Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mirasın geçişi Mirasın açıldığı an Ölüm. Mirasın geçişi Mirasın açıldığı an Ölüm.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mirasın geçişi Mirasın açıldığı an Ölüm. Mirasın geçişi Mirasın açıldığı an Ölüm."— Sunum transkripti:

1

2 Mirasın geçişi Mirasın açıldığı an Ölüm

3 Gaiplik kararının mirasın geçişine etkisi

4 Mirasın intikalinin şartları

5 Mirasta hak sahibi olmanın şartları

6 Mirastan yoksunluk

7 Mirasın Korunması Amaç:
1- Malların kaybolmadan, kaçırılmadan olduğu gibi mirasçıları intikalini sağlama 2- Mirasçıların imkan ölçüsünde kesin tespitini sağlama Çeşitleri: 1-Genel önlemler (Talep üzerine veya resen terekenin muhafazası ve hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli gördüğü tüm önlemleri alabilir.) 2-Özel önlemler: Terekeye ilişkin önlemeler: Defter tutulması, terekenin mühürlenmesi, terekenin resmen yönetilmesi ve mirasçıların belirlenmesi Vasiyetnameye ilişkin önlemler: Teslim edilmesi, açılması ve ilgililere tebliğ edilmesi

8 Yargıtay: Esas Numarası: 2006/15457 Karar Numarası: 2007/8762
Sulh Hakiminin görevi vasiyetnameyi açarak, ilgililere tebliğ etmek, mirasçılara istekleri halinde birmirasçılık belgesi vermek ve terekeye dahil malları yasal mirasçılara geçici olarak teslim etmek, yahut resmi yönetimi emretmekten ibarettir.

9 Defter tutulması Tanım: Mirasın geçtiği andaki tereke mevcudunun bir deftere yazılarak tespit edilmesidir Aşağıdaki hallerde sulh hakimi defter tutulmasına karar verir: Mirasçılar arasında vesayet altına alınmış ve ya alınması gereken kimse varsa Mirasçılardan biri uzun süreden beri haber alınamıyorsa ve temsilcisi yoksa Talep üzerine Defter tutma işlemi gecikmeksizin tamamlanır

10 Terekenin mühürlenmesi
Tanım: terekeye dahil malların muhafazası amacı ile belirli bir kaba veya bir yere (oda) konulması ve bunların kapağına ve ya kapısına resmi bir mühür basılması anlaşılır. Yazımı yapılan malların gerekenleri mühürlenir Ölümün hemen sonrasında ve en geç 10 gün içinde mühürlenmesine karar verilir. Miras bırakanla birlikte oturanların ihtiyaçları için gerekli eşya onlara verilir. Alacaklıların talebi üzerine de mühürlenme yapılır.

11 Terekenin resmen idaresi
Soru: Vasiyet tenfiz memurunun ve miras tasfiye memurunun terekeyi idare eden memurdan farkı nedir? Soru: idare memurunun yetkileri ve görev süresi ne kadardır? Soru: Terekeyi idare eden memurun hukuki durumu nedir?

12 Soru: Tereke hangi hallerde resmen idare edilir?
1. Mirasçılardan birinin bulunamaması ve temsilci de bırakmaması hâlinde menfaati gerektiriyorsa, 2. Hak sahibleri mirasçılık sıfatını yeterince ispatlayamazsa veya bir mirasçı bulunup bulunmadığı şüpheli olursa, 3. Mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, 4. Kanunda özel olarak öngörülmüşse: (MADDE 586/I- Ortada bulunmayan ve mirasın açıldığı anda sağ olup olmadığı ispat edilemeyen mirasçının miras payı resmen yönetilir) MADDE 523/III- Önmirasçı güvence göstermez veya artmirasçının beklenen haklarını tehlikeye düşürürse, mirasın resmen yönetimine karar verilir. MADDE 595/III-Sulh hâkimi, teslim edilen vasiyetnameyi derhâl inceler, gerekli koruma önlemlerini alır; olanak varsa ilgilileri dinleyerek terekenin yasal mirasçılara geçici olarak teslimine veya resmen yönetilmesine karar verir

13 Memurun durumu Mirasın resmen idaresi tamamen korucu amaçlara yönelmiş ihtiyat tedbirlerinden ibarettir ve memurun hak ve görevleri de bu amaçla sınırlıdır Soru: Memur bazı malları sata ve ya tasfiye edebilir mi? Resmen idare sebebi ortadan kalkmasına ve paylaştırmaya kadar idare edilir Mirasçıların (miras ortaklığının değil) kanuni temsilcisi hükmündedir.

14 Görev ve yetkileri MADDE 593.- Terekeyi resmen yöneten sulh hâkimi veya onun yönetimle görevlendirdiği kimse, resmen yönetme sebeplerinin ortadan kalkmasına ya da paylaştırmaya kadar, terekeyi hak sahiplerinin haklarının kaybına meydan vermeyecek biçimde iyi bir yönetici gibi özenle yönetmek ve özellikle aşağıda yazılı işleri görmekle yükümlüdür: 1. Henüz yapılmamışsa, terekenin yazımı, 2. Gereken koruma önlemlerinin alınması, 3. Mirasçıların menfaatlerine veya iyi bir yönetimin gereklerine uygun düştüğü takdirde terekedeki malların satılması, 4. Mirasbırakanın alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi, 5. Mirasçıların yasal haklarını zedelemediği anlaşılan vasiyetlerin, sulh hâkiminin izni ve asliye hâkiminin onayı ile yerine getirilmesi, 6. Terekeye ait paraların faiz getirmek üzere tüzükte belirtilen bir bankaya yatırılması veya bu paralarla Devlet tahvili alınması ve yeterli güvencesi bulunmayan yatırımların güvenceli yatırımlara dönüştürülmesi, 7. Terekede ticarethane, imalâthane veya başka bir işletme varsa, bunların olduğu gibi sürdürülmesi; sürdürmede yarar yoksa, tasfiyesi için gerekli önlemlerin alınması. Tereke yöneticisi, görevine giren hususlarda miras ortaklığının temsilcisi olup, ortaklık aleyhine açılan davalarda ve yapılan icra takiplerinde ortaklığı temsil eder ve gereken hâllerde ortaklık adına dava açmaya, icra takibinde bulunmaya, davadan feragate, kabule, sulh olmaya ve tahkime yetkilidir; davaları ve takipleri mirasçılara ihbar eder. Terekenin resmen yönetilmesinde, sulh hâkimi ile yöneticinin işlemleri konusunda, niteliklerine uygun olduğu ölçüde, vesayete ilişkin hükümler uygulanır Soru: Resmen idare edilen terekenin üzerinde mirasçıların hakları neden ibarettir.

15 Mirasçıların belirlenmemesi
Mirasçıların belirlenmesi için hakim yapması gereken işlemler Mirasçı belirlenmemesi durumunda tereke devlete geçer Soru: Hak sahipleri daha sonra DAVA açabilir mi? Kime karşı açabilir ve bu dava bir zamanaşımı süresine tabidir Mİ?

16 Vasiyete ilişkin önlemler
Vasiyetnamenin muhafaza eden ve ya bulan kişi derhal bunu sulh hakimine tevdi etmedi lazımdır Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler çıkacak zararları tazmin etmekle yükümlüdürler. Vasiyetnamenin geçersiz olması tevdi yükümlülüğünü oradan kaldırmaz. Sizce neden? Soru: Miras sözleşmelerini tevdi yükümlülüğü ve açılma prosedürü ilgili hükmün olmaması nasıl anlaşılmalıdır?

17 Vasiyetnamenin açılması
Vasiyetnamenin açılması demek kanunda öngörüldüğü prosedüre uyularak onun okunması demektir. Sulh hakimi vasiyetnameni tevdi edildiğinden itibaren bir ay içinde açar. Gün belirlenir ve ilgililer davet edilir. Resmi vasiyetname açılması Remi olmayan vasiyetnamenin açılması

18 Tebliğ MADDE 597.- Mirasta hak sahibi olanların her birine gideri terekeye ait olmak üzere, vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği hâkim  tarafından tebliğ edilir. Nerede olduğu bilinmeyenlere vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımları ilân yolu ile tebliğ olunur. Yargıtay: 2. HD. Esas Numarası: 2008/17939, Karar Numarası: 2009/5294, Karar Tarihi: İlanen tebligat, "adresi meçhul olanlara" yapılır. ( Tebligat Kanunu md.28 ) Nüfus kayıtları ve dosyaya sunulan mirasçılık belgesi ile tesbit edilen mirasçılara, adres araştırması yapılmadan, vasiyetnamenin açılması sırasında hazır bulunmaları konusundaki tebligatın, ilanen yapılması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

19 Mirasın açıldığı yer Kural: miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesi İstisnası: 1-İstihkak davası (tereke mühürlenip deftere geçirilirken nerede ise orada açılır) 2-Mirasçılık belgesi(mirasçılar kendi bulundukları yer mahkemesine de müracaat edebilirler) Önemi: İptal ve tenkis Miras taksimi(paylaştırması) Miras sebebi ile istihkak Soru: vasiyet alacaklısına karşı vasiyet borçlusuna karşı açacağı davada yetkili mahkeme neresidir?

20 Cevap Konu son derece tartışılmalıdır: Makul görülen görüş:
Eğer dava miras ortaklığına karşı açılmışsa yetkili mahkeme miras bırakanın yerleşim yeri mahkemesi, eğer dava mirasçılardan her hangi birisine karşı açılmışsa davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkili olmalıdır

21 Mirasçılık belgesi Noterlik veya sulh hakimlerinden talep edilebilir
Mirasçılık belgesi, MK m. 598 gereğince sulh hakimlerince verilen ve mirasçı sıfatını ispat etmesine yarayan bir belgedir. Noterlik veya sulh hakimlerinden talep edilebilir (Noterlik tarafından verilebilmesi için; yargılama gerektirmemesi, nüfuz kâğıdının yeterli olması ve talep edenin yabancı olmaması ) Uygulamada veraset ilamı olarak da adlandırılan bu karar veya noter belgesi kesinlik arz etmez. (Karine oluşturur. Düzeltme ve iptal istenebilir.) Talepte kişinin, mirasçı olduğunu, soybağını ve miras bırakanın öldüğünü ispat etmesi yeterlidir. Mahkeme diğer mirasçıların varlığını ve miras paylarını resen dikkate alarak karar verir.

22 Atanmış mirasçı ve vasiyet alacaklıları
MK m. 598/II-Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir. Soru: Sahte mirasçılık belgesine dayanarak yapılan işlemlerde III kişilerin iyiniyeti korunur mu? Taşınmaz Taşınır Terekeye olan borcun ödenmesi

23 Mirasın kazanılması (mirasçılar)
‘Ölüm sağları mirasçı kılar’ bu prensip MK m şu şekilde ifade etmiştir:  Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. İradi(atanmış) veya kanuni mirasçılar arasında bir fark yoktur Mirasçıların bilmesi veya rızası gerekmez. Tereke sahipsiz kalmaz…

24 Mirasçıların kazandıkları terekenin sınırları
Kural: tereke intikale elverişli aktif ve pasifi ile birlikte mirasçılara geçer. Fakat ret bozucu şartına bağıdır Şahsi nitelikli borçla ve haklar ölüm ile sona erer mirasçılara geçmez. Nafaka talebi ve boşanma davası açma hakkı Manevi tazminat (MK m.25 /III)

25 Miras alacaklılarının durumu
Vasiyet alacağı vasiyet borçlusuna karşı ileri sürülebilecek bir nispi haktır. Ölüm ile kazanılır. Ret süresinin (veya mirasçının mirası kabul ile) muaccel olur. Alacak hakkı olsa bile ret ile sona erer. Bu konuda bir süre sınırlaması da yoktur. Alacağı talep 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Soru: vasiyet borçlusu neye göre tespit edilir MK m. 518/I gereği Bırakılan belirli mal, mirasın açılması anındaki durumuyla teslim olunur; yarar ve hasar, mirasın açılması anında kendisine belirli mal bırakılana geçer. Aynen ifa yapılmadığı durumlarda tazminat talep edebilir.(TM m. 600/III)

26 Saklı pay sahiplerinin tenkis hakkı saklıdır.
Miras alacaklılarının tereke alacaklılarına ve mirasçının kişisel alacaklılarına karşı durumu Mirasbırakanın alacaklılarının hakları, vasiyet alacaklılarının haklarından, Vasiyet alacaklılarının hakları da mirasçıların alacaklılarının haklarından önce gelir. Saklı pay sahiplerinin tenkis hakkı saklıdır. Alacak verildikten sonra ortaya çıkan bir tereke borcu nedeniyle eğer saklı pay ihlal edilirse mirasçılar tenkis talebinde bulunabilir.(604) Vasiyet alacaklısı, ancak geri isteme zamanında var olan zenginleşmesi ölçüsünde sorumlu tutulabilir. Para borçların da ise tamamını ödemekle yükümlü kabul ediliyor.(uygulamada)

27 İntifa hakkı sahiplerinin durumu
MADDE 601.- Kendisine bir intifa hakkı veya bir irat hakkı ya da belli aralıklarla tekrarlanan diğer bir edim vasiyet edilen kimsenin istem hakkı, tasarrufta başka bir esas öngörülmüş olmadıkça, eşya hukuku ve borçlar hukuku kurallarına tâbidir. Kendisine mirasbırakanın ölümünde ödenecek bir sigorta alacağı vasiyet edilen kimse, sigorta sözleşmesinden doğan istem hakkını sigortacıya karşı doğrudan doğruya kullanabilir

28 Mirasçının seçim imkanı
Mirası kabul Mirası ret Resmi defter tutma talebinde bulunma Resmi tasfiye Soru: Kabul beyanın hukuki niteliği nedir? Kabul ret hakkını feragat anlamına gelir.

29 Mirasın reddi Tanım: mirasçıya mirasçı olmayı engelleyen hukuki işlemedir. Çeşitleri: Gerçek ret ve Hükmü ret Hukuki mahiyeti: Bozucu yenilik doğuran bir hukuki işlemdir. Kazanılmamış bir hak reddedilemez. Hak sahipleri: Kanuni ve atanmış mirasçı Mal ortaklığı rejiminde eşlerin durumu (265) Sınırlı ehliyetsizler ve Tam ehliyetsizler (yasal temsilci yapar, amma vesayet altındaysa Sulh ve Asliye Mahkemelerinin)

30 Ret Şekli: Mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesine yöneltilir. Sözlü veya yazılı olabilir. Şarta bağlanamaz ve kısmi ret olamaz. Ret hakkının 3 ay içinde kullanılması gerekir Soru: Mirasçının terekeye dahil bazı malları reddetmesi nasıl anlaşılmalı?(609/II)

31 Ret şekli Tutanak tutulması ve özel kütüğe yazılması kurucu etkisi yoktur. Mirasçı isterse mahkeme mirası reddettiğine dair bir belge verilir. Soru: Ret beyanından dönülebilir mi? Mirasçıların tamamının rızası ile geri alınabilir ve ya irade sakatlığı varsa iptal edilebilir. Sonradan tereke dahil malların ortaya çıkması

32 Ret hakkından mahrumiyet
Sürenin dolması Süre öğrenme ile başlar Atanan mirasçı için resmi bildirim ile başlar. Hakim süreyi uzatabilir. Mirasçı ölürse ret süresi geçmeden mirası ret hakkı onu mirasçısına geçer. Soru: Süre geçtikten sonra borçların ortaya çıkması durumunda mirasçının ret için hata hükümlerinden yararlanması mümkün mü?

33 Ret hakkından mahrumiyet
2. Kabul (MK m. 610): Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez. Federal mahkeme: Gereğinden fazla karışma ve kesin kazanma niyeti Baskın görüş: güven teorisine göre çözülmelidir.

34 Hükmü ret Hükmü rettin şartları:
Ödemeden acizinin açık olması veya resmen tespit edilmiş olması Açık olması en azından mirasbırakanın çevresi tarafından bilinmesi gerekir Resmen tespit için ise aciz belgesi almış olması gerekir. 2. Kabul etmemiş olmalı

35 Kanuni mirasçıların reddinin sonuçları:
Ölmüş gibi sonuç doğurur. En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir. Soru: hem yasal hem atanmış mirasçılar ret ederse arta kalan nasıl bölüştürülür.? Altsoyunun tamamının retti halinde miras eşe geçer diğer zümreye geçmez. Soru: mirasçı kardeşi lehine mirası reddedebiler mi?

36 Atanmış Mirasçı ve Vasiyet Alacaklısının Reddi
Mirası reddeden atanmış mirasçının payı, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, mirasbırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalır. Vasiyet alacaklısının vasiyeti reddetmesi hâlinde, mirasbırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, bu redden vasiyet yükümlüsü yararlanır.

37 Reddin mirasçının alacaklılara etkisi
Ret iptal edilebilir: Mirasçının malvarlığı borcuna yetmemesi, Alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddetmesi, Mirasçının alacaklıları veya iflâs idaresine yeterli bir güvence verilmemesi durumunda, İlgililer reddin iptali hakkında dava açabilirler. Ret tarihinden başlayarak altı ay içinde yapılabilir Reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye edilir. Tasfiye sonucunda arda kalan değerler: Önce itiraz eden alacaklıların, Daha sonra diğer alacaklıların alacakları ödenir, En son ret geçerli olsa idi bundan yararlanacak olan mirasçılara verilir.

38 Reddin miras bırakanın alacaklılara etkisi
Ödemeden âciz bir mirasbırakanın mirasını reddeden mirasçılar, Mirasbırakanın ölümünden önceki beş yıl içinde ondan almış oldukları, Mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olacakları değer ölçüsünde , Alacaklılara karşı sorumlu olurlar. Olağan eğitim ve öğrenim giderleriyle âdet üzere verilen çeyiz, bu sorumluluğun dışındadır. İyiniyetli mirasçılar, ancak geri verme zamanındaki zenginleşmeleri ölçüsünde sorumlu olurlar.

39 Resmi Defter Tutma Mirası kabul Mirası ret
Resmi defter tutma talebinde bulunma Resmi tasfiye Resmi Defter Tutma: Resmi yoldan terekenin tespitini istenmesi halidir. Mirası reddetmeye hakkı olan her mirasçı, terekenin resmî defterinin tutulmasını isteyebilir. Mirasçılardan birinin defter tutma istemi, diğerleri hakkında da etkili olur

40 Usul ve süre Defter tutma, mirasın reddine ilişkin usule uyulmak suretiyle, bir ay içinde sulh hâkiminden istenir. Resmî defter, sulh mahkemesi tarafından düzenlenir. Mahkeme belli bir süre içinde alacaklarını ve borçlarını bildirmeleri için bir ay arayla iki defa yapılacak ilân yoluyla çağırır. Bildirim süresi, ikinci ilândan başlayarak en az bir aydır. Herkes, sulh mahkemesi tarafından istenilen bilgiyi vermekle yükümlüdür. Mirasçılar, özellikle mirasbırakanın kendilerince bilinen borçlarını bildirmek zorundadırlar.

41 Terekenin hukuki durumu
Defter tutma süresince ancak zorunlu yönetim işleri yapılabilir. İşlerinin yürütülmesi kendisine bırakılan mirasçıdan diğer mirasçılar güvence göstermesini isteyebilirler. Resmî defter tutulması devam ettiği sürece mirasbırakanın borçları için icra takibi yapılamaz, zamanaşımı işlemez, Acele hâller dışında, davalara devam edilemiyeceği gibi, yeni dava da açılamaz.

42 Mirasçının seçimlik hakları
Resmi defter tutma sonucunda mirasçı aşağıdaki haklardan birini seçebilir. Mirası kabul Mirası ret Resmi tasfiye Bu hakları bir ay içinde kullanması gerekir. Süre uzatılabilir. Unutulmamalıdır ki daha önce mirasçılardan her hangi birisini mirası kabul etmiş olması resmi tasfiye hakkını bütün mirasçılar için kaldırmış olur. Soru: Susan mirasçı kayıtsız şartız olarak mı yoksa deftere göre mi kabul etmiş sayılır.

43 Kabul Mirası tutulan deftere göre kabul edilmiş olur.
Miras açıldığı andan kabul etmiş sayılır. Kendi malvarlığı ile sorumludur Soru: zamanında bildirimde bulunmayan alacaklıları bu nasıl etkiler. (Eğer mirasçıların hepsi deftere göre kabul etmişse) Mirasçı borcu bilmiş ama yazdırmamış alacaklı da kusurlu davranmış ise müterafik kusur vardır Soru: resmi tasfiye talebi geçersiz ise, diğer hakkı da kullanmamış mirasçının durumu ne olur?

44 Resmi Tasfiye Mirasbırakanın ölümü üzerine tereke ile mirasçıların malvarlıkları birbirine karışmakta mirasçılar hem malik hem borçlu durumuna geçmektedirler. Resmi tasfiye bu karışma durdurulması önce miras bırakanın malvarlığının borçlardan arınması daha sonra terekenin sadece aktifin mirasçılara geçmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Terekenin resmi tasfiyesi halinde tereke mevcudu mirasbırakanın borçları için tahsis ediliyor ve tereke bağımsız bir malvarlığı hüviyeti kazanıyor.

45 Resmi tasfiye talebi 3 aylık süreye tabidir.
Soru: bu süre hangi andan itibaren başlar Mahkemeye sözlü veya yazılı talep de bulunulur. Resmî tasfiye hâlinde mirasçılar, terekenin borçlarından sorumlu olmazlar. Her mirasçı, terekenin resmî tasfiyesini isteyebilir. Bu talep, birlikte mirasçı olanlardan birinin mirası kabul etmesi hâlinde dikkate alınmaz.

46 Mirasbırakanın alacaklıların tasfiye talebi
Mirasbırakanın alacaklıları da talep edebilir: Alacaklarını elde edemeyecekleri konusunda haklı bir kuşku varsa İstedikleri hâlde alacakları ödenmez veya kendilerine güvence verilmezse Vasiyetnamenin açılmasından başlayarak üç ay içinde, terekenin resmî tasfiyesini isteyebilirler. NOT: yukarıdaki şartlar gerçekleşmişse mirasçıların tamamı mirası kabul etse bile tasfiye önlenemez. Soru: miras alacaklıları resmi tasfiye talebinde bulunabilir mi? Aynı koşulların varlığı hâlinde vasiyet alacaklıları da, haklarının korunması için gerekli önlemlerin alınmasını isteyebilirler.

47 Terekenin durumu ve yönetimi
Resmi tasfiye kararının mirasçıların tereke üzerindeki idare ve tasarruf yetkilerinden yoksun bırakıcı etkisi mirasın açıldığı andan başlar. Resmi Tasfiye Olağan ve ye İflas usulü ile yapılır Mirasbırakanın alacaklıları, Miras alacaklıları Mirasçılara

48 Resmî tasfiyenin kapsamı
mirasbırakanın yürüyen işlerinin tamamlanmasını, borçlarının yerine getirilmesini, alacaklarının tahsilini, vasiyet borçlarının terekenin olanağı ölçüsünde yerine getirilmesini, zorunlu olduğu takdirde mirasbırakanın haklarının ve borçlarının mahkemece tespitini ve mallarının paraya çevrilmesini kapsar.

49 Mirasçıların seçim haklarını farklı şekilde kullanmaları
Mirasçılardan A KABUL ETMİŞ, B resmi tasfiye talebinde bulunmuş, C ise mirası reddetmiştir Mirasçılardan A resmi defter tutma talebinde bulunmuş, B resmi tasfiye talebinde bulunmuş, C ise mirası reddetmiştir? Mirasçılardan A kabul etmiş, B resmi defter tutma talebinde bulunmuş, C ise mirası reddetmiştir?


"Mirasın geçişi Mirasın açıldığı an Ölüm. Mirasın geçişi Mirasın açıldığı an Ölüm." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları