Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hastane Otomasyonu Modülleri 1.1. AMAÇ VE KAPSAM 1.2. STANDARTLAR Bilgi sistemlerinin temel bileşenleri Sa ğ lık-NET Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hastane Otomasyonu Modülleri 1.1. AMAÇ VE KAPSAM 1.2. STANDARTLAR Bilgi sistemlerinin temel bileşenleri Sa ğ lık-NET Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Hastane Otomasyonu Modülleri 1.1. AMAÇ VE KAPSAM 1.2. STANDARTLAR Bilgi sistemlerinin temel bileşenleri Sa ğ lık-NET Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisli ğ i Bölüm Başkanı Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Kars, Türkiye Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi1

2 Bilgi: Üniversitelerimizde Sa ğ lık Meslek Yüksek Okullarında verilen Hastane Otomasyonu I + II Derslerinde yardımcı ö ğ renim materyali olarak hazırlanan bu sunum Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Hastane Otomasyon Çerçeve ilkeleri dokümenından yararlanılarak Ve 6 slayt bir sayfada olmak üzere print edilerek aynı zamanda ders notu olarak da kullanılabilece ğ i göz önüne alınarak toplamda 18 sunum olarak hazırlanmıştır. Di ğ er sunumlarla ilgili bilgiler bu sunumun sonunda verilmiştir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi2

3 1. G İ R İ Ş 1.1. AMAÇ VE KAPSAM Artık Hastane Bilgi Sistemleri (HBS) sadece hastane içi süreçleri etkileyen ve bu süreçlerden etkilenen bir yapı olmayıp di ğ er sistemlerle de veri alış verişi yapabilen sistemlere dönüşmüştür Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi3

4 Hastane Otomasyonu Modülleri Bu nedenle veri tabanında yer alan tüm verilerin gerekti ğ inde kullanılmak üzere başka bir veri tabanına eksiksiz aktarılması, ihtiyaç duyulacak başka verilerin (Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS), elektronik faturalama süreçleri (MEDULA), vb) di ğ er sistemlerden hastane sistemine kaynak tasarrufu sa ğ lanması hastane içi iş akış süreçlerinin iyileştirilmesi, elektronik olarak aktarılması, sisteme veri aktarabilecek cihazların sistemle entegrasyonu, gibi beklentilere de cevap vermelidir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi4

5 Bilgi sistemlerinin temel bileşenleri Yerel Alan A ğ Alt Yapısı(kablo, hub, switch, modem, router vb. elemanlardan oluşan Network), Donanım(ana sunucu, istemci bilgisayarlar, yazıcılar vb), Yazılım ( İ şletim Sistemleri, Hastane Bilgi Sistemi gibi Uygulama Yazılımları, Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Firewall, Antivirüs vb. güvenlik yazılımları, A ğ yönetim yazılımları, vb.) Veri ve Kullanıcılardır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi5

6 Hastane Otomasyonu Modülleri Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi6

7 Hastane Otomasyonu Modülleri Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi7

8 Hastane Otomasyonu Modülleri Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi8

9 Bilgi sistemlerinin temel bileşenleri Bu bileşenlerden Yerel Alan A ğ Alt Yapısı (Network) ve Donanım alımları hakkındaki bilgiler, Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Bilgi İ şlem Daire Başkanlı ğ ı tarafından her yıl güncellenerek yayımlanan “Bilgisayar, Çevre Birimleri, A ğ, Depolama, Yedekleme ve Güvenlik Cihazları Alım Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak yer almaktadır. http://www.bilgiformu.net/tag/saglik-bakanligi Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi9

10 10

11 Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi11

12 Bilgi sistemlerinin temel bileşenleri Bilgi üretimi, gizlilik, güvenlik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde iletimi ve paylaşımı için ortak bir dilin kullanılması zorunludur. Bu amaca da hizmet eden bazı ulusal ve uluslararası kodlama ve sınıflandırma sistemleri mevcuttur. Bu standartlar hakkındaki genel yaklaşım aşa ğ ıda yer almaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi12

13 1.2. STANDARTLAR Genel amaç, standardizasyonun başlangıcını oluşturan Sa ğ lık- NET omurgası üzerinden, ulusal çapta, tüm vatandaşların sa ğ lık verilerinin, belirlenmiş olan Minimum Sa ğ lık Veri Setlerine (MSVS) göre gizli, güvenli ve mahremiyet ilkelerine uygun bir şekilde toplanmasını sa ğ layacak Elektronik Sa ğ lık Kaydı (ESK) veritabanının oluşturulması ve ESK verilerini esas alarak gelişmiş analizler yapma imkânı sa ğ layacak bir Karar Destek Sisteminin (KDS) oluşturulmasıdır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi13

14 Sa ğ lık-NET: Ulusal ve Uluslar arası standartlar kullanılarak, Vatandaşlarımızın elektronik sa ğ lık verilerinin, tüm sa ğ lık kurum ve kuruluşlarından, güvenli bir şekilde tek bir merkeze aktarılmasını, gizlilik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde ve sadece gerekti ğ inde yetkiler dahilinde paylaşımını, karar-destek sistemlerinde analiz edilerek yönetimsel ve bilimsel çalışmalarda kullanılmalarını sa ğ layan sistemdir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi14

15 Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi15

16 Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi16

17 Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi17

18 Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi18

19 Sa ğ lık-NET portali, Sa ğ lık-NET sisteminin dışa açılan yüzü olarak tasarlanmıştır Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi19

20 Sa ğ lık – NET Sa ğ lık Bakanlı ğ ının “Karar Sürecinde Etkili Bilgiye Erişim” hedeflerini yerine getirmeyi amaçlayan ve bu çerçevede, tüm sa ğ lık kurumlarından toplanmak üzere, vatandaşlarımızın elektronik sa ğ lık kayıtlarının, Ulusal ve Uluslararası standartlar kullanılarak, güvenli bir şekilde tek bir merkezde toplanmasını, gizlilik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde, gerekti ğ inde yetkiler dahilinde paylaşımını ve karar-destek sistemlerinde analiz edilerek yönetimsel ve bilimsel çalışmalarda kullanılmalarını içermektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi20

21 Sa ğ lık-NET Sa ğ lık bilişim sektöründe yer alan ve Hastane Bilgi Sistemi (HBS) yazılımı ve di ğ er sa ğ lık bilgi sistemi yazılımı üreten gerçek ya da tüzel kişilerin kendilerine ait yazılımlarının; Bakanlı ğ ın web sitesinde yayımlanan Minimum Sa ğ lık Veri Setleri (MSVS) ve Ulusal Sa ğ lık Veri Sözlü ğ ünde (USVS) tanımlanan veri standartlarını karşılayıp karşılamadı ğ ını titizlikle gözden geçirmeleri ve kullandıkları kodlama ve sınıflama sistemlerinde Sa ğ lık Kodlama Referans Sunucusu’nda (SKRS) yayınlanan kodları referans almaları gerekmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi21

22 Sa ğ lık-NET Ülke genelinde sa ğ lık hizmeti sunan özel, kamu, üniversite, vakıf, vb. dahil tüm kurum ve kuruluşları kapsayan bir sistem olarak tasarlanmıştır. Bu sebeple Sa ğ lık-NET alanında yapılan çalışmaların sa ğ lık kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sa ğ lık bilgi sistemi yazılımı üreten gerçek ve tüzel kişiler ve sektörde rol alan ve bu alandan etkilenen di ğ er paydaşlar tarafından izlenme zorunlulu ğ u vardır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi22

23 www.saglik.gov.tr Sa ğ lık Bilgi Sistemleri kapsamında kullanılması ilke olarak benimsenen ve benimsenecek olan Ulusal ve Uluslararası standartlar, kod ve sınıflandırma sistemleri Sa ğ lık Bakanlı ğ ı’nın Web sitesinde (www.saglik.gov.tr) e-Sa ğ lık linki altında ilan edilmektedir. Sa ğ lık-Net Entegrasyonu için HBS’lerin Temel Gereksinimleri Dokümanı, Ulusal Sa ğ lık Veri Sözlü ğ ü (USVS) gibi dokümanlarla Sa ğ lık Kodlama Referans Sunucusu(SKRS) gibi linklere de buradan ulaşılabilmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi23

24 Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi24

25 Hastane Otomasyonu ile İ lgili sunumlar 1. Prof.Dr. Halit Hami OZ-01-Hastane Otomasyonu-AMAÇ KAPSAM ve STANDARTLAR 2. Prof.Dr. Halit Hami OZ-02-Hastane Otomasyonu-GENEL KOŞULLAR 3. Prof.Dr. Halit Hami OZ-03-Hastane Otomasyonu-YAZILIM ALTYAPISI 4. Prof.Dr. Halit Hami OZ-04-Hastane Otomasyonu-GÜVENL İ K VE ER İ Ş İ M ve MAL İ KAYITLAR 5. Prof.Dr. Halit Hami OZ-05-Hastane Otomasyonu-VER İ TABANI YÖNET İ M S İ STEM İ 6. Prof.Dr. Halit Hami OZ-06-Hastane Otomasyonu-KONTROL VE MUAYENE METODLARI-BAKIM ONARIM 7. Prof.Dr. Halit Hami OZ-07-Hastane Otomasyonu-HBS UYGULAMA YAZILIM GEREKLER İ 8. Prof.Dr. Halit Hami OZ-08-Hastane Otomasyonu-POL İ KL İ N İ K MODÜLÜ 9. Prof.Dr. Halit Hami OZ-09-Hastane Otomasyonu-YATAN HASTA ve VEZNE MODÜLÜ 10. Prof.Dr. Halit Hami OZ-10-Hastane Otomasyonu-ECZANE MODÜLÜ 11. Prof.Dr. Halit Hami OZ-11-Hastane Otomasyonu-LABORATUVAR MODÜLÜ 12. Prof.Dr. Halit Hami OZ-12-Hastane Otomasyonu-RADYOLOJ İ MODÜLÜ 13. Prof.Dr. Halit Hami OZ-13-Hastane Otomasyonu-STOK TAK İ P, SATINALMA VE DEM İ RBAŞ İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 14. Prof.Dr. Halit Hami OZ-14-Hastane Otomasyonu-DÖNER SERMAYE, FATURA ve F İ NANSMAN İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 15. Prof.Dr. Halit Hami OZ-15-Hastane Otomasyonu-PERSONEL İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 16. Prof.Dr. Halit Hami OZ-16-Hastane Otomasyonu-B İ LG İ YÖNET İ M, İ STAT İ ST İ K VE RAPORLAMA İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 17. Prof.Dr. Halit Hami OZ-17-Hastane Otomasyonu-HEMŞ İ RE AMEL İ YATHANE A Ğ IZ D İ Ş SA Ğ LI Ğ I MODÜLÜ 18. Prof.Dr. Halit Hami OZ-18-Hastane Otomasyonu-HEMOD İ YAL İ Z,SA Ğ LIK KURULU,ARŞ İ V,KAN MERKEZ İ,D İ YET,C İ HAZ TAK İ P MODÜL Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi25


"Hastane Otomasyonu Modülleri 1.1. AMAÇ VE KAPSAM 1.2. STANDARTLAR Bilgi sistemlerinin temel bileşenleri Sa ğ lık-NET Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları