Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANONİM ŞİRKETLER (PAY) Doç. Dr. Mustafa ÇEKER. PAY KAVRAMI Anonim şirkette sermaye, “pay” olarak adlandırılan küçük birimlere bölünmüştür. Anonim şirkette.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANONİM ŞİRKETLER (PAY) Doç. Dr. Mustafa ÇEKER. PAY KAVRAMI Anonim şirkette sermaye, “pay” olarak adlandırılan küçük birimlere bölünmüştür. Anonim şirkette."— Sunum transkripti:

1 ANONİM ŞİRKETLER (PAY) Doç. Dr. Mustafa ÇEKER

2 PAY KAVRAMI Anonim şirkette sermaye, “pay” olarak adlandırılan küçük birimlere bölünmüştür. Anonim şirkette sermaye, “pay” olarak adlandırılan küçük birimlere bölünmüştür. Diğer şirketteki pay kavramından farklı olarak, anonim şirket payları, ortak sayısı ile sınırlı değildir. Diğer şirketteki pay kavramından farklı olarak, anonim şirket payları, ortak sayısı ile sınırlı değildir. Ortaklara tanınan haklardan yararlanabilmek için tek paya sahip olmak yeterlidir. Ortaklara tanınan haklardan yararlanabilmek için tek paya sahip olmak yeterlidir. Her pay birbirinden bağımsız olup, sahibine çeşitli hak ve borçlar sağlar. Her pay birbirinden bağımsız olup, sahibine çeşitli hak ve borçlar sağlar. Her payın bir nominal (itibarî) değeri bulunur. Nominal değer, en az 1 YKr olmalıdır. Her payın bir nominal (itibarî) değeri bulunur. Nominal değer, en az 1 YKr olmalıdır. Payı temsilen kıymetli evrak niteliğindeki hisse senedi çıkarılabilir. Payı temsilen kıymetli evrak niteliğindeki hisse senedi çıkarılabilir.

3 PAY TÜRLERİ Karşılıklarına Göre Karşılıklarına Göre Nakit Karşılığı Pay Nakit Karşılığı Pay Ayın Karşılığı Pay Ayın Karşılığı Pay Oy Hakkına Göre Oy Hakkına Göre Oy Hakkı Bulunan Paylar Oy Hakkı Bulunan Paylar Oydan Yoksun Paylar Oydan Yoksun Paylar Sağladığı Haklara Göre Sağladığı Haklara Göre Adi Paylar Adi Paylar İmtiyazlı Paylar İmtiyazlı Paylar

4 PAY SAHİPLERİNİN HAK VE BORÇLARI Borçları Borçları Sermaye Koyma Borcu Sermaye Koyma Borcu Tali Yükümler Tali Yükümler Hakları Hakları İdari Haklar İdari Haklar Genel kurula katılma Genel kurula katılma Oy hakkı Oy hakkı Bilgi Alma hakkı Bilgi Alma hakkı İnceleme ve denetleme hakkı İnceleme ve denetleme hakkı Mali Haklar Mali Haklar Kar payı Kar payı Rüçhan hakkı Rüçhan hakkı Tasfiye payı Tasfiye payı

5 PAY SENETLERİ İlmühaber İlmühaber Hisse senetleri Hisse senetleri Hamiline Yazılı Hisse Senetleri Hamiline Yazılı Hisse Senetleri Nama Yazılı Hisse Senetleri Nama Yazılı Hisse Senetleri

6 PAY SAHİPLERİNİN KORUNMASI Müktesep haklar Müktesep haklar Genel Kurula katılma Genel Kurula katılma Oy hakkı Oy hakkı İptal davası açma İptal davası açma Kardan paydan alma Kardan paydan alma Tasfiye payı Tasfiye payı

7 PAY SAHİPLERİNİN KORUNMASI Azınlık Hakları Azınlık Hakları Kurucuların ibrasına engel olma (TTK.m.310); Kurucuların ibrasına engel olma (TTK.m.310); Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler aleyhine sorumluluk davası açılmasını sağlama (TTK.m.341); Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler aleyhine sorumluluk davası açılmasını sağlama (TTK.m.341); Bilanço görüşmelerinin ertelenmesini isteme (TTK.m.377); Bilanço görüşmelerinin ertelenmesini isteme (TTK.m.377); Özel denetçi seçilmesini isteme (TTK.m.348); Özel denetçi seçilmesini isteme (TTK.m.348); Denetçilere yapılan şikayetin raporda yer almasını sağlama (TTK.m.356/II); Denetçilere yapılan şikayetin raporda yer almasını sağlama (TTK.m.356/II); Genel kurulda gündeme madde eklenmesini ve gerekli hallerde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteme (TTK.m.366). Genel kurulda gündeme madde eklenmesini ve gerekli hallerde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteme (TTK.m.366).

8 ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Anasözleşmede değişiklik yapma yetkisi, münhasıran genel kurula aittir. Anasözleşmede değişiklik yapma yetkisi, münhasıran genel kurula aittir. Aksine anasözleşmede hüküm olmadığı takdirde genel kurul, anasözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebilir (TTK.m.385). Aksine anasözleşmede hüküm olmadığı takdirde genel kurul, anasözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebilir (TTK.m.385). Ancak, kanunun emredici hükümlerine aykırı şekilde anasözleşme değişikliği yapılamaz. Ancak, kanunun emredici hükümlerine aykırı şekilde anasözleşme değişikliği yapılamaz.

9 ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Anasözleşme değişiklikleri bakımından genel kurulun tâbi olduğu sınırlamalar şunlardır: Anasözleşme değişiklikleri bakımından genel kurulun tâbi olduğu sınırlamalar şunlardır: Pay sahiplerinin bu sıfatla haiz oldukları müktesep haklarda rızaları olmaksızın değişiklik yapılamaz (TTK.m.385/I). Pay sahiplerinin bu sıfatla haiz oldukları müktesep haklarda rızaları olmaksızın değişiklik yapılamaz (TTK.m.385/I). Karar, imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlâl edecek nitelikte ise, bu pay sahiplerinin yapacağı özel bir toplantıda onaylanmadıkça uygulanamaz (TTK.m.389). Karar, imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlâl edecek nitelikte ise, bu pay sahiplerinin yapacağı özel bir toplantıda onaylanmadıkça uygulanamaz (TTK.m.389).

10 ŞİRKETİN SONA ERMESİ İNFİSAH: Kanun veya anasözleşmede öngörülen hallerin gerçekleşmesi üzerine şirket tüzel kişiliği ayrıca bir karara gerek olmadan kendiliğinden sona erer. İNFİSAH: Kanun veya anasözleşmede öngörülen hallerin gerçekleşmesi üzerine şirket tüzel kişiliği ayrıca bir karara gerek olmadan kendiliğinden sona erer. İnfisah (dağılma) nedenleri olarak kabul edilen bu haller TTK.m.434’de düzenlenmiştir: İnfisah (dağılma) nedenleri olarak kabul edilen bu haller TTK.m.434’de düzenlenmiştir: Sözleşmede yazılı olan sürenin dolması; Sözleşmede yazılı olan sürenin dolması; Şirket amacının elde edilmesi veya gerçekleşmenin imkansız hale gelmesi; Şirket amacının elde edilmesi veya gerçekleşmenin imkansız hale gelmesi; Sermayenin 2/3’ünün kaybedilmesine rağmen TTK.m.324’de öngörülen önlemlerin alınmamış olması; Sermayenin 2/3’ünün kaybedilmesine rağmen TTK.m.324’de öngörülen önlemlerin alınmamış olması; Şirketin başka bir şirketle birleşmesi; Şirketin başka bir şirketle birleşmesi; Şirketin iflâsına karar verilmesi; Şirketin iflâsına karar verilmesi; Sermayenin kanunda öngörülen asgari tutara (halen 50.000 YTL) süresi içinde çıkarılmamış olması; Sermayenin kanunda öngörülen asgari tutara (halen 50.000 YTL) süresi içinde çıkarılmamış olması; Anasözleşmede infisah için öngörülen hallerden birinin gerçekleşmesi. Anasözleşmede infisah için öngörülen hallerden birinin gerçekleşmesi.

11 ŞİRKETİN SONA ERMESİ FESİH: Şirketin sona ermesi için, kanunda veya anasözleşmede sayılan hallere dayalı olarak yetkili makamlarca şirket tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine “fesih” adı verilir. FESİH: Şirketin sona ermesi için, kanunda veya anasözleşmede sayılan hallere dayalı olarak yetkili makamlarca şirket tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine “fesih” adı verilir. Anonim şirketin feshine neden olan halleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Anonim şirketin feshine neden olan halleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Gerçek pay sahibi sayısının beş kişiden aşağıya düşmesi üzerine mahkemenin verdiği süreye rağmen eksikliğin tamamlanmaması Gerçek pay sahibi sayısının beş kişiden aşağıya düşmesi üzerine mahkemenin verdiği süreye rağmen eksikliğin tamamlanmaması Zorunlu organlardan birinin yokluğu üzerine mahkemenin verdiği süreye rağmen eksikliğin tamamlanmaması Zorunlu organlardan birinin yokluğu üzerine mahkemenin verdiği süreye rağmen eksikliğin tamamlanmaması Şirketin, kanun, anasözleşme ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunması Şirketin, kanun, anasözleşme ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunması Sermayenin 2/3’ünün kaybı üzerine alacaklıların talepte bulunması Sermayenin 2/3’ünün kaybı üzerine alacaklıların talepte bulunması Şirket merkezinin yurtdışına nakli; Şirket merkezinin yurtdışına nakli; Anasözleşmede öngörülen nedenlerden birinin gerçekleşmesi üzerine genel kurulun fesih kararı alması. Anasözleşmede öngörülen nedenlerden birinin gerçekleşmesi üzerine genel kurulun fesih kararı alması.


"ANONİM ŞİRKETLER (PAY) Doç. Dr. Mustafa ÇEKER. PAY KAVRAMI Anonim şirkette sermaye, “pay” olarak adlandırılan küçük birimlere bölünmüştür. Anonim şirkette." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları