Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADLİ SİCİL SİSTEMİ GENEL ESASLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADLİ SİCİL SİSTEMİ GENEL ESASLAR"— Sunum transkripti:

1 ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tetkik Hakimi Ahmet Efkan KARACAOĞLU

2 ADLİ SİCİL SİSTEMİ GENEL ESASLAR
Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya Türkiye’de bulunan yabancılar, yabancı ülke mahkemeleri tarafından orada bulunan Türk vatandaşları hakkında verilmiş ve kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirine mahkûmiyet hükümleri adlî sicile kaydedilir. (5352 sk. 4/1. md.) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen mahkûmiyet hükmü ya da eski hükümde değişiklik yapan tüm hüküm ve kararlar açısından da birinci fıkra hükümleri uygulanır.(5352 sk 4/2. md)

3 Veri Girişinde Uyulması Gereken Genel Esaslar
MEVZUAT VE GENELGELER 5352 sa. Adli Sicil Kanunu ve Adlî Sicil Yönetmeliği, 01/01/2006 tarihli 54, 62, 22/01/2008 tarihli 140 ve 09/10/2008 tarihli 141 sayılı Genelgelerimiz,

4 54 sayılı genelgemiz: Bildirme (C, Y ve T) fişlerinin düzenlenmesi, sisteme girilmesi ve verilerin transferinde dikkat edilecek hususlar ile Genel Müdürlüğe gönderilecek tâli karar fişlerini, 62 sayılı genelgemiz :Bildirme fişlerini, 140 sayılı genelgemiz : 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51. ve 191. maddelerine ilişkin kararlara ait bildirme fişlerini, 141 sayılı genelgemiz : 5271 sayılı CMK’ nın 171. ve 231. maddelerine ilişkin düzenlenen tali karar fişlerini düzenlemektedir.  

5 BİLDİRME FİŞLERİ CEZA FİŞİ : Kesinleşen ceza mahkumiyetleri ile feri cezalar ve güvenlik tedbirlerinin adli sicile bildirimi için düzenlenecek fişi, YERİNE GETİRME FİŞİ : Hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezalarının infaz edildiği, feri cezalarda sürenin bittiğini veya hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrildiği hallerde infazın bittiğini bildiren fişi, TALİ KARAR FİŞİ : Ceza fişiyle adli sicile bildirilen hüküm ve kararlarda değişiklik yapan kararlar ile etkin pişmanlık, kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve HAGB kararlarının bildirileceği fişi ifade eder.

6 ADLİ SİCİL VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ
Mahallinde Girilmesi Gerekenler, Genel Müdürlüğümüze Gönderilmesi Gerekenler, Bildirme Fişi Düzenlenmemesi Gerekenler.

7 MAHALLİ ADLİ SİCİL BİRİMİMİZCE GİRİLMESİ GEREKEN BİLDİRME FİŞLERİ
1) Ceza (C) bildirme fişleri, 2) Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 46 ncı maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 32. maddesi uyarınca akıl hastaları hakkında verilen güvenlik tedbirine ilişkin ceza bildirme fişi, 3) Yerine (Y) getirme fişleri, 4) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infaz edilmiş sayılmasına dair karara ilişkin yerine getirme fişi,

8 5) İnfaz sırasında mahkemelerce/infaz hakimlikleri tarafından verilen bazı kararlar.
Koşullu salıverilme kararı, Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karara ilişkin talî karar fişleri,

9 6) Erteli hapis cezasının aynen infazına dair talî karar fişi,
7) 5271 sayılı CMK’ nın 171/2. fıkrası uyarınca verilen kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararına ilişkin talî karar fişi,

10 8) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231
8) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesi uyarınca bir suça ilişkin olarak ilk defa verilen ve evvelce verilmiş herhangi bir mahkûmiyetle ilgisi bulunmayan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına ilişkin talî karar fişi, (18 yaşından küçükler hariç)

11 9) 5237 sayılı TCK’nin 6352 sayılı (Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında) Kanunla değişik 168/5. fıkrası uyarınca soruşturma evresinde C. Savcılıklarınca verilen KAMU DAVASININ AÇILMAMASI (Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair) KARARI

12 5237 sayılı TCK’nin 168/5. fıkrası
(5) (Ek: 2/7/2012 – 6352/84 md.) Karşılıksız yararlanma suçunda, fail, azmettiren veya yardım edenin pişmanlık göstererek mağdurun, kamunun veya özel hukuk tüzel kişisinin uğradığı zararı, soruşturma tamamlanmadan önce tamamen tazmin etmesi halinde kamu davası açılmaz; zararın hüküm verilinceye kadar tamamen tazmin edilmesi halinde ise, verilecek ceza üçte birine kadar indirilir. Ancak kişi, bu fıkra hükmünden iki defadan fazla yararlanamaz

13 10)5237 Sayılı TCK’nin 6545 sayılı (Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair) Kanunla değişik 191. maddesi uyarınca verilen KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ KARARI (18 yaşından küçükler hariç)

14 5237 sayılı TCK 191. maddesi (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir…. (3) …(4) Kişinin, erteleme süresi zarfında; a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi, b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması, c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, hâlinde, hakkında kamu davası açılır. (5) Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz…

15 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GÖNDERİLMESİ GEREKENLER BİLDİRİM FİŞLERİ
1) Adlî sicil kaydı bulunan kişinin kimlik bilgilerinde değişiklik içeren nüfus tashih kararları, 2) Adlî sicil kaydına yönelik düzeltme ve ortadan kaldırma kararları ile bunlara ilişkin talî karar fişleri, 3) Ölüm hâlinde bunu tevsik edecek nüfus kaydı, otopsi tutanağı gibi resmî bir belge de eklenmek suretiyle ölen kişi için düzenlenen talî karar fişi,

16 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GÖNDERİLMESİ GEREKENLER BİLDİRİM FİŞLERİ
4) Daha önce verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleriyle ilgili olarak bir ceza fişiyle adlî sicile intikal eden kayıtlar hakkında yeniden değerlendirme sonucu verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına ilişkin talî karar fişleri, 5) 7) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince verilen; kamu davasının açılmasının ertelenmesi (ÇKK 19) ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına ilişkin talî karar fişleri, (ÇKK 23. md.)

17 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GÖNDERİLMESİ GEREKENLER BİLDİRİM FİŞLERİ
6) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran; şikâyetten vazgeçme veya, etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karara ilişkin talî karar fişleri, 7) 5237 sayılı Kanun gereğince önceki mahkûmiyet hükmünün değiştirilmesine dair kararlara ilişkin talî karar fişleri,

18 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GÖNDERİLMESİ GEREKENLER BİLDİRİM FİŞLERİ
8) 6352 sayılı Kanunun geçici 1/1. fıkrası gereğince mahkemelerce verilen; Kamu davasının açılmasının ertelenmesi, Kovuşturmanın ertelenmesi ve Kesinleşmiş mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesi kararlarına ilişkin talî karar fişleri Genel Müdürlüğümüze gönderilerek adli sicil kayıtlarına intikal ettirilmelidir.

19 6352 sayılı Kanuna göre Dava ve cezaların ertelenmesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/2011 tarihine kadar, basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenmiş olup; temel şekli itibarıyla adlî para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı; a) Soruşturma evresinde, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesine, b) Kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine, c) Kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesine, karar verilir. (2) Hakkında kamu davasının açılmasının veya kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilen kişinin, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl içinde birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlememesi hâlinde, kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme kararı verilir. Bu süre zarfında birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlenmesi hâlinde, bu suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkûm olunduğu takdirde, ertelenen soruşturma veya kovuşturmaya devam olunur… (7) Bu madde hükümlerine göre verilen kamu davasının açılmasının, kovuşturmanın veya cezanın infazının ertelenmesi kararları adlî sicilde bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.

20 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GÖNDERİLMESİ GEREKENLER BİLDİRİM FİŞLERİ
9) 6352 sayılı Kanunun geçici 2/2. fıkrası gereğince mahkemelerce verilen; Adlî sicile intikal eden mahkûmiyetlerle ilgili olarak, 6352 sayılı Kanunun geçici 2/2. fıkrası uyarınca verilen; Cezanın tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına dair karara ilişkin talî karar fişi düzenlenmelidir. Bu karar ile ilk karara ilişkin kesinleşmiş hükmün birer örneği de yapılacak işleme esas olmak üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilmelidir.

21 6352 sayılı Kanun GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunda yapılan değişiklikler karşısında; ilgili suçlardan dolayı açılan ve temyiz aşamasında bulunan dava dosyalarından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunanlar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca; Yargıtay ilgili dairesinde bulunan dosyalar ise bu dairece, hükmü veren mahkemeye gönderilir. (2) Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun ve doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi dolayısıyla bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hakkında hırsızlık suçundan dolayı kovuşturma yapılan veya kesinleşmiş olup olmadığına bakılmaksızın hakkında hüküm verilen kişinin, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, zararı tamamen tazmin etmesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz, verilen ceza tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar.

22 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GÖNDERİLMESİ GEREKENLER BİLDİRİM FİŞLERİ
10)5237 Sayılı TCK’nin 6545 sayılı (Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair) Kanunla değişik 191. maddesi uyarınca suç tarihi itibariyle 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLANLAR hakkında verilen KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ KARARI (18 yaşından büyükler hariç)

23 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GÖNDERİLMESİ GEREKENLER BİLDİRİM FİŞLERİ
11) 5237 Sayılı TCK’nin 6545 sayılı (Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair) Kanunla değiştirilmiş hükümler uyarınca verilen YENİDEN DEĞERLENDİRME KARARLARI (T) fişleri, Cinsel dokunulmazlığa yönelik suçlar, Hırsızlık, yağma, mala zarar vermenin nitelikli halleri gibi suçlar…

24 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GÖNDERİLMESİ GEREKENLER BİLDİRİM FİŞLERİ
12)5352 sa. Adlî Sicil Kanununun 13/A maddesi gereğince verilen ve kesinleşen Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesine (Memnu Hakların İadesine) dair talî karar fişi.

25 Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi (Memnu Hakların İadesi)
Müessesesi 5352 sa. 13/A maddesi 5237 sa. TCK dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya belli bir cezaya mahkumiyete bağlı hak yoksunluklarının giderilebilmesi için yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilir.

26 Yasaklanmış hakların geri verilmesinin şartları
1) Mahkum olunan cezanın infazı tamamlanmalı, 2) İnfazdan itibaren 3 yıllık süre geçmeli, 3) İlgili bu süre zarfında yeni bir suç işlememeli, 4) Kişinin hayatını iyi halli olarak sürdürdüğüne ilişkin mahkemede olumlu kanaat oluşmalı, 5) İlgili veya vekilinin bu hususta talebi bulunmalı,

27 Görev ve yetki Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı; Hükmü veren mahkemeden veya Hükümlünün ikâmetgâhının bulunduğu yerdeki aynı derecedeki mahkemeden istenebilir.

28 Kararların Kesinleştirilmesi ve Tali Karar Fişi Düzenlenmesi Gereği
Bazı yer mahkemelerince verilen tali kararların kesinleştirilmelerinin yapılmadığı gibi tali kararlara ilişkin kesinleştirme işlemi yapılamayacağının beyan edildiği müşahade edilmektedir. 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13/A maddesi gereğince verilen «yasaklanmış hakların geri verilmesi» kararlarına ilişkin hüküm tarihi üzerinden 5271 sa. CMK. nın 268. maddesi gereği geçmesi gereken 7 günlük itiraz süresi sonunda itiraz edilmemesi veya üst mahkemeye itiraz halinde itirazın reddine karar verilmesi halinde ilgili kararın kesinleşmesi sağlanarak düzenlenecek «tali karar fişi» nin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

29 Yasaklanmış Hakların İadesi Talebi
Başvurunun Kabulü 7 Gün Geçmesi ve Tali Kararın Kesinleştirilmesi Tali Karar Fişi Düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze Gönderilmesi

30 Yasaklanmış Haklarının İadesi Taleplerinin Mahkemesince Değerlendirilmesi Gereği
HÜKÜM : Mahkememizin 20/06/1995 tarih ve 1994/875 esas, 1995/409 karar sayılı ilamında hak yoksunluğuna karar verilmediği anlaşıldığından hükümlünün memnu haklarının iadesi talebinin REDDİNE, Hükümlünün Adli Sicil Arşiv Kaydının silinmesi talebinin, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, Kararın bir suretinin hükümlüye tebliğine, Dair; tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak beyanın tutanağa geçirilip hakim tarafından onaylanmak sureti ile Gaziantep Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz kanun yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu karar verildiği.17/04/2013 Katip Hakim

31 3)Yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulüne dair kararlar,
BİLDİRME FİŞİ DÜZENLENMEMESİ GEREKEN VE SİSTEME GİRİLMEYECEK KARARLAR 1) Önceki mahkûmiyet hükmünde değişiklik meydana getirmeyen uyarlama kararları, 2) Cezaların içtimaına dair kararlar, 3)Yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulüne dair kararlar, 4) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıyla birlikte verilen denetimli serbestlik tedbirlerine dair kararlar(CMK’ nın 231/8. md.),

32 Bildirme Fişi Düzenlenmemesi Gereken ve Sisteme Girilmeyecek Kararlar
5) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunun 5. maddesi uyarınca verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerle ilgili kararlar, 6) İnfazın ertelenmesi, durdurulması veya konutta çektirilmesi gibi infaz rejimine dair kararlar, 7) Cezanın infaz edilmiş sayılmasına dair kararlar,

33 Bildirme Fişi Düzenlenmemesi Gereken
ve Sisteme Girilmeyecek Kararlar 8) Kesinleşmediği için Adlî sicile intikal etmeyen mahkûmiyetlerle ilgili olarak, 6352 sa. Kanunun geçici 2/2. fıkrası uyarınca kovuşturma evresinde verilen ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlar ile ortadan kaldırma kararları, 9) 5237 sayılı TCK’nin 191/2. fıkrasının, 6545 sy. K. 68. maddesiyle değiştirilmeden önceki hali gereğince verilen doğrudan tedbir ve tedavi kararları.

34 İNFAZIN DURDURULMASI SONUCU DÜZENLENEN TALİ KARAR FİŞİ

35 İnfaz rejimine ilişkin verilen kararlara ait her hangi bir fiş düzenlenmesi gerekmemektedir.

36

37 Hükümlünün Ölümü Halinde Düzenlenecek Fiş
5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 9/2 ve 12/1 nci maddesinde, ölen kişilerle ilgili kayıtların Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce re’sen kayıtlardan çıkartılacağı hükme bağlan-dığından, ölen şahıslarla ilgili yapılacak yazışma ve düzenlenecek tâli karar fişlerine ilgilinin ölümünü tevsik edecek nüfus kaydı, otopsi tutanağı gibi resmi bir belgenin eklenmesinin unutulmaması önemlidir.

38 Hükümlünün Ölümüne Bağlı İşlemler
Ölüm sebebiyle hükmün ortadan kaldırılmasına dair TALİ KARARIN verilmesi Tali karar sebebini gösterir «Ölüm Sebebiyle Ortadan Kaldırma» TALİ KARAR FİŞİ düzenlenmesi ÖLÜMÜ BELGELENDİRECEK; Nüfus Kayıt Örneği Ölü Muayene Tutanağı Otopsi Tutanağı Defin Belgesi Sair Resmi Bir Belge

39 Akıl Hastalığı Sebebiyle Güvenlik Tedbirine Hükmedilmesi Halinde Düzenlenecek Fiş
Mülga 765 sayılı TCK’ nın 46. maddesi ile 5237 sayılı TCK’nın 32. maddesi gereğince güvenlik tedbirine ilişkin kararların da Ceza Bildirme Fişi doldurulmak suretiyle mahalli adli sicil biriminden kayıtlara intikali sağlanmalıdır.

40 Salah Bulma Raporu ve Tali Karar Fişi Mülga 765 sa. TCK’nın 46. maddesi ile 5237 sa. TCK’nın 32. maddesi gereğince güvenlik tedbirine hükmedilmesi halinde; CMK’ nın 57/2 maddesi gereğince ilgilinin yerleştirildiği sağlık kurumunun sağlık kurulunca bir rapor düzenlenmeli, Bu raporda toplum açısından ilgilinin tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi halinde, Düzenlenecek TALİ KARAR FİŞİ’ nin mahalli adlî sicil birimlerine gönderilmesi gerekir.

41 Salah (Şifa) Bulma Raporuna Bağlı İşlemler
Güvenlik tedbirine hükmedilmesi Salah (şifa) bulma raporunun verilmesi TALİ KARAR FİŞİ düzenlenerek mahalli adli sicil birimine gönderilmesi

42 DENETİM SÜRESİNE BAĞLI YERİNE GETİRME FİŞİ
5237 sa. TCK’ nın 51/3. maddesi kapsamında verilen hapis cezalarının ertelenmesi kararlarına ilişkin; denetim süresi sonunda mahkemelerce infaz edilmiş sayılma kararı verilerek buna ilişkin tali karar fişi düzenlenmektedir. Bu durumda; İnfaz edilmiş sayılan erteli hükme ilişkin yerine getirme fişi düzenlenerek mahalli adli sicil biriminden veri girişi yaptırılmasıyla yetinilmeli, Mahkeme tarafından infaz edilmiş sayılmasına ilişkin bir karar verilerek tali karar fişi düzenlenmemelidir.

43 YABANCI MAHKEME KAYITLARI
Yabancı mahkemelerce Türk vatandaşları hakkında yurt dışında verilmiş mahkeme ilamları 5352 sa. 9/3 maddesi gereğince adli sicil kayıtlarına alınmaktadır. Yabancı ülkeler mahkumiyete dair ilgili fişi Genel Müdürlüğümüze gönderir, bunlar Genel Müdürlüğümüz tarafından ilgilinin siciline girilir. NOT: Yabancı mahkeme ilamları Genel Müdürlüğümüze gönderilmediğinden ilam talebinde bulunulmaması, kaydın tercümesinin yaptırılmasının istenilmesiyle yetinilmesi önemlidir.

44

45 Yabancı kayıtlara ilişkin Adli sicil sorgulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar;
Sorgulamalarda 5 temel sorgulama unsuruna (ad, soyad, baba ve anne adı, doğum tarihi’ne) dikkat edilmelidir. Yabancı ilamlarda TC kimlik numaraları, ana, baba adı bulunmaması sebebiyle sorgulama sonuçlarına dikkat edilmelidir. Yabancı mahkeme ilamlarında ilgili kişinin yalnızca AD- SOYADI ve DOĞUM TARİHİ ile DOĞUM YERİNİN bulunması sebebiyle mevcut kayıtlar ile hakkında kamu davası açılan şahsa ait kimlik bilgilerinin bir biriyle uyumlu olup olmadığı hususuna dikkat edilmelidir.

46 Ahmet Efkan KARACAOĞLU
Teşekkür ederim. Tetkik Hâkimi Ahmet Efkan KARACAOĞLU


"ADLİ SİCİL SİSTEMİ GENEL ESASLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları