İle İlgili İşlemlerin Yapılabilmesi Ve Herhangi Bir Hak Kaybına Neden Olmaması Temel Amaçtır.)

14 Yardımcı Doçent jüri üyeleri (üç asil + iki yedek), ilgili birimin Fakülte Dekanlığı, Enstitü, Yüksek Okul Müdürlüğünce o bilim alanının Doçent ve Profesörleri arasından ilgili birimin Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Jüri üyesi olarak belirlenen öğretim üyelerinden en az bir tanesi üniversite dışından olmak zorundadır. Dekanlık-Müdürlük adayın dosyalarını posta yolu ile Jüri üyelerine gönderir. Jüri üyeleri raporlarını Dekanlık-Müdürlüklere gönderirler

15 Yeniden atanma kararI Dekan Veya İlgili Müdür Kendi Yönetim Kurullarının Görüşünü De Aldıktan Sonra , Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Ve Ekinde Adaya İlişkin Raporların Aslını Personel Daire Başkanlığına Gönderilir.

16 37. Madde görevlendirilmeleri
Madde 37 – Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde, üniversiteler ve bağlı birimlerden istenecek, bilimsel görüş proje, araştırma ve benzeri hizmetler ile üniversitede ve üniversiteye bağlı kurumlarda, hasta muayene ve tedavisi ve bunlarla ilgili tahliller ve araştırmalar üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek esaslara bağlı olmak üzere yapılabilir. Bu hususta alınacak ücretler ilgili yükseköğretim kurumunun veya buna bağlı birimin döner sermayesine gelir kaydedilir.

17 başvuru Özel yada kamu kuruluşlarının taleplerini ilgili birime yazılı olarak başvurmasının ardından Dekanlık/Müdürlük görevlendirilmesi istenilen öğretim üyesinin kadrosunun bulunduğu birime , ya da talep edilen hizmetle ilgili bölüme iletir.

18 37. Madde form Bölüm konuyla ilgili öğretim elemanını görevlendirerek ve ekli formu doldurularak yazı ekinde dekanlık makamına sunmaktadır

19 İşlem basamakları Fakülte Yönetim Kurulunda Görüşülerek Yönetim Kurulu Kararı Ekleri İle Birlikte Üniversite Senatosunda Görüşülmek Üzere Personel Daire Başkanlığına İletilir. Üniversite Yönetim Kurulunda Görüşülen Ve Uygun Görülen Görevlendirmeler Birim Döner Sermaye Sorumlusuna İletilir Ve Yapılan Hizmet Karşılığı Faturalandırılır. Döner Sermaye Hesabına Yatan Ücret Birim Sorumlusu Tarafından Gerekli İşlemler Yapılarak Öğretim Üyesinin Hesabına Yatırılır.

20 DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİNİN TAKİBİ AÇISINDAN KULLANILABİLECEK TABLO
SIRA NO ADI SOYADI PROJE ADI SÜRESİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ FYK / SENOTA KARARI TOPLAM ÜCRET ÖĞR.ÜYESİ YATAN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FONU %15 VEYA %35  1 Prof. Dr……… KOSGEB   12AY     2015/01   

21 38. Madde (Değişik birinci fıkra: 21/1/ /4 md.) Öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve kendisinin muvafakati, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder. Yükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda görevlendirilenler hariç olmak üzere bu fıkra uyarınca görevlendirilenler döner sermayeden yararlanamaz.

22 İŞLEM BASAMAKLARI Kuruluştan Gelen Talep Yazısı Personel Daire Başkanlığı Tarafından Görüş İstenmek Üzere Öğretim Üyesinin Kadrosunun Bulunduğu Birime İletilir. Birim Öğretim Üyesinin Bölümünün De Görüşünü Alarak Görüşünü Personel Daire Başkanlığına Bildirir

23 39. Madde yurt içi ve yurtdIşı Görevlendirmeleri ( 1 HAFTAYA KADAR YOLLUKSUZ YEMİYESİZ GÖREVLENDİRME ) Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirmelerde Bir Haftaya Kadar Ve Yolluksuz Yevmiyesiz Olması Durumunda Dekanlık Onayı Ve Müdürlük Onayı İle Dekan, Enstitü Ve Yüksekokul Müdürleri İzin Vermeye Yetkilidir. Öğretim Elemanının Dilekçesi Bölüm Tarafından Onaylanarak Dekanlık /Müdürlüğe Gönderilir. Dekanlık/ Müdürlükçe Uygun Görüldüğü Takdirde, İlgili Öğretim Elemanına, Bölümüne, Muhasebe Servisine Ve Personel Daire Başkanlığına Bilgi Verilmelidir. .

24 39. Madde yurt içi ve yurtdIşı Görevlendirmeleri ( 15 güne kadar yurtiçi- yurt dışı yolluksuz yevmiyesiz görevlendirmeler 1 Haftadan 15 Güne Kadar Olan Yolluksuz Yevmiyesiz Görevlendirmelerde Rektör Onayı Gerekmektedir. İlgili Öğretim Elemanının Bölümüne Başvurması Ve Bölümce Uygun Görülmesi Halinde Dekanlık/Müdürlük Tarafından Yönetim Kurulunda Görüşülmesi Ve Rektörlük Makamına Arz edilmek Üzere Personel Daire Başkanlığına İletilmesi Esastır . Ekler Başvuru formu Davet yazısı Bildiri makale tam özeti

25 15 GÜNDEN 3 AYA KADAR YOLLUKSUZ YEVMİYESİZ VE YOLLUKLU YEVMİYELİ TÜM (SÜREYE BAKILMAKSIZIN) GÖREVLENDİRMELER Yolluklu Yevmiyeli Ya Da Yolluksuz Yevmiyesiz /Fakülte Bütçesi Döner Sermaye Bütçesi Ya Da Proje Bütçelerinden Karşılanan Tüm Görevlendirmelerde Bölüm Görüşü İlgili Birimin Yönetim Kurulu Kararı Ve Rektörlük Makamı Onayı Esastır YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRMELERDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK MAD 3 . Bu şekildeonbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir.

26 3 aydan fazla Öğretim Üyeleri İçin İnceleme, Araştırma Ve Uygulama Yapmak Üzere Üç Aydan Fazla Bir Süre İle İlgili Birim Yönetim Kurullarınca Onaylanacak Bir Çalışma Programına Göre Yapılan Görevlendirmeler Uzun Süreli Görevlendirmelerdir Uzun Süreli Görevlendirme Yapılabilmesi İçin: Öğretim Üyelerinin Üniversitede Veya Muhtelif Üniversitelerde Toplam Olarak En Az Altı Yıl Çalışmış Olması Şartı Aranır Veya Önceki Uzun Süreli Yurtdışı Görevlendirmeden Sonra Üniversiteye Dönüş Ve İşe Başlama Tarihinden İtibaren Aylık Ve Yolluklarını Üniversiteden Alanlar İçin En Az Altı Yıl, Aylık Ve Yolluk Almayanlar İçin En Az İki Yıl Geçmiş Olması Gerekir.

27 Yurtdışında Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına Yurtdışı Kuruluşlardan Burs Veya Ücret Sağlanmışsa Görev Yapacakları Sürece Bu Elemanlar Üniversite Yönetim Kurulu Kararı İle Aylıklı Veya Aylıksız İzinli Sayılabilirler. İlgili Elemanların Aylıklı Veya Aylıksız İzinli Sayılması, Yabancı Ülkede Temin Edilen Burs Veya Ücretin Geçimini Sağlayıp Sağlayamayacağı Esas Alınarak Karara Bağlanır. Öğretim Üyelerinin Aylıklı Yurtdışı Görevlendirmeleri Süresi Bir Yılı Aşamaz. Bir Yıl Sonunda İsteği Üzerine Gerekli Görüldüğü Takdirde Bu Süre Aylıksız Olarak Bir Yıla Kadar Uzatılabilir.

28 Kısmi Statüde Görev Yapan Profesör Ve Doçentler Bilgi Ve Görgülerini Artırmak Ve Bilimsel Araştırma Yapmak Üzere Kontenjanla Yurtdışında Çalışmalara Katıldıklarında, Masrafları Devlet Bütçesinden, Döner Sermayeden Ve Üniversitenin Diğer Gelir Kaynaklarından Ödenmez. Bunlara Önce Bir Yıla Kadar, Gerekli Görülüyorsa Bir Yıla Kadar Daha Aylıksız İzin Verilebilir. Kısa Süreli Görevlendirmeden Aylıkları Dışında Üniversite Bütçe İmkanlarından Yararlanamazlar. Süreli Olarak Tayin Edilen Öğretim Görevlileri Ve Okutmanlar Yurtdışında Ancak Kısa Süreli Görevlendirilebilirler. Sürekli Olarak Tayin Edilen Öğretim Görevlileri Ve Okutmanlar Öğretim Üyeleri Gibi Görevlendirilirler. Araştırma Görevlisi Veya Bu Kadrolara Atanmış Öğretim Elemanları Üniversitede En Az Bir Yıl Görev Yapmış Olmak Ve Genel Hükümlere Göre Mecburi Hizmet Yüklenmek Şartıyla Yurtdışında İki Yıla Kadar Görevlendirilebilirler. Bunların Görevleri Beş Yıla Kadar Uzatılabilir.

29 FORMLAR

30 31. Madde görevlendirmeleri
2547 sayılı Kanunun 31. maddesi: Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler.

31 Görevlendirilmesi düşünülen personelin dilekçesi alınmalıdır.
Yanda görülen dilekçe örneğine ek olarak Ders saati ücreti ile görevlendirilecek Personelin Nüfus cüzdanı fotokopisi (ilk kez görevlendirilecekler için) 1 adet fotoğraf (ilk kez görevlendirilecekler için) Diploma fotokopisi (En son biten okul) (ilk kez görevlendirilecekler için) Özgeçmiş (ilk kez görevlendirilecekler için) eklenmelidir.

32 Bölüm görevlendirmek istediği personelin dilekçesi ve uygun görüşü ile dekanlık makamına Bölüm Kurulu Kararı ile yollamalı

33 Fakülte yönetim Kurulu tarafından görüşülerek onaylanan görevlendirme Personel Daire Başkanlığına gönderilir . Personel Daire Başkanlığı Tarafından Eğitimden sorumlu rektör yardımcısının uygunduruna açılır ve birime geri gönderilir. Ders programına işlenir. .

34 TEŞEKKÜRLER SEMRA AYÇİÇEK


"SUNUM PLANI BÖLÜM BAŞKANI ATAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları