Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SA Ğ LIK KURUMLARINDA B İ LG İ S İ STEMLER İ Sa ğ lık Bakanlı ğ ı İ letişim Merkezi (SAB İ M) / Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TDMS) / Çekirdek Kaynak Yönetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SA Ğ LIK KURUMLARINDA B İ LG İ S İ STEMLER İ Sa ğ lık Bakanlı ğ ı İ letişim Merkezi (SAB İ M) / Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TDMS) / Çekirdek Kaynak Yönetimi."— Sunum transkripti:

1 SA Ğ LIK KURUMLARINDA B İ LG İ S İ STEMLER İ Sa ğ lık Bakanlı ğ ı İ letişim Merkezi (SAB İ M) / Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TDMS) / Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi / Karar Destek Sistemi (KDS) Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisli ğ i Bölüm Başkanı Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Kars, Türkiye Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi1

2 Bilgi: Üniversitelerimizde Sa ğ lık Meslek Yüksek Okullarında verilen SA Ğ LIK KURUMLARINDA B İ LG İ S İ STEMLER İ Derslerinde yardımcı ö ğ renim materyali olarak hazırlanan bu sunum AÇIKÖ Ğ RET İ M FAKÜLTES İ YAYINI NO: 1819 dokümenından yararlanılarak Ve 6 slayt bir sayfada olmak üzere print edilerek aynı zamanda ders notu olarak da kullanılabilece ğ i göz önüne alınarak toplamda 18 sunum olarak hazırlanmıştır. Di ğ er sunumlarla ilgili bilgiler bu sunumun sonunda verilmiştir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi2

3 Sa ğ lık Bakanlı ğ ı İ letişim Merkezi (SAB İ M) Sa ğ lık Bakanlı ğ ı, sa ğ lık sisteminde yaşanan sorunları yerinde ve eş zamanlı tespit ederek, en hızlı şekilde çözmek için 2004 yılında Sa ğ lık Bakanlı ğ ı İ letişim Merkezini (184 SAB İ M Hattı) hizmete açmıştır. Sa ğ lık sisteminin herhangi bir aşamasında yaşanan bir sorun için 184 SAB İ M hattının aranması özdenetim mekanizmasını harekete geçirmektedir. SAB İ M Operatörleri tarafından kayıt altına alınan başvuru, SAB İ M Çözümleyicilerince de ğ erlendirilerek, ilgili illere sevk edilmekte, illerdeki SAB İ M Çözümleyicileri tarafından da çözümlenerek geri bildirim sa ğ lanmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi3

4 Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TDMS) ile hastanelerin mali durumlarının elektronik ortamda ve anlık olarak takip edilebilmesi sa ğ lanmaktadır. Böylece; muhasebe birimlerinin iş yükü azaltılarak her türlü alt yapının kurulabilmesi için gerekli ortam hazırlanmıştır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi4

5 Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TDMS) “Döner Sermayeli İ şletmeler Muhasebe Yönetmeli ğ i”nin, 13 Haziran 1999 tarih ve 23724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlü ğ e girmesini müteakiben, 209 sayılı kanuna 4618 sayılı kanunun 3.maddesi ile eklenen geçici 2. maddesi ve aynı kanunun 2. maddesi ile eklenen Ek 2. maddesi uyarınca Sa ğ lık Bakanlı ğ ı’nın 05.09.2001 tarihli onayına istinaden döner sermaye hizmetlerini yürütmek üzere, sa ğ lık oca ğ ı, dispanser, devlet hastanesi ve benzeri tedavi kurum ve kuruluşlarını kapsayan “Sa ğ lık Kurumları Döner Sermaye Saymanlıkları” kurulmuştur. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi5

6 Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Sa ğ lık Bakanlı ğ ına ba ğ lı sa ğ lık kurumlarının saymanlık hizmetlerini yürütmekte olan 192 Döner Sermaye Saymanlı ğ ında (DSS) 2004 yılından itibaren standart bir Tek Düzen Muhasebe Programı kullanılması planlanmıştır. Sa ğ lık Bakanlı ğ ı merkezinde yer alan sistemler üzerinde çalışan ve kullanıcıların internet üzerinden sisteme erişebilecekleri yapıda tasarlanan, TDMS Uygulama Yazılımı sayesinde, mali bilgi ve tabloların standart bir şekilde tutulması, tutulan bilgilerin de hem işletmeler hem de Sa ğ lık Bakanlı ğ ı’nca izlenebilmesi mümkün olacaktır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi6

7 Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TDMS) TDMS’nin hedefleri aşa ğ ıda sıralanmıştır: •Sa ğ lık Bakanlı ğ ı’na ba ğ lı kurumların, döner sermaye saymanlıkları çerçevesinde, tek düzen muhasebe kayıt ve bilgilerini standart bir yazılımla tutmalarını sa ğ lamak, •Tüm döner sermaye saymanlıklarının standart bir hesap ve bütçe kullanmasını, standart raporlar, standart işlemler yapmasını sa ğ layarak, veri, bilgi ve raporların do ğ ru, kapsamlı ve güncel olmasını sa ğ lamak, •Döner sermaye saymanlıklarına ba ğ lı kurumların finans durumlarını, merkezden do ğ ru, kapsamlı ve zamanında izlemek, Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi7

8 Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TDMS) •Ba ğ lı kurumların bütçe hareketlerini, gelir ve giderlerini do ğ ru ve zamanında takip ederek ve raporlayarak, kaynakların etkin ve hızlı kullanılmasını sa ğ lamak, •Bakanlık merkezinde tüm döner sermaye saymanlıklarının üretti ğ i muhasebe kayıtlarını konsolide bir hesap planı içinde izlemek ve raporlamak, •Ulusal sa ğ lık politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında karar vericilere do ğ ru ve güncel veri ve bilgi sa ğ lamak. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi8

9 Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS); ülke sa ğ lık sistemine ait bütün kaynakların kayıt, takip ve planlamalarını yapmak üzere kurulmuştur. Bu sistem ile kamuya ait sa ğ lık tesislerinin bina, araç, gereç, tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme ve finans kaynakları, özel sektöre ait bina, tesis, hizmet ve insan kaynakları kayıt altına alınmıştır. Bu sayede sa ğ lık hizmetine erişimde bölgelerarası farklılı ğ ı gidermeye yönelik, planlama çalışmalarında, karar destek analizleri sunabilen bir yapı elde edilmiştir. Ülke genelinde insan ve malzeme kaynaklarının yönetimi uygulanabilir hale gelmiştir. İ sraf minimuma indirilip yeni sa ğ lık yatırımlarının ihtiyaca uygun bölgelere yönlendirilmesi sa ğ lanmıştır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi9

10 Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi ÇKYS; İ nsan Kaynakları Yönetim Sistemi ( İ KYS), Malzeme Kaynakları Yönetimi Sistemi (MKYS), Yatırım Takip Sistemi (YTS) ve Özel Sa ğ lık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS) olmak üzere 4 ana modülden oluşmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi10

11 Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi İ KYS modülü ile Sa ğ lık Bakanlı ğ ı’nda görev yapan tüm personelin hareketleri izlenebilmekte bordro ve tahakkuk işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. MKYS modülü ile Sa ğ lık Bakanlı ğ ı bünyesindeki Merkez Teşkilat ile İ l Sa ğ lık Müdürlüklerine ait kaynakların (dayanıklı taşınır ve sarf malzemelerin) verimli ve güncel olarak takibi sa ğ lanabilmektedir. YTS modülü ile Sa ğ lık Bakanlı ğ ı’nın mali kaynaklarının ihtiyaca göre planlanması, Bakanlık birimleri arasında da ğ ıtılması, kullanılması ve takip edilmesi amaçlanmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi11

12 Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi 1 Eylül 1997 tarihinde İ kinci Sa ğ lık Projesi kapsamında başlatılan ve anahtar teslimi bir Dünya Bankası projesi olan ÇKYS; Sa ğ lık Bakanlı ğ ı merkez ve taşra teşkilatı, insan gücü, malzeme v.b. işlemlerinin takibini amaçlayan, mali kaynakların yönetiminde bilgi teknolojilerini kullanarak daha ça ğ daş, etkin ve verimli kurumsal bir yapıya geçilmesini hedefleyen bir proje olarak ortaya çıkmıştır. Özel Sa ğ lık Kuruluşları üzerinde bulunan donanımlar, iletişim bilgileri, ruhsat bilgileri, cihazları, Özel Sa ğ lık Kuruluşunda görev yapan personellerin ayrılış ve başlayışlarının güncel olarak tutulması ve Özel Sa ğ lık Kuruluşuna ait tüm işlem adımlarının takip edilmesinin SKYS modülü üzerinden yapılması planlanmakta olup bu modül Ocak 2010’da kullanılmaya başlanmıştır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi12

13 Karar Destek Sistemi (KDS) KDS, karar verici için bir analiz sunar ve bu analize dayanarak bir karar tavsiyesinde bulunur (bu sayede hastalık yüküne yönelik epidemiyolojik ve demografik analizler yapılabilecektir). KDS için yapılmış olan bazı tanımlar aşa ğ ıda verilmiştir; •KDS; sa ğ lık politika yapıcıları, planlayıcıları ve karar vericileri için analiz, raporlama ve istatistik deste ğ i sunan bir sistemdir. •“Temel olarak işletme içinde alınacak üst düzey kararların sa ğ lıklı ve gerekçeli alınmasını sa ğ layan yazılımlara KDS adı verilmektedir”. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi13

14 Karar Destek Sistemi (KDS) •“KDS, de ğ işik kaynaklardan topladı ğ ı bilgileri düzenleyerek, kararı modelleyerek, bilgileri analiz ederek ve de ğ erlendirme sonuçlarını sunarak belirli modeller kullanımı ile karar vericiye seçim sırasında destek veren bilgisayar temelli bir sistemdir”. •“KDS, kullanıcının bilme ve kavrama ile ilgili bilişsel yeteneklerini geliştirerek karar vermesine yardımcı olmak amacı ile özel olarak tasarlanmış bir sistemdir”. •KDS; yöneticilerin karar vermesine ve veriye ulaşmasına, özetlemesine ve analiz etmesine yardımcı olan bir sistemdir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi14

15 Elektronik Kimlik Kartı (EKK) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kullandıkları nüfus cüzdanlarının birkaç yıl içinde elektronik kimlik kartları ile de ğ iştirilmesi planlanmaktadır. Bu kartlarda parmak izi tanıma özelli ğ i olacaktır. 70 Milyon kimlik kartının elektronik kimlik kartları ile de ğ iştirilmesi bir anda gerçekleştirilmesi durumunda, önceden görülemeyen sorunlar ortaya çıkabilece ğ inden, bu işlem için önce pilot uygulamalar yapılması öngörülmüştür. İ lk olarak Bolu ilinde bir pilot uygulama yapılmıştır. Bu pilot uygulama sırasında çok sınırlı bir sayıda vatandaşın kimlik kartları Elektronik Kimlik Kartı ile de ğ iştirilmesi planlanmıştır. Projenin ilerleyen aşamalarında, her vatandaş, elektronik kimlik kartını kullanarak sa ğ lık-NET portalına giriş yapabilecek ve kendisiyle ilgili uygulamaları kullanabilecektir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi15

16 Elektronik Kimlik Kartı (EKK) Gelecekte elektronik kimlik kartının birçok e-devlet uygulamasında kullanılması planlanmaktadır. e-Devlet uygulamaları açısından bu kartı ilk olarak Sa ğ lık Bakanlı ğ ı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kullanması öngörülmüştür. Elektronik kimlik kartı, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda güvenli ve güvenilir altyapılar üzerinde vatandaş odaklı ve kaliteli olarak sunulmasını sa ğ layacak, vatandaşın günlük yaşamdaki iş ve işlemlerini kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır. Aynı zamanda, hizmet sunumunda vatandaşların kimli ğ inin geleneksel yöntemler ile do ğ ru olarak saptanamamasının getirdi ğ i usulsüzlükler de önlenecektir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi16

17 Elektronik Kimlik Kartı (EKK) Yeni kimlik kart sahibi vatandaşlar, sa ğ lık hizmeti verilen tüm kurum ve kuruluşlarda kimliklerini do ğ rulattıktan sonra sa ğ lık hizmetlerini alabileceklerdir. Aynı şekilde elektronik ortamda yazılan ve sa ğ lık personeli tarafından elektronik imzalanmış olan e-reçete ve e-raporlarını yazdırıp ilaçlarını eczanelerden herhangi bir belge taşımaya gerek kalmadan alabilecektir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi17

18 Elektronik Kimlik Kartı (EKK) Elektronik kimlik kartlarındaki parmak izi okuyucusuyla entegre çalışma özelli ğ i birçok usulsüzlü ğ ü ortadan kaldıracaktır. Bu kimlik kartının yaygınlaşması ile birlikte, her Türk vatandaşının sa ğ lık- NET portalına giriş yapıp kendisi ile ilgili mahrem bilgileri de içeren uygulamalar çalıştırabilmesi mümkün hale gelecektir. Elektronik kimlik kartı yaygın olarak kullanılmaya başlandı ğ ında, herhangi bir vatandaşın aşa ğ ıdaki işlemleri yapabilmesi planlanmıştır: •Kendisi ile ilgili elektronik sa ğ lık kayıtlarına bakabilece ğ i uygulama, •Muayene randevusu almasını sa ğ layan uygulama, •Tele konsültasyon (Aile Hekimli ğ i), •Aile hekimini de ğ iştirme işlemi. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi18

19 e-E ğ itim Uzaktan e ğ itim kavramı, özellikle son yıllarda gerek akademik ve gerekse hizmet içi e ğ itimlerde birçok kurumda yaygınlaşmıştır. Sa ğ lık Bakanlı ğ ı İ dari ve Mali İ şler Daire Başkanlı ğ ı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlü ğ ü, uzaktan e ğ itim yoluyla hizmet içi e ğ itim uygulamalarına katkı sa ğ lamak amacıyla e-e ğ itim portalını oluşturmuştur. Bu kapsamda bilgi teknolojileri kullanıcılarının mezuniyet sonrası hizmet içi e ğ itimlerinin desteklenmesi amacıyla 17 Mayıs 2009 tarihinden bu yana Sa ğ lık Bakanlı ğ ı tarafından e- e ğ itim portalı üzerinden uzaktan e ğ itim verilmeye başlanmıştır. İ nternet üzerinden eşzamansız olarak verilen e ğ itimlerle; farklı yerlerde çalışanlara yaygın erişimli bir e ğ itim sa ğ lanması, seyahat ve konaklama giderleri olmadan, iş kaybından kaynaklanan maliyetleri ortadan kaldırarak, katılımcıların kendilerine uygun zamanlarda ve kendi hızlarında e ğ itim almalarına olanak sa ğ lanmıştır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi19

20 e-E ğ itim Böylece bilgi teknolojileri kullanıcılarının, hızlı bir şekilde ve birçok masrafı azaltarak, modern yöntemlerle e ğ itim almaları mümkün olmuştur. E-e ğ itim ile bilgi teknolojileri kullanıcılarının sa ğ lık bilgi sistemleri konusunda e ğ itim bilgi ve becerilerini arttırarak çalışmalarını daha etkin ve verimli bir şekilde yürütmelerini sa ğ lamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda; hizmet kalitesinin yükseltilmesi, verimlili ğ in arttırılması, personel memnuniyetinin yükseltilmesi, sürekli iyileşmenin sa ğ lanması ve genel olarak bu sektöre ayrılan kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak maliyetleri azaltmak hedeflenmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi20

21 e-E ğ itim İ nternet üzerinden uzaktan e ğ itim çalışmasıyla beraber, Sa ğ lık Bakanlı ğ ı hizmet içi e ğ itimleri için yenilikçi alternatif bir yol getirilmiş, bu yöntemin kullanılmasıyla geniş bir kitleye klasik yöntemlerle mümkün olmayacak bir süre içerisinde e ğ itim sunulmuştur. Projenin ilk adımı olarak, pilot proje kapsamında Microsoft Office 2007 E ğ itimi 2000 kullanıcıya ve Bilgi Güvenli ğ i E ğ itimi 500 kullanıcıya başarıyla verilmiştir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi21

22 e-Reçete e-Reçete, ka ğ ıt ortamına aktarılması zorunlu olmadan elektronik ortamda saklanabilen ve yine elektronik ortamda bir yerden bir yere aktarılabilen bir çeşit reçetedir. Halen kullanılmakta olan kâ ğ ıt reçeteye göre; insan kaynaklı hataların minimuma indirilmesi, zamandan tasarruf, sürekli güncellenebilme ve geliştirilebilme imkânı, hızlı ve yinelenebilir hizmet, hasta takibi ve gereksiz ilaç kullanımının kontrol altına alınarak sa ğ lık giderlerinin azaltılması vb. gibi bir çok avantajı vardır. Ayrıca mevcut uygulamada bir hastanın bilgilerini ö ğ renen bir sa ğ lık kuruluşu veya doktor o kişiye, kişinin haberi olmadan bir reçete yazabilmektedir. e-Reçete’nin elektronik kimlik kartı ile beraber kullanılmasının sa ğ layaca ğ ı ek bir avantaj olarak, elektronik kimlik kartı ile birlikte e-Reçetenin kullanılması bu usulsüzlü ğ ü ortadan kaldıracaktır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi22

23 e-Reçete Gelişmiş ülkelerde oldu ğ u gibi ülkemizde de sunulan sa ğ lık hizmetleri ka ğ ıt ortamında oluşturulmayıp elektronik veri olarak kaydedilmekte ve bu elektronik veriye dayanarak geri ödeme işlemi yapılmaktadır. İ laç kullanımına ilişkin olarak oluşturulan elektronik raporlar, ayaktan ve yatan hastalara yapılan tüm tetkik-tedavi-ilaç-malzeme işlemine ait elektronik çıkış özeti kayıtları bunlara örnektir. Ayrıca süreç içerisinde faturalarında elektronik olarak alınabilece ğ i gelecekte öngörülmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi23

24 e-Reçete Yaşanılan bu süreçte tüm kayıtlar elektronik olarak alınırken reçetelerin manüel oluşturulması ve basılı ortamda kurumca geri ödemede kullanılması hem sa ğ lık hizmet sunucusu hem eczane hem de SGK açısından külfet haline gelmektedir. Sadece kâ ğ ıt israfı açısından de ğ erlendirildi ğ inde günde en az 1.500.000 reçete için kullanılan kâ ğ ıttan bile tasarruf sa ğ lanacaktır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi24

25 e-Reçete e-Reçete; sa ğ lık hizmet sunucularının sistemleri üzerinde, hekimler tarafından, SGK’nın duyurdu ğ u ve tanımladı ğ ı şekilde MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydedilerek, elektronik reçete numarası verilmiş olan reçetelerdir. Başka bir ifade ile e-reçete; sa ğ lık hizmet sunucularında hekimlerce oluşturulan ve hastanın adı, soyadı, protokol veya takip no, TC Kimlik No, tanı, tesis adı/tesis kodu, Dr adı, soyadı, tescil no, ilaç adı, adedi, dozu, kulanım şekli, ek bilgiler, reçete türü ve hekimin elektronik imzasının yer aldı ğ ı bilgileri içeren ve hastanın kullanması gereken ilaçların ve kullanım şeklinin belirtildi ğ i elektronik veridir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi25

26 e-Reçete Sa ğ lık hizmet sunucularının e-reçete oluşturulabilmeleri için; SGK tarafından yayınlanan e-reçete web servis kılavuzuna uygun olarak AHBS ve HBS’nin MEDULA sistemine e-reçete entegrasyonunun yapılmış olması zorunludur. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi26

27 e-Reçete e-Reçete uygulamasına 01.07.2012 tarihi itibariyle aile hekimliklerinde ve SGK’da (SGK) Medula sistemi üzerinden fatura gönderen 2. ve 3. basamak sa ğ lık hizmet sunucularında geçilmesi planlanmıştır. e-Reçete uygulamasında reçeteler otomasyon sistemleri üzerinde hazırlanacak, eczaneler tarafından MEDULA sistemi üzerinden e-reçeteler kabul edilerek karşılanacaktır. e-Reçeteler sa ğ lık hizmet sunucusunun otomasyon sistemi üzerinde kurum tarafından hekimlere verilen SGK kurumsal hekim şifresi ile onaylanarak oluşturulacaktır. e-Reçete pilot uygulamasına 24.04.2012 tarihinde Eskişehir ve 02.05.2012 tarihinde ise Konya ilinde başlanılmıştır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi27

28 e-Reçete Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi28

29 e-Reçete e-Reçetelerin oluşturuldu ğ u sa ğ lık hizmet sunucusu tarafından MEDULA sistemine kaydedilmesi sonrası MEDULA sistemi tarafından her bir e-reçete için üretilen numaraya Elektronik Reçete No denir. SGK tarafından eczanelere sa ğ lanan MEDULA eczana uygulaması üzerinde yer alan "e-reçete sorgu" bölümünden TC Kimlik No ve Elektronik Reçete No/TC Kimlik No ve Takip No ile e-reçeteler görüntülenecektir. Bu nedenle reçete yazılan hastaya elektronik reçete numarası ya da medula takip numarasının verilmesi gerekmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi29

30 e-Reçete Reçete üzerinde e-reçete numarası var ise bu reçete eczane tarafından elektronik olarak karşılanacaktır. Ancak sa ğ lık hizmet sunucuları tarafından sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçete oluşturulamaması durumlarında reçeteler manuel olarak düzenlenece ğ inden bu tür reçeteler eczaneler tarafından önceden oldu ğ u gibi yine kabulüne devam edilecektir. Hekim tarafında reçeteler elektronik ortamda oluşturulacak, eczane tarafından reçeteler elektronik ortamda kabul edilecek, SGK’ya geri ödeme amacıyla elektronik ortamda iletilecektir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi30

31 Elektronik Sevk Sistemi (ESS) Elektronik Sevk Sistemi, MHRS’nin tam olarak işlerlik kazandırılmasıyla birlikte devreye alınacaktır. Sistem büyük oranda MHRS ve Sa ğ lık-NET altyapısını kullanacaktır. Şöyle ki; bir hastane hastasını başka bir sa ğ lık kurumuna sevk edece ğ i zaman, hastanın da bilgisi dâhilinde MHRS üzerinden ilgili sa ğ lık kurumundan hastası için randevu alacak ve hastanın sa ğ lık kayıtlarını Sa ğ lık-NET vasıtasıyla ilgili hastaneye gönderecektir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi31

32 Elektronik Sevk Sistemi (ESS) Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi32

33 Yeşil Kart Bilgi Sistemi Bu sistem ile yeşil kart sahibi vatandaşların yeşil kart hak sahipli ğ i takip edilerek bu bilgiler di ğ er paydaşlara web servisi ile sunulmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi33

34 Hastane Bilgi Sistemleri (HBS) Yataklı tedavi kurumlarının aynı veritabanı üzerinde çalışarak aynı dili konuşmaları, merkez, birbirleri ve birinci basamak sa ğ lık kurumları ile veri transferi yapmaları, ortak hasta veri havuzu oluşturma ve hastane yöneticilerinin bilgiye dayalı karar vermelerini sa ğ lamak amacıyla “Hastane Bilgi Sistemi” programı geliştirilmiştir. Sa ğ lık Bakanlı ğ ı’na ba ğ lı hastanelerde 2002 yılı sonunda %20’lerde seyreden bilgisayarlaşma oranı 2006 yılı sonunda %100’e ulaşmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojileri hastanelerin her noktasına ulaştırılarak hastane işleyişlerine ivme kazandırılmış, zaman ve bilgi tasarrufu sa ğ lanmıştır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi34

35 Di ğ er Uygulamalar Sa ğ lık Bakanlı ğ ı İ hale Bilgi Sistemi ile Bakanlı ğ a ba ğ lı İ l Sa ğ lık Müdürlükleri, tüm hastaneler ve Hıfzıssıhha Bölge Müdürlüklerinde ilaç, tıbbi cihaz, malzeme ve hizmet alımları ile ilgili ihale sonuçları görülebilmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi35

36 Di ğ er Uygulamalar İ lk defa organ nakli bekleyen vatandaşlara en uygun organın bulunarak en kısa sürede hizmet vermek ve kayıt dışı organ naklinin önüne geçmek için Organ Nakli ve Doku Bilgi Bankası oluşturulmuştur. Doktor Bilgi Bankası ile Cumhuriyet tarihi boyunca diploma ve uzmanlıkları tescil edilen doktorlara ait diploma ve ihtisas bilgileri kayıt altına alınmıştır. Bu sistemde hangi doktorun, hangi hastaya, ne teşhis koydu ğ u, hastanın doktora ne sıklıkta gitti ğ i, doktorun hastasına koydu ğ u teşhis ve önerdi ğ i ilaçlar görülmektedir. ilaç yazımı ve tıbbi malzeme alımında yapılan yolsuzluk iddiaları göz önüne alındı ğ ında ilaç tüketimi ve malzeme alımındaki yolsuzlukların denetiminin daha kolay yapılaca ğ ı ve bu konuda yapılacak yolsuzlukları en aza indirmeyi planlamaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi36

37 Medula Sistemi Uygulaması Medikal Ulak (MEDikal+ULAk), yani sa ğ lık a ğ ı anlamına gelen MEDULA, SGK’nun yürüttü ğ ü en önemli bilişim projelerinden birisidir. Medula, Genel Sa ğ lık Sigortası (GSS) ile sa ğ lık tesisleri arasında, sa ğ lık tesislerinin iç süreçlerine müdahale etmeksizin, fatura bilgisini elektronik olarak toplamak, hizmetlerin ödenmesini gerçekleştirmek için oluşturulmuş bütünleşik sistemdir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi37

38 Medula Sistemi Uygulaması Medula SSK, Emekli Sandı ğ ı, Ba ğ kur ve Yeşilkart’ı tek bir çatı altında yani Genel Sa ğ lık Sigortası (GSS) çatısı altında toplamayı hedefleyen bir çalışmanın bilişim aya ğ ıdır. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, diyaliz merkezleri ve daha birçok sa ğ lık kuruluşunun verdi ğ i hizmet, kullandıkları tıbbi malzeme ve ilaçların bedelinin geri ödeme kurumu tarafından ödenmesi için Medula sistemini kullanmaları gerekmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi38

39 Medula Sistemi Uygulaması Medula SGK sistemi aracılı ğ ıyla aşa ğ ıdaki işlemleri gerçekleştirebilmektedir: 1. Hak Sahipli ğ i ve Sözleşme Do ğ rulama (Provizyon Alma), 2. Reçete, Tetkik, Sevk Takibi (Sevk Bildirimi), 3. Ödeme Sorgulama (Ödeme Bilgisi Kayıt), 4. Fatura Sorgulama (Fatura Bilgisi Kayıt), 5. Ödeme Durum Kontrolü, 6. Rapor Bilgisi Kayıt. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi39

40 e-Eczane Uygulaması e-Eczane sistemi eczacılara yönelik olarak hazırlanmış bir reçete giriş sistemidir. Sisteme SGK tarafından verilen kullanıcı adı ve şifreyle girilebilmektedir. Sistemin amacı, medula eczane provizyon sisteminde tekil reçete kayıt numarasıyla kayıtlı olan karekodlu ilaçların İ TS ( İ laç Takip Sistemi) web servisi ile ba ğ lantı kurularak satış onay bildiriminin yapılması ve eş zamanlı olarak bu ilaçların karekod bilgilerinin SGK medula eczane provizyon sistemine kaydedilmesidir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi40

41 e-Optik Uygulaması e-Optik sistemi optisyenlere yönelik olarak hazırlanmış bir giriş sistemidir. Sisteme SGK tarafından verilen kullanıcı adı ve şifreyle girilebilmektedir. Eczane butonuyla beraber yine her sayfada optik butonu da yer almaktadır. SGK Sistemi içerisinde optik ve eczane ayrıştırılmıştır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi41

42 Akıllı Kart Uygulaması Akıllı kart uygulaması ile bireylerin tek kart ile tüm kamu kurumlarından hizmet alması hedeflenmektedir. Bu uygulama sayesinde; “parmak izi” uygulamasıyla sa ğ lık karnesinin mükerrer kullanımının önlenece ğ i, başkasının karnesiyle hizmet alma yolsuzlu ğ unun bitece ğ i, ayrıca organize şekilde yürütülen reçete ve sa ğ lık karnesi yolsuzluklarının da son bulaca ğ ı, sigorta kayıp ve kaçaklarının önlenece ğ i düşünülmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi42

43 Akıllı Kart Uygulaması Aynı zamanda akıllı kart uygulamasıyla birlikte; kronik rahatsızlıklar, kullanılan ilaçlar ve en son yapılan tedaviler de anında görülebilecektir. Uygulama için ilk pilot bölge olarak Bolu ili seçildi. SGK’nın operasyonel sistemlerindeki verileri tek bir yapıda toplayan “Akıllı Kart” uygulaması ile Bolu`daki bireylerin nüfus cüzdanı, sa ğ lık karnesi, ehliyet ve vergi kimlik kartı tek bir kartta toplandı. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi43

44 e-Rapor MEDULA sistemini kullanan tüm sa ğ lık hizmeti sunucuları tarafından elektronik ortamda düzenlenmiş olan ilaç kullanım ve muafiyet raporları e-rapor (elektronik rapor) olarak adlandırılmaktadır. SGK tarafından yayınlanmış olan rapor teşhis kodları ve etken madde listeleri kullanılarak, hastanelerin kendi yazılım sistemleri üzerinden bilgiler kaydedilerek rapor oluşturulmakta ve başhekimlikçe onaylandıktan sonra rapor SGK Medula Sisteminde görülebilmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi44

45 e-Rapor Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi45

46 e-Rapor 01.11.2010 tarihinden önce ilaç kullanım ve muafiyet raporları sa ğ lık hizmeti sunucularınca ka ğ ıt üzerinde manuel olarak düzenlenmekte ve eczanelerce kaydedilmekte iken, 01.11.2010 tarihi itibariyle Medula sistemini kullanan tüm sa ğ lık hizmeti sunucularında e-rapor uygulamasına geçilmiştir. Raporlar elektronik ortamda hastanelerce düzenlenerek SGK Medula sistemine iletilmektedir. e-Raporlar için ayrıca reçete ekinde basılı rapor istenmemektedir. Düzenlenmiş olan raporlarda eksiklikler bulunması halinde hastanelerce yeni bir rapor düzenlenmeden, mevcut rapor üzerinde düzeltmeler yapılabilmektedir. Raporların düzenlendi ğ i sa ğ lık kurumundan kaydedilmesi ile olası sahte raporların önüne geçilmesi sa ğ lanmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi46

47 AVRUPA B İ RL İĞİ VE e-SA Ğ LIK Avrupa Birli ğ i (AB)'nin sa ğ lık sistemleri, Avrupa'nın toplumsal altyapısının vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir. Üye ülkelerin sa ğ lık hizmeti alanındaki hedef ve öncelikleri olan evrensellik, üstün kalitede hizmete erişim, eşitlik ve dayanışma, Avrupa'nın tamamında paylaşılmakta olan temel de ğ erleri oluşturmaktadır. Farklı yaklaşımları izlemelerine ra ğ men, tüm AB sa ğ lık sistemleri "hasta- odaklı ve bireysel ihtiyaçlara duyarlı" sa ğ lık hizmetlerinin teminini garanti altına almayı hedefler. Ayrıca üye ülkeler, ortak Avrupa de ğ erlerini korumanın yanı sıra uygulanmakta olan sistemleri sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. e-Sa ğ lık, sözü edilen hedeflere ulaşma ve ortaya çıkan zorluklarla daha etkin bir biçimde baş etme ba ğ lamında, daha fazla işbirli ğ ine yönelik ve daha bütünlüklü bir sa ğ lık hizmeti politikası izlemenin temel yolu olarak görülmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi47

48 AVRUPA B İ RL İĞİ VE e-SA Ğ e-Avrupa ba ğ lamında e-sa ğ lık kavramı; vatandaşların ve hastaların sa ğ lı ğ ını öyle ya da böyle çeşitli açılardan etkileyen enformasyon ve komünikasyon teknolojileri uygulamasını tanımlamak için kullanılmaktadır. Başka bir ifade ile e-sa ğ lık kavramı, sa ğ lık sektörünü etkileyen tüm fonksiyonlar dizisi boyunca enformasyon ve komünikasyon teknolojilerinin uygulanmasını tarif etmek için kullanılmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi48

49 AVRUPA B İ RL İĞİ VE e-SA Ğ LIK e-Europe’nın ilk aşamada hedefledi ğ i e-sa ğ lık uygulamaları şunlardır:AB üyesi ülkelerdeki en iyi uygulamaların toplanması, •Avrupa birli ğ inin e-sa ğ lık alanındaki yeni teması olan elektronik hasta kayıtları için, birlikte çalışabilirlik esaslarının belirlenmesi ve birlikte çalışabilirlili ğ in en önemli bileşenlerini (Acil Veri Seti, Hasta/Sa ğ lık Çalışanı tanımlama, kimlik do ğ rulama ve e- reçete uygulamalarını) içermesi, •Birlikte çalışabilirlilik, elektronik hasta kayıtlarının de ğ işimi için standartların geliştirilmesi ve bununla ilgili esasların oluşturulmasına odaklanması, •Ulusal ve bölgesel yol haritalarının oluşturulması, •e-Sa ğ lık yatırımlarının teşviki olarak belirlenmiştir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi49


"SA Ğ LIK KURUMLARINDA B İ LG İ S İ STEMLER İ Sa ğ lık Bakanlı ğ ı İ letişim Merkezi (SAB İ M) / Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TDMS) / Çekirdek Kaynak Yönetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları