Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Miras ortaklığı Mirasın geçmesiyle birlikte mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir. Soru: Miras ortaklı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Miras ortaklığı Mirasın geçmesiyle birlikte mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir. Soru: Miras ortaklı."— Sunum transkripti:

1

2 Miras ortaklığı Mirasın geçmesiyle birlikte mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir. Soru: Miras ortaklı ğ ı nedir? Mal ortaklı ğ ından farkı nedir? Özellikleri: 1. Kanundan do ğ ar 2. Elbirli ğ i mülkiyeti 3. Tüzel ki ş ili ğ i yoktur. 4. Geçicidir

3 Hükümleri: Tereke üzerinde elbirli ğ i ile hak sahibi olduklarından bütünsel, bölünmez olarak hak sahiplerine aittir. Terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler. Sözle ş me veya kanundan do ğ an temsil ya da yönetim yetkisi bir mirasçıya verilebilir. Ortaklı söz konusu oldu ğ u için pay yoktur…

4 Elbirliği ile hareket kuralını bazı istisnaları: 1. temsilci tayin etmesini isteme 2. Yeni kanunda eski kanunda olmayan yeni bir düzenleme; MK m.640/IV Mirasçılardan her biri, terekedeki hakların korunmasını isteyebilir. Sa ğ lanan korumadan mirasçıların hepsi yararlanır. 3. Acil durumlarda mirasçının harekete geçebilmesi 4. Tek taraflı olarak terekede yer alan bir talep hakkından vazgeçebilir. 5. Mirasçılardan biri ve ya bir kısmın di ğ er mirasçılara kar ş ı dava açması

5 Mirasçıların davalı olması Kural: terekeyi ilgilendiren hususlarda 3. ki ş iler bütün mirasçılara kar ş ı dava açmak zorundadırlar. E ğ er dava konusu 3. ki ş inin alacak hakkıysa, diledi ğ i mirasçı/lara kar ş ı açabilir. Soru: Vasiyet alacaklısı davanı kime kar ş ı dava açabilir.

6 Tereke borçlarından sorumluluk Müteselsil sorumluluk kuralı ve sınırları BK m. 162-168 hükümleri uygulanır, mirasçılar tereke borçlarının tamamından malvarlıkları ile sorumludurlar. Soru: Kanunda mirasbırakanın borçlarından de ğ il de, tereke borçlarından bahsetmesinin anlamı nedir? MK m. 641/II ve m. 507 Sonradan do ğ an borçlarla ba ğ lı da müteselsil sorumluluk kuralı uygulanır Soru: mirasbırakanın kaldı ğ ı evin kira borcu sadece onunla oturan mirasçılardan talep edilebilir mi? Soru: tereke alacaklısı aynı zamanda bir mirasçı olursa müteselsil borçluluk uygulanır mı?

7 Paylaştıma tamamlamasından sonraki durum Mirasçılar, bölünmesine veya nakline alacaklı tarafından açık veya örtülü olarak rıza gösterilmemi ş olan tereke borçlarından dolayı, payla ş madan sonra da bütün malvarlıklarıyla müteselsilen sorumludurlar. Payla ş manın gerçekle ş ti ğ i tarihin veya daha sonra yerine getirilecek borçlarda muacceliyet tarihinin üzerinden be ş yıl geçmekle teselsül sona erer.

8 Tereke borcunu ödeyen mirasçının durumu Kural: tereke borcunu veya üzerine aldı ğ ı miktardan fazlasını ödeyen mirasçı, di ğ er mirasçılara rücu edebilir. Payla ş ma sözle ş mesinde ve ya ölüme ba ğ lı tasarrufla borun ödenmesi mirasçıya yükletilmi ş olabilir. Rücu hakkı, ilk önce, ödenmi ş olan borcu payla ş ma sözle ş mesiyle üstlenmi ş bulunan mirasçıya kar ş ı kullanılır. Soru: Muaccel olmayan borcu ödeyen mirasçı rücu hakkını kullanabilir mi? Mirasçılardan her biri, tereke borçlarının payla ş madan önce ödenmesini veya güvenceye ba ğ lanmasını isteyebilir

9 Mirasçıların hak ve yetkileri Mirasçılar terekeye elbirli ğ iyle sahip olurlar ve sözle ş me veya kanundan do ğ an temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler. Mirasçılardan her biri, terekedeki hakların korunmasını isteyebilir. Sa ğ lanan korumadan mirasçıların hepsi yararlanır. (MK m. 640/III) Koruma için zorunlu olan hallerde her mirasçı tek ba ş ına hareket edebilir. Kazanırsa mirasçılar faydalanır, kaybederse bu mirasçıları olumsuz etkilemez Bir mirasçı ödemeden aciz hâlinde ise, mirasın açılması üzerine di ğ er mirasçılar, haklarının korunması için gerekli önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sulh mahkemesinden isteyebilirler

10 Miras ortaklığına temsilci atanması Mirasçılardan birinin istemi üzerine sulh mahkemesi, miras ortaklı ğ ına payla ş maya kadar bir temsilci atayabilir. Hakim resen veya miras alacaklıların talebi üzerine temsilci atayamaz. Temsilcinin yetkisi terek i ş leri ile sınırlıdır. Temel görevi terekenin idaresi ve korunmasıdır. Soru: Sulh hakimi taleb ile ba ğ lıdır mı? Talep üzerine karar vermek zorundadır mı?

11 Miras ortaklığının sona ermesi Mirasın tamamen payla ş ılması Elbirli ğ i ortaklı ğ ın paylı mülkiyete dönü ş mesi Elbirli ğ i ortaklı ğ ının ba ş ka ortaklı ğ a dönü ş mesi


"Miras ortaklığı Mirasın geçmesiyle birlikte mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir. Soru: Miras ortaklı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları