Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK TCK 191.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK TCK 191."— Sunum transkripti:

1 KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK
TCK 191

2 TCK 191 (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bu suçtan dolayı açılan davada mahkeme, birinci fıkraya göre hüküm vermeden önce uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine; kullanmamakla birlikte, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, denetimli serbestlik tedbirine karar verebilir. (Ek cümle: 31/03/ S.K 20. mad.) Bu karar, durma kararının hukuki sonuçlarını doğurur. (3) Hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilen kişi, belirlenen kurumda uygulanan tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür. Hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kişiye rehberlik edecek bir uzman görevlendirilir. Bu uzman, güvenlik tedbirinin uygulama süresince, kişiyi uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılmasının etki ve sonuçları hakkında bilgilendirir, kişiye sorumluluk bilincinin gelişmesine yönelik olarak öğütte bulunur ve yol gösterir; kişinin gelişimi ve davranışları hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hâkime verir.

3 (4) Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine, tedavinin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle devam olunur. Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma süresinin uzatılmasına karar verilebilir. Ancak, bu durumda süre üç yıldan fazla olamaz. (5) Tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranan kişi hakkında açılmış olan davanın düşmesine karar verilir. Aksi takdirde, davaya devam olunarak hüküm verilir. (6) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı cezaya hükmedildikten sonra da iki ilâ dördüncü fıkralar hükümlerine göre tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine tâbi tutulabilir. Bu durumda, hükmolunan cezanın infazı ertelenir. Ancak, bunun için kişi hakkında bu suç nedeniyle önceden tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmemiş olması gerekir. (7) Kişinin mahkûm olduğu ceza, tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranması halinde, infaz edilmiş sayılır; aksi takdirde, derhal infaz edilir.

4 Korunan Menfaat Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanmak için satın alınması, kabul edilmesi ve bulundurulması suçu açısından da korunan hukuksal yararın “ genel sağlık” olduğu söylenebilir. Bu suç, soyut tehlike suçu olduğu için, failin cezalandırılabilmesi için somut bir zarar veya tehlikenin ortaya çıkmasına gerek yoktur. Ceza Hukukunun en tartışmalı konularından birisi de uyuşturucu madde kullanmanın cezalandırılması gerekip gerekmediğidir.

5 Kullanan kişiyi cezalandırmak değil, onu tedavi etmek gerektiği görüşü öğreti de giderek taraftar toplamaktadır. Nitekim Yeni Türk Ceza Kanunu madde 191/2’de uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmolunabileceğine yer vermiştir. Öyle ki, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı hükmolunan cezanın infazı aşamasında dahi tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedileceği öngörülmüştür.

6 Suçun Maddi Unsurları Fail
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçunun faili herhangi bir kişi olabilir. Bu suç, bizzat işlenebilen suç niteliğindedir. Bu yüzden de birlikte faillik bu suç açısından mümkün değildir. Mağdur Suçun mağduru bütün toplumdur.

7 Hareket Suçun maddi unsurunu oluşturan hareketler, uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kullanmak için “ satın alma” “kabul etme” veya “ bulundurma” biçiminde seçimlik olarak belirtilmiştir. Satın alınan, kabul edilen veya bulundurulan uyuşturucu ve uyarıcı maddenin ayrıca kullanılmış da olması durumunda, cezaya değil, “ tedaviye ve denetimli serbestlik” tedbirine; Buna karşılık uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmış değilse, yine cezaya değil, “ denetimli serbestlik” tedbirine hükmedilebilir. (191/2) Her iki durumda da tedbire “ hükmedilebileceğinden” söz edildiği için, Türk Ceza Kanunu madde 191/1’e göre cezaya veya madde 191/2’ye göre tedbire karar verilmesi, mahkemenin takdirine bağlıdır.

8 Fail, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı cezaya hükmedildikten sonra da tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulabilir. Bu durumda, hükmolunan cezanın infazı ertelenir. Cezaya değil de, tedbire hükmedilmesi, durumunda, fail tedbirin gereklerine uygun hareket etmek zorundadır.

9 Manevi Unsur Satın alma, kabul etme veya bulundurmanın “ kullanmak için” olması gerektiğinden, bu suç ancak özel kastla işlenebilir. Yani failde kullanma kastı bulunması gerekir. Failin maksadı, bu suçu uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçlarından ayırmaya yaramaktadır. Bunun sonucu olarak da fail, uyuşturucu maddeyi kullanmak için değil de, başkalarına tedarik etmek için satın almış, kabul etmiş veya bulundurmuş ise, uyuşturucu madde ticaretinden dolayı cezalandırılmalıdır

10 Kullanma Kastının Tespiti
Failde kullanma özel kastının var olup olmadığının değerlendirilmesine yardımcı olabilecek bir husus ta, ele geçirilen uyuşturucu maddenin miktarıdır. Bununla ilgili Yargıtay’ın vermiş olduğu bir karar da; “Olay günü görevli ekiplerce şüphe üzerine durdurulan sanığın üzerinde 11 adet gazete kâğıdına sarılı toplam net 5 gramdan ibaret esrarın bulunduğu sanığın yakalanış biçimi, yakalandığı yer ve zaman ile ele geçen uyuşturucu maddenin miktarı gözetilerek, sanığın suça konu uyuşturucu maddeyi kullanmak için bulundurduğuna ilişkin savunmasının aksini kanıtlayan delil bulunmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,” ( Yarg. 10. CD , 20333/436) bozmayı gerektirmiştir.

11 Yarg. 10. CD, , 5723/6552 Kişisel ihtiyaç sınırını aşmayacak miktardaki suç konusu uyuşturucu maddeyi tüm aşamalarda kullanmak için bulundurduğunu söyleyen sanığın savunmasının aksine, satmak için bulundurduğuna ilişkin, muhbirin yaptığı soyut ihbar dışında, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin kanıt bulunmadığı gözetilmeden, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun, 191/1. maddesi yerine 188/3. maddesi uyarınca mahkûmiyet kararı verilmesi, bozmayı gerektirmiştir

12 Yarg. 10. CD. , , 7042/255)” Suça konu uyuşturucu maddeye ilişkin Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen ekspertiz raporuna göre; ele geçirilen uyuşturucu maddenin kurutulmuş 3 kilo 680 gram kenevir bitkisi olduğu ve bu maddeden 2 kilo 642 gram toz esrar elde edilebileceği saptanmış olup; her ne kadar sanık tarafından bu maddeyi kullanma amacıyla bulundurduğunu belirtmiş ise de, ele geçen madde miktarın bir yıllık kişisel kullanım ihtiyacının çok üzerinde olması karşısında, sanığın bu maddeyi satmak amacıyla bulundurduğunun kabul edilmesi gereğinden satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan cezalandırılması istemiyle görevsizlik kararı verilerek, dosyanın görevli ağır ceza mahkemesine gönderilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, bozmayı gerektirmiştir.

13 UYUŞTURUCU SUÇLARINA İLİŞKİN GENEL ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜ TCK 192
188. MADDE BAKIMINDAN Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz. Bu suç haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

14 192. MADDE BAKIMINDAN Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz. Bu suç haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

15 Uyuşturucu Madde Kullanan Kişi Bakımından
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmî makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.

16 Sosyal Mesaj Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun WILLIAM WATSON


"KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK TCK 191." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları