Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mirasta denkleştirme TMK m. 669.- Yasal mirasçılar, mirasbırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sa ğ lararası kar ş ılıksız kazandırmaları,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mirasta denkleştirme TMK m. 669.- Yasal mirasçılar, mirasbırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sa ğ lararası kar ş ılıksız kazandırmaları,"— Sunum transkripti:

1

2 Mirasta denkleştirme TMK m. 669.- Yasal mirasçılar, mirasbırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sa ğ lararası kar ş ılıksız kazandırmaları, denkle ş tirmeyi sa ğ lamak için terekeye geri vermekle birbirlerine kar ş ı yükümlüdürler. Maksat: Mirasbırakanın kanuni mirasçıların bazılarına di ğ erleri aleyhine sa ğ lı ğ ında yaptı ğ ı bazı kazandırmaları terekeye geri verilmesinin sa ğ lanmasıdır.

3 Denkleştirmenin şartları 1. Kanuni mirasçı olma ş artı: Mirasbırakanın ölümü anında yasal mirasçı sıfatına sahip olması gerekir 2. Sa ğ iken kazandırma yapılmı ş olmalıdır Ölüme ba ğ lı kazandırma denkle ş tirmeye tabi de ğ ildir. 3. İ vazsız olmalıdır Kar ş ılık varsa denkle ş tirme söz konusu olmaz. Her türlü malvarlı ğ ı de ğ eri ta ş ıyan kazandırmalar denkle ş tirme konusu olur.

4 Altsoyun durumu Mirasbırakanın çeyiz veya kurulu ş sermayesi vermek ya da bir malvarlı ğ ını devretmek veya borçtan kurtarmak ve benzerleri gibi kar ş ılık almaksızın altsoyuna yapmı ş oldu ğ u kazandırmalar, Mirasbırakan tarafından aksi açıkça belirtilmi ş olmadıkça, denkle ş tirmeye tâbidir. Altsoyu bakımından adaletin ve e ş itli ğ in sa ğ lanması di ğ er mirasçılar bakımından adaletin ve e ş itli ğ in sa ğ lanmasından daha önemli görülmektedir.

5 Altsoyla ilgili karine Kural: Altsoya yapılan ivazsız kazandırmalar denkle ş tirmeye tabidir İ stisna: 1. Mirasbırakan aksini öngörülebilir 2. Çocukların e ğ itim ve ö ğ renimi için yapılan giderler 3. Altsoy hısımlarının evlenmelerinde, alı ş ılmı ş ölçüler içinde yapılan çeyiz giderleri hakkında denkle ş tirmeye tâbi tutmama arzusunun bulundu ğ u asıldır. 4. Ola ğ an hediyeler ile evlenme sırasında yapılan gelene ğ e uygun giderler denkle ş tirmeye tâbi de ğ ildir.

6 Alt soyu dışındaki kanuni mirasçıların durumu Kural: Alt soyu dı ş ındaki kanuni mirasçıların denkle ş tirme yükümlüsü olmayacakları asıldır. İ stisna: mirasbırakanın kazandırmanı iade edilece ğ ini beyan etmi ş se o zaman yükümlü olurlar. olmalarına ba ğ lıdır. Bu husus TMK 669/II’nin hükmünden anla ş ılmaktadır. Mirasbırakanın iadeye tabi olaca ğ ı belirtmi ş se buna iradi denkle ş tirme denir. Mirasta denkle ş tirmeyi borcu do ğ uran veya borcu kaldıran irade beyanını niteli ğ i ve ş ekli: İ adeyi gerekli kılan beyan ş ekle tabi de ğ ildir. Niteli ğ i itibariyle yenilik do ğ urucu bir i ş lemdir. Tek taraflı olarak kullanılır amma tak taraflı olarak geri alınmaz.

7 Denkleştirme alacaklıları Denkle ş tirme alacaklısı sadece kanuni mirasçı sıfatına sahip olanlardır. Atanmı ş mirasçılar ve miras alacaklıları denkle ş tirme alacaklı olamaz. Mirasbırakan atadı ğ ı mirasçının denkle ş tirme talep edebilece ğ ini belitmi ş se bu ölüme ba ğ lı tasarruftur. Soru: Mirasbırakanın e ş i tereke üzerinde sadece intifa hakkı varsa o denkle ş tirme alacaklı olabilir mi? E ş genel olarak alacaklı olabilir mi? MMK m. 669/I, II altsoyu ile di ğ er mirasçıları ayrı kategoride de ğ erlendirmektedir.

8 Mirasçılık sıfatının kaybı hâlinde TMK m. 670.- Mirasın açılmasından önce veya sonra mirasçılık sıfatını kaybeden mirasçıya ait geri verme yükümlülü ğ ü, onun yerini alan mirasçılara, miras paylarında meydana gelen artı ş oranında geçer. Mirasçılık sıfatını kaybedenlerin yerine geçenler sorumlu olur. Sorumlulu ğ u kapsamı da mirasçının miras paylarında meydana gelen artı ş oranında ile sınırlıdır.

9 Denkleştirme borçlusu Kanuni mirasçı olması Soru: kazandırmanın yapıldı ğ ı sırada de ğ il, ölümü anında mirasçı sıfatını kazanırsa denkle ş tirme borçlusu olur mu? Atanmı ş mirasçılar ve miras alacaklıları denkle ş tirme borçlusu olamaz Soru: Mirasbırakan atadı ğ ı mirasçının denkle ş tirme borçlusu olaca ğ ını be belitmi ş se bu durum nasıl de ğ erlendirilmelidir? Mirasbırakan sa ğ ken kar ş ılıksız kazanma elde etmi ş olmalıdır. MK m. 672.- Yapılan kazandırma miras payını a ş tı ğ ı takdirde mirasçı, mirasbırakanın bunu kendisine bırakmak istedi ğ ini ispat ederse, bu fazlalık denkle ş tirmeye tâbi olmaz. Di ğ er mirasçıların tenkise ili ş kin hakları saklıdır.

10 Denkleştirme tabi kazandırmalar: Mirasbırakanın çeyiz veya kurulu ş sermayesi vermek ya da bir malvarlı ğ ını devretmek veya borçtan kurtarmak ve benzerleri gibi kar ş ılık almaksızın altsoyuna yapmı ş oldu ğ u kazandırmalar, aksi mirasbırakan tarafından açıkça belirtilmi ş olmadıkça, denkle ş tirmeye tâbidir. Geri vermekle yükümlü olan mirasçı, dilerse aldı ğ ını aynen geri verir; dilerse payından fazla olsa bile de ğ erini miras payına mahsup ettirir.

11 Denkleştirme davası Dava payla ş tırma devam etti ğ i sürece açabilir. Zira denkle ş tirme miras payla ş tırılmasının ayrılmaz bir hissesidir. Tespit davası niteli ğ indedir. Payla ş tırma bitmesi ile dava hakkı sona ere. Fakat kazandırmayı bilmiyorduysa ve bilmesi de gerekmiyorduysa bu hususun irade sakatlı ğ ı olu ş turdu ğ u gerekçesiyle yeniden payla ş ma a ş amasına dönülece ğ i için dava açma imkanı elde eder. Mirasbırakanın bu kurala aykırı tasarrufları ve mirasçıların tenkise ili ş kin hakları saklıdır. Denkle ş tirme, kazandırmanın denkle ş tirme anındaki de ğ erine göre yapılır. Yarar ve zarar ile gelir ve giderler hakkında mirasçılar arasında sebepsiz zenginle ş me hükümleri uygulanır.

12

13

14

15

16


"Mirasta denkleştirme TMK m. 669.- Yasal mirasçılar, mirasbırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sa ğ lararası kar ş ılıksız kazandırmaları," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları