Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CBS BİRİMİ 03 EYLÜL 2012. SBB bünyesinde Bilgi İ şlem Daire Başkanlı ğ ı’na ba ğ lı olarak CBS birimi bulunmaktadır. Mart 2012 tarihinde kurulmuş olup,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CBS BİRİMİ 03 EYLÜL 2012. SBB bünyesinde Bilgi İ şlem Daire Başkanlı ğ ı’na ba ğ lı olarak CBS birimi bulunmaktadır. Mart 2012 tarihinde kurulmuş olup,"— Sunum transkripti:

1 CBS BİRİMİ 03 EYLÜL 2012

2 SBB bünyesinde Bilgi İ şlem Daire Başkanlı ğ ı’na ba ğ lı olarak CBS birimi bulunmaktadır. Mart 2012 tarihinde kurulmuş olup, şuanda 1 Elektrik- Elektronik Mühendisi ve 1 Bilgisayar Programcısı personellerinden oluşturulan toplam 2 kişilik bir kadromuz mevcuttur. Ayrıca Yazılım Birimi’nden 3 Bilgisayar Mühendisi ve İ mar Dairesi’nden 2 Şehir Plancısı personel CBS Birimi’ne aktif destek vermektedir. İ htiyaca göre ileriye dönük personel ve strateji yapılanma planımız ise, Sistem Yöneticisi, Sistem Analisti, Veri Tabanı Yöneticisi, Veri İ şleme Uzmanı, Harita Mühendisi ve Bilgisayar Mühendisi’nden oluşan bir ekiple birlikte CBS faaliyetlerini sürdürmektir.

3 Grafik Veriler; İ l bazında ilçe haritaları, ilçe bazında mahalle ve sokak haritalarımız (hali hazır, orto fotolar,jeolojik haritalar, plan verileri) mevcuttur. Bunların yanında Tapu Kadastro haritalarına da ulaşabilmekteyiz. Birkaç ilçemize ait bina foto ğ rafları da bulunmaktadır. Ayrıca alt yapı verisi olarak SASK İ, AGDAŞ, SEDAŞ ve TELEKOM kurumlarına ait alt yapı haritalarımız mevcuttur. Sözel Veriler; NV İ ’ den alınan UAVT verileri mevcuttur. Tapu Kadastro mülkiyet ve arazi kullanımı verilerine ulaşabilmekteyiz. (Güncelli ğ i ?) Mevcut Grafik ve Sözel Veri Durumu

4 Mevcut Server ve Donanım Durumu Kurumumuzda Bilgi İ şlem Altyapısı olarak Vmware ile sunucu sanallaştırma teknolojisi kullanılmaktadır. Sunucu ihtiyacına göre sanal sunucu oluşturulup gerekli konfigürasyonlarla hazır hale getirilir. Bu teknoloji ile sunucuların bir kopyası disaster recovery tarafındaki sunuculara replikasyon yapılır. Ayrıca sistem odasında bulunan harici depolama aygıtlarına da (NAS, Tape backup) dosya, imaj ve sanal sunucu bazında yedekleme yapılmaktadır.

5 Mevcut Server ve Donanım Durumu

6

7  CBS Birim Personel Durumu Elektrik-Elektronik Mühendisi, 1kişi Bilgisayar Programcısı, 1 kişi  CBS Birimine Destek Veren Personel Durumu ; Bilgisayar Mühendisi,3 kişi Şehir Plancısı, 2 kişi Personel Durumu

8 Kurumumuzun CBS/KBS tasarım modeli; genel hatlarıyla; NV İ ’den alınan UAVT verilerini sayısal haritalar ile ilişkilendirilerek, sonrasında haritalarımızı Numarataj Birimi ile ortak bir çalışma sonucunda sürekli güncel halde tutarak ( İ lçe Belediyeleri ile Servis Odaklı Entegrasyon sa ğ lanarak) sistemin işletilmesi olarak planlanmıştır. Ayrıca, Sakarya Valili ğ i CBS Birimi ile birlikte veri paylaşımı konusunda fikir birli ğ i sa ğ lanmış olup, bu sayede di ğ er kurumlara ait verilerinde ( İ l Sa ğ lık, İ l Milli E ğ itim, İ l Özel İ daresi v.b.) sisteme dahil edilip yapının daha fazla genişletilmesi hedeflenmiştir. Kurumumuz Açısından CBS/KBS Tasarımı

9 Sistem Altyapı İ şleyişi 9 Sakarya Büyükşehir Belediyesi Diğer Kurumlar İ mar ve ŞehircilikD.B. Ulaşım D.B. UAVT Versiyonlama AnaSunucu YedeklemeSunucu7/24 T.C. İ çişleri Bakanlı ğ ı NVI Replikasyon Çevre Koruma ve Kontrol D.B. VAL İ L İ K SASKi AGDAŞ SEDAŞ TELEKOM

10 Yapılacak çalışmalar sonucunda İ l bazında Kurum-Kuruluşların yöneticilerine hızlı ve do ğ ru karar verebilme ortamı sa ğ lanarak, şehrimizin ilçe belediyeleri ve di ğ er kamu kurumlarının sorumlulu ğ unda olan, şehrimize ait altyapı ve üst yapı yatırımlarının daha çabuk, daha ekonomik ve en do ğ ru şekilde planlanması ve koordinasyonunun sa ğ lanması hedeflenmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızın, kamu kurum–kuruluşlarının ve özel kuruluşların ihtiyaç duydukları mekansal ve sözel verilerin belirli kapsamlarda web servis sa ğ lanarak sunulması amaçlanmıştır.

11 KURUMUMUZUN CBS / KBS BAKIŞ AÇISI 11 Kurumumuzdaki üst düzey yöneticiler CBS’ nin önemi benimsemiş durumdalar ve her konuda CBS Birimine destek vermektedirler. Fakat yeterli kaynak maalesef bulunmamakta.

12 YAPMIŞ OLDU Ğ UMUZ UYGULAMA ÖRNEKLER İ 12 Sakarya Büyükşehir Belediyesi Elektronik Muhtarlık Otomasyon Sistemi (SEMOS) 2 mahalle ölçekli Grafik veriler ile NV İ verilerinin eşleştirilmesi, numarataj ve aykome modeli oluşturulması.

13 YAPMIŞ OLDU Ğ UMUZ UYGULAMA ÖRNEKLER İ 13 Mezarlık Bilgi Sistemi (MEB İ S)

14 “Co ğ rafi Bilgi Sistemi” projesine, uygulanabilirli ğ inin incelenece ğ i ve eksikliklerin ortaya çıkarılaca ğ ı bir pilot projeyle başlanmıştır. ( Haziran 2012) Pilot proje çalışmasında 2 ilçe Belediyesi ile grafik ve sözel veri entegrasyon sa ğ lanarak, sistem içindeki 3 (Büyükşehir, İ lçe Belediyesi ve Valilik) kurumun yetki ve sorumlulukları çerçevesinde sistemin eşzamanlı çalışması sa ğ lanacaktır. Pilot Projemiz

15 BBB İLÇE BELEDİYESİ SAKARYA VALİLİĞİ NVI AAA İLÇE BELEDİYESİ

16 BAKANLIK VE D İĞ ER KURUMLARDAN BEKLENT İ LER Sürdürülebilir bir CBS oluşturmak için Di ğ er Kurum ve Kuruluşlardan öncelikli olarak beklentilerimiz; Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esaslarına İ lişkin Başbakanlık Genelgeleri Kapsamında Çalışmaların Yürütülmesi Co ğ rafi Bilgi Sistemleri altyapılarını oluştururken ve bu kapsamda yatırımlar yaparken OGC Standartlarına uyumluluk konusuna özen gösterilmesi 16

17 17 03 EYLÜL 2012


"CBS BİRİMİ 03 EYLÜL 2012. SBB bünyesinde Bilgi İ şlem Daire Başkanlı ğ ı’na ba ğ lı olarak CBS birimi bulunmaktadır. Mart 2012 tarihinde kurulmuş olup," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları