Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL BİLGİ 1) Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel-İdari Personel, bazı istisnalarla genel itibariyle 657 sayılı DMK’ya tabidir. 2) Vekalet akdiyle sözleşmeli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL BİLGİ 1) Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel-İdari Personel, bazı istisnalarla genel itibariyle 657 sayılı DMK’ya tabidir. 2) Vekalet akdiyle sözleşmeli."— Sunum transkripti:

1 GENEL BİLGİ 1) Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel-İdari Personel, bazı istisnalarla genel itibariyle 657 sayılı DMK’ya tabidir. 2) Vekalet akdiyle sözleşmeli avukat istihdamı mevcut. 2) 5411 sayılı Kanunla BDDK’ye verilen görevlerin meslek sırrı kapsamında yürütülmesi gerektiğinden Kurumda staj imkanı yoktur.

2 GENEL BİLGİ 4) Personel hakkında, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 5) Kurul başkan ve üyeliklerine atananlardan, emekliliğini hak edip talebi sonucu emeklilik işlemi tamamlanan Kurul üyelerinin üyelikleri görev süreleri sonuna kadar devam eder. Atama yapılmadan önce kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olanların, istekleri hâlinde bu kurumlara bağlılıkları devam eder.

3 GENEL BİLGİ 6) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan Kurul üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yazı ile başvurdukları tarihi takip eden ayın başından itibaren Sandıkla ilişkilendirilir. Bu üyelerin diğer sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkları kesilir ve ayrılışlarında çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödeyerek geçen süreleri birleştirilmek suretiyle kendilerine tarihli ve 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca aylık bağlanır.

4 Sosyal Güvenlik Kanunları
5510 Öncesi Sosyal Güvenlik Kanunları 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Askeri, sivil devlet memurları ES 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Hizmet akdiyle çalışan işçiler SSK 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu Sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar BAĞ-KUR 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu Tarımda çalışan işçiler 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Kanunu Tarımda bağımsız çalışanlar

5 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
Kanun No : 5510 Kabul Tarihi : 31/05/2006 Yürürlük Tarihi : 2008/Ekim Ayı Başı

6 4447 SAYILI KANUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI
Sigorta Kolları Sosyal sigortalar Kısa-uzun vadeli sigorta kolları Kısa vadeli sigorta kolları Uzun vadeli sigorta kolları 1. İş kazası 1. Malullük 2. Meslek hastalığı 2. Yaşlılık 3. Hastalık 3. Ölüm 4. Analık - - - Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişi Tam Sigortalılar-Kısmen Sigortalılar Yalnız Genel Sağlık Sigortalıları-İsteğe Bağlı Sigortalılar 4447 SAYILI KANUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI

7 Sigortalı Sayılanlar İstihdam Şekli Özlük Kanunu 657 S.K. 5510 öncesi
5510 sonrası MEMURLAR 4A ES 4/1-c SÖZLEŞMELİ PERSONEL SPÇİE 4B SSK 4/1-a GEÇİCİ GPİ 4C İŞÇİLER 4857 4D ESNAFLAR - Bağ-Kur 4/1-b SSK + BAĞ-KUR + EMEKLİ SANDIĞI = SOSYAL GÜVENLİK KURUMU=SGK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİ MALİ HİZMETLER SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİ

8 Sosyal güvenlik sicil numarası
Sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin; genel sağlık sigortalıları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tescil ve diğer tüm işlemlerinde sosyal güvenlik sicil numarası olarak; -Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, -Yabancı uyruklu kişiler için ise İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik  numarası kullanılır.

9 Bakmakla yükümlü olunanlar
Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişileri Genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan; < Eşi, < 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları, < Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı SGK tarafından belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası.

10 Prime Esas Kazanç Tavanı
Asgari Ücret Dönemler Asgari Ücret Prime Esas Kazanç Tavanı 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler 1.071,00 6.961,50 1.134,00 7.371,00 1 (bir) saatlik brüt ücret = Günlük brüt asgari ücret / 7,5 1 (bir) saatlik brüt ücret = 35,70 / 7,5 = 4,76 TL Ödenecek tavan ücret = 1.071/4 = 267,75 TL

11 Aylıksız izinli olan memurlar
4/1-c kapsamındaki (yeni devlet memurlarının) sigortalıların aylıksız izinli oldukları süreler için prime esas kazanç alt sınırının altında olmamak kaydıyla aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki prime esas kazançları üzerinden % 12 oranında genel sağlık sigortası primi işverenlerince ödenir. 1 yıl süre ile kendi üzerinden, 1 yıldan sonra ise bakmakla yükümlü olarak sağlık hak sahipliğinden yararlanırlar. Eski devlet memurlarında süre şartı yok, aylıksız izinli döneminde sağlık yardımlarından yararlanırlar.

12 4/1-c sigortalıları Kamu idarelerinde;
4/1-a kapsamında sigortalı olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/1-a kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar. 4/1-a ila 4/1-b kapsamında olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/1-a kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86’ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar.

13 Sigortalılık başlangıcı-bildirimi
4/1-a’lılar için Çalışmaya veya Meslekî eğitime yahut Staja başladıkları tarihten, Sözleşmeli Personel ve İlk Defa İşyeri Tescili İçin: Çalışmaya başladıkları tarihten itibaren 1 ay içinde. 4/1-c’liler için Göreve başladıkları tarihten, itibaren başlar. Sigortalılık başlangıcından önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile bildirilir. İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde aynı gün bildirim. Sigortalılık başlangıcından itibaren 15 gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile bildirilir.

14 Sigortalılık başlangıcı-bildirimi
Maliye Bakanlığı vizesine bağlı kamu idarelerinde çalışacak sigortalılar için; vize işleminin gerçekleştirildiğine ilişkin yazının, ilgili kamu idaresine intikal ettiği günü izleyen 2. işgünü sonuna kadar. 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu uyarınca özelleştirilen işyerlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanan sözleşmeli veya kapsam dışı personelin nakledildikleri kamu idarelerinde işe başladıkları tarihi takip eden 2. işgünü sonuna kadar.

15 Sigortalılık başlangıcı-bildirimi
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin e-sigorta yoluyla gönderilmesi esnasında, ekranda; İSTİSNAİ DURUM BİLDİRİM TABLOSU bulunmaktadır. -istisnai durum bildirmiyorum. -yabancı ülkelere sefer yapan…. -MB vizesine tabi çalışanlar…(MB vize yazısının kurumunuza intikal tarihi…/…/…. -4046 sayılı …. -Kamu işyerlerinde yurt dışına atanan -4447 sayılı Yasa uyarınca işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel -Naklen veya hizmet akdi ilişkisi sona ermeden……..

16 Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartı
Sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmek için; Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir (1) yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekmektedir. 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olanların genel sağlık sigortası tescil ve aktivasyon işlemleri kurumlarınca, 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olanların ise SGK Ünitelerince yapılacaktır.

17 Sigortalılığın sona erme süreleri
4/1-a’lılar için Hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona erer. 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, meslek liselerinde okuyanlar, yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin sigortalılığı eğitim veya öğretimlerinin/staj sürelerinin bittiği tarihten itibaren sona erer ve bu tarih, eğitim ve öğretim gördükleri kurumlarca. 4/1-c’liler için Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği tarihi, 5434 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri takip eden aybaşından, Diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten sona erer. İşverenleri tarafından en geç 10 gün içinde durumları sigortalı işten ayrılış bildirgesi bildirilir. (SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN 3 AY)

18 Özellikli durum 5434 sayılı Kanunun “yaş hadleri” başlıklı 40’ıncı maddesine göre; üniversite öğretim üyelerinin (prof., doç., yrd. doç.) görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir. Aynı kamu idaresinin farklı birimleri arasındaki naklen tayin ve görevlendirmelerde bildirim yapılmaz (4/1-c kapsamındaki sigortalılar için).

19 İşyeri kavramı İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler. İşyerinden sayılan yerler İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler Dinlenme Çocuk emzirme Yemek Uyku Yıkanma Muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri Avlu ve büro gibi diğer eklentiler Araçlar

20 İşyerini bildirme süresi
İşveren işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, SGK’ ye göndermekle yükümlüdür. 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre iştirakçi çalıştıran ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da 4/1-c kapsamında sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya devam eden kamu idareleri, işyeri bildirgesini tarihine kadar vermek zorunda idi. İşyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi, sigortalı işten ayrılış bildirgesi; 5838 sayılı Kanunla 01/08/2009 tarihinden itibaren sadece SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA bildirilmeye başlanmıştır.

21 İş Kolu Kodu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte sigortalı işçi çalıştıran tüm işyerlerinin 6 basamaklı NACE Rev.2 kodlarının tespiti zaruri hâle gelmiştir. Buna bağlı olarak, 2012 yılı Ağustos ayına ait düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren geçerli olmak üzere e-bildirge programları üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede, SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Prim Daire Başkanlığının 19 Ekim 2012 tarihli duyurusu ile işyeri sicil numarasında kayıtlı dört basamaklı işkolu kodunun (NACE), e-Bildirge ana menüde yer alan “işkolu kodu alt sınıf giriş işlemleri” menüsünden güncellenmesi gerektiği belirtilmiştir. Böylelikle, 4 basamaklı işkolu kodu yerine 6 basamaklı NACE kodu kullanılmaya başlanacaktır. Güncelleme işlemleri sırasında 4 basamaklı işkolu koduna karşılık gelen 6 basamaklı kod seçilecektir. Karşılık gelen 6 basamaklı kodun uyumlu olmaması hâlinde ise durum, SGK il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine intikal ettirilecektir. Sistem üzerinden güncelleme işlemleri, belgelerin verilmesinin son 3 gününde kaldırılmaktadır.

22 İşveren, alt işveren (taşeron-aracı)
4/1-a ve 4/1-c’li sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar “işveren” olarak adlandırılır.     İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse, “işveren vekili” olarak adlandırılır. Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişi “alt işveren” olarak adlandırılır.

23 İş kazası Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,       meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

24 İş kazası İş kazası olayının;
İşveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, SGK’ ye de en geç kazadan sonraki 3 işgünü içinde iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile bildirilmesi zorunludur. İş kazasının, belirtilen sürede işveren tarafından SGK’ ye bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, işverenden tahsil edilir.

25 İş kazası Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi, SGK Müfettişleri veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından düzenlenecek rapora bağlıdır. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, SGK tarafından bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan tahsil edilir.

26 Bildirim 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi” başlıklı 14’üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre; İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur: a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde. (3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. (4) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

27 Hastalık hali 4/1-a sigortalılarının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir. Genel sağlık sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru 1 yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.

28 Analık hali 4/1-a kapsamındaki sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk 8 haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk 10 haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri analık hali kabul edilir. 

29 İş kazası-meslek hastalığında sağlanan haklar
Geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, Sürekli iş göremezlik geliri bağlanması, Ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması, Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi, Cenaze ödeneği verilmesi,

30 Hastalık/analık hallerinde sağlanan haklar
Geçici iş göremezlik ödeneği Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, çocuğun yaşaması şartı ile her çocuk için doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Yönetim Kurulunca belirlenip ÇSG Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir. (2014 yılı için 103,00 TL)

31 Geçici iş göremezlik ödeneği
- Hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin 3. gününden başlamak üzere her gün için - Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki 8’er haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde ½’si, ayaktan tedavilerde ise hesaplanacak günlük kazancının 2/3’üdür.

32 Sürekli iş göremezlik geliri
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden SGK Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

33 Malul sayılma 4/1-a sigortalıları için;
Sigortalının veya işverenin talebi üzerine SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûllük sigortası bakımından malûl sayılır. 4/1-c sigortalıları için; Çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır.

34 Malullük aylığı bağlanma şartları
Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının; a) Malûl sayılması, b) En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

35 Vazife Malullüğü Sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada
Sigortalıların vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken Kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken İdarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında İşyerinde meydana gelen kazada

36 Vazife Malullüğü Sigortalının veya işverenin talebi üzerine SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4/1-c kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malûl sayılır. Malullük yukarıda sayılan hallerden herhangi birinde doğmuş olursa, buna vazife malûllüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malûlü denir.

37 Vazife malûllüğü sayılmayan haller
Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmak Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmak Yasak fiilleri yapmak İntihara teşebbüs Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar verme

38 Vazife Malullüğü Bir olayın vazife malullüğü sayılması; Vazife Malullüğü Tespit Kurulu tarafından karara bağlanır. Kamu idareleri vazife malûllüğüne sebep olan olayı, - O yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatına göre yetkili mercilere derhal, - SGK’ye en geç 15 iş günü içinde, bildirmekle yükümlüdür.

39 Yaşlılık sigortası İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlar Kadın :58 Erkek :60 yaşını doldurmuş olmaları ve En az 9000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması (4/1-a sigortalıları için 7200 gün)

40 Emeklilik İkramiyesi Emekli ikramiyesi, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun değişik 89 uncu maddesine göre; emeklilik ikramiyesi ödendikçe onayı veren kurumca yazı ile istenilmesi üzerine en çok iki ay içinde faturası karşılığında Sandığa (SGK) ödenir. Emekli olan memura ödenen emekli ikramiyesinin tamamı, memurun Emekli Sandığı kapsamına giren başka kurumlarda çalışmış olmasına bakılmaksızın emeklilik onayı veren son kurumdan talep edilmektedir.

41 18 yaşından önceki süreler
18 yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir. 01/04/1981 tarihinden önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar hakkında sigortalılık süresi başlangıcı, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınır.

42 5335-Madde 30 Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

43 5335-Madde 30 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar. tarihinden sonra kamu kuruluşlarında çalışmaya başlayanlar aylıklarını kestirmeden çalışamayacaklardır. Bunlardan kısa-uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primi alınacak, SGDP’ye tabi tutulmayacaklardır ( )

44 5335-Madde 30 (istisnalar) - Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar, - Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler, - Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.), 2914/11: Yükseköğretim Kurumlarının kadrolarında olmayıp bu unvanları taşıyanlardan ders saati başına görevlendirilenlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta oldukları aylıklar bu şekilde görevlendirilmeleri nedeniyle kesilmez. - Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,

45 5335-Madde 30 (istisnalar) - Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, - Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler, sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar. İSTİSNALAR KAPSAMINDA OLANLAR HAKKINDA; İLGİLİ KANUNLAR VE SGDP’YE İLİŞKİN HÜKÜMLER UYGULANIR ( )

46 Emeklilerin Yeniden İstihdamı
5335 sayılı Kanunun 30. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarının, çalıştıracakları veya çalıştırdıkları emekli personelleri SGK’ ye bildirmelerine müteakip gerekli işlemler yapılmakta ve emekli aylıkları kesilmektedir. Emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır.

47 Emeklilik Hakkı Zimmet suçu ile memuriyeti son verilenlerin emeklilik hakları düşmez. ANCAK; İştirakçilerden Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uyruğuna giren, hükümetten izin almaksızın yabancı memlekette vazife kabul edenlerin emeklilik hakları düşer (5434 sayılı Kanun Madde 92)

48 Ölüm sigortası En az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4/1-a’lı sigortalılar için her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olma şartı ile ölüm aylığı bağlanır.

49 Hizmet Borçlanmaları 1- Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri (4/1-a’lı sigortalı kadının, 2 defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra 2 yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri) 2- Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri 3- Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri 4- Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri 5- Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri 6- Grev ve lokavtta geçen süreleri 7- 4/1-c’lilerin, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri 8-Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri 9-Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri

50 Günlük Azami Tutar (TL)
Askerlik Borçlanması Devre Oran (%) Günlük Asgari Tutar (TL) Günlük Azami Tutar (TL) 32 11,42 74,23 12,09 78,58

51 HİTAP 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLARIN HİZMET BİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (14 NİSAN RG) 4/1-c kapsamındaki sigortalıların (eski-yeni devlet memurları ve diğer kamu görevlileri) tüm hizmet bilgilerinin ve bu bilgilerde oluşacak değişikliklerin güncel olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan web tabanlı programa internet üzerinden aktarılması projesinin adı HİTAP (Hizmet Takip Programı)’tır. - HİTAP’a internet üzerinden aktarılacak bilgilerin doğruluğundan kamu idareleri sorumludur. - HİTAP’a aktarılacak bilgiler adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge olarak geçerlidir.

52 HİTAP Bu programla aşağıdaki işlemler gerçekleştirilecektir: - Sigortalıların hizmet borçlanma dilekçelerinin SGK’ ye intikalinden sonra borçlanma tahakkuklarının elektronik ortamda yapılması ve borçlanma fişlerinin ilgili kamu idaresine internet üzerinden iletilerek borçlanma işlemlerinin sonuçlandırılması. - Görevden ayrılan sigortalıların 4/1-a veya 4/1-b kapsamında çalışmaya başlamaları durumunda, 4/1-c kapsamında geçen hizmetlerinin elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine bildirilmesi. - Sigortalıların hizmet belgesinde yer alan hizmet süreleri, borçlanılan süreleri, diğer statülerde geçen hizmet süreleri (prim ödeme gün sayısı), fiili hizmet süresi zammı dikkate alınarak toplam hizmet süresi ile emekli olabilecekleri yaş ve/veya tarihin tespiti. - Emekliye sevk edilen sigortalıların elektronik imza ile onaylı emeklilik belgesine göre emekli aylığı bağlanması.

53 HİTAP İstenilen bilgi formatları: Birinci Aşama Özlük ve nüfus
Hizmet belgesi Öğrenim durumu Lisansüstü öğrenim/kurs İkinci Aşama Tashih ve kaza-i rüşt kararı (ergin kılınma) Diğer kanunlara/statülere tabi hizmet Askerlik Tazminat Unvan Açık süre Borçlanılan hizmet İtibari hizmet süresi Emeklilik belgesi Kamu idarelerine sigortalı bildirimi ve tescilinin yapılması için gönderilmiş olan 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/ adresinde yer alan programa giriş yapılmak suretiyle web sitesi üzerinden gönderilir.

54 İhalelerin bildirilmesi
İdareler, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri, tebligat adreslerini, sözleşmenin imzalandığı tarihi, sözleşmeye göre işe başlama tarihini, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ihale konusu işin yapıldığı yeri çevresine alan ilgili SGK İl Müdürlüğü/Merkezine bildirmek zorundadır.

55 İhalelerin bildirilmesi
İhale konusu iş, piyasadan hazır halde alınıp satılan malın (projelendirme veya münhasıran bir talep üzerine üretimi yapılmayan mallar örneğin 100 adet telefon alımı) temini ise bu işler idare tarafından SGK’ ye bildirilmez. Ancak, hak ediş ödemesinde prim borcu olmadığı sorgulanır, kesin teminatın iadesinde ilişiksizlik belgesi aranmaz. Doğrudan temin usulü ile yapılan işler SGK’ ye bildirilmediği gibi hak ediş ödemesine esas muaccel borcun bulunup bulunmadığı hususu da SGK’ ye sorulmaz.

56 İhalelerin bildirilmesi
İdarelerce, ihale yoluyla yaptırdıkları işleri üstlenenlere yapılacak her hak ediş ödemesinden önce, - Hizmet alımı ve yapım işleri için, ilgili ihale konusu işyerinden dolayı, - İhale suretiyle piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslim işleri için, işverenin merkez adresinin bağlı bulunduğu SGK İl Müdürlüğü/Merkezinde işlem gören tüm işyerlerinden dolayı, SGK’ ye muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçlarının bulunup bulunmadığı hususu sorgulanacaktır.

57 İhalelerin bildirilmesi
İlişiksizlik/borç sorgulama belgesinin kanıtlayıcı belge olarak ödeme emri belgesine eklenmesine gerek olmamakla birlikte ödeme/muhasebe birimlerinin sigorta mevzuatı ile öngörülen kontrol ödevlerini yerine getirebilmeleri bakımından; idare yetkililerince ödeme belgesinin açıklama kısmına sorgulama yapıldığı/ilişiksizlik belgesinin alındığına dair şerh düşülmesinin gerekli olduğu değerlendirilmiştir (MB Muhasebat GM )

58 Prime Esas Kazançlar (5510/Madde 80)
4/1-a’lılar için Prime esas kazançların hesabında aşağıdaki ödemelerin brüt toplamı esas alınır. 1) Hak edilen ücretler (ücretin ödenme şartı yoktur.) 2) Prim 3) İkramiye 4) Prim ve ikramiye niteliğindeki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemeler 5) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarlar 6) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemeler.

59 Sigorta Prime Esas Kazançlar (S.P.E.K.)
Prim alınması zorunluluğu Kısa ve uzun vadeli sigortalar ile Genel sağlık sigortası için, 5510 sayılı Kanunda öngörülen her türlü ödemeler ile yönetim giderlerini karşılamak üzere, S.G.K. prim almak, İlgililer prim ödemek, Zorundadır.

60 S.P.E.K. 5510 sayılı Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.

61 Prime Esas Kazançlar 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 8 inci maddesine göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca sendikalara üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 45 Türk Lirası toplu sözleşme primi ödenecek. Prim, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.

62 Prime Esas Kazançlar Aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalılar için (ilk defa 4/1-c’li kapsamında sigortalı olanlar) 1- İlgili kanunları uyarınca aylık gösterge ve ek göstergeler üzerinden ödenen aylık tutarlar (gösterge-ek gösterge aylıkları) 2- Memuriyet taban aylık ve kıdem aylık tutarları (kıdem-taban aylıkları) 3- Makam, temsil ve görev tazminatları sayılı Kanunun 152’nci maddesi uyarınca (bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç) ödenen tazminatlar sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 12 nci maddesine göre ödenen üniversite ödeneği Üniversite Ödeneği: Her ay üniversite ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez. NOT: Açıktan vekil olarak atanan sigortalılar için de yukarıdaki hususlar geçerlidir.

63 Prime Esas Kazançlar Prim matrahına dahil olmayan ödemeler
1- Vekâlet veya 2- İkinci görev karşılığında ilgili mevzuatı uyarınca yapılacak ödemeler 3- Prime tabi kanunda sayılan tazminatlar ve diğer ödemelerde bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar

64 Prime Esas Kazançlar Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine son verilenlerin sigortalılıkları ve primleri; Kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların prime esas kazançlarının yarısı (gün sayısı da yarısı), Kanunlarına göre bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların ise prime esas kazançlarının tamamı üzerinden prim alınır. 4/1-c kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının tespitinde üst sınır aranmaz.

65 Prime Esas Kazançlar Eski devlet memurlarının (iştirakçilerin) emeklilik keseneğine esas aylık tutarları üzerinden emeklilik keseneği, giriş keseneği, karşılığı, kurum karşılığı kesilir. Yeni devlet memurlarının (sigortalı) sigorta primine esas kazançları üzerinden sigorta primi kesilir.

66 Prim Oranları Primler Memur (4/1-c) İşçi (4/1-a) Sözleşmeli Personel
Geçici Personel Kısa Vadeli Sigorta - + Uzun Vadeli Sigorta İşsizlik Genel Sağlık Sigortası

67 Prim Oranları Sigorta Kolu Prim Oranı İşçi İşveren
Kısa Vadeli Sigorta Kolları 2 - Uzun Vadeli Sigorta Kolları 20 9 11 malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, % 20 oranına; 60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde1 puan, 90 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1.5 puan, 180 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3 puan eklenmesi suretiyle belirlenir ve bu şekilde bulunan oran ile % 20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı işveren tarafından ödenir. Genel Sağlık Sigortası 12,5 5 7,5 İşsizlik Sigortası 3 1 TOPLAM 37,5 15 22,5

68 Prim Oranları Sigorta Kolu Prim Oranı Sözleşmeli Personel
Geçici Personel İşveren Kısa Vadeli Sigorta Kolları 2 - Uzun Vadeli Sigorta Kolları 20 9 11 Genel Sağlık Sigortası 12,5 5 7,5 TOPLAM 32,5 14 18,5

69 Prim Oranları Sigorta Kolu Prim Oranı Yeni Memur İşveren
Uzun Vadeli Sigorta Kolları 20 9 11 Genel Sağlık Sigortası 12,5 5 7,5 TOPLAM 32,5 14 18,5 Ek Karşılık Primi -

70 Prim Oranları Sigorta Kolu Prim Oranı Eski Memur İşveren
Giriş Keseneği ve Karşılığı 25 - Emekli Keseneği 16 Kurum Karşılığı 20 Genel Sağlık Sigortası 12

71 Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
İşverenler, 1 ay içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerine tabi çalıştırdığı sigortalılar, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümlerine tabi iştirakçiler ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 7 nci maddesine göre iş görme edimini yerine getirmek üzere başka işverene geçici olarak devrettiği sigortalılar ile sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalıların; a) Sosyal güvenlik sicil numaralarını (TC Kimlik Numaralarını), b) Ad ve soyadlarını, c) Sigorta, işsizlik ve aylık sosyal güvenlik destek primlerini, ç) Prime esas kazançlar tutarını, d) Prim ödeme gün sayılarını, yanı sıra; e) Varsa 3568 sayılı Kanuna tabi olan meslek mensubunun adı ve soyadı ile bunların meslekî oda kayıt numarasını, f) İşverenin kamu idaresi olması hâlinde tahakkuk veya tediye görevlisinin adı, soyadını, g) SGK tarafından belirlenen diğer bilgileri taşır (5510/Madde 86))

72 Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
İşveren Onayı: Aylık prim ve hizmet belgesi tahakkuk ve tediye ile ilgili kamu görevlisi tarafından imzalandıktan sonra işveren sıfatı ile kamu idaresi yöneticisi tarafından onaylanmasını müteakip bağlı olduğu saymanlık onayı da alınacaktır. Bu belgenin tüm bölümleri, mevzuata ve dayanağı belgelere göre tam ve doğru olarak doldurulur. Noksan ve hatalı düzenlenen belgeler işleme alınmaz. Bundan doğacak sorumluluklar işverene aittir. S.G.K, elektronik imza uygulamasına geçildiğinde tahakkuk veya tediye görevlisi ile kamu işverenlerin veya vekilinin elektronik imzalarını isteyebilir.

73 Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
SAYIŞTAY DAİRE KARARI Tutanak No : 6561 Tutanak Tarihi: SGK' ye verilen tahakkuk beyannamelerine ilişkin damga vergisi istisna kapsamına alınmış olup belediye bütçesinden bu verginin ödenmemesi gerekmektedir. Konu hakkında, K.maraş Vergi Dairesi Başkanlığının tarih ve 1596 sayılı “damga vergisi” konulu müktezası mevcuttur.

74 APHB Belge Türü Alanına Yazılacak Kodlar (01-4)
Maaş ödemesinin yapıldığı gün (4/1-c sigortalıları) Kod No Maaş ödemeleri ayın 15.günü peşin yapılanlar 01 Maaş ödemeleri ayın 1.günü peşin olarak yapılanlar 02 Maaş ödemeleri çalıştıktan sonra ayın 15’de yapılanlar 03 Maaş ödemeleri çalıştıktan sonra ayın 1’ne yapılanlar 04

75 APHB Göreve Başlama Sebepleri Kodları (01-6)
Kod No Göreve Başlama Sebepleri (4/1-c) 01 İlk atama 02 Nakil gelme 03 Göreve iade 04 Ücretsiz izin dönüşü göreve başlama 05 Askerlik dönüşü göreve başlama 06 Geçici görevlendirme sonu başlama

76 APHB Görevden Ayrılma Sebepleri Kodları (01-12)
Kod No Görevden Ayrılma Sebepleri (4/1-c) 01 Emeklilik 02 Ölüm 03 İstifa 04 Nakil 05 Göreve son verme 06 Askerlik nedeniyle ücretsiz izin 07 Başka bir kurumdan geçici görevlendirme 08 Re’sen emeklilik 09 Ücretsiz izin 10 Müstafi sayılma 11 Terhis Olma(YdSubay) 12 Sözleşme feshi

77 APHB Meslek Kodu İnsan Kaynakları Uzmanı : 2423.13
Destek Personel (Yardımcı Hizmetleri) : Ekonomist (İktisatçı) : Büro İşçisi : Elektrik-Elektronik Teknikeri : Şehir Plancısı : Avukat :

78 Belge Gönderme Usulü 4/1-a kapsamındaki sigortalılara ait prim belgesi sadece yasal süre içerindekiler e-sigorta ile gönderilmektedir. Yasal süre dışındakiler kağıt ortamında ilgili SGK Ünitesine verilmektedir. 4/1-c kapsamındaki sigortalılara ait prim belgesi ister yasal süre içinde isterse de yasal süre dışında olsun e-sigorta ile gönderilebilmektedir.

79 Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Belge çeşitleri 1- Asıl aylık prim ve hizmet belgesi 2- Ek aylık prim ve hizmet belgesi 3- İptal aylık prim ve hizmet belgesi 4- Aylık fiilî hizmet süresi zammı prim belgesi (5510/Madde 40) 5- Yıllık itibari hizmet süresi prim belgesi (5510/Madde 49)

80 Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Düzeltme amaçlı verilen belgelerin işleme alınıp alınmayacağı - Belge türü veya - Kanun türü hatalı seçilmiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri için, SGK’ye düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında iptal nitelikte ve doğru belge türü veya kanun türü seçilmek suretiyle asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi halinde, belge türü veya kanun türü hatalı seçilmiş aylık prim ve hizmet belgesi ile düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilmiş asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesindeki sigortalıların prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazanç tutarlarının aynı olması kaydıyla, yasal süresi dışında düzeltme amaçlı olarak verilen aylık prim hizmet belgeleri incelemeye gerek kalınmaksızın işleme alınacak ve söz konusu belgelere idari para cezası uygulanmayacaktır.

81 Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
İşverenin kamu kurum ve kuruluşu olması durumunda başvuru İşverenin kamu kurum veya kuruluşu olması halinde, ilgili kurum ve kuruluş tarafından kullanıcı kodu ve şifresi verilmesi talep edilmiş olan kişiler başvuruda bulunabileceklerdir. Bu durumda, ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından düzenlenmiş görevlendirme yazısı başvuru formuna eklenecektir.

82 Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
- Kanuni düzenleme veya Bakanlar Kurulu Kararı ile enflasyon farkı veya başka ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödemelere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri - Görevden uzaklaştırılması veya görevine son verilmesine rağmen idari tasarrufla ya da yargı kararı ile görevlerine iade edilenler için geriye yönelik olarak ödenen aylık, ücret veya tahsisata ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri ödemenin yapıldığı tarihi takip eden günden başlayarak 15. günün sonuna kadar verilen ek mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içerisinde verilmiş kabul edilecektir.

83 Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
4/1-c’li sigortalıların; ihbar, şikayet ve şüphe halleri bulunmadığı sürece sonradan verilen aylık prim hizmet belgesi kayıt incelemesine gidilmeden kabul edilir ’den önce iştirakçi olanlar için ayrı belge, ’den sonra sigortalı olanlar için ayrı belge düzenlenecektir.

84 Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
PRİM GÜN SAYISININ HESAPLANMASI 1- Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilecektir. 2-Ay/dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır. 3-Ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır. 4- İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları (ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil, kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

85 e-sigortadaki aksaklıklar
1-Donanım ve yazılım arızaları, 2-Elektrik ve iletişim altyapısındaki arızalar, 3-Yangın, yıldırım,infilak vb. olaylar sonucu işlem yapmayı engelleyici durumlar, 4-Sel, su baskını, fırtına, yer kayması, deprem gibi tabi afetler, grev, lokavt, sabotaj, terör saldırıları, 5-Kurumun satın aldığı internet servis sağlayıcılarından doğan arızalar 6- Yukarıda durumlar dışında S.G.K.’nin belirleyeceği diğer durumlar… S.G.K. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile durum belgelendirilmelidir. Bu sorunların kalktığı tarihi takipeden 5. işgünü sonuna belge verilebilir, prim ödenebilir.

86 İşyeri Kayıtları Ücret Tediye Bordrosu (5510/Madde 102)
1- İşyerinin sicil numarası 2- Bordronun ilişkin olduğu ay 3- Sigortalının adı ve soyadı 4- Sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası 5- Ücret ödenen gün sayısı 6- Sigortalının ücreti 7- Ödenen ücret tutarı 8- Ücretin alındığına dair sigortalının imzası (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç)

87 Kayıt Saklama Süresi İşverenler; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere, kamu idareleri 30 yıl süreyle, saklamak ve SGK denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde 15 gün içinde ibraz etmek zorundadır.

88 Sigorta Primlerinin Ödenmesi
- Yasal düzenleme veya Bakanlar Kurulu kararı ile geriye yönelik olarak ödenmesine karar verilen aylık, ücret veya tahsisata ait olmak kaydıyla tahakkuk ettirilecek primler ödeme gününü takip eden günden başlamak üzere 15. günün sonuna kadar - Görevden uzaklaştırılması veya görevine son verilmesine rağmen idari tasarrufla ya da yargı kararı ile görevlerine iade edilenler için geriye yönelik olarak ödenen aylık, ücret veya tahsisata ait tahakkuk ettirilecek primler ödemenin yapıldığı tarihi takip eden 15. günün sonuna kadar ödenen sigorta primleri yasal süresi içerisinde ödenmiş kabul edilir.

89 Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Bakanlar Kurulu kararı ile kamu idarelerinde çalışan devlet memurlarının maaş ödemelerinin avans olarak erken ödenmesi halinde veya maaş ödeme günü olan ayın 15’nin resmi tatil veya hafta sonuna denk gelmesi veya maaşların herhangi bir nedenle geç ödenmesi durumu maaş ödeme gününü değiştirmeyeceğinden primlerin/keseneklerin maaş ödeme günü olan ayın 15’inin içinde bulunduğu ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

90 Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Primlerin ödenmesinden işverenle birlikte sorumlu tutulanlar Kurumun prim ve diğer alacaklarının haklı bir sebep olmaksızın süresi içinde ödenmemesi halinde; - Kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, -Tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri SGK’ ye karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır (Bunların aleyhine icra takibine geçilecektir.)

91 Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Primlerin ödenmesinde kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlilerinin Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmalarıdır. Bu durumda kamu idarelerinde tahakkuk işlemlerini yürüten Gerçekleştirme Görevlileri ile ödeme ve gönderme işlemlerini yapan memurun primlerin ödenmesi noktasında idari para cezalarına muhatap olacağı açıktır. Kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlilerinin görev yaptıkları sürelerden kaynaklanan borçları için 6111 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları halinde, yalnızca kapsama giren ve sorumlu oldukları borçlar peşin veya taksitle ödenebilecektir. Belediye tüzel kişiliğinin yanı sıra borcun tahakkuk ettiği dönemde görevde bulunan belediye başkanı ile birlikte 5018 sayılı Kanuna göre harcama yetkilisi kılınan ve yetki devri yapılmış olanlar ile tahakkuk ve tediye ile görevli diğer üst düzey yöneticilerin de müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunmaktadır.

92 Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Primlerin ödenmemesinin müeyyidesi             Prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk 3 aylık sürede her bir ay için % 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Yeni Açılan Yardımcı Hesap Kodu (5018/I-II sayılı Cetvelde Yer Alan İdareler) Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları (MB Muhasebat Genel Müdürlüğü /06598 sayılı yazı)

93 Sigortalılık Niteliği Çalışma Dönemi Ücretin/Maaşın Ödenme Dönemi
Belge Verme Süresinin Son Günü Prim Öde­me Süresinin Son Günü 4/1-a 01 ila 30 Çalıştıktan Sonra Ödeniyorsa (Ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alanlar için) Takip Eden Ayın 23'ü Takip Eden Ayın Sonu 15 ila 14 Çalıştıktan Sonra Ödeniyorsa (Ayın 15’i ila 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alanlar için) Dönemi Takip Eden Ayın 7si Takip Eden Dönemin 14'ü 4/1-c Çalışmadan Önce Ödeniyorsa (Peşin) Maaş Ödemesi Yapılan Ayın 25'i Maaş Ödemesi Yapılan Ayın Sonuna Kadar I5 ila 14 Çalıştıktan Sonra Ödeniyorsa Çalışmadan Önce Ödeniyorsa (Peşin) Maaş Ödemesi Yapılan Ayın 11'i Maaş Ödemesi Yapılan Ayın 15'ine kadar

94 Gelir Testi Uygulaması
18 yaşını doldurmamış çocuklara hiçbir koşul aramaksızın, 20 yaşını doldurmamış çocuklara lise ve dengi eğitim görmesi koşulu ile, 25 yaşını doldurmamış çocuklara ise yükseköğrenim görmesi koşulu ile, SGK tarafından sağlık yardımı verilmekte ve uygulama bu şekliyle yürütülmektedir. Yükseköğrenim; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini kapsadığından, 5510 sayılı Kanunun öngördüğü 25 yaş şartını doldurmayan bir öğrenci, belirtilen durumların öğrenci belgesi ile belgelenmesi ve SGK’ ye başvurulması halinde sağlık aktivasyonu açılmaktadır.

95 Gelir Testi Uygulaması
2 yıllık meslek yüksekokulu öğrencisi, 4 yıllık fakülte öğrencisi, 6 yıllık fakülte öğrencisi, lisans öğrenimi üzerine yüksek lisans yapan öğrenci ve yüksek lisans öğrenimi üzerine doktora öğrenimi yapan öğrenci, 25 yaşını doldurduğu tarihe kadar bakmakla yükümlü olunan kapsamında sağlık yardımlarından faydalandırılmaktadır.

96 Gelir Testi Uygulaması
Lise Öğrencileri Mezun Olduktan Sonra Sağlık Hizmetinden Yararlanabilecek (6385 sayılı Kanunla) Yürürlük Tarihi: tarihinden geçerli olmak üzere Lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceklerdir.

97 Gelir Testi Uygulaması
Gelir testi için; sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat edilmesi gerekir. Bakmakla yükümlü olunan kişilerin durum değişikliğine ilişkin bilgileri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 15 gün içinde SGK’ ye bildirim yapması gerekir.

98 Gelir Testi Uygulaması
Gelir Kodu Kişi Başına Aylık Gelir Durumu Prim Durumu GO Brüt asgari ücretin üçte birinin altında Primi devlet tarafından ödenecektir. G1 Brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında Primi kişi ödeyecek. G2 Brüt asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında G3 Brüt asgari ücretin iki katından fazla

99 İdari Para Cezaları (5510/Madde 102)

100 Sigortalı işe giriş bildirgesini ve genel sağlık sigortası giriş bildirgesini süresinde ve SGK tarafından belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında İşyeri bildirgesini yasal süresinde SGK tarafından belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere (kamu idareleri için) aylık asgari ücretin üç katı tutarında Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve SGK tarafından belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için: - Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını (2.142,00 TL’yi) geçmemek üzere, belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında - Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını (2.142,00 TL’yi) geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında

101 İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin SGK denetim ve kontrol memurları tarafından incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi  halinde (kamu idareleri için) aylık asgari ücretin üç katı tutarında Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde SGK’ye bildirmeyen kamu idarelerine, aylık asgari ücret tutarında İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde SGK’ye bildirmeyen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara, aylık asgari ücret tutarında

102 SGK’nin denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, aylık asgari ücretin beş katı tutarında SGK’nin denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, aylık asgari ücretin on katı tutarında 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi kapsamında SGK tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında

103 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi kapsamında SGK tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin iki katı tutarında 4/1-a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden SGK tarafından işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında 4/1-a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden SGK tarafından işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında

104 4/1-a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirimi süresi içinde ya da SGK tarafından belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya SGK tarafından internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında  5510 sayılı Kanunun 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara aylık asgari ücretin yarısı tutarında


"GENEL BİLGİ 1) Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel-İdari Personel, bazı istisnalarla genel itibariyle 657 sayılı DMK’ya tabidir. 2) Vekalet akdiyle sözleşmeli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları